Nekalá soutěž

Hospodářská soutěž

Přestože pojem hospodářská soutěž není v právním řádu České republiky definován, lze z jednotlivých ustanovení upravujících pravidla hospodářské soutěže dovodit, že účastníci hospodářské soutěže mají právo rozvíjet svou činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu, jsou však povinni dodržovat právně závazná pravidla.

Podstata hospodářské soutěže spočívá v tom, že každý ze soutěžitelů se neustále snaží zlepšovat svoji pozici a využívá k tomu nejrůznější prostředky a praktiky. Tento proces však není ponechán zcela na libovůli jednotlivých soutěžitelů, ale v zájmu ochrany pozitivních funkcí soutěže je do jisté míry regulován normami práva hospodářské soutěže.

Právo hospodářské soutěže

Nekalá soutěž (právo proti nekalé soutěži) tvoří spolu s právem proti omezování soutěže dvě základní podmnožiny práva hospodářské soutěže, které lze obecně definovat jako soubor právních norem zakazujících určitá jednání v hospodářské soutěži a stanovení odpovídajících sankcí za překročení těchto zákazů. Společným znakem práva na ochranu soutěže a na ochranu proti nekalé soutěži je tedy ochrana hospodářské soutěže a vytvoření prostoru pro její rozvoj a fungování.

Zatímco právo proti omezování hospodářské soutěže je upraveno zvláštním zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, nekalá soutěž (nekalosoutěžní jednání) je upravena v ustanoveních § 2976 až § 2990 občanského zákoníku. Právní úprava nekalé soutěže byla podle důvodové zprávy do nového občanského zákoníku zakotvena především proto, že hospodářská soutěž není omezena jen na podnikatele, nýbrž i na jiné soutěžitele, a její úprava zasahuje soukromá práva a povinnosti dalších osob (např. tzv. osob pomocných; tedy osob, které za sebe nechá soutěžitel jednat a jejichž jednání využije).

Rozdíl mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže

Schéma rozdílu mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže

Základní rozdíl mezi nekalou soutěží a omezováním hospodářské soutěže spočívá v tom, že nekalá soutěž se odehrává v mezích hospodářské soutěže a spočívá zpravidla v získání neoprávněné výhody oproti ostatním soutěžitelům pro toho, kdo se dopustil nekalosoutěžního jednání, zatímco nedovolené omezování hospodářské soutěže se příčí soutěži jako takové a nejčastěji spočívá ve vyloučení některých soutěžitelů ze soutěže v důsledku hospodářské síly jiného soutěžitele. V souvislosti s právem proti omezení soutěže se často hovoří také o právu antimonopolním nebo kartelovém.

Ochrana proti nekalé soutěži má za cíl ochránit jednání jednotlivých soutěžitelů v soutěži a zabránit takovému jednání, které by mohlo jiným soutěžitelům či zákazníkům přivodit újmu. Ochrana hospodářské soutěže se potom zaměřuje na to, aby na trhu hospodářská soutěž vůbec existovala a nebyla nikým omezována či narušována.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby