Vymahatelnost pohledávek

Dokument pojednává o možnostech oprávněné osoby domoci se toho, co jí bylo přiznáno soudem nebo jiným orgánem (tzv. exekučním titulem) a co povinný dobrovolně neplní. Na návrh věřitele se na základě exekučního titulu provádí soudní exekuce, respektive může být exekucí pověřen samostatný exekutor (tzv. mimosoudní exekuce). Při splnění zákonných podmínek se oprávněný může domáhat svého plnění i bez exekučního titulu a to prostřednictvím insolvenčního řízení a veřejné dražby.Tento článek reflektuje právní stav ke dni 20. března 2016, tedy stav po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a doprovodné legislativy vztahující se k rekodifikaci soukromého práva.

Podrobný obsah

Základní přehled

  Soudní exekuce Exekutor Nedobrovolná dražba Konkurs
Předpoklady
 • Návrh soudu
 • Exekuční titul
 • Návrh soudu či exekutora
 • Exekuční titul
 • Návrh dražebního věřitele
 • Exekuční titul nebo zástavní právo vložené do 1. 5. 2000 + čestné prohlášení navrhovatele
 • Listiny o zajištění pohledávky
 • Písemné upozornění dlužníka a zástavce
 • Návrh soudu
 • Více věřitelů
 • Úpadek, tj. insolvence či předlužení
Zástavy
 • Zásadně zanikají dnem právní moci rozvrhového usnesení
 • Zanikají mladší zástavní práva
 • Nezanikají starší zástavní práva
 • Zástavy zanikají
Věcná břemena
 • Zanikají, vyjma chráněných a převzatých
 • Zůstávají nedotčena
 • Zpeněžením zanikají
Nájmy
 • Zanikají, vyjma chráněných a převzatých
 • Zůstávají nedotčena
 • Pokud správce nevypoví, tak přecházejí
Výtěžek
 • Pohledávky nákladu řízení
 • Pohledávky oprávněného, zástavy, věcná břemena, nájmy
 • Nedoplatky výživného
 • Daně a poplatky
 • Ostatní

Náklady soudního výkonu či exekuce sice prvotně nese (resp. platí zálohu atd.) oprávněný věřitel, nicméně má nárok na jejich následnou úhradu vůči povinnému dlužníkovi).

 • Pohledávky zajištěné zástavním právem
 • Daně, poplatky
 • Ostatní
 • Odděleně pohledávky
 • Pohledávky za podstatou
 • Zaměstnanci
 • Ostatní

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem