Přehled změn v legislativě pro podnikatele od července 2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravilo pro podnikatelskou veřejnost obsáhlý přehled právních předpisů a změn, které platí od 1. července letošního roku. V článku najdete zákony, vládní nařízení i vyhlášky.

Ilustrační obrázek

Zákony

Zákon č. 273/2022 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Zemědělští podnikatelé hospodařící na výměře větší než 200 ha podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství jsou povinni vést záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků, pokud nejsou vedeny v elektronické podobě.
 • Záznamy o používání přípravků nebo pomocných prostředků se provádějí bezodkladně, nejpozději následující pracovní den po aplikaci přípravku nebo pomocného prostředku, s výjimkou záznamu o ověření účinnosti opatření, který se provede podle účinku použitého přípravku nebo pomocného prostředku. Pokud je aplikace přípravku nebo pomocného prostředku prováděna profesionálním uživatelem na pozemcích, které nevlastní ani jiným způsobem neužívá, povinnost vést záznamy má také uživatel tohoto pozemku.

Zákon č. 125/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 dnů následujících ode dne, kdy bylo vyhlášeno moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo oznámeno zahájení insolvenčního řízení, nebo u nadnárodního zaměstnavatele ode dne zveřejnění rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení u příslušného orgánu v jiném členském státě Evropské unie.
 • Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, lhůta končí dnem zániku moratoria nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. Není-li nárok na uspokojení mzdových požadavků uplatněn v této lhůtě, zaniká. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno

Daňové přiznání s poradcem odevzdejte do 3. července. Škod se neobávejte, experti jsou pojištěni

Zákon č. 182/2023 Sb.

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.

Tento zákon upravuje mimořádný zánik určeného příslušenství daně odpuštěním a mimořádný zánik některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně. 

Zákon č. 181/2023 Sb.

Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů.

 • Tento zákon upravuje mimořádný zánik odpuštěním penále z pojistného a exekučních nákladů podle daňového řádu spojených s výkonem exekuce pojistného spravovaných okresními správami sociálního zabezpečení (dále jen „exekuční náklady“).
 • Pojistným se pro účely tohoto zákona rozumí pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
 • Tento zákon se nepoužije na pojistné, penále a exekuční náklady vymáhané prostřednictvím soudního exekutora.

Zákon č. 180/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů.

 • Stávající změnou zákona č. 156/2000 Sb. dochází ke konkretizaci definic a upřesnění pojmů obsažených v zákoně, přičemž novela reaguje i na potřebu zohlednit pojmy užívané v oblasti zbraní a střeliva. Novela nadto zahrnuje do předmětu úpravy činnost spočívající v kontrole identifikačních značek

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2023

Zákon č. 179/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

 • Český báňský úřad v povolení tranzitu stanoví trasu tranzitu výbušnin přes území České republiky nebo tranzit výbušnin přes území České republiky zakáže, je-li to odůvodněno bezpečnostními nebo zahraničně politickými zájmy České republiky podle vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační služby nebo Ministerstva vnitra. Neobdrží-li Český báňský úřad vyjádření do 20 dnů ode dne doručení žádosti o vyjádření Úřadu pro zahraniční styky a informace, Bezpečnostní informační službě nebo Ministerstvu vnitra, má se za to, že s vydáním povolení souhlasí.
 • Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání nebo tranzitu výbušnin a na základě takového povolení došlo k jeho uskutečnění, je povinna po skončení každého kalendářního roku do 30 dnů písemně oznámit Českému báňskému úřadu množství a obchodní název výbušniny, kterou v průběhu uplynulého kalendářního roku nabyla, byla jí předána nebo která byla předmětem tranzitu.

Zákon č. 167/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 • Bude zajištěno zvýšení bezpečnosti dodávané pitné vody, jelikož posouzení a následné řízení rizik v celém řetězci, tzn. od povodí, přes jímání, úpravu, distribuční síť až po kohoutek spotřebitele, umožňuje zaměření se na relevantní rizika a přijetí vhodných opatření k efektivní ochraně veřejného zdraví.
 • Zavedení posuzování rizik v domovních rozvodných systémech pitné a teplé vody nebude mít významný finanční dopad na podnikatelské prostředí České republiky, tj. na provozovatele budov, kteří jsou definovaní v návrhu zákona. Pokud bude vyhodnoceno, že pro ověření rizika je nutné provedení monitoringu olova a legionel, nepředstavuje zajištění těchto dvou analýz pro jednotlivé subjekty žádný významný finanční dopad.
 • Odebrání povinnosti mít zdravotní průkaz pro fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech do přímého styku s potravinami ve stravovacích službách při výrobě potravin, zpracování potravin nebo při uvádění potravin na trh.

FS uzavřela více než třetinu finančních úřadů. Kam se od července obracet?

Zákon č. 173/2023 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 • Změny v zákoně o pobytu cizinců souvisí s podmínkami pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Systém modrých karet – hlavní nástroj k lákání vysoce kvalifikovaných pracovníků přináší celou řadu změn – změny se dotýkají například rychlejších postupů, pružnějších kritérií pro přijímání a v neposlední řadě také rozsáhlejších práv jejich držitelů, včetně snadnější mobility uvnitř Unie. Zatraktivnění pracovního trhu členských států včetně České republiky a usnadnění přístupu vysoce kvalifikovaných cizinců ze třetích zemí bude mít pozitivní dopad na evropskou, respektive českou ekonomiku.

Zpět na začátek

Vyhlášky

Vyhláška č. 54/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.

Vyhláška č. 121/2023 Sb., vyhláška o požadavcích na pokrmy.

Vyhláška č. 127/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.

Vyhláška č. 142/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.

Ilustrační fotografie

Vyhláška č. 141/2023 Sb., o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku.

Vyhláška č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel.

Vyhláška č. 145/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 146/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.

Vyhláška č. 147/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.

Vyhláška č. 156/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 200/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Stát nabídne firmám bezúročné úvěry na zelené investice  

Vyhláška č. 196/2023 Sb., o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady.

Vyhláška č. 194/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.

Vyhláška č. 193/2023 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice o obsahových náležitostech havarijního plánu.

Vyhláška č. 191/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.

Vyhláška č. 187/2023 Sb., o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny.

Vyhláška č. 176/2023 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

Zpět na začátek

Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 137/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 168/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme