Přestupky a správní delikty v podnikání

Skutkové podstaty přestupků ve vztahu k podnikání podle zákona o přestupcích

Zvláštními skutkovými podstatami, které obsahuje přestupkový zákon ve vztahu k podnikání, je zejména skupina přestupků podle § 24 zákona o přestupcích – Přestupky na úseku podnikání a dále se může jednat například o Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě podle § 33 zákona o přestupcích. Tento výčet však rozhodně není vyčerpávající.

Přestupky na úseku podnikání (§24 zákona o přestupcích)

 • A) „Přestupku se dopustí ten, kdo poškodí jiného na ceně, jakosti, množství nebo hmotnosti při prodeji zboží nebo poskytování jiných služeb“. Pachatelem tohoto přestupku bude zřejmě jen zaměstnanec podnikatele. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 5 000 Kč, nebo i zákaz činnosti do 1 roku. Pokud by se výše uvedeného jednání dopustil přímo podnikatel jako prodávající, výrobce, dovozce nebo dodavatel nejednalo by se přestupek, ale o jiný správní delikt podle zákona o ochraně spotřebitele; za takový správní delikt lze uložit pokutu až do výše 5 000 000 Kč.
 • B) „Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně provozuje obchodní, výrobní či jinou výdělečnou činnost“. Takovou činností se rozumí činnost podnikatelská, tj. soustavná činnost, prováděná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku a zároveň za předpokladu, že k provádění takové činnosti je vyžadováno zvláštní oprávnění. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
  • Přestupkem podle tohoto ustanovení nebude provozování činnosti, která je předmětem živnosti (ať už volné, řemeslné, vázané či koncesované) bez živnostenského oprávnění. Toto jednání je kvalifikováno jako jiný správní delikt, který projednává a postihuje sankcí živnostenský úřad. Tento přestupek tedy postihuje jen neoprávněné provozování obchodní, výrobní nebo jiné výdělečné činnosti, k níž není třeba živnostenské oprávnění.
  • Zároveň se nebude jednat o přestupek podle přestupkového zákona, pokud půjde o trestný čin neoprávněného podnikání podle §118 TZ. U trestného činu je vyžadován větší rozsah neoprávněného provozování výdělečné činnosti, tedy soustavná činnost alespoň po dobu šesti měsíců, nebo pachatel využívá při neoprávněném provozování výdělečné činnosti jiného jako pracovní síly, nebo získá-li takovou činností prospěch ve výši nejméně 500 000 Kč. Veškerá činnost, která nedosáhne hodnot stanovených pro trestný čin, je přestupkem.
 • C) „Přestupku se dopustí ten, kdo poruší povinnost:
  1. uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu údaje o své obchodní firmě, a nemá-li ji, o jménu a příjmení nebo názvu, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky,
  2. podat návrh na zápis, změnu nebo výmaz zápisu v obchodním rejstříku nebo uložit listinu do sbírky listin,
  3. používat při podnikání obchodní firmu, a nemá-li ji, jméno a příjmení nebo název.“
  • Sankcí za tento přestupek může být peněžitá pokuta až do výše 50 000 Kč nebo i zákaz činnosti do 1 roku.
  • Cílem uvedeného ustanovení je postihnout přestupky, které jsou způsobilé vyvolat nejasnost v obchodních vztazích. Pro obchodní firmu platí, že se jedná o název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku. Podnikatel je povinen jednat v rámci svého podnikání pod svou obchodní firmou. Na podnikatele nezapsaného v obchodním rejstříku se ustanovení o firmě nevztahují. Podnikající fyzická osoba činí právní úkony pod svým jménem a příjmením, a pokud není zapsána v obchodním rejstříku, může u svého jména nebo příjmení užívat při podnikání odlišující dodatek nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě.

Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě dle §33 zákona o přestupcích

A) „Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně vykonával práva, která jsou zákony na ochranu průmyslového vlastnictví vyhrazena majitelům těchto práv“.

 • Smyslem tohoto ustanovení je především vytvořit další nástroj k vynucení dodržování práv k duševnímu vlastnictví a přispět k potírání nekalých jevů v oblasti výrobkového pirátství a obchodu s padělaným zbožím.
 • Konkrétně jde o ochranu patentů, zapsaných průmyslových vzorů, zapsaných ochranných známek, zapsaných označení původu zboží i zapsaného zeměpisného označení. Zmíněné druhy práv k nehmotnému vlastnictví jsou podrobněji popsány v samostatném dokumentu „Nehmotné statky (vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a ochranné známky)“ v rubrice Právní průvodce portálu BusinessInfo.cz.
 • Ochrana průmyslového vlastnictví je v prvé řadě věcí trestního práva, konkrétně jde o ustanovení § 268 – 271 trestního zákona. Pro postih podle trestního zákona je však vyžadováno prokázání úmyslného zavinění pachatele. Jednání spáchané z nedbalosti bude postihováno jako přestupek. Jako přestupek bude také postihnuto úmyslné porušení povinnosti, pokud bude věc předána správnímu orgánu k projednání proto, že jednání nedosáhlo dostatečného stupně závažnosti.
 • Pachatelem může být kdokoli, pokud bude vykonávat práva k průmyslovému vlastnictví bez souhlasu případně bez vědomí majitele.
 • Sankcí může být pokuta až do výše 15 000 Kč.

B) „Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně užíval obchodní firmu nebo jakékoliv značení zaměnitelné s obchodní firmou nebo označením příznačným pro jiného podnikatele“.

 • Jedná se vlastně o veřejnoprávní postih nekalé soutěže podle občanského zákoníku. Nekalosoutěžním jednáním je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy hospodářské soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům.
 • Podstatou tohoto přestupku je postih jednání, kdy může dojít k vyvolání nebezpečí záměny a parazitování na pověsti podniku, výrobku či služeb jiného.
 • I u tohoto přestupku postačuje k protiprávnímu jednání zavinění z nedbalosti a úmyslné jednání je postihováno trestním zákoníkem. Konkrétně jde o § 248 trestního zákona zákoníku o porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a § 268 trestního zákona zákoníku o porušování porušení práv k ochranné známce a k jiným označením.
 • Sankcí může být pokuta až do výše 15 000 Kč.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme