Datové schránky

Datové schránky jsou od 1. listopadu 2009 jedním z možných způsobů doručování listovních zásilek (datových zpráv), mezi orgány veřejné moci navzájem, mezi orgány veřejné moci a soukromými osobami a též zpoplatněně mezi dvěma soukromými subjekty. Prostřednictvím datových schránek jsou povinně doručovány listovní zásilky více než 450 000 subjektům. Informace o celé úpravě datových schránek, doručování zpráv a možnostech dalšího nakládání s doručenými zprávami.Podrobný obsah

 • Právní úprava datových schránek a eGovernment
 • Účel a funkce datové schránky
  • Komu je datová schránka zřizována
  • Datová schránka zřízena na základě žádosti
  • Datová schránka orgánu veřejné moci
  • Zřízení datové schránky
  • Další nakládaní s datovou schránkou
  • Znepřístupnění datové schránky
  • Zneplatnění přístupových údajů k datové schránce
  • Zrušení datové schránky
 • Osoby oprávněné k přístupu do datové schránky
  • Osoba pověřená
  • Administrátor
 • Prováděné úkony, práce s datovými zprávami a jejich zasílání
  • Úkony prováděné pomocí datové schránky
  • Zasílání zpráv prostřednictvím datové schránky
  • Práce s datovou zprávou po doručení do schránky
  • Poštovní datová zpráva
 • Konverze dokumentů
 • Správní delikty, organizace systému a úkony MVČR
  • Správní delikty spáchané prostřednictvím datových schránek
  • Organizace systému a úkony Ministerstva vnitra ČR v systému datových schránek
 • Doplňkové služby a ceny spojené s datovou schránkou
  • Doplňkové služby spojené s datovou schránkou
  • Cena za vedení datové schránky a odesílání datových zpráv

Související právní průvodci

Právní úprava datových schránek a eGovernment

Problematiku datových schránek upravuje hned několik právních předpisů vzhledem k tomu, že doručování rozhodnutí orgánů státní moci jejich adresátům je základním procesním úkonem v každém řízení, které kterýkoliv státní orgán vede. Stěžejní úprava je obsažena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon upravuje, co je datová schránka, které subjekty mají zřízovanou datovou schránku povinně ze zákona, distribuci přístupových údajů, nakládání s přístupovými údaji majitelem datové schránky po její aktivaci a autorizovanou konverzi dokumentů – tedy jejich převedení z elektronické verze do listinné podoby a naopak. Zároveň zákon reguluje způsob komunikace s orgány veřejné moci a orgánů veřejné moci mezi sebou elektronickými prostředky. O všech zmíněných institutech bude pojednáno v dalších částech tohoto článku.

Zákon, který úpravu datových schránek promítá i do dalších právních předpisů, je pak zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Stěžejním právním předpisem upravujícím doručování v občanském soudním řízení je pak zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela občanského soudního řádu přináší zejména úpravu systému doručování, zjednodušení systému protokolace a obranu proti průtahům v řízení. Ke stejnému datu nabyla účinnosti novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

eGovernment

Systém datových schránek nestojí osamoceně a je začleněn do systému elektronizace veřejné správy. Je zároveň její podstatnou součástí, když uvážíme, že každé řízení je zahájeno okamžikem doručení podání orgánu veřejné moci a každé rozhodnutí či výzva ze strany orgánu veřejné moci musí být účastníku řízení řádně doručeno.

Objem doručovaných zpráv je jednoduše obrovský a účelem elektronizace zasílání zpráv je nejen záměr ušetřit náklady na poštovné, ale zároveň také zrychlit doručování zásilek a okamžitě vydávat potvrzení o doručení zprávy jejímu adresátovi.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem