Ošetřovné OSVČ za únor spuštěno. Žádosti lze podávat do 19. dubna

Až do 19. dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „Ošetřovné“ OSVČ. Dotace související s restrikcemi kvůli covid-19 se tentokrát týká období od 1. do 28. února 2021. Ošetřovné už nicméně není možné kombinovat s kompenzačním bonusem.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře.

„Zůstává velmi jednoduchý on-line formulář, na který jsou žadatelé zvyklí a jehož vyplnění zabere pouze pár minut. V žádosti se uvedou základní údaje o podnikání, dítěti či handicapované osobě, o kterou se OSVČ stará, název, adresa a webové stránky zařízení, kam člověk, kvůli kterému se o ošetřovné žádá, běžně chodí. Dochází přitom ke změně v tom, že „ošetřovné“ OSVČ už nelze kombinovat s kompenzačním bonusem, ten se totiž zdvojnásobil a nyní je 1 000 korun denně,“ shrnuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

„Tím, že se výše uvedené programy už nekombinují, dochází k celkovému zjednodušení systému covid dotací. Nově mohou OSVČ celou částku 30 tisíc korun dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa, a to prostřednictvím Finanční správy. A pokud někdo na nový kompenzační bonus nedosáhne, může požádat právě o dotaci z programu MPO „Ošetřovné“ pro OSVČ,“ tvrdí ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler.

 • OSVČ mohou žádosti o tzv. „ošetřovné“ podávat od 19. března do 19. dubna 2021. Za každý kalendářní den v únoru včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin je dotace 400 korun. Jako u předchozí výzvy doporučuje MPO žádosti podávat přes datovou schránku, kdy je vyřízení nejrychlejší

MPO žádosti přijímá také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze takto podepsanou žádost poslat na e-mail: fpmpo20@mpo.cz, do předmětu je třeba uvést „fpuno21“.

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

Za leden MPO přijalo necelých patnáct tisíc žádostí o „ošetřovné“ OSVČ v celkové výši přes 132 milionů korun. Přes 90 procent žádostí už bylo schváleno a peníze se vyplácejí žadatelům.  Od loňského října MPO už zadalo výplatu 61 844 žádostí v celkové částce 448 milionů korun. Při podávání žádostí lidé nejčastěji chybovali v tom, že nedoložili výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlali doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Pro úplnost: Tzv. „ošetřovné“ pro podnikatele je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.

Základní podmínky Programu podpory a výzvy

 • výše dotace činí 400 Kč na jeden den, vč. víkendů a svátků,
 • dotace bude zaslána na bankovní účet žadatele (OSVČ) uvedený v žádosti
 • dotaci ošetřovné není možné kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí
 • za období jarních prázdnin není možné dotaci žádat

Ošetřovné pro OSVČ je určeno pro OSVČ, která nemůže vykonávat svou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

V případě karantény ve škole či zařízení je nutné toto doložit přímo k žádosti (např. email hygienické stanice, vyjádření zřizovatele apod.)

 • O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

Základní podmínky pro žadatele

 • OSVČ na hlavní činnost
  • za OSVČ se považuje i spolupracující osoba
  • za OSVČ se nepovažuje
   • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost
   • osoba, která pobírá invalidní důchod, pobírá starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou
 • splňuje definici malého a středního podniku
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu
 • nemá nedoplatky vůči vybraným institucím
 • není v úpadku či likvidaci
 • na stejné dítě nebo nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, či na osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, nečerpá na stejné období tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba
 • žadatel ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepobírá ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek

Podání žádosti

 • preferovaný způsob podání je elektronicky datovou schránkou, dále budou přijímány žádosti emailem s uznávaným elektronickým podpisem a poštou, 
 • není akceptováno osobní podání z hygienických důvodů

Podrobné informace k programu jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Odpovědi na nejčastější otázky podnikatelů k Ošetřovnému pro OSVČ

Dotazy je možné zasílat na osetrovne@mpo.cz

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme