Správný výběr obchodní společnosti pro váš obchodní plán

Článek poradí se správným výběrem formy obchodní společnosti. Správný výběr je pro úspěch obchodního plánu velmi podstatný. Založení společnosti bývá prvním krokem po té, co podnikatel získá představu co komu nabídne, a co za to bude požadovat. Forem obchodních společností je celá řada.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Podnikání a podnikatel

Podnikáním se rozumí soustavná činnost živnostenským nebo obdobným způsobem prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikatelem pak podle občanského zákoníku je

  1. osoba zapsaná do obchodního rejstříku,
  2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle jiného zákona, tj. osoby, jejichž podnikání je vyloučeno z působnosti živnostenského zákona, tedy svobodná povolání, činnost lékařů, veterinářů, pořádání loterií, činnost bank a mnohé další činnosti vyjmenované v ust. § 3 živnostenského zákona,
  4. osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Jako podnikatel tedy nemusíte nezbytně zakládat obchodní společnost. Můžete jakožto podnikající fyzická osoba požádat o vydání živnostenského oprávnění a zařadit se mezi početný stav živnostníků, či vykonávat jako fyzická či právnická osoba činnost, která není živností, ale naplňuje definici samostatného podnikání.

Cílem tohoto článku není pojednat o podnikajících fyzických osobách či podnikatelích vyloučených z působnosti živnostenského zákona, a proto se tomuto tématu nadále věnovat nebudeme.

Nejčastější formu podnikání představuje podnikání prostřednictvím obchodních společností.

Obchodními společnostmi jsou:

  1. společnost s ručením omezeným,
  2. akciová společnost,
  3. komanditní společnost,
  4. veřejná obchodní společnost,
  5. evropská společnost,
  6. evropské hospodářské zájmové sdružení.

Podle způsobu ručení společníků společnosti rozlišujeme obchodní společnosti osobní, kapitálové a smíšené.

Obecně platí, že v kapitálových obchodních společnostech společník neručí za dluhy za trvání společnosti vůbec, nebo je jejich ručení určitým způsobem omezeno (například ručí za dluhy společnosti do výše nesplaceného vkladu základního kapitálu). Společníci neručí za dluhy společnosti, je-li splacení vkladů do obchodního rejstříku zapsáno. Příkladem kapitálové společnosti je společnost s ručením omezeným či akciová společnost.

V případě osobních obchodních společností ručí buď všichni, nebo někteří společníci za dluhy společnosti celým svým majetkem. Na druhou stranu se společníci přímo podílejí na řízení společnosti. Příkladem osobní obchodní společnosti je veřejná obchodní společnost.

Komanditní společnost je považována za typ smíšené společnosti, kde jeden nebo více společníků ručí za dluhy celým svým majetkem (komplementáři) a jeden nebo více společníků ručí za dluhy společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu (komanditisté). V případě komanditní společnosti se tak kombinují prvky jak osobního ručení některých společníků za dluhy společnosti, tak ručení některých společníků jen do výše svého nesplaceného podílu na základním kapitálu, a pokud je splacen, pak za dluhy společnosti neručí vůbec.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby