Jednočlenná společnost s ručením omezeným versus podnikání jako OSVČ

Daňové povinnosti

Registrace

Nově založená právnická osoba je povinna podat přihlášku k registraci k dani z příjmů u příslušného správce daně (místní příslušnost je určena dle sídla této právnické osoby) do 15 dnů od svého vzniku, čímž je myšleno datum zápisu této osoby do obchodního rejstříku.

Podnikající fyzická osoba je povinna podat přihlášku k registraci daně z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně (místní příslušnost je určena dle místa trvalého pobytu fyzické osoby, nikoli dle místa podnikání) do 15 dnů ode dne, ve kterém

 • a) započala vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
 • b) přijala příjem ze samostatné činnosti.

Přihlášku k registraci je možné podat pouze na předepsaném tiskopisu vydaném Ministerstvem financí ČR. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce datovou schránku zřízenou ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit podání pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu prostřednictvím datové zprávy, a v případě registrace k paušální dani také elektronicky v aplikaci na webových stránkách Finanční správy ČR.

Podnikající fyzická osoba tak rovněž může učinit rovnou na živnostenském úřadě při zřízení živnosti. Naopak nově založená právnická osoba musí přihlášku k registraci provést jedině prostřednictvím datové schránky, která je právnické osobě automaticky zřizována. Přístupové údaje do datové schránky jsou zasílány do vlastních rukou jednatele obratem po vzniku právnické osoby.

Pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, dále platí, že veškerá podání určená správci daně (oznámení o změnách, daňové tvrzení, resp. přiznání atd.) mohou být činěna pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky. Více naleznete v článku Datové schránky.

Daňové přiznání a sazba daně

Podnikající fyzická osoba

Zdaňovací období u fyzické osoby je kalendářní rok. Daňové přiznání je povinna podat každá fyzická osoba, ať již podnikající či nepodnikající, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Fyzická osoba podnikající musí ze svých příjmů po odečtení výdajů odvést daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %.

Do roku 2021 podléhaly rozhodné příjmy fyzických osob nad částku 1 672 080 Kč vedle standardní 15% sazby také 7% solidární dani. Těmito rozhodnými příjmy byly pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Solidární přirážka byla od roku 2021 zrušena a místo ní bylo zavedeno druhé daňové pásmo ve výši 23%, které se vztahuje na příjmy, jejichž výše přesáhne hranici 48násobku průměrné mzdy. Výše takto zdanitelných příjmů činí pro rok 2022 částka 1 867 728 Kč.

Dále je podnikající fyzická osoba povinna hradit pojistné na sociální pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu a zdravotní pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu, celkem tedy 42,7 % z vyměřovacího základu.

Pokud fyzická osoba ukončila zaměstnanecký poměr a začala podnikat, hradí zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro daný kalendářní rok. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém bude nebo by měl být podán přehled za daný kalendářní rok (do 31. 3. následující kalendářního roku).

Pro rok 2022 jsou minimální zálohy stanoveny následovně (minimální výše záloh se každoročně mění):

 • pojistné na sociální pojištění: 2 841 Kč,
 • pojistné na zdravotní pojištění: 2 627 Kč,
 • pojistné na nemocenské pojištění (dobrovolné): 147 Kč.

Od roku 2021 se mohou OSVČ s příjmy do 1 000 000 Kč přihlásit k paušálnímu režimu a platit jen jednu paušální zálohu ve výši 5 994 Kč, kterou tvoří:

 • záloha na daň z příjmů ve výši 100 Kč,
 • záloha na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 3 267 Kč,
 • záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2 267 Kč.

Právnická osoba

Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je:

 • kalendářní rok (nejčastější případ),
 • hospodářský rok,
 • období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo
 • účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.

Pokud s.r.o. založí fyzická osoba za účelem svého podnikání, může v této právnické osobě figurovat jako jednatel a vyplácet si odměnu na základě smlouvy o výkonu funkce. Nejedná se o zaměstnanecký poměr, nicméně z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se jedná o příjem ze závislé činnosti. Odměna tak bude daněna sazbou ve výši 15 % ze základu daně – hrubé mzdy.

Pokud není schválena smlouva o výkonu funkce, je výkon funkce jednatele bezplatný.

Pokud si jediný společník s.r.o. rozhodne vyplácet podíl na zisku kromě toho, že samotná právnická osoba musí odvést daň z příjmů ve výši 19 %, musí společník jakožto fyzická osoba takto vyplacený podíl na zisku zdanit navíc daní z příjmu fyzických osob ve výši 15 %.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme