S důsledky brexitu pomůže unijní BAR

Evropská komise předložila v prosinci 2020 návrh nařízení k nástroji Brexit Adjustment Reserve (BAR). Program BAR by měl poskytnout podporu členským státům, regionům a odvětvím.

Pomůže zejména zemím, které jsou nejvíce zasaženy nepříznivými důsledky vystoupení Spojeného království z EU, a zmírní tak negativní dopady na hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Pro Česko bude určena zhruba miliarda korun.

BAR by měl pomoci při financování konkrétních opatření přijatých členskými státy na pomoc podnikům a hospodářským odvětvím, pracovníkům, regionům a místním komunitám, které budu zasaženy po konci přechodného období.

Financovat se bude například:

  • podpora hospodářských odvětví, podnikání a místních komunit, včetně těch, které jsou závislé na rybolovných činnostech ve vodách Spojeného království
  • podpora zaměstnanosti a opětovného začlenění občanů vracejících se z Velké Británie na trh práce, mimo jiné prostřednictvím programů zkrácené pracovní doby, rekvalifikací a školení
  • zajištění fungování hraničních, celních, sanitárních a fytosanitárních a bezpečnostních kontrol, kontroly rybolovu, režimů vydávání osvědčení a povolení, komunikace, informování a zvyšování povědomí občanů a podniků

BAR se bude vztahovat na všechny členské státy EU. Jeho metoda alokace, architektura a fungování jsou navrženy tak, aby umožňovaly zaměřit se na ty státy, které budou nejvíce zasaženy. Maximální dostupná částka bude pět miliard eur (ceny roku 2018). Bude zřízen jako zvláštní nástroj mimo rozpočtové stropy víceletého finančního rámce EU na období 2021 až 2027.

Druhé kolo bude v roce 2024

Podpora bude vyplacena ve dvou alokačních kolech. První kolo započne v roce 2021 ve formě předběžného financování, přičemž částka pro každý členský stát bude určena na základě alokačního klíče s přihlédnutím k relativnímu stupni ekonomické integrace s Velkou Británií, včetně obchodu se zbožím a službami. Další částka bude alokována těm státům, které utrpí v důsledku omezení přístupu do britských vod (rybolov). V této fázi by mělo být vyplaceno kolem čtyř miliard eur.

Nejčastější otázky a odpovědi k brexitu

Druhé kolo proběhne v roce 2024 v případě, že skutečné výdaje překročí původní alokaci, budou se ale vyplácet již nižší částky. V druhé fázi by mělo být vyplaceno kolem jedné miliardy eur. Aby členské státy mohly získat příspěvek z BAR, musí prokázat přímou souvislost svých pohledávek s brexitem. Bude platit obvyklý systém finanční kontroly a řízení pro fondy EU.

Česku připadne zhruba miliarda korun

Pro Českou republiku by mělo být alokováno 35,5 milionů eur, což by při přepočtu znamenalo částku kolem jedné miliardy korun. Financovány by měly být ty výdaje, které byly vynaloženy na přizpůsobení se dopadům brexitu v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022.

Své případné náměty pro oblasti, které by mohly být z finančních prostředků v rámci BAR podpořeny, lze zasílat na Ministerstvo dopravy na adresu jan.sechter@mdcr.cz.

SPECIÁL: Brexit očima exportérů najdete na portálu BusinessInfo.cz

Doporučujeme