COVID – KULTURA – odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně programu

(Aktualizováno 20. 8. 2020) Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu na dotazy, které se týkají Programu COVID – KULTURA. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Podporu mohou využít na marně vynaložené výdaje, které vznikly od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády byly přesunuty nebo zrušeny.

Okruhy dotazů

Základní informace k programu COVID – Kultura

Obecné dotazy

 1. Jaký je hlavní cíl Programu COVID – KULTURA?
  Cílem Programu je poskytnout finanční podporu podnikatelským subjektům v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly v období od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti organizací kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny.
 2. Od kdy do kdy je možné v programu žádat?
  Žádosti je možné podávat prostřednictvím Systému od 18. srpna 2020 do 18. září 2020 do 20 hod. Systém bude dostupný na webových stránkách MPO.
 3. Kdo je oprávněným žadatelem podpory?
  – podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts;
  – individuální umělci;
  – podnikatelské subjekty:
  –– pořadatelé filmových festivalů;
  –– pořadatelé hudebních festivalů;
  –– pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek;
  –– hudební kluby – provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace a provozování hudebního programu je jejich hlavní činností;
  –– technické firmy a podnikatelské subjekty zajišťující akce v rámci kulturní služby veřejnosti (poskytující služby či prostory pro kulturní akce dle Programu);
  –– umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
  –– pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
  –– umělecko-manažerské agentury, které jsou hlavními pořadateli kulturní akce;
  –– galerie a muzea;
  divadla.
 4. Co se rozumí pod pojmem kulturní akce?
  Kulturní akcí se rozumí akce konaná primárně za účelem poskytnutí kulturní služby veřejnosti a sledování živého uměleckého výkonu, na níž byly do 10. března 2020 prodávány vstupenky, a to v počtu minimálně 50 ks, pokud byl spuštěn předprodej.
 5. Je možné podat více žádostí v případě, že žadatel rušil či přesunul více akcí?
  V programu je možné podat pouze jednu žádost, ale počet akcí v žádosti není limitován. Žadatel uvede všechny zrušené či přesunuté akce, včetně termínů konání.
 6. Co se rozumí zrušenou akcí a co se rozumí přesunutou akcí?
  Za zrušenou kulturní akci se považuje kulturní akce, která byla bez náhrady zrušena v daném kalendářním roce, například ročník 2020 se neuskutečnil a počítá se až s ročníkem v roce 2021. Pro účely programu se za přesunutou kulturní akci považuje akce, která proběhne/proběhla ve stejném kalendářním roce s využitím stejných nákladů či jejich části.
 7. V jaké maximální výši je stanovena podpora ve formě dotace na jeden podnikatelský subjekt?
  Dotace může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt je 5.000.000 Kč.

Zpět na začátek

Uznatelné výdaje

 1. Co jsou uznatelné výdaje?
  Uznatelnými výdaji se rozumí marně vynaložené výdaje, o jejichž úhradu může žadatel o podporu definovanou Programem požádat na základě splnění veškerých podmínek. O uznatelné náklady/výdaje se jedná pouze v případě, že tyto byly vynaloženy marně a nelze je využít pro jinou či odloženou akci. Pokud bude daný náklad/výdaj možné využít v budoucnu, nelze jej zahrnout do vyúčtování mezi uznatelné výdaje.
 2. Za jakých okolností nelze považovat uznatelný výdaj za zmarněný?
  O marně vynaložený náklad/výdaj se nejedná v případě, kdy je refundován či odpuštěn (např. náhrada z pojištění, náhrada voucherem apod.). Pokud byla zaplacena záloha na akci, ale peníze budou převedeny na organizaci akce v dalším roce, resp. záloha nepropadla, nejedná se o uznatelný výdaj. O uznatelné náklady se jedná pouze v případě, že byly vynaloženy marně a nelze je využít pro jinou či odloženou akci. Pokud se jedná o investiční náklad/výdaj či bude daný náklad/výdaj možné využít v budoucnu, nelze jej zahrnout do vyúčtování mezi uznatelné výdaje.  O marně vynaložený náklad/výdaj se nejedná v případě, kdy je tento refundován či odpouštěn (např. náhrada z pojištění, náhrada voucherem apod.). Okruh marně vynaložených uznatelných nákladů je definován v kapitole č. 6, v článku I. a II.
 3. Může žadatel sepsat čestné prohlášení podle svého uvážení?
  Nikoliv. Systém bude automaticky generovat čestná prohlášení.
 4. Kde žadatel nalezne přehled uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce, na které může požádat o podporu prostřednictvím tohoto Programu?
  Přehled uznatelných výdajů nalezne žadatel v kapitole č. 6 v článku I. a II. Výzvy k Programu.
 5.  Jakým způsobem je možné doložit uskutečněné platby? Jde to i bez potvrzení z banky či bankovním výpisem?
  Proběhlou platbu lze doložit též účetním dokladem či jiným dokladem o proběhlé platbě.
 6.  Za jaké období může žadatel o podporu uplatnit marně vynaložené výdaje vztahující se k organizaci kulturních akcí, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vládou zrušeny či přesunuty?
  Žadatel může uplatnit marně vynaložené výdaje definované v kapitole č. 6 Výzvy, které vznikly v období od 1. října 2019 do 17. května 2020 za organizaci kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními přesunuty nebo zrušeny.  Žadatel musí čestné prohlásit, že nečerpal podporu na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy jinou podporou v rámci rozhodného období.
 7. Může žadatel uplatnit v rámci marně vynaložených výdajů autorské a umělecké honoráře, které vznikly s organizací kulturních akcí, které byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty?
  Nikoliv. Náklady na autorské a umělecké honoráře lze z dotace hradit pouze v případě kulturní akce, která byla bez náhrady zrušena.
 8. Co je míněno technickým zajištěním?
  Technickým, zajištěním je míněno např. ozvučení, osvětlení, technická produkce, odborná manipulace jako je stavění pódia či kulis, pronájem vybavení, pódia atd.
 9. Je možné v tomto Programu uplatnit náklady na nájemné a energie?
  Ano, ale pouze za energie a nájem prostor, který se bezprostředně týká dané akce v rozhodném období, ne celoroční činnosti.
 10. Je nájemné kanceláří uznatelným nákladem?
  Za uznatelný náklad lze považovat pouze nájemné kancelářských prostorů, které přímo souvisí se zrušenou kulturní akcí, které se měly původně konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a nájemní či podnájemní smlouva se vztahuje k termínu 1. října 2019 do 17. května 2020. Nelze uplatnit celoroční nájemné.
 11. Může žadatel o podporu uplatnit v rámci uznatelných nákladů investice?
  Ne, žadatel nemůže uplatnit investiční náklady.
 12. Jakým způsobem se náklady dokládají?
  Náklady se dokládají smluvním závazkem, tj. fakturou, účetním dokladem či smlouvou viz kapitola 7 Náležitosti žádosti.
 13. Je nutné mít faktury ověřené auditorem?
  Ne, není nutné ověřovat faktury auditorem. Stačí doložit uhrazenou a podepsanou fakturu.
 14. Je možné uplatnit náklady vzniklé přípravami akce?
  Ano, je možné uplatnit náklady, které vznikly v období od 1. října 2019 do 17. května 2020, tzn. rozhodné období se vztahuje k plánovanému termínu konaných akcí.
 15. Je možné z programu pokrýt mzdy stálých zaměstnanců?
  Ne, ale je možné uplatňovat náklady na produkci, technické zajištění atp. (DPP a DPČ přímo související s přípravou akce).
 16. Může žádat občan jiného státu podnikající v České republice?
  Ano, ale pro identifikaci do systému musí určit pověřence s českým OP.
 17. Mám uvádět částky s DPH nebo bez DPH?
  Žadatel, který je plátce DPH, uvádí částky bez DPH.
  Žadatel, který není plátce DPH, uvádí částky s DPH.

Zpět na začátek

Systém pro podání žádosti (el. formulář)

 1. Kde žadatel nalezne Systém, prostřednictvím kterého může podat žádost o podporu?
  Systém bude dostupný na webových stránkách MPO kultura.mpo.cz.
 2. Jak má postupovat žadatel, který se rozhodl podat žádost o dotaci?
  Do Systému je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do Systému prostřednictvím eIdentity. Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Podrobný popis registrace je uveden v nápovědě Systému.
 3. Kde nalezne žadatel formulář žádosti o podporu?
  Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému. Po registraci a přihlášení se do Systému se žadateli zobrazí formulář žádosti, který bude možné plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace.
 4. Jaké náležitosti musí žadatel o podporu vyplnit do formuláře žádosti?
  Výčet náležitostí, které žadatel o podporu musí do formuláře žádosti vyplnit, jsou definovány v kapitole č. 7 Výzvy k Programu.
 5. Může žadatel sepsat čestné prohlášení podle sebe?
  Nikoliv. Systém bude automaticky generovat čestná prohlášení.
 6. Bude možnost nahrát jiné dokumenty do systému než předepsané? Například plná moc udělená statutárním orgánem podnikatelského subjektu? Které přílohy budou generovány automaticky?
  Automaticky budou generována čestná prohlášení. Účetní doklady, smlouvy včetně dokladů o zaplacení mohou být vloženy do systému žadatelem. Žadatel je uvede v části žádosti 2) Přehled uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Do systému bude také možné nahrát jiné typy dokumentů (např. plná moc udělená statutárním zástupcem podnikatelského subjektu).
 7. Kontrola náležitostí probíhá v systému automaticky?
  Systém automatický zkontroluje nahrání a vyplnění náležitostí, ale za obsahovou kontrolu odpovídá uživatel.
 8. Je možné žádost případně doplnit?
  Žadatelé budou vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.).
  Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci.
  Lhůta pro odstranění vad žádosti činí čtrnáct kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti.
  Více viz vady žádosti v kapitole č. 8.
 9. Jakým způsobem bude žadatel informován o stavu řízení žádosti o podporu?
  Průběh administrace žádosti může žadatel sledovat ve svém účtu v Systému.  Zároveň žadatel obdrží do funkční e-mailové schránky, kterou uvedl do formuláře žádosti zprávu o změně stavu žádosti.
 10. Jakým způsobem bude žadatel seznámen s výsledky tohoto dotačního řízení?
  S výsledky tohoto dotačního řízení budou žadatelé seznámeni prostřednictvím informačního systému AIS MPO, které žadateli doručí do uživatelské části systému Rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí podpory. Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na webových stránkách www.po.cz/kultura.
 11. Jakým způsobem bude probíhat komunikace se žadatelem?
  Veškerá komunikace bude probíhat skrze SystémŽadatel obdrží do emailové schránky notifikaci o změně stavu žádosti.
 12. Co se myslí doložením zrušené akce (v Systému u parametrů kulturní akce)?
  Komunikaci zrušené akce je možné doložit například snímkem obrazovky webové stránky pořadatele, facebookové události, případně fotografií plakátu informující o zrušené akci.
 13. Vztahuje se program na příspěvkové organizace krajů?
  Ne, nevztahuje. Žadatelé nemohou být veřejnoprávní subjekty, např. NNO či příspěvkové organizace státu, kraje či města.
 14. Vztahuje se program na mezinárodní neziskové organizace?
  Ne, program se nevztahuje na mezinárodní neziskové organizace.
 15. K žádosti je třeba doložit faktury s podpisem statutárního zástupce podnikatelského subjektu. Má to být podpis subjektu nebo dodavatele?
  Jedná se o podpis statutární osoby žadatele (příp. zastupující osoby dle přiloženého pověření – plné moci).
 16. Jsme pořadatelé několika kult. festivalů, které byly zrušeny. Za některé festivaly máme separátní faktury, v některých případech jsou souhrnné. Máme žádat za každý festival separátně?
  Žádost se podává jedna, resp. jeden žadatel – jedna žádost. V samotné žádosti (v elektronickém formuláři) budete moci zadat jednotlivé zrušené akce a s nimi související výdaje.
 17. Dočetl jsem, že se bude v rámci programu COVID – KULTURA řešit kompenzace ušlých zisků, ale v programu čtu, je to kompenzace nákladů. Je to skutečně tak?
  Program COVID – KULTURA je vytvořen na úhradu zmarněných výdajů organizátorům kulturních akcí či individuálním umělcům (podnikajícím subjektům v kultuře), které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty. Program nekompenzuje ušlé zisky podnikatelům.
 18. Jsme pořadatelé kulturních akcí a multižánrových festivalů. Chtěl bych se zeptat, co je třeba k žádosti o podporu doložit? Jako pořadatelé nevíme, jak postupovat. Nerozumím tomu, jestli mám žádat o peníze pro performery nebo si o ně mají žádat sami.
  Náležitosti žádosti jsou přesně popsané ve Výzvě MPO . Ve výzvě k programu naleznete výčet uznatelných výdajů. O dotaci žádá ten, kdo měl s přípravou dané akce výdaje. Pokud performeři měli nějaké doložitelné výdaje přímo související s přípravou či technickým zabezpečením akce, tak si mohou zažádat a mají na dotaci nárok. Pokud organizátor např. zaplatil zálohu performerům, může to uplatnit jako uznatelný výdaj, pokud není možné tuto zálohu využít jako zálohu na další ročník.

Zpět na začátek

Pravidelné novinky e-mailem