Spojování soutěžitelů

Spojování soutěžitelů je v zájmu ochrany hospodářské soutěže v zákonem vymezených případech podmíněno souhlasem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Článek představuje základní pojmy, jakož i podmínky, za nichž je nezbytné pro spojení soutěžitelů žádat o povolení ÚOHS, a poskytuje přehled, jak řízení o povolení spojení probíhá.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jako „Úřad“ nebo „ÚOHS“) zdůrazňuje, že jeho cílem není omezovat hospodářskou soutěž, ale pouze chránit soutěžitele i trh a nastavit rovné podmínky, a proto se snaží být vůči účastníkům maximálně vstřícný. Proces spojování soutěžitelů však přesto není jednoduchý.

Soutěžiteli se podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „ZOHS“), rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

Spojováním soutěžitelů se rozumí především fúze dvou nebo více soutěžitelů ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Jiný způsobem spojení soutěžitelů může být nabytí závodu jiného soutěžitele, nabytí kontroly nad soutěžitelem nebo vytvoření společného podniku.

V případě, že má spojování soutěžitelů unijní rozměr, podléhá výhradně unijnímu právu.

Pokud by spojení bylo uskutečněno bez povolení, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má pravomoc učinit opatření na obnovu tzv. „účinné soutěže“. Může tedy dotčeným subjektům uložit povinnost prodat podíly, převést podnik nebo jeho část či zrušit smlouvu, na základě které došlo ke spojení. Vedle uvedeného má Úřad také pravomoc vyměřit pokutu až 10 milionů korun či 10 % čistého obratu soutěžitele v posledním účetním období.

Zpět na začátek

Posouzení, zda spojení podléhá povolení ÚOHS

Důležitým faktorem pro posouzení, zda spojení soutěžitelů podléhá či nepodléhá souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, je skutečnost, zda subjekty podnikají na relevantním trhu. Subjekty nepodnikající na relevantním trhu se mohou spojovat bez procesu vyžadování souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Relevantním trhem je podle ustanovení ZOHS trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

Ke spojení soutěžitelů dochází primárně fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. Za spojení soutěžitelů se však považuje i taková situace, kdy osoba kontrolující některého ze soutěžitelů získá nově možnost kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část – v praxi se jedná zejména o nabytí podílu ve společnostech, které umožňují soutěžitele kontrolovat a ovlivňovat.

Je však nezbytné uvést, že i v případě, kdy se jedná o spojení soutěžitelů působících na relevantním trhu, nemusí proces spojování vždy podléhat povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Kritéria pro posouzení spojení, která podléhají povolení ÚOHS, jsou vymezena následovně a odvíjejí se od čistého obratu soutěžitele za poslední účetní období na území České republiky:

 • A) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů je vyšší než 1,5 miliardy Kč, a zároveň alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč;
  nebo
 • B) čistý obrat dosažený alespoň jedním ze soutěžitelů je vyšší než 1,5 miliardy Kč, a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený dalším ze spojujících se soutěžitelů je vyšší než 1,5 miliardy Kč.

Jsou-li tedy v případě posuzovaného spojení kumulativně splněny podmínky uvedené buď pod písmenem A, či písmenem B, pak takové spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Zpět na začátek

Řízení o povolení spojení soutěžitelů

Řízení o povolení spojení je zahájeno na společný návrh spojujících se soutěžitelů. Tento návrh je možné podat i před uzavřením smlouvy mezi soutěžiteli zakládající samotné spojení.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže oznámí zahájení řízení o spojení soutěžitelů v Obchodním věstníku a stanoví lhůtu pro podání námitek. Oznámení jsou rovněž zveřejňována na webových stránkách ÚOHS

Následně Úřad sám posoudí, zda konkrétní spojení soutěžitelů naplňuje podmínky a tedy podléhá jeho povolení.

Pokud dojde k závěru, že podléhá, nastává teprve samotné řízení o povolení spojení soutěžitelů, ve kterém Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje, zda dané spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Usoudí-li Úřad, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení vydá souhlas se spojením soutěžitelů. V opačném případě, kdy Úřad usoudí, že spojení vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, jelikož vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, Úřad tuto skutečnost oznámí účastníkům řízení ve lhůtě 30 dnů a sdělí, že pokračuje v řízení.

Samotné rozhodnutí je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v tomto případě povinen vydat do 5 měsíců od zahájení řízení. Je přitom nezbytné upozornit, že spojení soutěžitelů je možné zapsat do obchodního rejstříku až poté, co rozhodnutí Úřadu o povolení spojení nabude právní moci.

Zjednodušené řízení

Příslušná právní úprava rovněž upravuje také variantu zjednodušeného řízení o povolení spojení. Tohoto postupu je možné využít v případě, že společný podíl soutěžitelů na relevantním trhu je menší než 15 % a zároveň společný podíl soutěžitelů na každém z trhů vertikálně navazujících na relevantní trh je menší než 25 %.

Vertikálně navazujícím trhem se rozumí trh na navazující úrovni výroby a distribuce zboží relevantního trhu.

Zjednodušené řízení o povolení spojení soutěžitelů se uplatí také tehdy, kdy soutěžitel nabývá výlučnou kontrolu nad jiným soutěžitelem, ve kterém se dosud podílel na společné kontrole.

Nepodléhá-li spojení povolení Úřadu, vydá o tom do 20 dnů od zahájení řízení rozhodnutí ve věci. Pokud spojení podléhá povolení Úřadu, ale nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vydá ve lhůtě 20 dnů rozhodnutí ve věci.

V případě, že Úřad zjistí, že spojení by mohlo vzbuzovat obavy z narušení hospodářské soutěže, v téže lhůtě (tj. ve lhůtě 20 dnů) účastníky řízení vyzve, aby podali úplný návrh na povolení spojení.

Zpět na začátek

Přednotifikační jednání

Vzhledem k tomu, že řízení o povolení spojení soutěžitelů je dlouhý a složitý proces, nabízí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže možnost tzv. přednotifikačního jednání.

Alespoň dva týdny před podáním návrhu na povolení spojení soutěžitelů mohou soutěžitelé podat návrh na zahájení přednotifikačního jednání. Jedná se o neformální a důvěrné projednání zamýšleného spojení soutěžitelů, které může sloužit k vyvarování se pozdějších problémů v řízení.

Tuto variantu předběžného posouzení plánované spojení soutěžitelů je vhodné doporučit také s ohledem na správní poplatek, který činí 100 000 Kč.

Žádost o přednotifikační jednání musí obsahovat tyto náležitosti:

 • stručný popis transakce,
 • stručný popis oblastí a trhů, na nichž se dopady transakce projeví,
 • stručný popis pravděpodobných dopadů transakce na hospodářskou soutěž na výše uvedených trzích,
 • vedle toho může žádost o přednotifikační jednání obsahovat vyplněný návrh dotazníku k povolení spojení.

Na žádost o přednotifikační jednání reaguje Úřad tak, že v jednodušších případech sdělí žadatelům své připomínky v písemné formě, ve složitějších případech svolá po předchozí dohodě s žadateli jednání.

Zpět na začátek

Podání návrhu na povolení spojení soutěžitelů

Návrh na povolení spojení soutěžitelů jsou povinni podat spojující se soutěžitelé společně.

Náležitosti tohoto návrhu specifikuje prováděcí vyhláška č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení.

Povinnou součástí návrhu na povolení spojení je řádně a úplně vyplněný dotazník k povolení spojení podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

K návrhu se dále připojí tyto přílohy:

 • výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě z jiného obdobného registru, ne starší než 3 měsíce;
 • listiny, na jejichž základě ke spojení došlo nebo má dojít, anebo listiny osvědčující vznik spojení;
 • výroční zprávy včetně auditu ročních účetních závěrek za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost provádět audit;
 • konsolidované účetní závěrky za poslední ukončené účetní období všech spojujících se soutěžitelů, kteří mají povinnost sestavovat konsolidovanou účetní závěrku;
 • schéma a způsob výpočtu obratu, jehož výše odůvodňuje podání návrhu a z něhož je patrno, jakého čistého obratu dosáhli v daném účetním období
  • spojující se soutěžitelé,
  • (osoby, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osoby, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány,
  • osoby, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění spojení,
  • osoby, které jsou kontrolovány společně dvěma či více osobami uvedenými v bodech 1 až 3,);
 • rozbory, zprávy, studie, přehledy a jakékoliv jiné srovnatelné dokumenty, které byly připraveny pro kteréhokoli člena dozorčí rady, statutárního orgánu nebo pro jinou osobu, která vykonává podobnou funkci nebo která byla podobnou funkcí pověřena nebo jí byla taková funkce svěřena, nebo pro valnou hromadu akcionářů za účelem posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na podmínky hospodářské soutěže, soutěžitele skutečné i možné, odůvodnění spojení, možnost obchodního růstu nebo expanze na jiné výrobkové a zeměpisné trhy a obecné tržní podmínky. Pro každý z těchto dokumentů se uvede, pokud to není obsaženo v dokumentu samém, den jeho vypracování, jméno a postavení každé osoby, která takový dokument připravila.

S podáním návrhu se dále pojí již zmiňovaná povinnost zaplatit správní poplatek ve výši 100 000 Kč na účet ÚOHS vedený u České národní banky s číslem 19-24825621/0710 (konstantní symbol pro bezhotovostní platbu je 1148, konstantní symbol pro platbu v hotovosti (poštovní poukázkou typu A) je 1149, jako variabilní symbol je stanovena kmenová část daňového identifikačního čísla poplatníka.)

Aktuální údaje doporučujeme ověřit na webových stránkách ÚOHS.

Doklad o zaplacení správního poplatku je vhodné v zájmu urychlení řízení předložit jako přílohu návrhu na povolení spojení (jinak je potřeba správní poplatek uhradit nejpozději na výzvu Úřadu).

Zároveň je nezbytné připojit rovněž písemné plné moci udělené zástupcům všech navrhovatelů, jsou-li tito navrhovatelé v řízení o povolení spojení zastoupeni.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může v průběhu správního řízení vyžadovat další informace, které jsou nezbytné pro posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů. V takovém případě je účastník řízení povinen tyto údaje úplně a správně doplnit.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je povinen vydat rozhodnutí ve věci do 5 měsíců od zahájení řízení. Nevydá-li rozhodnutí v uvedené lhůtě, platí pozitivní fikce rozhodnutí – na daný případ se tak hledí, jako by bylo spojení soutěžitelů Úřadem schváleno.

Jak již bylo uvedeno, spojení soutěžitelů je možné zapsat do obchodního rejstříku až po nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

Pro více informací navštivte na webové stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme