OSVČ mohou žádat o březnové ošetřovné. Od října už na něj stát vyplatil 530 milionů korun

Od nynějška až do 21. května mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „ošetřovné“, a to za dobu od 1. do 31. března 2021. Využít lze různé formy podání od klasické pošty až po datovou schránku. Během druhé vlny koronaviru od října 2020 zaregistroval stát už víc než 67 tisíc žádostí o tuto formu pomoci.

Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Do velmi jednoduchého on-line formuláře, na který jsou už žadatelé zvyklí a který lze vyplnit za pár minut, se uvedou pouze základní údaje o podnikání, dítěti či osobě, o kterou se starají a také název, adresa a web školy, školky, dětské skupiny či ústavu, který člověk, kvůli němuž se „ošetřovné OSVČ“ pobírá, za normálních okolností navštěvuje,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „I nadále přitom platí, že tuto dotaci, která souvisí s pandemií koronaviru, nelze kombinovat s kompenzačním bonusem v gesci Ministerstva financí, který se zvýšil na 1 000 korun denně.“

400 korun za každý den včetně víkendů

Ošetřovné je určeno pro ty OSVČ, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní. „Lidé, kteří mají ještě jiný příjem, a tedy mají SVČ vedlejší, nárok na tuto dotaci nemají,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „OSVČ mohou žádosti o ošetřovné podávat od 22. dubna do 21. května 2021. Za každý kalendářní den v březnu včetně víkendů je dotace 400 korun. Jako u předchozí výzvy doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji.“

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

MPO žádosti přijímá také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze takto podepsanou žádost poslat na e-mail: fpmpo20@mpo.cz, do předmětu je třeba uvést „fpbre21“.

Od loňského října, tedy za celou 2. vlnu koronaviru, MPO už zadalo výplatu 67 731 žádostí v celkové částce 530 460 800 Kč. Při podávání žádostí OSVČ nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb. Ošetřovné je pro OSVČ osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Základní podmínky Programu podpory a výzvy

 • výše dotace činí 400 Kč na jeden den, vč. víkendů a svátků,
 • dotace bude zaslána na bankovní účet žadatele (OSVČ) uvedený v žádosti
 • dotaci ošetřovné není možné kombinovat s Kompenzačním bonusem vypláceným Ministerstvem financí
 • za období jarních prázdnin není možné dotaci žádat; žadatelé, kteří mají děti v MŠ, mohou žádat za období jarních prázdnin, protože v MŠ jarní prázdniny nebyly
 • v březnu byly opatřením vlády zavřeny školy a školky

Ošetřovné pro OSVČ je určeno pro OSVČ, která nemůže vykonávat svou činnost z důvodu péče o:

 1. dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školu nebo školské zařízení na území ČR z důvodu jejího uzavření na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, z důvodu nařízení karantény ve škole nebo školském zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 10 let, nebo
 2. předškolní dítě/i, které nemůže/nemohou navštěvovat školské zařízení na území ČR z důvodu nařízení karantény nebo uzavření školského zařízení či ve společně hospodařící domácnosti v souvislosti s šířením infekce COVID-19, nebo
 3. nezaopatřené dítě/i maximálně do věku 26 let, které je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti, nebo
 4. osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19 či z důvodu nařízení karantény v zařízení či ve společně hospodařící domácnosti.

V případě karantény ve škole či zařízení je nutné toto doložit přímo k žádosti (např. email hygienické stanice, vyjádření zřizovatele apod.)

 • O DOTACI NELZE ŽÁDAT V PŘÍPADĚ DOBROVOLNÉHO PONECHÁNÍ DÍTĚTE/OŠETŘOVANÉ OSOBY V DOMÁCÍ PÉČI.

Základní podmínky pro žadatele

 • OSVČ na hlavní činnost
  • za OSVČ se považuje i spolupracující osoba
  • za OSVČ se nepovažuje
   • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost
   • osoba, která pobírá invalidní důchod, pobírá starobní důchod, má jiné zaměstnání, má nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou z důvodu těhotenství a porodu, nebo osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s osobou samostatně výdělečně činnou v domácnosti, není-li osobou blízkou
 • splňuje definici malého a středního podniku
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu
 • nemá nedoplatky vůči vybraným institucím
 • není v úpadku či likvidaci
 • na stejné dítě nebo nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, či na osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, nečerpá na stejné období tuto dotaci nebo jiný příspěvek sloužící ke stejnému účelu žádná jiná osoba
 • žadatel ani jiná osoba žijící ve společné domácnosti nepobírá ošetřovné ze systému nemocenského pojištění, peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek

Podání žádosti

 • preferovaný způsob podání je elektronicky datovou schránkou, dále budou přijímány žádosti emailem s uznávaným elektronickým podpisem a poštou, 
 • není akceptováno osobní podání z hygienických důvodů

Podrobné informace k programu jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Odpovědi na nejčastější otázky podnikatelů k Ošetřovnému pro OSVČ

Dotazy je možné zasílat na osetrovne@mpo.cz

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme