Mimosoudní řešení sporů

Průběh rozhodčího řízení

Strany sporu mají v rozhodčím řízení zásadně rovné postavení a musí jím být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv.

Postup, kterým mají rozhodci řízení vést, mohou strany upravit vzájemnou dohodou. Pokud takovou dohodu strany neuzavřou, postupují rozhodci v řízení způsobem, který považují za vhodný. Vedou rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu.

Vyslýchat svědky, znalce a strany mohou rozhodci jen, když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď. Také jiné důkazy mohou provádět jen tehdy, jsou-li jim poskytnuty. Procesní úkony, které nemohou rozhodci sami provést, provede na jejich dožádání soud, který je povinen dožádání vyhovět, nejde-li o procesní úkon podle zákona nepřípustný. Náklady řízení, které vznikly soudu provedením procesních úkonů na základě dožádání rozhodce, hradí soudu stálý rozhodčí soud nebo rozhodci.

Ukáže-li se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může soud na návrh kterékoli strany nařídit předběžné opatření.

Během rozhodčího řízení působí rozhodci na strany tak, aby se dohodly. Smír mezi stranami lze uzavřít také ve formě rozhodčího nálezu. Není-li uzavřen smír, řídí se rozhodci při rozhodování sporů hmotným právem pro spor rozhodným. Pokud je k tomu strany výslovně zmocní, mohou spor rozhodnout také podle zásad spravedlnosti, avšak ve sporech ze spotřebitelských smluv se rozhodci řídí vždy právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele.

Rozhodnutí

Rozhodčí řízení končí

  • právní mocí rozhodčího nálezu, nebo
  • doručením usnesení v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález.

Rozhodčí nález splňovat tyto náležitosti:

  • musí být usnesen většinou rozhodců,
  • musí být vyhotoven písemně,
  • musí být podepsán alespoň většinou rozhodců,
  • musí obsahovat určitý výrok,
  • nedohodnou-li se strany jinak, musí obsahovat odůvodnění (v případě sporů ze spotřebitelských smluv, musí vždy obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat návrh na jeho zrušení soudu).

Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám a po doručení opatřeno doložkou o právní moci.

Rozhodce doručí písemnost na adresu datové schránky; není-li možné písemnost doručit do datové schránky, doručí písemnost na elektronickou adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo kterou určil jako doručovací v rozhodčí smlouvě. Není-li možné doručit písemnost na adresy uvedené výše, doručí rozhodce písemnost na adresu, kterou adresát rozhodci sdělil nebo adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě.

Strany se mohou v rozhodčí smlouvě dohodnout, že rozhodčí nález může být na žádost některé z nich nebo obou přezkoumán jinými rozhodci. Nestanoví-li rozhodčí smlouva jinak, musí být žádost o přezkoumání zaslána druhé straně do 30 dnů ode dne, kdy byl straně žádající o přezkoumání doručen rozhodčí nález. Přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci je součástí rozhodčího řízení a platí o něm pravidla stanovená rozhodčím řádem.

Nelze-li rozhodčí nález přezkoumat nebo uplynula-li marně lhůta k podání žádosti o přezkoumání, nabývá nález dnem doručení účinky pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

Pravomocný rozhodčí nález je exekučním titulem. Rozhodčí nález opatřený doložkou o právní moci a všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení jsou stálé rozhodčí soudy povinny uschovat po dobu 20 let od právní moci rozhodčího nálezu.

Rozhodci (nikoliv stálé rozhodčí soudy) jsou povinni do 30 dnů od právní moci rozhodčího nálezu předat rozhodčí nález opatřený doložkou o právní moci a všechny listiny prokazující průběh rozhodčího řízení do úschovy okresnímu soudu, v jehož obvodu byl rozhodčí nález vydán.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem