Vymahatelnost pohledávek

Článek pojednává o možnostech oprávněné osoby domoci se toho, co jí bylo přiznáno soudem nebo jiným orgánem (tzv. exekučním titulem) a co povinný dobrovolně neplní.

Na návrh věřitele se na základě exekučního titulu provádí soudní exekuce, respektive může být exekucí pověřen samostatný exekutor (tzv. mimosoudní exekuce). Při splnění zákonných podmínek se oprávněný může domáhat svého plnění i bez exekučního titulu, a to prostřednictvím insolvenčního řízení a veřejné dražby.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Základní přehled

 Soudní exekuceExekutorNedobrovolná dražbaKonkurs
PředpokladyNávrh soudu

Exekuční titul
Návrh soudu či exekutora

Exekuční titul
Návrh dražebního věřitele

Exekuční titul nebo zástavní právo vložené do 1. 5. 2000 + čestné prohlášení navrhovatele

Listiny o zajištění pohledávky

Písemné upozornění dlužníka a zástavce
Návrh soudu

Více věřitelů

Úpadek, tj. insolvence či předlužení
ZástavyZásadně zanikají dnem právní moci rozvrhového usneseníZanikají mladší zástavní práva

Nezanikají starší zástavní práva
Zástavy zanikají
Věcná břemenaZanikají, vyjma chráněných a převzatýchZůstávají nedotčenaZpeněžením zanikají
NájmyZanikají, vyjma chráněných a převzatýchZůstávají nedotčenaPokud správce nevypoví, tak přecházejí
VýtěžekPohledávky nákladu řízení

Pohledávky oprávněného, zástavy, věcná břemena, nájmy

Nedoplatky výživného

Daně a poplatky

Ostatní

Náklady soudního výkonu či exekuce sice prvotně nese (resp. platí zálohu atd.) oprávněný věřitel, nicméně má nárok na jejich následnou úhradu vůči povinnému dlužníkovi).
Pohledávky zajištěné zástavním právem

Daně, poplatky

Ostatní
Odděleně pohledávky

Pohledávky za podstatou

Zaměstnanci

Ostatní

Exekuční titul

Jde o způsobilý právní titul, svědčící o opodstatněnosti požadavku věřitele.

  • Exekuční titul je materiální podmínkou výkonu rozhodnutí a rozumí se jím listina, vydaná oprávněným orgánem, která má zákonem předepsanou formu a ve které se ukládá určité osobě povinnost něco v určité době plnit.
  • Formální náležitostí exekučního titulu je vykonatelnost. Rozhodnutí je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění. Není-li v rozhodnutí uložena povinnost k plnění, je rozhodnutí vykonatelné, jakmile nabylo právní moci, ledaže se jedná o předběžně vykonatelná rozhodnutí.
  • Materiální náležitosti exekučního titulu závisí na tom, že práva a povinnosti a další náležitosti rozhodnutí byly určeny přesným a nepochybným způsobem (musí obsahovat předmět, rozsah, způsob plnění a lhůtu ke splnění).

Exekučním řízením lze vedle rozhodnutí vydaných v občanském soudním řízení (rozsudků, usnesení, platebních rozkazů), ukládajících povinnost k plnění, přiznávající právo nebo postihující majetek, vykonat také rozhodnutí vydaná v jiném řízení:

  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení
  • vykonatelné rozhodnutí soudu o schválení dohody o vině a trestu
  • vykonatelné rozhodčí nálezy a smíry
  • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy, včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků
  • vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
  • jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny

Pokud exekuční titul neobsahuje určení lhůty ke splnění povinnosti, má se za to, že povinnosti uložené exekučním titulem je třeba splnit do 3 dnů, to neplatí u vyklizení bytu, kde lhůta k plnění činí 15 dní od právní moci rozhodnutí. Předběžně vykonatelné jsou rozsudky odsuzující k plnění výživného nebo pracovní odměny za poslední tři měsíce před vyhlášením rozsudku. Na návrh může soud předběžnou vykonatelnost vyslovit, jestliže by jinak účastníkům hrozilo nebezpečí těžko nahraditelné nebo značné újmy.

Má-li povinnost splnit více povinných a jde-li o dělitelné plnění, platí, že povinnost, nestanoví-li exekuční titul jinak, jsou zavázáni splnit všichni rovným dílem. Jestliže je však to, co ukládá exekuční titul povinnému, vázáno na splnění podmínky nebo na splnění vzájemné povinnosti oprávněného, lze nařídit exekuci jen, prokáže-li oprávněný, že se podmínka splnila nebo že sám svou vzájemnou povinnost vůči povinnému již splnil, popřípadě je připraven ji splnit.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme