Nekalá soutěž

Základní rozdíly mezi nekalou soutěží a omezováním soutěže v rámci práva hospodářské soutěže.

Základní pojmy práva proti nekalé soutěži (hospodářská soutěž, soutěžitel, mravy hospodářské soutěže), objasnění vztahu mezi generální klauzulí vymezující nekalosoutěžním jednáním a mezi jednotlivými skutkovými podstatami nekalé soutěže. Popis prostředků ochrany proti nekalé soutěži.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Hospodářská soutěž

Hospodářská soutěž je v České republice upravena zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Tento zákon v § 1 odst. 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (společně označené termínem „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení.

Samotný pojem hospodářské soutěže tento ani jiný zákon nedefinuje. Teorie vymezuje hospodářskou soutěž jako soupeření dvou nebo více hospodářských subjektů na téže straně tržních vztahů (nabídky či poptávky) k dosažení hospodářského výsledku záležejícího v uskutečnění směny výrobků nebo služeb s týmiž potenciálními účastníky trhu, a to takové soupeření, které vzájemně ovlivňuje hospodářskou činnost těchto subjektů a vytváří na straně druhých potenciálních účastníků tržních vztahů objektivní možnost volby mezi různými soutěžními nabídkami či poptávkami (Munková a kolektiv (2012, s. 3)).

Lze tedy říct, že podstata hospodářské soutěže spočívá v tom, že každý ze soutěžitelů se neustále snaží zlepšovat svoji pozici a využívá k tomu nejrůznější prostředky a praktiky. Tento proces však není ponechán zcela na libovůli jednotlivých soutěžitelů, ale v zájmu ochrany pozitivních funkcí soutěže je do jisté míry regulován normami práva hospodářské soutěže.

Právo hospodářské soutěže

Nekalá soutěž (právo proti nekalé soutěži) tvoří spolu s právem proti omezování soutěže dvě základní podmnožiny práva hospodářské soutěže, které lze obecně definovat jako soubor právních norem zakazujících určitá jednání v hospodářské soutěži a stanovení odpovídajících sankcí za překročení těchto zákazů. Společným znakem práva na ochranu soutěže a na ochranu proti nekalé soutěži je tedy ochrana hospodářské soutěže a vytvoření podmínek pro její rozvoj a fungování.

Zatímco právo proti omezování hospodářské soutěže je upraveno zvláštním zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, nekalá soutěž (nekalosoutěžní jednání) je upravena v ustanoveních § 2976 až § 2990 občanského zákoníku. Právní úprava nekalé soutěže byla podle důvodové zprávy do občanského zákoníku zakotvena především proto, že hospodářská soutěž není omezena jen na podnikatele, nýbrž i na jiné soutěžitele, a její úprava zasahuje soukromá práva a povinnosti dalších osob (např. tzv. osob pomocných; tedy osob, které za sebe nechá soutěžitel jednat a jejichž jednání využije).

Rozdíl mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže

Schéma rozdílu mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže

Základní rozdíl mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže spočívá v tom, že nekalá soutěž se odehrává v mezích hospodářské soutěže a spočívá zpravidla v získání neoprávněné výhody oproti ostatním soutěžitelům pro toho, kdo se dopustil nekalosoutěžního jednání, zatímco nedovolené omezování hospodářské soutěže se příčí soutěži jako takové a nejčastěji spočívá ve vyloučení některých soutěžitelů ze soutěže v důsledku hospodářské síly jiného soutěžitele. V souvislosti s právem proti omezení soutěže se často hovoří také o právu antimonopolním nebo kartelovém.

Ochrana proti nekalé soutěži má za cíl ochránit jednání jednotlivých soutěžitelů v soutěži a zabránit takovému jednání, které by mohlo jiným soutěžitelům či zákazníkům přivodit újmu. Ochrana hospodářské soutěže se potom zaměřuje na to, aby na trhu hospodářská soutěž vůbec existovala a nebyla nikým omezována či narušována.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme