Nový program podpoří všechny uzavřené provozovny. Podávejte žádosti, kalkulačka pomůže

Nový program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), schválila vláda. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádostí bude možné od 18. ledna 2021.

Parametry programu souhrnně

„Parametry programu jsou výsledkem diskuze se zástupci podnikatelských asociací a sdružení. Podpora je určena všem podnikatelům, kteří zaměstnávají pracovníky v restauračních provozech, maloobchodních prodejnách či v osobních, vzdělávacích a rekreačních službách,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

„Na pomoc je připraveno 2,5 miliardy korun. Předpokládáme, že o tuto dotaci požádá zhruba sto tisíc podnikatelů z aktuálně krizovými opatřeními nejvíc dotčených odvětví, kterými jsou například restaurace, kavárny, maloobchodní prodejny, kina, indoorová sportoviště, kadeřnice či další provozovny osobních služeb,“ doplňuje Havlíček.

Za každého zaměstnance v pracovním poměru, případně spolupracující OSVČ, bude možné čerpat 400 korun na den. Nový program počítá s tím, že podpoří provozovny po ten počet dnů, kdy měly zavřeno. Pokud například o dotaci požádá stravovací zařízení s deseti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dostane provozovatel 4 000 korun za den, tedy 120 tisíc korun za měsíc. Za období uzavření – tedy za 74 dnů – je to celkem 296 tisíc korun.  

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny bude spravovat MPO, dotace se bude poskytovat podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. „V rámci přípravy programu úzce spolupracujeme s kolegy z České správy sociálního zabezpečení a z ministerstva vnitra, abychom maximálně využili již dostupná data tak, aby vyplnění žádosti i následná kontrola byla co nejjednodušší. Těší nás, že i dobrá komunikace s podnikatelskými asociacemi ohledně využívání eIdentity, díky které může být celý proces výrazně jednodušší,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává:

„Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému MPO dostupného přes webové stránky www.mpo.cz, na který jsou už podnikatelé zvyklí například z programu COVID – Nájemné. doba na podání žádosti bude nejméně 30 dnů.“  

Upozornění pro žadatele o COVID – Uzavřené provozovny:

Žádosti do připravovaného programu COVID – Uzavřené provozovny je možno podávat pouze elektronicky, AMSP ČR doporučuje všem zájemcům do té doby si vyřídit eidentitu. Více informací

Podpora se bude poskytovat jako dotace na provoz a udržení podnikatelské činnosti jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby, odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Schválená podpora respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého lze v tuto chvíli poskytovat v souvislosti s koronavirem dotace až do výše 800 000 EUR.  Aby bylo možné peníze vyplácet z evropských zdrojů, program je třeba notifikovat u Evropské komise (EK), což MPO již řeší ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Pro úplnost: základní podpůrné programy pro podnikatele nezávisle na oboru podnikání v souvislosti s pandemií koronaviru tak v současné době jsou: Antivirus, COVID – Nájemné, Kompenzační bonus Ministerstva financí (MF) a nový program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny.

COVID kalkulačka

MPO představilo i speciální COVID kalkulačku. „COVID kalkulačka přepočítává podporu podnikatelů z dotačních programů státu na jeden měsíc tak, aby si mohli vypočítat celkový souhrn měsíčních dotací za období, kdy bylo jejich podnikání omezeno rozhodnutím vlády,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

„Věříme, že podnikatelům kalkulačka pomůže k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši,“ doplňuje.

Parametry programu

Základní informace:

 • Program schválila vláda dne 4. ledna 2021.
 • Program připravilo a bude administrovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • Jde o „kompenzační“ nástroj pro podnikatele, kterým bylo krizovými opatřeními vlády omezeno podnikání, zejména pro restaurační provozy, maloobchodní prodejny a služby
 • Výzva na příjem žádostí o podporu byla vyhlášena 15. ledna 2021.
 • Příjem žádostí o podporu bude zahájen 18. ledna v 9:00 a ukončen 1. března 2021.
 • Podpora v rámci první výzvy bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021.
 • Žádosti se budou podávat (podobně jako např. v programu COVID – Nájemné) přes „Agendový informační systém (AIS) MPO
 • pozn.: AIS vyžaduje zřízení aktivní identity fyzické osoby (účet) na portále eidentita.cz, a to alespoň pro jednu osobu žadatele; pokud tuto „eidentitu“ žadatel dosud nemá zřízenu (tzn. že mj. nežádal o podporu v některých předchozích COVID programech MPO), doporučujeme ji zřídit ještě před podáním žádosti; více viz https://info.eidentita.cz/ups/

Pro koho je program určen?

Pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo jiného obdobného právního předpisu, a kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády od 9. října 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti. Tedy:

 • Podniká ve vybraném sektoru podnikání (viz tabulka níže).
  Jde především o maloobchodní provozovny (prodejny), gastronomický sektor (restaurace, bary) a poskytování služeb (kadeřnické a podobné osobní služby, dále fitness, bazény, kina, herny, výstavy, fotografické služby apod.).
 • Byla mu přímo omezena činnost vládními opatřeními
  Žadatel musí být schopen uvést, jak mu byla činnost omezena (zavřený bazén, uzavřený vnitřek restaurace, zákaz prodeje apod.), a v případě kontroly musí prokázat pokles tržeb v daném období o 30 % (porovnává se Q4/2020 oproti Q4/2019, v případě pozdějšího vzniku se srovnává Q4/2020 oproti Q3/2020).
 • Má zaměstnance v pracovním poměru či tzv. „spolupracující osoby OSVČ“ (což jsou obvykle rodinní příslušníci)
  či „jednatele se smlouvou o výkonu funkce jednatele“. Uznává se pouze „pracovní poměr“ (i částečný, nemusí jít o plný pracovní poměr), ale neuznává se samostatná OSVČ (pro ty je určen kompenzační bonus Ministerstva financí) a neuznává se ani zaměstnávání formou dohod (DPČ, DPP).

Pozor! – Do výpočtu se dále nezahrnou zaměstnanci v sektorech, které již byly podpořeny v programech COVID – Kultura II, COVID – Ubytování a COVID – Sport II a III, COVID – BUS, Agricovid a záměru programu COVID – Podpora cestovního ruchu (tedy např. pokud bude o podporu žádat hotel, může žádat za zaměstnance hotelové restaurace, pokud byla určena pro veřejnost a ne jen pro hosty, ale nemůže žádat za zaměstnance ubytovacích služeb).

 • Podmínkou pro čerpání podpory také bude, že žadatel neukončí svou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.

Na co je podpora poskytována?

Obecně na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Jaký je výpočet podpory?

400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena:

 • počet dnů je dán dobou mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021, kdy pro daný sektor platila omezení daná krizovými opatřeními vlády, viz tabulka (pozn.: nepočítají se dny, kdy je zakázáno provozovat činnost na základě jiných předpisů, např. prodej o vybraných státních svátcích)
 • v případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává tři lidi na poloviční úvazek, bude výpočet 1,5 x 400, tedy může žádat o 600 Kč na den)
 • počítají se zaměstnanci, , kteří byli k 31. říjnu přihlášení k platbě pojistného na České správy sociálního zabezpečení.
 • Podpora se poskytuje nejvýše do nevyčerpané výše limitu dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise na jednoho příjemce podpory (podnik), tedy aktuálně 800 tis. EUR. Pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“.

Jaké jsou další podmínky pro uchazeče?

Podmínky jsou obdobné, jako u ostatních COVID programů, např.:

 • Není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím (pokud má dohodu o splátkách apod., tak se to za prodlení nepovažuje).
 • Nebyl „nespolehlivým plátcem“ nebo „nespolehlivou osobou“ podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
 • Nebyl k 31. 12. 2019 tzv. „podnikem v obtížích“ ve smyslu nařízení GBER (v případě malých podniků se tato podmínka nepoužije) atd.

Co bude nutné v žádosti o podporu doložit?

 • V ideálním případě není třeba dokládat žádný dokument a bude stačit vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení, které je přímo součástí.
 • Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, dokládat bude elektronicky podepsanou plnou moc.
 • Doložit bude třeba také např. případ, kdy uváděný zaměstnanec nebyl k 31.10. přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ.

Tabulka podporovaných sektorů podnikání

PopisPočet dní
Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti 79
Pořádání kongresů, veletrhů, pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd., viz usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 202076
Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a dále prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod. (viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, bod I. 4.)74
Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády)60
Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej viz usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 202048
Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly výjimku ve smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27.12.2020 bod 3. c)42
Prodejny zbraní a střeliva32
Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček27
Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží9

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Pravidelné novinky e-mailem