Datové schránky

Datové schránky jsou od 1. 11. 2009 jedním z možných způsobů doručování zásilek (datových zpráv) mezi orgány veřejné moci navzájem, mezi orgány veřejné moci a soukromými osobami a též (za poplatek) mezi dvěma soukromými subjekty.

Tento článek se věnuje úpravě datových schránek, doručování zpráv a možnostem dalšího nakládání s doručenými zprávami.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Související zákony:

Související právní průvodci:

Právní úprava datových schránek a eGovernment

Problematiku datových schránek upravuje hned několik právních předpisů vzhledem k tomu, že doručování rozhodnutí orgánů státní moci jejich adresátům je základním procesním úkonem v každém řízení, které kterýkoliv státní orgán vede. Stěžejní úprava je obsažena v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon upravuje, co je datová schránka, které subjekty mají zřizovanou datovou schránku povinně ze zákona, distribuci přístupových údajů, nakládání s přístupovými údaji majitelem datové schránky po její aktivaci a autorizovanou konverzi dokumentů – tedy jejich převedení z elektronické verze do listinné podoby a naopak. Zároveň zákon reguluje způsob komunikace s orgány veřejné moci a orgánů veřejné moci mezi sebou elektronickými prostředky. O všech zmíněných institutech bude pojednáno v dalších částech tohoto článku.

Zákon, který úpravu datových schránek promítá i do dalších právních předpisů, je pak zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Stěžejním právním předpisem upravujícím doručování v občanském soudním řízení je pak zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela občanského soudního řádu přináší zejména úpravu systému doručování, zjednodušení systému protokolace a obranu proti průtahům v řízení. Ke stejnému datu nabyla účinnosti novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

eGovernment

Systém datových schránek nestojí osamoceně a je začleněn do systému elektronizace veřejné správy. Je zároveň její podstatnou součástí, když uvážíme, že každé řízení je zahájeno okamžikem doručení podání orgánu veřejné moci a každé rozhodnutí či výzva ze strany orgánu veřejné moci musí být účastníku řízení řádně doručeny.

Objem doručovaných zpráv je jednoduše obrovský a účelem elektronizace zasílání zpráv je nejen záměr ušetřit náklady na poštovné, ale zároveň také zrychlit doručování zásilek a okamžitě vydávat potvrzení o doručení zprávy jejímu adresátovi.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby