Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 48. týden 2021 (částka 197 Sb./24–25 Sb. m. s.)

Ve Sbírce zákonů ČR bylo tento týden publikováno usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Ve Sbírce mezinárodních smluv ČR byla publikována tři sdělení MZV. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 197 rozeslaná dne 29. 11. 2021

439/2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Komentář

Dne 29.11.2021 bylo v částce 197 ve Sbírce zákonů publikováno usnesení č. 439/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 1087 o přijetí krizového opatření. Jedná se o krizové opatření přijaté vládou na základě ustanovení § 5 a § 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, za aktuálního trvání nouzového stavu. Toto usnesení nabylo účinnosti současně s jeho publikováním, tedy dne 29. listopadu 2021.

Primárním cílem předmětného krizového opatření je zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním postižením. Za tímto účelem je po dobu platnosti tohoto opatření umožněno Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) ve „zrychleném“ režimu.

Tento režim se vyznačuje možností uvedených úřadů v řízeních zahájených z moci úřední vydávat rozhodnutí ve věci již jako první úkon v takovém řízení, přičemž totéž platí pro řízení zahájená na žádost, ve kterých je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši. Dalším prostředkem k dosažení výše specifikovaného cíle je možnost podání žádosti o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti.

Zpět na začátek

Plné znění částky 197 (90 kB)

Další informace na www.businessinfo.cz/koronavirus
a Omezení obchodu a služeb, odpovědi na dotazy

Přehled novinek ve Sbírce mezinárodních smluv ČR

Částka 25 rozeslaná dne 30. 11. 2021

38/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky

Plné znění částky 25 (532 kB)

Částka 24 rozeslaná dne 30. 11. 2021

37/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2022 

36/2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací

Plné znění částky 24 (6 MB)

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme