Právní předpisy a smlouvy ve Sbírce zákonů ČR – 51. týden 2021 (částka 218–228 Sb.)

Ve Sbírce zákonů ČR byl tento týden publikován zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Plné znění právních předpisů v PDF.

Přehled předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČR

Částka 228 rozeslaná dne 22. 12. 2021

524/2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření

Plné znění částky 228 (87 kB)

Částka 227 rozeslaná dne 23. 12. 2021

523/2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika 

522/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb. 

521/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.

Plné znění částky 227 (233 kB)

Částka 226 rozeslaná dne 23. 12. 2021

520/2021
Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 

Komentář

Zákon upravuje nárok na ošetřovné při péči o děti a osoby závislé na pomoci jiné osoby v době platnosti mimořádných opatření, a dále výši ošetřovného a okruh osob s nárokem na ošetřovné.

Nároky založené zákonem o krizovém ošetřovném mohou vznikat v období od 1. 11. 2021, kdy jejich vznik a trvání je závislé na době platnosti mimořádného opatření při epidemii, nejdéle však do 28. 2. 2022. Mimořádná opatření mohou být v daném období opakovaně nařizována.

Sazba pro výpočet dávky pro všechny typy ošetřovného se s účinností od 1. 11. 2021 se zvyšuje, a to po dobu účinnosti zákona o krizovém ošetřovném (dle aktuálního znění do 28. 2. 2022). Výše ošetřovného v tomto období činí 80 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Dále je stanovena minimální výše ošetřovného, na které vznikl nárok při péči o dítě nebo
o závislou osobu z důvodu mimořádného opatření při epidemii, a to ve výši 400 Kč za kalendářní den, která se vztahuje jen na zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru s plným úvazkem. Pro přiznání nároku na ošetřovné nově není podmínkou společná domácnost, pokud žadatel má zákonem stanovený příbuzenský vztah k osobě, o níž pečuje.

Zpět na začátek

519/2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022

Komentář

Zákon upravuje subjekty kompenzačního bonusu, podmínky pro jeho přiznání, výši kompenzačního bonusu a období, za které jej lze přiznat.

Kompenzační bonus lze přiznat žadateli jen tehdy, pokud tržby v důsledku restrikcí v rámci srovnávaného období klesly alespoň o 30 %, přičemž srovnávacím obdobím je červen až říjen 2021. Žadatelé si z tohoto období zvolí tři po sobě jdoucí měsíce, zprůměrují tržby za tyto tři měsíce a tento průměr budou porovnávat s prosincem 2021. U sezonních podnikatelů je srovnávacím obdobím listopad 2019, prosinec 2019, leden 2020, únor 2020 a březen 2020. Zákon stanovuje dvě bonusová období. První od 22. 11. do 31. 12. 2021, druhé pak od 1.1. do 31. 1. 2022.

O kompenzační bonus mohou žádat živnostníci, společníci s.r.o. s obratem do 120.000,- Kč, osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr, pokud byl restrikcemi omezen jejich hlavní příjem. Maximální částka podpory byla stanovena na 1.000,- Kč za den u živnostníků a společníků s.r.o. a 500,- Kč v případě osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Kompenzační bonus lze kombinovat s Antivirem B v případě jeho budoucího schválení.

Zpět na začátek

518/2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

Komentář

Zákon opětovně přichází s mimořádným příspěvkem ve výši 370,- Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Zaměstnancům, jimž byla nařízena karanténa či izolace standardně náleží v době prvních 14 dní náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku.

Od 15. kalendářního dne jim přísluší dávka nemocenské vyplácená OSSZ. Celková částka, kterou takto může zaměstnanec obdržet, je zastropována, a přesáhne-li 90 % průměrného výdělku zaměstnance vzhledem k počtu zameškaných hodin, poměrně se sníží.

Zpět na začátek

Plné znění částky 226 (142 kB)

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

Částka 225 rozeslaná dne 23. 12. 2021

517/2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí 

516/2021
Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 225 (166 kB)

Částka 224 rozeslaná dne 23. 12. 2021

515/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

514/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 224 (538 kB)

Částka 223 rozeslaná dne 23. 12. 2021

513/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 223 (4 MB)

Částka 222 rozeslaná dne 23. 12. 2021

512/2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 

511/2021
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 

510/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 

509/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. 

508/2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů /nařízení o úpravě náhrady/ 

507/2021
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

506/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 222 (600 kB)

Částka 221 rozeslaná dne 23. 12. 2021

505/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky

Plné znění částky 221 (390 kB)

Částka 220 rozeslná dne 23. 12. 2021

504/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 

503/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy 

502/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů 

501/2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 

500/2021
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami 

499/2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

Plné znění částky 220 (3 MB)

Částka 219 rozeslaná dne 23. 12. 2021

498/2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) 

497/2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 

496/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

495/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti 

494/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce 

493/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 

492/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

491/2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 219 (10 MB)

Částka 218 rozeslaná dne 23. 12. 2021

490/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 

489/2021
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

488/2021
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě 

487/2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Plné znění částky 218 (8 MB)

Právní průvodci BusinessInfo.cz pokrývají širokou škálu témat

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby

Doporučujeme