Jednočlenná společnost s ručením omezeným versus podnikání jako OSVČ

Chcete začít podnikat a nevíte, zda se stát OSVČ nebo založit společnost s ručením omezeným? Obsahem tohoto článku je nejen přehledné shrnutí výhod a nevýhod obou variant a jejich využití v praxi, ale i stručný návod, jaké kroky je nezbytné podniknout, ať už se podnikatel pro své podnikání rozhodne pro kteroukoli z variant.

Předmětem tohoto článku je porovnání základních forem podnikání v České republice pro začínající podnikatele. Článek se zaměřuje na výhody a nevýhody obou forem v několika kategoriích, které by začínajícímu podnikateli měly pomoci v rozhodnutí, která forma podnikání je pro něj vhodnější.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Administrativní a finanční náročnost

V této části se budeme zabývat jednak administrativní náročností podnikání fyzických a právnických osob při jejím vzniku a jednak všemi dalšími povinnostmi, které s podnikáním fyzických a právnických osob souvisí.

K tomu, aby fyzická osoba či právnická osoba začala podnikat, je zapotřebí podnikatelského oprávnění. V převážné většině případů se bude jednat o oprávnění živnostenské (dále jen „živnost“).

Za živnost český právní řád považuje soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za dalších podmínek stanovených zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“).

Živností však zejména není:

 • provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě (např. bankovnictví),
 • využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory (např. umělecké malířství a herectví),
 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
 • poskytování zdravotnických služeb,
 • výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních,
 • zprostředkování zaměstnání,
 • zemědělství,
 • provozování hazardních her.

Zároveň je nezbytné zmínit, že některé činnosti, ačkoli při jejich výkonu osoby vykonávají podnikání, nejsou dle ust. § 3 ŽZ živnostmi ve smyslu živnostenského zákona. K jejich výkonu je zapotřebí naplnit podmínky pro získání zvláštního oprávnění dle jiného právního předpisu. Jedná se o následující činnosti fyzických osob:

 • lékaři, zubní lékaři a farmaceuti, nelékařští zdravotničtí pracovníci při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů,
 • veterinární lékaři, další veterinární pracovníci včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,
 • advokáti, notáři, patentový zástupci a soudní exekutoři,
 • znalci, tlumočníci a soudní tlumočníci a překladatelé,
 • auditoři a daňový poradci,
 • burzovní dohodci,
 • zprostředkovatelé a rozhodci při řešení kolektivních sporů a rozhodci při rozhodování majetkových sporů,
 • úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři,
 • autorizovaní architekti a autorizovaní inženýři činní ve výstavbě, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,
 • autorizovaní inspektoři, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání,
 • auditoři bezpečnosti pozemních komunikací,
 • činnost zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci.

Dále se v tomto textu budeme věnovat podnikáním s živností. Mezi všeobecné podmínky provozování živností fyzických osob patří:

 • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a
 • bezúhonnost.

Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Jinými slovy, pokud byla fyzická osoba odsouzena např. pro trestný čin spáchaný v souvislosti s dopravní nehodou a nehodlá podnikat jako dopravce či taxikář, je pro účely získání živnosti bezúhonnou osobou.

Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, nicméně pro účely zřízení živnosti o něj žádat nemusíte, příslušný živnostenský úřad si bezúhonnost prověří sám.

Více informací o jednotlivých druzích živností naleznete v článku Živnosti.

Podnikající fyzická osoba

Pokud hodláte podnikat jako fyzická osoba, ke zřízení živnosti vám postačí:

 • vyplněný Jednotný registrační formulář pro fyzickou osobu (dále jen „JRF“),
 • platný občanský průkaz,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž jste umístil sídlo, liší-li se od bydliště – písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí, s úředně ověřeným podpisem ne starší než 3 měsíce (požadavek dle ust. § 14 odst. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů),
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1 000 Kč.

Osvědčení o živnostenském oprávnění živnostenský úřad vydá během 30 dnů, ve většině případů však do 1 až 2 týdnů. Pokud jste dosud nepodnikal, bude vám zároveň přiděleno identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ).

Na živnostenském úřadě lze také učinit další ohlášky se zahájením podnikání související – ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a eventuálně k úřadu práce.

Jednotný registrační formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, resp. v Databázi formulářů na BusinessInfo.cz (JRF pro fyzickou osobu, JRF pro právnickou osobu).

Jakmile osvědčení o živnostenském oprávnění obdržíte, můžete zahájit podnikatelskou činnost. Celá administrace výše uvedeného by tedy fyzické osobě neměla trvat déle než 14 dnů, a to s minimálními náklady (1 000 Kč).

Právnická osoba

Pokud hodláte podnikat pod právnickou osobou, musíte nejdříve společnost založit. Před tím je nutné stanovit její formu. Jak postupovat při volbě vhodné formy obchodní společnosti pro Vaše podnikání se můžete dočíst více v článku Správný výběr obchodní společnosti pro váš obchodní plán. V tomto modelovém případě budeme dále pracovat s tím, že podnikající právnickou osobou je společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“).

Založit s.r.o. lze výlučně u notáře formou notářského zápisu (cena za vyhotovení se liší podle náročnosti a délky zakladatelské listiny dané s.r.o., přibližně však činí 4 000 až 7 000 Kč).

Jakmile obdržíte notářský zápis prokazující založení s.r.o., požádáte o živnostenské oprávnění. Proces založení živnosti je stejný jako u podnikající fyzické osoby s výjimkou toho, že navíc dokládáte notářský zápis o založení nové právnické osoby, a použijete JRF pro právnickou osobu.

Jakmile obdržíte osvědčení o živnosti, můžete podat návrh na prvozápis do příslušného obchodního rejstříku. Návrh lze provést dvěma způsoby, prostřednictvím notáře, nebo prostřednictvím rejstříkového soudu. Provádí-li prvozápis notář, činí výše poplatku 2 700 Kč. Pokud byste se rozhodli podat návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku sami, zaplatíte soudní poplatek ve výši 6 000 Kč.

Pro žadatele o zápis do veřejných rejstříků to navíc také znamená zjednodušení procesu zápisu do veřejných rejstříků. Notář, na rozdíl od soudu, nevede žádné vkladové řízení. Jinými slovy, navrhovateli nehrozí, že návrh bude odmítnut či zamítnut, jelikož veškeré nezbytné podklady notář sám zkoumá a navrhovatele případně upozorní na určité nedostatky, které jsou neformálně odstraněny.

Dalšími podstatnými výhodami je rychlost provedení zápisu (zápis je proveden prakticky ihned) a úspora nákladů. Notář však může provést zápis pouze takové skutečnosti do veřejného rejstříku, která má podklad v notářském zápisu, který tento notář sám sepsal.

Blíže o vzniku a založení s.r.o. ve článku Obchodní korporace – založení a vznik.

Celá administrace založení s.r.o. (pokud bude přímý zápis do obchodního rejstříku provádět notář) by měla trvat stejně dlouho, jako při zahájení podnikání fyzické osoby, nicméně záleží na časové vytíženosti notáře. Na celkové náklady související se založením s.r.o. však počítejte přibližně 20 000 Kč.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme