Převody majetkové účasti v obchodních společnostech

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí společně a nerozdílně za dluhy společnosti do výše, v jaké nesplatili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Společnost se řadí mezi kapitálové společnosti, ačkoli se nejedná o čistě kapitálovou společnost, na rozdíl od akciové společnosti. Objevují se totiž u ní určité prvky společností osobních, zejména ručení společníků za závazky společnosti (třebaže omezené).

Účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti je vyjádřen jeho podílem na společnosti. Výše podílu se určuje poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů, přičemž podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní; společenská smlouva určuje různé druhy podílů a jejich obsah. Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu.

Učí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem, který lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna. Kmenový list je cenný papír na řad, nelze jej vydat jako zaknihovaný cenný papír. Umožňuje-li společenská smlouva vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl. Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování.

Vkladem společníka je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu společnosti. Předmětem vkladu je věc, kterou se společník zavazuje vložit do obchodní korporace za účelem nabytí nebo zvýšení účastni v ní – tzv. vkladová povinnost.

Převod podílu

K převodu obchodního podílu na společnosti dochází na základě písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy. ZOK v ustanovení § 209 upravuje pro tento převod zvláštní smluvní typ – smlouvu o převodu podílu. Je-li podíl společníka představován kmenovým listem je k převodu nezbytný rubopis (obdobně jako při převodu akcií na jméno), přičemž v rubopise je nezbytné uvést jednoznačnou identifikaci nabyvatele.

Smlouva o převodu podílu

Smlouva o převodu podílu dle ZOK se vztahuje jak na převod úplatný tak i bezúplatný; vyloučena není ani směna podílů dle této smlouvy. V obecných náležitostech se smlouva řídí ustanoveními o kupní smlouvě upravené v NOZ. Zákon rozlišuje převod podílu na společníka a na jinou osobu.

Smlouva o převodu podílu musí mít vždy písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Požadavek písemné formy se vztahuje na celou smlouvu. Ve smlouvě musí být dohodnuta výše úplaty či způsob jejího určení anebo v ní musí být výslovně vyjádřeno, že se jedná o převod bezúplatný. Dále je nutné identifikovat smluvní strany smlouvy a převáděný podíl.

Smlouva o převodu podílu je platná dnem jejího uzavření. Zákon však odkládá účinnost vůči společnosti až ke dni jejího doručení společnosti. Účinky převodu vůči třetím osobám nastávají dnem zápisu změn do obchodního rejstříku. K účinnosti převodu kmenového listu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti.

Převodce ze zákona ručí za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.

Převod podílu na jiného společníka

Zákon stanoví, že každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka. Ze zákona tak možnost převodu na jiného společníka není ničím omezena. Společenská smlouva však může stanovit, že k převodu obchodního podílu na jiného společníka je nezbytný souhlas některého z orgánů společnosti. Podmíní-li společenská smlouva převod podílu souhlasem některého orgánu, platí, že není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Takováto smlouva nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas daného orgánu společnosti udělen.

Rozhodnutí valné hromady o převodu podílu je rozhodnutím, v jehož důsledku dochází ke změně obsahu společenské smlouvy, k čemuž ustanovení § 172 ZOK požaduje osvědčení veřejnou listinou.

Převod podílu na jinou osobu

Možnost převodu obchodního podílu na jinou osobu je ze zákona podmíněna souhlasem valné hromady. Společenská smlouva však může stanovit jinak, tedy například takovýto převod podílu souhlasem valné hromady nepodmínit. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti.

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se sdružily za účelem podnikání pod společnou firmou, přičemž tyto osoby ručí za dluhy společnosti, a to společně a nerozdílně. V případě, kdy je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, kterým může být pouze fyzická osoba.

Společníkem nemůže být ten, na jehož majetek byl v posledních 3 letech prohlášen konkurs, nebo vůči kterému byl návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku, anebo byl-li vůči němu konkurs zrušen proto, že je jeho majetek zcela nepostačující; ten kdo tento zákaz poruší, se společníkem nestane, i když společnost vznikne.

Veřejná obchodní společnost jakožto společnost čistě osobního charakteru nepřipouští žádné převody majetkových účastí na společnosti. Členství v takovéto společnosti vzniká jednak uzavřením společenské smlouvy, jednak přistoupením ke společnosti. Derivativním způsobem může členství vzniknout za určitých okolností děděním.

Komanditní společnost

Komanditní společnost je taková obchodní společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za závazky společnosti omezeně jen do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku jakožto tzv. komanditista, a alespoň jeden společník ručí za závazky společnosti neomezeně jakožto tzv. komplementář.

Komanditní společnost je tedy jakousi kombinací veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným. V této souvislosti, tedy pokud to umožňuje společenská smlouva, lze převádět obchodní podíly komanditistů. Na tyto převody se uplatní úprava společnosti s ručením omezeným.

Evropská společnost – Societas Europaea

Na území Společenství lze založit obchodní společnost ve formě evropské akciové společnosti za podmínek a způsobem stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve spojení se směrnicí Rady 2001/86/ES, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

Základní kapitál evropské společnosti je rozvržen na akcie a každý akcionář ručí jen do výše svého upsaného základního kapitálu. Evropská společnost se považuje za akciovou společnost, která se řídí právem státu, ve kterém má sídlo a předpisy Společenství. Na převod majetkové účasti na Evropské společnosti se tedy analogicky použijí ustanovení ZOK a NOZ vztahující se k akciové společnosti ve spojení se zákonem č. 627/2004 Sb. o evropské společnosti.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika