Hospodářské trestné činy

Dokument popisuje obsáhlou problematiku hospodářských trestných činů. Pozornost je věnována především jednotlivým trestným činům a jejich stručné charakteristice s uvedením případné hrozící sankce. Dále jsou nastíněny obecné instituty trestního práva, jako je trestní odpovědnost a její výjimky, pachatel trestného činu a další. V neposlední řadě je rovněž zmíněn postup orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování hospodářských trestných činů.

Podrobný obsah

Nejvýznamnějším průlomem v oblasti trestního práva v posledních letech bylo přijetí trestního zákoníku zák. č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „trestní zákoník“) a jeho postupnou novelizací po roce 2010 také vzrostl vliv tzv. „odklonů“ v trestním právu, tedy alternativních způsobů trestního řízení, které mají zefektivnit a zrychlit rozhodování ve věci. Mezi nejvýznamnější formy odklonů lze zařadit např. dohodu o narovnání a dohodu o vině a trestu.

Dalším významným mezníkem je přijetí zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve  znění pozdějších předpisů (dále jako ZoTOPO), který znamenal prolomení zásady individuální trestní odpovědnosti tak, jak byla známá doposud. Na základě tohoto zákona může být pachatelem většiny trestných činů vymezených trestním zákoníkem také právnická osoba.

V neposlední řadě lze také zmínit zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který znamenal výrazné posílení práv poškozených v trestním řízení, což přineslo významný posun od pouhé represivní činnosti státu v oblasti potírání trestné činnosti.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby