Obchodní společnosti – změny

Obchodní společnosti vznikají zápisem do obchodního rejstříku (OR). V případě, že se změní některé rozhodné skutečnosti (např. změna společníků, názvu, sídla nebo výše základního kapitálu společnosti), je třeba všechny tyto změny zapsat do OR.

Popis právní úpravy změn a jejich zápisů do OR v případě nejběžnější formy obchodních společností – společnosti s ručením omezeným. Navíc je v dokumentu zmíněn i zápis změn ve veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Zápis změn v obchodním rejstříku obecně

Obchodní rejstřík je veřejný seznam vedený rejstříkovými soudy (krajskými a Městským soudem v Praze), do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o obchodních společnostech, družstvech a fyzických osobách – podnikatelích za podmínek § 42 a 43 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Účelem obchodního rejstříku je vést stálou evidenci potřebných údajů o obchodních společnostech a zajištění, aby byly tyto údaje v souladu s objektivní skutečností.

Proto jsou rejstříkové soudy povinny zveřejnit zapisované, měněné či vymazané údaje bez zbytečného odkladu po zápisu a každý, kdo jedná v dobré víře v zapsané údaje, je chráněn, a ten, jehož se zápis týká, nemá právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti. Údaje zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám ode dne jejich zveřejnění, ledaže by této třetí osobě byly známy tyto údaje již dříve. Z tohoto důvodu musí podnikatel – obchodní korporace, doručit návrh na zápis změn zapisovaných údajů bez zbytečného odkladu poté, co konkrétní změna nastane.

V této souvislosti je třeba upozornit na existenci trestného činu „Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění“ podle ust. § 254 trestního zákoníku, kterého se dopustí ten, kdo „uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek, anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti, nebo kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, anebo kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen“.

Za tento trestný čin hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. V případě, že by byla způsobena značná škoda na cizím majetku, bude pachatel potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem, v případě způsobení škody velkého rozsahu, mohl by být uložen trest až do výše osmi let. Výše uvedené, nechť slouží jako apel na osoby odpovědné za obchodní vedení společnosti, aby tyto osoby dodržovaly povinnosti, které budou dále v tomto textu popsány.

Návrh na zápis, změnu nebo výmaz údajů v obchodním rejstříku může podat pouze oprávněná osoba, v krajním případě kdokoli, kdo k tomu prokáže právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy zapisované skutečnosti. Návrh je povinně podáván spolu s přílohami v listinné podobě nebo prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře, který je k dispozici na www.justice.cz. Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen, návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky.

V obchodním rejstříku se zveřejňují následující údaje:

u všech forem obchodních společností shodně:

 • jméno a sídlo,
 • předmět podnikání (v souladu s vydanými živnostenskými listy),
 • právní forma právnické osoby,
 • den vzniku a zániku právnické osoby,
 • název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc

u veřejné obchodní společnosti:

 • u veřejné obchodní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků,

u komanditní společnosti:

 • u komanditní společnosti jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků s uvedením, který ze společníků je komplementář a který komanditista
 • výše komanditní sumy každého komanditisty a její změny,

u společnosti s ručením omezeným:

 • jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu společníků, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jejích společníků,
 • výše základního kapitálu,
 • výše podílu každého společníka,
 • druh podílu a popis práv a povinností s ním spojených alespoň odkazem na společenskou smlouvu uloženou ve sbírce listin a údaj o tom, zda byl na podíl vydán kmenový list,

u akciové společnosti:

 • výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení,
 • počet, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií nebo údaj o tom, že společnost vydá akcie, které nemají jmenovitou hodnotu (kusové akcie), a v jakém počtu, údaj o tom, zda budou vydány akcie jako zaknihovaný cenný papír nebo budou imobilizovány,
 • případné omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 • má-li společnost jediného akcionáře, zapisuje se i jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, tohoto akcionáře

u družstva:

 • údaj o tom, zda se jedná o družstvo, bytové družstvo nebo sociální družstvo,
 • výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu.

V případě změn uvedených skutečností je třeba tyto změny přijmout k tomu oprávněnými orgány (osobami) v příslušném schvalovacím procesu za dodržení zákonných podmínek a následně je třeba tyto skutečnosti doložit rejstříkovému soudu spolu s návrhem na vyznačení příslušných změn.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika