COVID – KULTURA – odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně programu

(Aktualizováno 29. 7. 2021) Odpovědi odborných pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu na dotazy, které se týkají Programu COVID – KULTURA, aktuálně 4. výzvy. Určen je podnikatelům v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.

Základní informace k výzvám programů:

Výzva č. 4 k programu COVID – Kultura

Často kladené dotazy k podpoře podnikajících subjektů v oblasti kultury na provozní náklady, které vznikly ve spojitosti s vyvíjenou kontinuální činností v kultuře

Dotazy týkající se příloh Výzvy č. 4

 1. Jak mám doložit pokles tržeb dle podmínek Výzvy podle článku 12.1?
  Vložte dokument prokazující pokles tržeb o alespoň 50 % dle podmínek Výzvy uvedených v kapitole 12.1 Náležitosti žádosti o podporu na provozní náklady za kontinuální činnost v kultuře odstavec iii. Pro dotaci nad 1.000.000 Kč je potřebné doložit dokument o poklesu tržeb ověřený auditorem. Pro dotaci pod 1.000.000 Kč je potřebné doložit dokument o poklesu tržeb podepsaný účetním. V obou případech musí být dokument podepsaný statutárním orgánem žadatele (nebo samotným žadatelem, je-li osobou samostatně výdělečně činnou). Podepsaný dokument je potřeba doložit do sytému v podobě formátu PDF.
 2. Jak mám zjistit svůj pokles tržeb za vlastní výkony (služby) a zboží?
  tabulka č. 2 Výzvy č. 4 – pokles výnosu (tržeb) ve srovnávaném a srovnávacím období v Kč
  Pokud vedete účetnictví, jedná se v případě tržeb za vlastní výkony a služby (označení v tabulce V1) o účtovou skupinu 60. V případě jiných provozních výnosů (označení v tabulce – V2) se jedná o účtovou skupinu 64. V případě finančních výnosů (označení v tabulce – V3) se jedná o účtovou skupinu 66.
 3. Co si mám představit pod bodem C v tabulce – tabulka č. 2 Výzvy č. 4 pokles výnosu (tržeb) ve srovnávaném a srovnávacím období v Kč?
  Z tabulky vyplývá, že: bod C (celkem výnosy) = V1 (tržby za vlastní výkony/služby a zboží) + V2 (jiné provozní výnosy) + V3 (finanční výnosy)
 4. Jaký je rozdíl mezi těmito termíny – rozhodné období – srovnávané období – srovnávací období v rámci této Výzvy?
  • Rozhodné období je období neměnné, za které je uznaná dotace (jednoduše řečeno – dotační období), v této Výzvě konkrétně – červen až září roku 2021.
  • Srovnávané období je období neměnné a jedná se o období, jenž budete porovnávat se srovnávaným obdobím. V této Výzvě konkrétně – květen až červenec roku 2021.
  • Srovnávací období – toto období záleží na žadateli a jeho podnikatelské činnosti, kdy začal podnikat. Pokud žadatel započal své podnikající aktivity před dnem 1. 5. 2019, tak si své srovnávací období vybírá květen až červenec roku 2019. Pokud však žadatel začal své podnikání po období 1. 5. 2019, tak má na výběr z těchto dvou srovnávacích období:
   A) prosinec roku 2019 – únor 2020
 5. V systému jsem doložil svůj bankovní účet, na který žádám odeslání dotace. Systém po mě chce bankovní účet ověřit. Jak to udělat?
  Jako potvrzení bankovního účtu je možné vložit např.: výpis z účtu, potvrzení o zřízení účtu, nebo jakýkoliv jiný doklad, který prokazuje vztah žadatele k účtu.

Zpět na začátek

Obecné dotazy

 1. Jaký je hlavní cíl Výzvy č. 4 k programu COVID – Kultura?
  Cílem výzvy je poskytnout podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na provozní náklady, které vznikly ve spojitosti s vyvíjenou kontinuální činností v kultuře za rozhodné období od 1. června 2021 do 30. září 2021 a byly uhrazeny v období od 1. června 2021. do 17. září 2021.
 2. Od kdy do kdy může podnikající subjekt žádat o podporu za provozní náklady ve spojitosti s kontinuální činností v oblasti kultura?
  Žádosti o podporu subjektům podnikajícím v oblasti kultury na provozní náklady, které vznikly ve spojitosti s vyvíjenou kontinuální činností v kultuře, bude možné podávat od úterý 3. srpna 2021 od 9:00 hodin do středy 22. září 2021 do 23:59 hodin on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 3. Kdo je oprávněným žadatelem podpory?
  Podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní a dlouhodobou činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts (živé scénické umění) nebo subjekty vykonávající vedlejší hospodářskou činnost:
  1. individuální umělci;
  2. subjekty:
   • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
   • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
   • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
   • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. – dle tohoto programu);
   • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa
    či orchestry;
   • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
   • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají
    či organizují kulturní program;
   • agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce;
   • divadla;
  3. nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).
   Jedná se o subjekty organizující, zprostředkovávající, zabezpečující či provozující kontinuální činnost v kultuře, které ji mají jako převažující (dokládá se výroční zprávou či výpisem své činnosti za období 2019/2020).
 4. Vztahuje se program na příspěvkové organizace krajů?
  Ne, nevztahuje na příspěvkové organizace státu, kraje či obcí.
 5. Vztahuje se program na NNO?
  Ano, pokud je jejich hlavní činností pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts. Žadatel však nesmí uplatňovat náklady, na které obdržel podporu formou dotace od Ministerstva kultury.
 6. Co se rozumí pod pojmem kontinuální činnost v oblasti kultury?
  Kontinuální činností v kultuře se rozumí provoz divadel, hudebních klubů, umělecko-manažerských agentur, kulturních center a jiných obdobných zařízení zaměřených na soustavnou činnost v rámci živých produkcí v rámci poskytování či zprostředkování kulturních služeb veřejnosti včetně subjektů kontinuálně zajišťující umělecké služby či technické prostředky pro převážně živé kulturní akce.
 7. Jaké typy akcí nejsou z pohledu této výzvy uznatelné?
  Obecně akce, které nejsou primárně kulturní povahy a kulturní program je pouze dílčím doprovodným programem, například:
  • sportovní akce doprovázená kulturním programem
  • firemní akce, jejichž hlavním cílem je prezentace firmy a teambuilding a nejedná se o veřejnou kulturní akci
  • propagační akce (tzv. promo akce) jejichž hlavním účelem je prezentace
   a/či prodej výrobků a služeb gastronomické akce typu farmářských trhů
  • svatby
  • výstavy a kongresy
  • filmové festivaly a promítání filmů
 8. V jaké maximální výši je stanovena podpora ve formě dotace na jeden podnikatelský subjekt?
  Maximální výše dotace v této výzvě na jeden podnikatelský subjekt činí 5 mil. Kč. Vztahuje se na podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních programů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts včetně neziskových subjektů (z.ú., z.s., o.p.s.)
 9. Co jsou uznatelné náklady?
  Způsobilými náklady jsou v rámci této výzvy provozní náklady, o jejichž úhradu může žadatel požádat, subjektům vznikly s kontinuálně vyvíjenými činnostmi v kultuře v rozhodném období od 1. června 2021 do 30. září 2021 a byly uhrazeny v období od 1. června 2021. do 10. září 2021. Okruh uznatelných nákladů je definován v článku č. 10.5 ve výzvě č. 4 k programu COVID – Kultura, kterou naleznete na tomto webu MPO.
 10. Za jakých okolností nelze považovat náklady za způsobilé?
  Pokud náklad nespadá do okruhu provozních nákladů definovaných v článku č. 10.5 výzvy č. 4 k programu COVID Kultura. Dále se nesmí jednat o provozní náklad na službu nebo nákup, které byly součástí rozpočtu akce nebo projektu, na které již byla poskytnuta podpora dle čl. 10 Výzvy.
 11. Může žadatel sepsat čestné prohlášení podle svého uvážení?
  Nikoliv. Systém bude automaticky generovat čestná prohlášení.
 12. Jakým způsobem lze doložit uskutečněné platby? Jde to i bez potvrzení z banky či bankovním výpisem?
  Proběhlou platbu lze doložit též účetním daňovým dokladem či jiným dokladem o proběhlé platbě. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 13. Za jaké období může subjekt vykonávající kontinuální činnost v oblasti kultury uplatnit provozní náklady?
  Žadatel v rámci své žádosti může uplatnit provozní náklady v souvislosti s kontinuální činností v oblasti kultury, které vznikly v rozhodném období od 1. června 2021 do 30. září 2021. Tyto náklady musí být uhrazeny do 10. září 2021.
 14. Co je míněno technickým zajištěním?
  Technickým, zajištěním je míněno např. ozvučení, osvětlení, technická produkce, odborná manipulace jako je stavění pódia či kulis, pronájem vybavení, pódia atd.
 15. Je možné v tomto Programu uplatnit náklady na nájemné a energie ve vztahu k zrušeným či přesunutým kulturním akcím?
  Ano, žadatel může uplatnit náklady ve spojitosti s nájmy, pronájmy včetně služeb a energií spojené s provozem prostor, pro samotnou realizaci a přípravu daného kulturního programu včetně administrativních a skladových prostorů, které jsou pronajímány v souvislosti s přípravou a organizací kulturního programu, které žadatel neuplatnil v programu Covid – nájemné popř. v jiném dotačním programu
 16. Může žadatel o podporu uplatnit v rámci uznatelných nákladů investice?
  Pokud se jedná o investiční náklad nebo žadatel uvedený náklad, bude moci využít v budoucnu, nelze jej zahrnout do vyúčtování mezi uznatelné náklady.
 17. Jakým způsobem se způsobilé náklady dokládají?
  Náklady se dokládají smluvním závazkem, tj. fakturou, smlouvou a potvrzením o platbě (účetním daňovým dokladem, výpisem z bankovního účtu, výdajovým pokladním dokladem).
 18. Je možné z programu pokrýt mzdy stálých zaměstnanců?
  Ano, je to možné. Mzdové náklady lze uplatnit do tří celých pracovních úvazků (hlavní pracovní poměr) – na zaměstnance, kteří se podílejí na přípravě a realizaci zrušeného kulturního program. Pro účely této výzvy mohou být uplatněny mzdové náklady do maximální výše 34 200 Kč za jednu osobu měsíčně. 
 19. Může žádat občan jiného státu podnikající v České republice?
  Ano, ale pro identifikaci do systému musí určit pověřence s českým OP.
 20. Mám uvádět částky s DPH nebo bez DPH?
  Žadatel, který je plátce DPH, uvádí částky bez DPH. Žadatel, jenž není plátce DPH, uvádí částky s DPH.
 21. Kde žadatel nalezne Systém, prostřednictvím kterého může podat žádost o podporu?
  Systém je dostupný je dostupný na Portále AIS MPO.
 22. Musí mít žadatel o podporu zřízenou datovou schránku, aby mohl uskutečnit podání žádosti prostřednictvím systému AIS MPO?
  Ano, žadatel by měl mít zřízenou datovou schránku. Více informací včetně postupu o založení datové schránky naleznete na webu Datové schránky.
 23. Jak má postupovat žadatel, který se rozhodl podat žádost o dotaci?
  Do Systému je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do Systému prostřednictvím eIdentity. Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Podrobný popis registrace včetně video návodu naleznete na Portále AIS MPO.
  Návod obsahuje:
  1. KROK – ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA
  2. KROK – REGISTRACE ŽADATELE DO SYSTÉMU AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ
  3. KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI
 24. Kde nalezne žadatel formulář žádosti o podporu?
  Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému AIS MPO. Po registraci a přihlášení se do Systému se žadateli zobrazí formulář žádosti, který bude možné plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace.
 25. Jaké náležitosti musí žadatel o podporu vyplnit do formuláře žádosti?
  Výčet náležitostí, které žadatel o podporu musí do formuláře žádosti vyplnit, jsou definovány v čl. 12 Výzvy k programu.
 26. Může žadatel sepsat čestné prohlášení podle sebe?
  Nikoliv. Systém bude automaticky generovat čestná prohlášení.
 27. Bude možnost nahrát jiné dokumenty do systému než předepsané? Například plná moc udělená statutárním orgánem podnikatelského subjektu? Které přílohy budou generovány automaticky?
  Automaticky budou generována čestná prohlášení. Účetní doklady, smlouvy včetně dokladů o zaplacení mohou být vloženy do systému žadatelem. Žadatel uvede v záložce kulturní akce či kontinuální činnosti v oblasti kultury, jejich popisy, v případě zrušených/přesunutých akcí doplní povinné položky žádosti. A nahraje do systému faktury/smlouvy a další daňové doklady definované výzvou včetně dokladu o úhradě, Náležitosti žádosti jsou definovány v čl. 12 výzvy k programu.
 28. Kontrola náležitostí probíhá v systému automaticky?
  Systém automatický zkontroluje nahrání a vyplnění náležitostí, ale za obsahovou kontrolu odpovídá uživatel.
 29. Je možné žádost případně doplnit?
  Žadatelé budou vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.). Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí čtrnáct kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti.
 30. Jakým způsobem bude žadatel informován o stavu řízení žádosti o podporu?
  Průběh administrace žádosti může žadatel sledovat ve svém účtu v Systému.  Zároveň žadatel obdrží do funkční e-mailové schránky, kterou uvedl do formuláře žádosti zprávu o změně stavu žádosti.
 31. Jakým způsobem bude žadatel seznámen s výsledky tohoto dotačního řízení?
  S výsledky tohoto dotačního řízení budou žadatelé seznámeni prostřednictvím informačního systému AIS MPO, kde žadatel sleduje průběh dotačního řízení. Rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o zamítnutí podpory bude žadateli zasláno do datové schránky.
 32. Jakým způsobem bude probíhat komunikace se žadatelem?
  Veškerá komunikace bude probíhat skrze Systém.  Žadatel obdrží do emailové schránky notifikaci o změně stavu žádosti. Žadatel komunikuje s hodnotitelem prostřednictvím nástěnky, kterou nalezne v detailu podané žádosti.
 33. Co se myslí doložením dokladu prokazující kontinuální činnost v oblasti kultury?
  Jedná se o doklad prokazující kontinuální činnost v oblasti živé kultury, která byla omezena, žadatel doloží doklad prokazující kontinuální činnost ve formátu PDF (např. výroční zprávu) dle typu žadatele:
  1. individuální umělci;
  2. subjekty:
   • pořadatelé hudebních produkcí a festivalů;
   • pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů, představení a přehlídek;
   • hudební kluby, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce, vytváření hudebního programu, dramaturgie (tj. provozování hudebního programu je jejich hlavní činností);
   • technické firmy a další ekonomické subjekty zajišťující kulturní akce a svou činností zabezpečují kulturní služby veřejnosti (poskytující služby, techniku, prostory pro kulturní program ap. – dle tohoto programu);
   • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa
    či orchestry;
   • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
   • umělecko-manažerské agentury, které zprostředkovávají
    či organizují kulturní program;
   • agentury, které na základě dramaturgického výběru zprostředkovávají či organizují živé kulturní akce;
   • divadla;
  3. nevládní neziskové organizace v oblasti kultury (z.s., o.p.s., z.ú.).
 34. Dočetl jsem se, že se bude v rámci programu COVID – KULTURA řešit kompenzace ušlých zisků, ale v programu čtu, je to kompenzace provozních nákladů. Je tomu skutečně tak?
  Program COVID – KULTURA je vytvořen na úhradu provozních nákladů organizátorům kulturních akcí či individuálním umělcům za kontinuální činnost v oblasti kultury. Program nekompenzuje ušlé zisky podnikatelům.
 35. Jsme pořadatelé kulturních akcí a multižánrových festivalů. Chtěl bych se zeptat, co je třeba k žádosti o podporu doložit? Jako pořadatelé nevíme, jak postupovat. Nerozumím tomu, jestli mám žádat o peníze pro performery nebo si o ně mají žádat sami.
  Náležitosti žádosti jsou přesně popsané ve Výzvě č. 4 k programu, která je uveřejněna na webu MPO. Ve výzvě k programu naleznete výčet způsobilých nákladů. O dotaci žádá ten, kdo má provozní náklady v souvislosti s kontinuální činnosti v oblasti živé kultury. Pokud performeři měli nějaké doložitelné náklady přímo související s přípravou či technickým zabezpečením akce, tak si mohou zažádat a mají na dotaci nárok. Pokud organizátor např. zaplatil zálohu performerům, může to uplatnit jako uznatelný náklad, pokud není možné tuto zálohu využít jako zálohu na další ročník.
 36. Kde najdu výčet provozních nákladů za kontinuální činnost v oblasti kultury?
  Výčet způsobilých nákladů naleznete v čl. 10.5 Výzvy č. 4 k programu COVID – Kultura. Výzva č. 4 k programu COVID – Kultura je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: www.mpo.cz/kultura, kde ji naleznete v přílohách ke stažení.
 37. Jakým způsobem má postupovat žadatel, který chce vrátit dotaci?
  V případě, že žadatel vrací vyplacenou dotaci z roku 2021– zasílá prostředky na výdajový účet MPO – tj. 1525001/0710, včetně uvedení důvodu v avízu platby a VS.

Zpět na začátek

Výzva č. 3.4 k programu COVID – Kultura/ Kulturní dědictví 

Často kladené dotazy k podpoře kontinuální činnosti subjektů, které provozují celoročně či sezónně veřejně přístupné nemovité kulturní památky v jiném než státním vlastnictví a zpřístupněnou za vstupné.  

Obecné dotazy 

 1. Jaký je hlavní cíl výzvy č. 3.4 k programu COVID – Kultura?
  Cílem výzvy je poskytnout podporu na kontinuální činnost subjektů, které provozují celoročně či sezónně veřejně přístupné nemovité kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., v jiném než státním vlastnictví, které jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, archeoparky, památky ve vlastnictví církve a skanzeny zpřístupněné za vstupné. Jedná se o celoročně či sezónně provozují subjekty veřejně přístupné nemovité kulturní památky, které prokáží minimální roční návštěvnost ve výši 3 000 návštěvníků v roce 2019, nebo (v případech celkového uzavření provozu v roce 2019 na více než tři měsíce) v některém z předchozích tří roků. Při změně vlastnictví je akceptována návštěvnost za předchozího vlastníka, u nově vzniklých aktivit bude akceptován medián návštěvností všech obdržených žádostí v rámci tohoto programu.  
 2. Od kdy do kdy může žadatel podat žádost o podporu? 
  Příjem žádostí o podporu bude zahájen od 17.června 2021, 9:00 hodin do 13. srpna 2021, 23:59 hod. on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z  Portálu AIS MPO.  
 3. Jakým způsobem je definovaná kulturní památka?
  Kulturní památky bereme jako nemovité věci, jež jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti a projevem tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické (případně proto, že mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem).  
 4. Kdo je oprávněným žadatelem podpory?
  1. Oprávněným žadatelem jsou subjekty, kterým byla znemožněna nebo limitována činnost v oblasti poskytování veřejné kulturní služby v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezení v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Žádat mohou subjekty, které podnikají, i ty, které mají svou hlavní činnost na principu neziskovosti, včetně těch, které mají zřizovatele či vlastnický podíl obce či kraje a fungují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. nebo č. 410/2009 Sb.  
  2. Celoročně či sezónně subjekty provozující veřejně přístupné nemovité kulturní památky, které prokáží minimální roční návštěvnost ve výši 3 000 návštěvníků v roce 2019, nebo (v případech celkového uzavření provozu v roce 2019 na více než tři měsíce) v některém z předchozích tří roků provozování dané činnosti dle zákona č. 20/1987 Sb., v jiném než státním vlastnictví, které jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, jako jsou zejména:  
   • hrady, které jsou dle zákona č. 20/1987 Sb. v jiném než státním vlastnictví a jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR;  
   •  zámky, které jsou dle zákona č. 20/1987 Sb. v jiném než státním vlastnictví a jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR;  
   • zříceniny, které jsou dle zákona č. 20/1987 Sb. v jiném než státním vlastnictví a jsou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR;  
   •  památky ve vlastnictví církví;  
   • archeoparky a skanzeny.
  3. Při změně vlastnictví je akceptována návštěvnost za předchozího vlastníka, u nově vzniklých aktivit bude akceptován medián návštěvností všech obdržených žádostí v rámci tohoto programu.  
   Jedná se o subjekty přímo provozující kontinuální činnost v daném objektu, kterou se rozumí zajištění celoročního či sezónního provozu za účelem zpřístupnění těchto objektů veřejnosti, a to za vstupné. Žádat nesmějí organizace zřízené státem. 
 5. Vztahuje se Výzva k programu na příspěvkové organizace?
  Ano, vztahuje na příspěvkové organizace kraje či obcí. 
 6. Vztahuje se program na NNO?
  Ano, pokud se jedná o subjekty, které přímo provozující kontinuální činnost v daném objektu (viz čl. 5 výzvy), kterou se rozumí zajištění celoročního či sezónního provozu za účelem zpřístupnění těchto objektů veřejnosti, a to za vstupné.  
 7. Co se rozumí pod pojmem kontinuální činnost v oblasti kultury?
  Kontinuální činností se v této výzvě se rozumí zajištění celoročního či sezónního provozu za účelem zpřístupnění těchto objektů veřejnosti, a to za vstupné.  
 8. V jaké maximální výši je stanovena podpora ve formě dotace na jeden podnikatelský subjekt? 
  Maximální výše podpory na jeden subjekt jsou 4 000 000 Kč. Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace ex post na náklady v souvislosti s vykonávanou kontinuální činností. 
 9. Jak je stanoveno rozhodné období a výpočet dotace? 
  • Rozhodné období: od 1. března 2020 do 31. května 2020 a od 1. října 2020 do 31. prosince 2020.  
  • Dotace bude poskytnuta na provozní náklady vztahující se k činnosti provozování kulturní nemovité památky formou paušálu z rozdílu prodaných vstupenek v roce 2019 a 2020 a nesmí přesáhnout 80 % provozních nákladů žadatele vztahujících se k činnosti provozování kulturní nemovité památky za rozhodné období. Žadatel doloží pouze daňově uznatelné náklady od 01.01.2020 do 31.12.2020. Z této výše nákladů budou uznány náklady za výše uvedené rozhodné období (6 měsíců), které jsou uvedeny v tabulce (příloha č. 2 Výzvy): 
  • pro dotaci do výše 1.000.000 Kč žadatel doloží tabulku podepsanou účetním / hlavním účetním a statutárním orgánem subjektu; 
  • pro dotaci nad 1.000.000 Kč je potřebné doložit tabulku ověřenou auditorem.  
  • Paušální cena vstupného za osobu, ze kterého se podpora bude vypočítávat, je 100 Kč. Dotace se tedy vypočítá podle vzorce: 
   • dotace = (návštěvnost / počet prodaných vstupenek za rok 2019 za měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec minus návštěvnost / počet prodaných vstupenek za rok 2020 za měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec) krát 100Kč 
   • Při kontrole výpočtu dotace se bude vycházet z doložených dokladů o návštěvnosti, výročních zpráv za rok 2019 a 2020 a dat Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (dále jen „NIPOS“)2 a prokazatelných pokladních a účetních podkladů (např. faktury, EET či výjezd z účetního systému o prodeji vstupenek s podpisem oprávněné osoby), ze kterých lze jednoznačně vyčíslit návštěvnost za dané období. Žadatel doloží pokladními či účetními doklady prodej vstupenek / návštěvnost za dané měsíce v roce 2019 a v roce 2020 a dále doklad o návštěvnosti za rok 2019, aby prokázal celkový počet návštěvníků v roce 2019, tj. musí být potvrzena účast více než 3 000 osob v daném subjektu v roce 2019. 
   • Subjekty, které mají podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, ji předloží spolu s výsledky auditu k žádosti. Pro dotaci do 1.000.000 Kč je nutné doložit účetní závěrku z roku 2020 a tabulku uvedenou v příloze 2 Výzvy, oba dokumenty musí být podepsány účetním / hlavním účetním a statutárním orgánem subjektu. Pro dotaci nad 1.000.000Kč je potřebné doložit auditorem ověřenou účetní závěrku z roku 2020 a tabulku uvedenou v příloze 2 Výzvy, která bude opět ověřena auditorem. 
 10. Může žadatel sepsat čestné prohlášení podle svého uvážení? 
  Nikoliv. Systém bude automaticky generovat čestná prohlášení. 
 11. Jaké náklady žadatel může do tabulky k žádosti uvést?
  Popis nákladů žadatel nalezne v tabulce nákladů – jedná se o přílohu č. 2 výzvy č. 3.4 k programu COVID – Kultura. Žadatel doloží tabulku (příloha č. 2 Výzvy) obsahující pouze daňově uznatelné náklady od 01.01.2020 do 31.12.2020. Z této výše nákladů budou uznány náklady za výše uvedené rozhodné období (6 měsíců), které jsou uvedeny v tabulce (příloha č. 2 Výzvy): 
  • pro dotaci do výše 1.000.000 Kč žadatel doloží tabulku podepsanou účetním / hlavním účetním a statutárním orgánem subjektu; 
  • pro dotaci nad 1.000.000 Kč je potřebné doložit tabulku ověřenou auditorem. 
 12. Je možné v tomto Programu uplatnit náklady na nájemné a energie ve vztahu k zrušeným či přesunutým kulturním akcím?
  Ano, může (viz příloha č. 2 výzvy k programu).  
 13. Může žádat občan jiného státu podnikající v České republice?
  Ano, ale pro identifikaci do systému musí určit pověřence s českým OP. 
 14. Kde žadatel nalezne Systém, prostřednictvím kterého může podat žádost o podporu? 
  Systém je dostupný je dostupný na Portál AIS MPO.
 15. Měl by mít žadatel o podporu zřízenou datovou schránku, aby mohl uskutečnit podání žádosti prostřednictvím systému AIS MPO? 
  Ano, žadatel by měl mít zřízenou datovou schránku. Více informací včetně postupu o založení datové schránky naleznete webu Datové schránky
 16. Jak má postupovat žadatel, který se rozhodl podat žádost o dotaci? 
  Do Systému je nutné se zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do Systému prostřednictvím eIdentity. Žadatele je možné v Systému registrovat pouze jednou. Podrobný popis registrace včetně video návodu naleznete na Portále AIS MPO
  Návod obsahuje: 
  1. KROK – ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY NA PORTÁLU EIDENTITA 
  2. KROK – REGISTRACE ŽADATELE DO SYSTÉMU AIS MPO, PŘIHLÁŠENÍ 
  3. KROK – ZALOŽENÍ, VYPLNĚNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
 17.  Kde nalezne žadatel formulář žádosti o podporu?
  Žádost o podporu se podává prostřednictvím Systému AIS MPO. Po registraci a přihlášení se do Systému se žadateli zobrazí formulář žádosti, který bude možné plně elektronicky vyplnit a podat a také sledovat průběh její administrace. 
 18. Jaké náležitosti musí žadatel o podporu vyplnit do formuláře žádosti?
  Výčet náležitostí, které žadatel o podporu musí do formuláře žádosti vyplnit, jsou definovány v čl. 11 výzvy k programu. 
 19. Kontrola náležitostí probíhá v systému automaticky?  
  Systém automatický zkontroluje nahrání a vyplnění náležitostí, ale za obsahovou kontrolu odpovídá uživatel. 
 20. Je možné žádost případně doplnit? 
  Žadatelé budou vyzýváni k odstranění vad své žádosti, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení. To se netýká těch vad žádosti, které jsou svou povahou neodstranitelné (např. nedodržení lhůty pro podání žádosti apod.). Odstranění vad žádosti je možné pouze dvakrát v téže věci. Lhůta pro odstranění vad žádosti činí čtrnáct kalendářních dní ode dne, kdy bude žadateli doručena výzva k odstranění vad žádosti
 21. Jakým způsobem bude žadatel informován o stavu řízení žádosti o podporu? 
  Průběh administrace žádosti může žadatel sledovat ve svém účtu v Systému.  Zároveň žadatel obdrží do funkční e-mailové schránky, kterou uvedl do formuláře žádosti zprávu o změně stavu žádosti. 
 22. Jakým způsobem bude žadatel seznámen s výsledky tohoto dotačního řízení? 
  S výsledky tohoto dotačního řízení budou žadatelé seznámeni prostřednictvím informačního systému AIS MPO, kde žadatel sleduje průběh dotačního řízení. Rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o zamítnutí podpory bude žadateli zasláno do datové schránky.  
 23. Jakým způsobem bude probíhat komunikace se žadatelem? 
  Veškerá komunikace bude probíhat skrze Systém.  Žadatel obdrží do emailové schránky notifikaci o změně stavu žádosti. Žadatel komunikuje s hodnotitelem prostřednictvím nástěnky, kterou nalezne v detailu podané žádosti.  
 24. Jaké další náležitosti k žádosti přiloží žadatel? 
  • Výroční zpráva žadatele za rok 2019 a 2020. 
  • Čestné prohlášení o tom, že účetní závěrka a předkládané informace jsou reálným obrazem účetnictví daného žadatele včetně ověření auditorem, pokud to vyžaduje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. 
  • Žadatel doloží tabulku (příloha č. 2 Výzvy) obsahující pouze daňově uznatelné náklady od 01.01.2020 do 31.12.2020. Z této výše nákladů budou uznány náklady za výše uvedené rozhodné období (6 měsíců), které jsou uvedeny v tabulce (příloha č. 2 Výzvy): 
   • pro dotaci do výše 1.000.000 Kč žadatel doloží tabulku podepsanou účetním / hlavním účetním a statutárním orgánem subjektu; 
   • pro dotaci nad 1.000.000 Kč je potřebné doložit tabulku ověřenou auditorem. 
  • Doklad o počtu prodaných vstupenek za rok 2019 a rok 2020. Tímto dokladem je doklad z pokladního/účetního sytému či evidence NIPOS7 nebo prokazatelných pokladních a účetních podkladů (např. faktury, EET či výjezd z účetního systému o prodeji vstupenek s podpisem oprávněné osoby), ze kterých lze jednoznačně vyčíslit návštěvnost za dané období a dále tabulka prokazující počet prodaných vstupenek, která je přílohou č. 3 Výzvy k programu. Žadatel do této tabulky uvede počet prodaných vstupenek od 01.01. 2019 do 31.12.2019 a poté počet prodaných vstupenek za rok 2019 za měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec. Do tabulky žadatel rovněž uvede počet prodaných vstupenek za rok 2020, tedy za měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec. 
 25. Dočetl jsem se, že se bude v rámci programu COVID – KULTURA řešit kompenzace ušlých zisků, ale v programu čtu, je to kompenzace provozních nákladů. Je to skutečně tak? 
  Program COVID – KULTURA je vytvořen na úhradu  provozních nákladů  organizátorům kulturních akcí či individuálním umělcům za kontinuální činnost v oblasti kultury. Program nekompenzuje ušlé zisky podnikatelům. 
 26. Jakým způsobem má postupovat žadatel, který chce vrátit dotaci? 
  V případě, že žadatel vrací vyplacenou dotaci – zasílá prostředky na výdajový účet MPO – tj. z platby realizované v roce 2021 – na účet 1525001/0710včetně uvedení důvodu v avízu platby a VS.
 27. Jaký audit je dostačující?
  ISAE 3000 s ověřovací zakázku s omezenou jistotou. Odkaz na předpis KAČR níže a citace části definice z webu KAČR.

Zpět na začátek

Podpora/Helpdesk

Pokud si nevíte rady, resp. nevíte, zda můžete žádat – napište na e-mail: osvc@mkcr.cz
Pokud vám nejde eidentita, nemůžete se přihlásit (ztratili jste mobil) či je problém v systému – obraťte se na IT MPO: Podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8 – 16 hod.):
telefon: 583 300 721 (placená linka)
e-mail: hotline-aismpokkp@asd-software.cz
Linka 1212 – pouze obecné informace o podpůrných programech.

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme