Vzor: Čestné prohlášení a souhlas se zápisem

Vzor čestného prohlášení a souhlasu člena statutárního orgánu společnosti se zápisem do obchodního rejstříku. Možnost stažení ve formátu MS Word.

Upozornění: Vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat.

Čestné prohlášení a souhlas se zápisem dle § 12 zákona č. 304/2013 Sb.

Já, níže podepsaný,

(Jméno a příjmení)

nar. (doplnit)

trvale bytem (doplnit)

prohlašuji, že souhlasím se svým ustanovením do funkce člena (doplnit označení voleného orgánu společnosti) společnosti (doplnit název), IČO: (doplnit), se sídlem (doplnit), zapsané v obchodním rejstříku vedeném (doplnit rejstříkový soud), (doplnit spisovou značku společnosti) (dále jen „společnost“).

Dále prohlašuji, že souhlasím se zápisem mé osoby do obchodního rejstříku jakožto člena (doplnit označení voleného orgánu společnosti) výše uvedené společnosti a že souhlasím s převzetím práv a povinností člena (doplnit označení voleného orgánu společnosti) v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a dalších právních předpisů.

Prohlašuji s odvoláním na ustanovení § 46 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, že jsem:

 • dosáhl věku 18 let,
 • plně svéprávný,
 • splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „živnostenský zákon“),
 • jsem bezúhonný, tj. nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný úmyslně v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání společnosti.

Dále prohlašuji, že u mě nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 živnostenského zákona, tj.:

 • na můj majetek nebyl prohlášen konkurs ode dne prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne v tomto rozhodnutí určeného,
 • v posledních třech letech nebylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že můj majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 • v posledních třech letech nebylo rozhodnuto o zrušení konkursu proto, že můj majetek je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů,
 • nebylo vůči mně zahájeno insolvenční řízení, v jehož průběhu soud nařídil předběžné opatření, jímž mě omezil v nakládání s majetkovou podstatou nebo v jehož průběhu byl prohlášen na můj majetek konkurs,
 • soudem nebo správním orgánem mi nebyl uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru, který by doposud trval,
 • nebylo mi zrušeno živnostenské oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona,
 • nebyl jsem členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 2 nebo 3 živnostenského zákona této právnické osobě.

Prohlašuji, že splňuji podmínky dle § 46 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a není u mě dána ani jiná překážka funkce. Jsem si vědom právních následků úmyslného uvedení nepravdivých údajů v tomto čestném prohlášení, které by mohlo být posouzeno jako přestupek, případně trestný čin.

V ______________ dne ______________

____________________________

(jméno a příjmení)

UPOZORNĚNÍ

Tento vzorový dokument má obecnou informativní povahu a při jeho použití je třeba brát v úvahu, že každý případ je individuální a vzorová smlouva nepokrývá všechny situace, které mohou v praxi nastat. Autor tohoto vzorového dokumentu nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím tohoto vzoru bez konzultace s advokátem či jiným právním odborníkem, který navrhne nejvhodnější změny textu s ohledem na potřeby konkrétního zadavatele, důvod závazku a postavení smluvních stran. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru a jeho případnou úpravu kontaktujte DKS LEGAL.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika
Tématický Newsletter
Zajímají vás novinky z oblasti práva pro podnikání? Nepropásněte nové články na BusinessInfo.cz, přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Co vám nabízíme? Pomoc s orientací v právních úkonech souvisejících s podnikáním (právo, právní postupy a povinnosti), vzory právních dokumentů a smluv, odkazy na texty vybraných zákonů a aktuality z legislativy.

Zpracování osobních údajů
Přihlášením potvrzuji souhlas, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů. Tento portál je chráněn technologií reCAPTCHA od společnosti Google a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Doporučujeme