Autorské právo

Dokument seznamuje se základy autorského práva, vysvětleny jsou základní pojmy (autorské dílo, rozsah ochrany, autor díla, spoluautorství), výlučná práva osobnostní a majetková a též úprava rozmnožování, rozšiřování, pronájmu, půjčování a vystavování díla.

Popsána je též problematika licencování, trvání majetkových práv, výjimek a omezení autorských práv, status děl se zvláštním právním režimem (např. zaměstnanecké, kolektivní a školní díla, počítačové programy) a kolektivní správa práv.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře se základy autorského práva, jehož předmětem ochrany je dílo, které je výsledkem individuální tvůrčí činnosti autora, zachycené v objektivně vnímatelné podobě. Základním právním předpisem upravujícím autorská práva v České republice je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), který upravuje:

  • práva autora k jeho dílu;
  • práva související s právem autorským;
  • právo pořizovatele k jím pořízené databázi;
  • ochranu práv upravených autorským zákonem;
  • kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.

Autorské právo je dílčím způsobem upraveno také v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který upravuje mimo jiné problematiku licenčních a podlicenčních smluv, a to i ve vztahu k právům souvisejícím s právem autorským a právům pořizovatele databáze.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme