Veřejnoprávní regulace reklamy

Málokterý podnikatele se dnes obejde bez reklamy podporující prodej jeho zboží či služeb. Komplexní popis veřejnoprávní regulace reklamy, včetně zakázaných typů reklamních sdělení a omezení při propagaci tabákových výrobků, alkoholu a střelných zbraní. Omezení se vztahují nejen na výrobce, ale rovněž i na prodejce či distributory tohoto zboží.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Článek se komplexně věnuje otázkám veřejnoprávní regulace reklamy, jak ji upravuje zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) a částečně také zákon č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Předně článek odliší veřejnoprávní regulaci reklamy od té soukromoprávní, jež tvoří důležitou část úpravy nekalé soutěže, kterou nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Hlavní náplní článku je pak představení konkrétních zakázaných typů reklamních sdělení a rovněž omezení při propagaci tabákových výrobků, alkoholu, střelných zbraní a dalších komodit, přičemž je hned zkraje nutno podotknout, že tato omezení se vztahují nejen na výrobce tohoto zboží, ale rovněž na jejich prodejce či distributory.

Článek také neopomene představit dozorové orgány, které vykonávají nad dodržováním zákona o regulaci reklamy dohled, a rovněž upozorní na to, jakých správních deliktů se podnikatelé v tomto směru mohou dopustit a jaké sankce jim za spáchání těchto správních deliktů mohou být dozorovými orgány uloženy.

• Témata: Právní průvodce | Právo