Program COVID – Kultura: Podávání žádostí o podporu bylo spuštěno

(Aktualizováno 16. 9. 2020) Ode úterý 18. srpna mohou lidé žádat o podporu z programu COVID – Kultura. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) spustilo elektronický informační systém, přes který lze žádosti kompletně podávat.

Speciální dotační program COVID – Kultura připravilo MPO ve spolupráci s MK v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády byly přesunuty nebo zrušeny.

Žádosti je možné podávat od 18. srpna do 30. září 2020. A to přes informační systém, který obsahuje všechny potřebné formuláře pro vyplnění přímo v systému. Procesem podávání systém zájemce o dotaci provede. Vše je dostupné i na stránkách MPO: www.mpo.cz/kultura.

Připravena je téměř miliarda

Připraveno je 900 milionů korun s tím, že podpora může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Maximálně může žadatel získat 5 milionů korun.

Identita žadatele se bude ověřovat prostřednictvím NIA – elektronické identity. Podrobnosti najdete na www.eidentita.cz. Všechny potřebné doklady (například čestná prohlášení) a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému, přes který se o dotaci z programu COVID – Kultura žádá.

Informace o programu COVID – Kultura v kostce

 • Výzvu MPO ve spolupráci s MK zveřejnilo 11. srpna 2020.
 • Žádosti je možné podávat od 18. srpna 2020 od 09:00 hodin do 30. září 2020 
  on-line prostřednictvím informačního systému zpřístupněného z https://kultura.mpo.cz 
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci.
  Manuál k elektronické identifikace. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.
 • Maximální výše podpory činí částku ve výši 5 milionu Kč pro jednoho žadatele.
 • Celková alokace programu činní částku ve výši 900 milionu Kč.
 • Cílem programu je poskytnout podporu podnikatelským subjektům v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny.
 • Na dotaci není první nárok.

Kdo je oprávněným žadatelem?

 • podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts;
 • individuální umělci;
 • podnikatelské subjekty:
  • pořadatelé filmových festivalů;
  • pořadatelé hudebních festivalů;
  •  pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek;
  • hudební kluby – provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace a provozování hudebního programu je jejich hlavní činností;
  • technické firmy a podnikatelské subjekty zajišťující akce v rámci kulturní služby veřejnosti (poskytující služby či prostory pro kulturní akce dle Programu);
  • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  • umělecko-manažerské agentury, které jsou hlavními pořadateli kulturní akce;
  • galerie a muzea;
  • divadla.

Zpět na začátek

Jaké podmínky musí žadatel splnit, aby byla mu byla podpora přiznána?

Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;

 • je daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
 • dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 • soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • není v likvidaci;
 • podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19;
 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti realizace kulturních akcí v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
 • při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní podnikatelskou činnost v oblasti kulturních akcí; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením;
 • příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; prokazuje čestným prohlášením;
 • příjemce není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucímsplatných do 10. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení;
 • žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace programu.

Výše podpory

 • Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce dle níže uvedených specifik. Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt je 5 mil. Kč.

Zpět na začátek

Co je třeba k žádosti doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti – Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Jednotlivé faktury musí obsahovat podpis statutárního zástupce podnikatelského subjektu a dále jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě. 
 • Doklad o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti – Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce.
 • Čestná prohlášení příjemce podpory, která jsou uvedena v článku č. 7 výzvy k programu COVID Kultura.

Informační systém kultura.mpo.cz obsahuje soubor čestných prohlášení a formulář pro vyplnění žádosti přímo v systému. Procesem podání žádosti tedy informační systém zájemce o dotaci provede.

Podpora žadatelů

Metodická podpora žadatelů o podporu
Po-Pá 8:30 až 16:30 hodin:

Podpora uživatelů aplikace AIS MPO
Po-Pá 9 až 17 hodin:

Odpovědi na nejčastější otázky k programu COVID – Kultura

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas | Služby

Doporučujeme