Vzor: Smlouva o zřízení zástavního práva k movité věci

Vzor smlouvy o zřízení zástavního práva k movité věci. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Zástavní právo představuje praktický prostředek, jak zajistit úhradu dluhu pro případ, že by se dlužník s jeho splněním dostal do prodlení či jej nebyl schopen splnit vůbec. Předmětem zástavního práva v připraveném smluvním vzoru je movitá věc, kterou může zástavní věřitel v případě nesplnění dluhu dlužníkem i prodat. Získané prostředky pak použije na uspokojení své pohledávky za dlužníkem.

Na rozdíl od zástavy nemovité věci může mít zástavní věřitel zastavenou věc po dobu trvání zástavního práva u sebe, což může usnadnit její případný prodej. Tento smluvní vzor reflektuje platnou právní úpravu a obsahuje rovněž doporučení, jak dosáhnout účinnosti zástavního práva vůči všem.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Smlouva o zřízení zástavního práva k movité věci

uzavřená podle § 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 jméno a příjmení: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

bydliště: (doplnit)

(dále také jen „zástavní věřitel“)

a

1.2 jméno a příjmení: (doplnit)

datum narození: (doplnit)

bydliště: (doplnit)

(dále také jen „zástavce“)

Zástavní věřitel a zástavce dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zástavě movité věci.

2. Předmět zástavy

2.1 Zástavce tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví (doplnit specifikaci movité věci) a že není žádným způsobem omezena jeho možnost s tímto majetkem disponovat.

3. Zajišťovaný dluh

3.1 Mezi zástavním věřitelem a zástavcem byla dne (doplnit) uzavřena smlouva o zápůjčce, na základě níž byly zástavním věřitelem zástavci poskytnuty finanční prostředky ve výši (doplnit).

3.2 Účelem této smlouvy je zajištění pohledávky zástavního věřitele za zástavcem založené poskytnutím finančních prostředků ve výši (doplnit) na základě smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi zástavním věřitelem a zástavcem.

4. Předmět smlouvy

4.1 Zástavce touto smlouvou zřizuje ve prospěch zástavního věřitele zástavní právo k movité věci uvedené v čl. II. této smlouvy a všem jejím součástem a příslušenství, a to k zajištění nároku zástavního věřitele na zaplacení jistiny pohledávky vzniklé ze smlouvy o zápůjčce, včetně příslušenství pohledávky (lze rovněž doplnit zajištění např. smluvních pokut) vyplývajících z předmětné smlouvy o zápůjčce a zástavní věřitel zástavní právo k předmětu zástavy přijímá.

4.2 Zástavní právo k předmětu zástavy vznikne znamením na předmětu zástavy po nabytí účinnosti této Smlouvy, tak, že se předmět zástavy označí jako zastavený zástavnímu věřiteli.

5. Povinnosti zástavce

5.1 Zástavce se podpisem této smlouvy zavazuje předmět zástavy specifikovaný v čl. 2. této smlouvy po dobu trvání zástavního práva zřízeného touto smlouvou bez písemného souhlasu zástavního věřitele nepřevést na třetí osobu.

5.2 Zástavce se dále zavazuje, že předmět zástavy bez předchozího písemného souhlasu zástavního věřitele nepostoupí, nezatíží ani neumožní zatížit jiným právem třetí osoby, ani ho nepřenechá třetí osobě k užívání, neposkytne jako jistotu ve prospěch třetí osoby, a to až do doby úplného vrácení peněžních prostředků poskytnutých zástavci na základě smlouvy o zápůjčce a splnění všech ostatních povinností zástavce ze smlouvy o zápůjčce a současně i do doby úplného splnění všech povinností zástavce z této smlouvy.

5.3 Zástavce se zavazuje informovat zástavního věřitele o všech změnách týkajících se předmětu zástavy.

6. Výkon zástavního práva

6.1 V případě neuhrazení pohledávky zástavního věřitele ze smlouvy o zápůjčce řádně a včas,  je zástavní věřitel oprávněn uspokojit svoji pohledávku zpeněžením předmětu zástavy, a to prostřednictvím veřejné dražby nebo soudním prodejem zástavy.

6.2 Smluvní strany se dohodly, že zástavní věřitel je oprávněn uspokojit svou pohledávku výše uvedenými způsoby, a to včetně nákladů, které vznikly z titulu prodeje předmětu zástavy. 

6.3 Bude-li výtěžek z prodeje předmětu zástavy vyšší, než činí pohledávka zástavního věřitele zajištěná touto smlouvou, vrátí zástavní věřitel zástavci částku, o níž převyšuje závazek zástavce.

6.4 Zástavce se zavazuje umožnit v souvislosti s případnou realizací prodeje předmětu zástavy jeho prohlídku ze strany zájemců o jeho koupi.

6.5 Zástavce je povinen poskytnou součinnost při realizaci zástavního práva.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Změny této smlouvy je možné činit pouze na základě dohody smluvních stran písemnou formou.

7.2 Tato smlouva , jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.

7.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

7.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvní stranami.

7.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva je sepsána na základě pravdivých informací a údajů a jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V _________ dne _________                                                           V _________ dne _________

________________________                                                              ________________________

                zástavní věřitel                                                                                       zástavce

TIP

Zápisem zástavního práva k movité věci do Rejstříku zástav je možné docílit lepšího postavení vůči možným dalším věřitelům zástavce. Zápis do Rejstříku zástav má účinky vůči všem a třetí osoby se nemohou účinně dovolat, že jim zřízení zástavního práva nebylo známo. Zápis do Rejstříku zástav provádí notář, zástavní smlouva v takovém případě vyžaduje formu notářského zápisu.

UPOZORNĚNÍ!

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát  úvahu, že každý případ je individuální a vzorový dokument nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení zúčastněných osob. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Fáze podnikání: Provoz podnikání | Správa majetku
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme