Pohledávky

V tomto článku se věnujeme problematice vzniku pohledávek, jejich možnému zajištění, které věřiteli může usnadnit způsob, jak se splnění pohledávky domoci, a rovněž jejich zániku.

V dokumentu přibližujeme mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek a také praktický postup jejich uplatnění v exekučním a insolvenčním řízení.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Vymezení pojmu pohledávka

Obsah pojmu pohledávka vyplývá především z § 1721 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ “), dle kterého má věřitel ze závazku vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Můžeme tedy, při určitém zjednodušení, říct, že pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Tomuto právu odpovídá povinnost dlužníka splnit svůj závazek vůči věřiteli. Plnění, které je předmětem závazku, navíc musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele. Ten přitom nemusí být majetkový.

Vznik pohledávek

Pohledávky vznikají z právního jednání, zejména ze smluv, z protiprávního činu nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu právně způsobilá. V tomto článku se budeme zabývat zejména pohledávkami (závazky) vzniklými ze smluv.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme