Hospodářské trestné činy

Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§ 268–271 TZ)

Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

V tomto trestném činu je promítnut zájem státu na ochraně řádného průběhu hospodářské soutěže, konkrétně zájem na ochraně ochranné známky, obchodní firmy a označení původu výrobků. Ochranná známka, obchodní firma i chráněné označení původu plní v hospodářské soutěži důležité a nezastupitelné funkce, konkrétně funkci ochrannou, rozlišovací, garanční, propagační a soutěžní. Pokud jde o následek porušování práv k těmto ochranným prvkům, je vždy narušena základní funkce rozlišovací, případně garanční a jiné.

Trestného činu porušení práv k ochranné známce a jiným označením se dopustí ten, kdo uvede do oběhu výrobky nebo poskytuje služby neoprávněně označené ochrannou známkou, k níž přísluší výhradní právo jinému, nebo známkou s ní zaměnitelnou nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nabízí, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává, anebo takovou službu nabídne nebo zprostředkuje.

Tohoto trestného činu se dopustí rovněž ten, kdo pro dosažení hospodářského prospěchu neoprávněně užívá obchodní firmu nebo jakékoliv označení s ní zaměnitelné nebo uvede do oběhu výrobky nebo služby neoprávněně opatřené označením původu nebo zeměpisným označením anebo takovým označením s ním zaměnitelným nebo pro tento účel sobě nebo jinému takové výrobky nebo služby nabídne, zprostředkuje, vyrobí, doveze, vyveze nebo jinak opatří nebo přechovává.

  • Pachatel tohoto trestného činu může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti, nebo propadnutím věci.

Porušení chráněných průmyslových práv

Trestného činu porušení průmyslových práv se dopustí ten, kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku.

Toto ustanovení chrání technickou tvůrčí činnost v oblasti průmyslových práv a požitky z této činnosti plynoucí. Co se rozumí vynálezem, průmyslovým vzorem, užitným vzorem a topografií polovodičových výrobků stanoví zvláštní právní předpisy. Jednání pachatele spočívá v úmyslném porušování práva k těmto průmyslovým právům. Zpravidla půjde o neoprávněné využití některého z těchto chráněných průmyslových práv nebo o jejich užívání v rozporu s uzavřenou licenční smlouvou.

  • Za porušení chráněných průmyslových práv hrozí případnému pachateli trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

Toto ustanovení chrání především vědeckou a uměleckou činnost a požitky z ní plynoucí před neoprávněnými zásahy ze strany třetích osob. Jde o další případ, kdy trestní zákon odkazuje na jiné právní předpisy, konkrétně na právní předpisy upravující autorské právo a práva související.

Tento trestný čin spáchá ten, kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání, tiskové publikaci nebo databázi.

Neoprávněným zásahem do zákonem chráněných práv může být celá řada jednání, je to především přivlastnění si autorství k dílu nebo zveřejnění díla bez souhlasu autora, dále třeba neoprávněné zhotovení rozmnoženiny nebo napodobeniny díla a jiné.

  • Za tyto neoprávněné zásahy je stanoven trest odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti, nebo propadnutí věci.

Padělání a napodobení díla výtvarného umění

Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo padělá výtvarné autorské dílo nebo napodobí výtvarný projev jiného autora v úmyslu, aby nové dílo bylo považováno za původní dílo takového autora.

  • Pachateli tohoto trestného činu hrozí trest odnětí svobody až na tři léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme