Datové schránky

Datové schránky jsou od 1. listopadu 2009 jedním z možných způsobů doručování listovních zásilek (datových zpráv) mezi orgány veřejné moci navzájem, mezi orgány veřejné moci a soukromými osobami a též za poplatek mezi dvěma soukromými subjekty.

Tento článek se věnuje úpravě datových schránek, doručování zpráv a možnostem dalšího nakládání s doručenými zprávami.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Právní úprava datových schránek a eGovernment

Problematiku datových schránek upravuje hned několik právních předpisů vzhledem k tomu, že doručování rozhodnutí orgánů státní moci jejich adresátům je základním procesním úkonem v každém řízení, které kterýkoliv státní orgán vede. Stěžejní úprava je obsažena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon upravuje, co je datová schránka, které subjekty mají zřizovanou datovou schránku povinně ze zákona, distribuci přístupových údajů, nakládání s přístupovými údaji majitelem datové schránky po její aktivaci a autorizovanou konverzi dokumentů – tedy jejich převedení z elektronické verze do listinné podoby a naopak. Zároveň zákon reguluje způsob komunikace s orgány veřejné moci a orgánů veřejné moci mezi sebou elektronickými prostředky. O všech zmíněných institutech bude pojednáno v dalších částech tohoto článku.

Zákon, který úpravu datových schránek promítá i do dalších právních předpisů, je pak zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Stěžejním právním předpisem upravujícím doručování v občanském soudním řízení je pak zákon č. 7/2009 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. Uvedená novela občanského soudního řádu přinesla zejména úpravu systému doručování, zjednodušení systému protokolace a obranu proti průtahům v řízení.

eGovernment

Systém datových schránek nestojí osamoceně a je začleněn do systému elektronizace veřejné správy. Je zároveň její podstatnou součástí, když uvážíme, že každé řízení je zahájeno okamžikem doručení podání orgánu veřejné moci a každé rozhodnutí či výzva ze strany orgánu veřejné moci musí být účastníku řízení řádně doručeny.

Objem doručovaných zpráv je jednoduše obrovský a účelem elektronizace zasílání zpráv je nejen záměr ušetřit náklady na poštovné, ale zároveň také zrychlit doručování zásilek a okamžitě vydávat potvrzení o doručení zprávy jejímu adresátovi.

Účel a funkce datové schránky

Jako nejlepší příklad využití datové schránky slouží představa obyčejné poštovní schránky v elektronické podobě, tedy něco, co je svými funkcemi i uživatelským prostředím velmi blízké e-mailové schránce. Tento prostý přerod obyčejné poštovní schránky do podoby datové schránky, která se svým vzhledem i funkcemi velmi blíží e-mailu, je ostatně i častým vysvětlením pro jednotlivé funkce a nástroje, které datová schránka má, ačkoliv se mu Ministerstvo vnitra ČR velmi brání.

Dle zákonné definice je datová schránka elektronickým úložištěm, kde je datový prostor vyhrazen jednotlivým uživatelům datových schránek, tedy orgánům veřejné moci a soukromým osobám, kterým je datová schránka zřizována povinně ze zákona nebo na žádost. Datová schránka je určena především k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:

  • doručování orgány veřejné moci,
  • provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, tedy k podávání podání a návrhů vůči orgánům veřejné moci elektronickou formou,
  • dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

Původně byl účel datových schránek pouze pro komunikaci orgánů veřejné moci mezi sebou a pro komunikaci orgánu veřejné moci se soukromým subjektem. Až následně zákonodárce přistoupil na možnost, aby datové schránky umožnily i komunikaci dvou soukromých subjektů mezi sebou, a to tak, že od 1. 7. 2010 jakékoliv elektronické  dokumenty.

Zásadním rozdílem mezi datovou schránkou a schránkou e-mailovou je skutečnost, že stát převzal odpovědnost za funkčnost systému a stal se garantem údajů týkajících se osoby odesílatele a adresáta, času odeslání datové zprávy a času doručení datové zprávy jejímu adresátovi. Jednoznačná identifikace subjektů při elektronické komunikaci je v systému datových schránek zaručena, což u prostého e-mailu nelze zajistit. Systém datových schránek je tak zaručeným komunikačním kanálem s garancí provozovatele systému za výše uvedené údaje.

Systém datových schránek je zřízen a spravován Ministerstvem vnitra České republiky (dále také jen „ministerstvo“). To také vydává přístupové kódy do jednotlivých datových schránek jejich uživatelům. Provozovatelem systému datových schránek je držitel poštovní licence, tedy Česká pošta, s. p.

Zasílané zprávy jsou při svém odeslání zašifrovány a jejich rozšifrování proběhne v okamžiku doručení zprávy jejímu adresátovi. Je tak zaručena bezpečnost zasílaných informací a provozovatel i Ministerstvo vnitra ČR nemohou obsah doručovaných zpráv nijak kontrolovat. Pro tyto subjekty jsou dohledatelné pouze informace, které by za jiných okolností byly napsány na obálce – tedy údaje o adresátovi a odesílateli.

Ke každé datové schránce je přiřazen při jejím vzniku jednoznačný identifikátor, který rozlišuje datové schránky různých osob.

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Provoz podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme