Přiznání k dani z nemovitých věcí podejte do konce ledna 2024. Pozor na změny

Pořídili jste si v roce 2023 dům, byt či pozemek? Pak musíte do středy 31. ledna odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Konsolidační balíček vlády nicméně k 1. 1. 2024 přináší některé změny. Těch, kteří musejí daň přiznat, oproti minulým letům přibylo.

Kromě toho, že se sazba daně pro majitele nemovitostí zvyšuje průměrně na 1,8 násobek, daň musí přiznat o tisíce poplatníků – majitelů i uživatelů nemovitostí – více.  

Ilustrační obrázek

„Zhruba 100 tisíc poplatníků bude muset podat do konce ledna daňové přiznání. Zpozornět by měli zejména majitelé garáží, pozemků nebo rekreačních staveb, protože nově se bude zdanění řídit podle údajů v katastru nemovitostí, a nikoliv podle skutečného účelu používání,“ upozorňuje generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Kdo musí nově vyplnit a podat daňové přiznání

Majitel stavebního pozemku – kdo získal stavební povolení nebo staví na pozemku, kde již stojí jiná budova, musí podat přiznání. Nově nehraje roli, zda na stejném pozemku stojí jiná budova.

Zpevněná plocha – kdo má pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha (a není evidován jako ostatní plocha nebo jako zastavěná plocha a nádvoří), a má ho zařazen v obchodním majetku, musí podat přiznání

Garáž – kdo má objekt, který je v katastru nemovitostí zapsán jako garáž (L), by si měl zkontrolovat, zda jej opravdu uvedl v posledním přiznání jako garáž. Pokud ne, musí tak učinit letos v lednu. 

Kdo musí podat přiznání? Podrobnosti najdete na stránkách Finanční správy ČR

Dále musejí nově přiznat daň nikoli majitelé, ale uživatelé pozemku, které vlastní Státní pozemkový úřad (SPÚ), uživatelé nemovité věci, kterou vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a také uživatelé budovy nebo jednotky, jejichž vlastník není znám. V dalších letech už se povinnosti podávat přiznání vyhnou.

A konečně se změna dotkne těch, kteří pronajímají v obytném domě nebo v bytě místnost například přes Airbnb a zároveň s tím poskytují další služby (úklid, vynášení odpadků apod.). Přiznat daň bez nároku na osvobození musejí nově rovněž ti, kteří vlastní jiný než lesní pozemek, na kterém se nacházejí ‚hospodářské lesy pod vlivem imisí zařazené do pásma ohrožení A a B´.

Někteří majitelé mohou také podat přiznání a uplatnit v něm nárok na osvobození

Na zaplacení daně máte čas

Přiznat daň samozřejmě musejí i nadále všichni majitelé nemovitosti, kteří ji nabyli v roce 2023. Nemusí jít ani o koupi, povinnost se týká také těch, již dostali dům či byt darem.

Pokud vlastníte nemovitou věc déle, musíte sice zaplatit, nicméně ostatním povinnostem se vyhnete (s výjimkou výše uvedených změn). Na úhradu daně je letos čas do 31. května, respektive do 2. září (u zemědělců a chovatelů ryb). Běžně je termín stanoven na poslední srpnový den, ten ale letos vychází na sobotu.

Vysoká daň může být rozdělena do dvou splátek a druhou musí vlastníci v roce 2024 uhradit do 2. prosince. „Daň z nemovitých věcí se platí do konce května, v případě roční daně nad 5 000 korun potom ve dvou stejně vysokých splátkách. Během května, případně srpna uhradíte první splátku a na druhou máte čas do konce listopadu,“ upřesňuje daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Daň se pro rok 2024 zvyšuje nerovnoměrně, ale průměrně na 1,8 násobek té stávající. Ke změnám dochází od 1. ledna 2024 i u místních koeficientů, kterými obce mohou ovlivnit výši výsledné daně prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.

Příklad

Pokud vlastník bytu na pražském Žižkově o rozloze 70 m2 zaplatil letos 1 720 korun za rok, od příštího roku zaplatí přibližně 3 010 korun. Za stejně velký byt v Plzni majitel od příštího roku zaplatí 1 355 Kč oproti letošním 774 korunám a v Brně 1 047 Kč oproti letošním 598 Kč.

Obce mohou nově stanovit také místní koeficient pro zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady či ovocné sady) v rozmezí 0,5 až 1,5 a pro ostatní nemovité věci v rozmezí 0,5 až 5,0. Nižším koeficientem než 1 tedy obce mohou výslednou daň dokonce i snížit.

Konsolidační balíček zavádí také inflační koeficient, který vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit reálnému snižování daně v čase. Nově pak není povinnost platit, pokud částka u jednoho finančního úřadu činí méně než 50 korun (doposud 30 korun).

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2024

„Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou na konci dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Stejně tak při stanovení daně zohledníme řadu dalších změn, které vládní novela přinesla,“ doplňuje Simona Hornochová.

Na začátku ledna bude na stránkách FS ČR také zveřejněn aktualizovaný formulář daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, zohledňující všechny legislativní změny.

Pro jeho podání doporučuje Finanční správa využít nové služby předvyplnění daňového přiznání údaji z finančního úřadu a katastru nemovitostí v daňové informační schránce (DIS+) na portálu MOJE daně a zde přiznání nejen vyplnit, ale i odeslat. V příštích letech, pokud u Vás nedojde k žádným změnám, už nebude třeba daňové přiznání podávat.

Zaplatit musejí (téměř) všichni majitelé

Placení daně se ani v roce 2024 nevyhne žádný vlastník nemovitosti. Do poloviny května by měli majitelé objevit ve své schránce složenku, netýká se to ale zdaleka všech.

Podnikatelé už letos poukázky ve schránkách nenajdou vůbec. Pokyny k platbě jim dorazí do datových schránek, které byly OSVČ povinně zřízeny do března 2023. Složenku neobdrží ani ti, kteří si nechávají příslušné údaje posílat e-mailem.

Novou daň – v jiné výši než loni – vám automaticky vyměří finanční úřad. Ve velkých městech se loni koeficienty prakticky nezměnily, letos může být situace jiná.

Vyhledávání koeficientů pro výpočet daně

V některých specifických případech jsou majitelé pozemků od placení daně zcela osvobozeni a neplatí pro ně ani povinnost odevzdávat přiznání. Podrobnosti najdete v paragrafu 4 zákona 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí. Už loni došlo v zákoně k určitým změnám. které se týkají pozemků, jež jsou spojené s ochranou krajiny či životního prostředí.

Přistavujete či bouráte? Daň přiznejte i vy

Přiznat daň musejí i ti, kteří v uplynulém roce svou nemovitost přestavěli, případně její část zbourali, nebo pokud došlo ke změně výměry jejich pozemku. Příkladem může být situace, kdy katastrální úřad sám změnil výměru (tzv. obnova katastrálního operátu).

Ti, kteří v uplynulém roce přišli o všechny své nemovité věci v příslušném kraji, doručí berňáku písemné oznámení. Pokud jim ještě nějaký dům, byt, nebytový prostor či pozemek po částečném prodeji majetku zbyl, podávají dílčí daňové přiznání.

Podrobnější informace k dani z nemovitých věcí

Kde podat přiznání?

Přiznání logicky odevzdáváte v místě, kde dům, byt či jinou nemovitost vlastníte. Jinými slovy místně příslušnému správci daně, tj. finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti nemovitost leží. Jde celkem o čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v Praze. Každý z nich má několik územních pracovišť.

Majitelé nemovitostí mohou DP podat osobně na berňáku, poslat poštou, či elektronicky (přes datovou schránku). Formulář přiznání k dani z nemovitosti má bleděmodrou barvu.

Seznam finančních úřadů dle jednotlivých krajů

„Mnohdy může dojít ke změně druhu pozemku, k přečíslování či slučování parcel, ke změně výměry dle digitalizace apod. Vlastníci nemovitých věcí a ostatní poplatníci daně by si tak měli ověřit stav zapsaný v KN a podat aktualizované přiznání k této dani v případě, že by měla tato změna vliv na její výši,“ sděluje daňová poradkyně KODAP Jana Melicharová.

Pokud máte místo trvalého pobytu nebo sídlo firmy v jiném regionu, než kde leží nemovitost, plníte své daňové povinnosti právě tam, kde bydlíte, nebo kde máte podnik.

Příklad

Pan Novotný žije trvale v Břevnově na Praze 6 a chalupu má na okraji Modřanské rokle – ve čtvrtém městském obvodu. Přiznání tedy odevzdá na územní pracoviště pro Prahu 6. Může jej osobně odnést na berňák, poslat poštou nebo elektronickou cestou přes datovou schránku.

Dávejte si pozor na zpoždění a pokuty

V případě, že poplatníci nedodrží termín a dokumenty neodevzdají včas, hrozí jim samozřejmě pokuta. Úředníci mohou být ze zákona shovívaví pouze týden, respektive pět pracovních dní. Sankce se vám tedy budou v roce 2024 počítat od 7. února.

Pokud nepodají daňové přiznání včas, zaplatí hříšníci 0,05 % vyměřené daně za každý den prodlení (za dva měsíce to budou jednotky procent). Pokuta se přitom vyšplhá maximálně na pět procent vyměřené daně či daňové ztráty a nikdo nesmí být potrestán sankcí vyšší než 300 tisíc korun. Pokud bude postih nižší než 200 korun, správce daně vám jej odpustí.

Pokutu 1000 korun (do předloňského roku 2000 Kč) mohou dostat ti, již mají aktivní datovou schránku, ale odevzdají DP v listinné podobě. V případě, že správce daně rozhodne, že jste mu nesplněním své povinnosti záměrně zkomplikoval práci, může vám napařit dokonce padesátitisícovou pokutu.

Majitele aktivních datovek nečeká postih automaticky. Chybujícího plátce vyzve berňák ke korekci, a pouze v případě, že svůj omyl nenapraví, potrestá jej následně.

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme