Ošetřovné mohou OSVČ čerpat až do 30. června 2020. MPO očekává za duben desítky tisíc žádostí

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol a dalších zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě nebo o hendikepovaného člověka, budou moct – stejně jako zaměstnanci – dostávat ošetřovné až do 30. června 2020. Denní částka „ošetřovného“ OSVČ se zvýšila na 500 Kč za kalendářní den. Od 11. května lze podáva žádosti za duben.

Žádosti o „ošetřovné“ se vyřizují nejrychleji v případě, že přijdou datovou schránkou (DS). Pracovníci MPO se lidem ozývají sami, netřeba nikam volat, po telefonu navíc není možné informace o stavu konkrétní žádosti poskytnout kvůli ochraně osobních údajů. Proto MPO doporučuje, aby si lidé průběžně kontrolovali kromě zmiňované DS, také e-mail či klasickou schránku (poštu).

„O 90 % procentech správně poslaných žádostí mohlo MPO rozhodnout kladně, zamítnutých je skutečně málo. Bohužel hodně žádostí se musí vracet k doplnění, což přidává práci úplně všem. Pokud budou OSVČ žádosti hned na první dobrou posílat správně, ušetří tím čas a práci úplně všem a dřív dostanou potřebné finance. Žádost je jednoduchá a příloha je pouze jedna – potvrzení o uzavřené škole, školce atd.,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Právě chybějící potvrzení o uzavření školy je častým důvodem, proč se žádost vrací k doplnění. MPO ho potřebuje kvůli kontrole, resort totiž nemá – protože se nejedná o dávku, ale o dotaci – kvůli ochraně osobních údajů přístup do registrů. Aktuálně tak pro MPO není jiný způsob, jak ověřit, že dítě skutečně existuje a že za běžného stavu chodí do školy. Kromě toho u mateřských škol platí, že rozhodnutí o uzavření je na zvážení vedení daného zařízení. V případě, že OSVČ žádá o „ošetřovné“ v souvislosti s péči o hendikepovaného člověka, je třeba potvrzení o uzavření zařízení sociálních služeb.

„Snahou a zájmem MPO je rozhodnout o „ošetřovném“ co nejdříve. Ze žádostí, které nám přišly od cca 66 tisíc žadatelů s tím, že v psledních dnech přišlo dalších 10 tisíc žádostí. Dosud jsme zhodnotili 50 tisíc, z toho se musel pouze 1 tisíc zamítnout a 17 tisíc vrátit k doplnění. 32 tisíc žádostí bylo schváleno, z toho už 25 tisíc proplaceno v celkové částce cca 180 milionů korun, Netřeba se obávat toho, že by nárok na „ošetřovné“ OSVČ za březen „propadl“,  pokud žádost byla podána do 30. dubna 2020,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková.

Podmínky pro ošetřovné OSVČ

 • Vztahuje se pro OSVČ na hlavní činnost, která nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost, z důvodu péče o: 
  •  děti mladší 13 let (v rámci rozhodného období se počítají dny předcházející dni narozenin dítěte)
  • nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a  
  • osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I (lehká závislost). 
 • Nárok nevzniká, čerpá-li ošetřovné na dítě jiná osoba (manžel/ka, partner/ka, prarodiče).
 • Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát. Žádá se za každý měsíc a vyplácí se ex post (v květnu se žádá o duben atd., podmínky pro květen budou známy začátkem června).
 • Podpora poskytována ve formě dotace ve výši 500 Kč/den a žádá se na jednotlivé dny, kdy se OSVČ o dítě doma staral (včetně víkendů).
 • Dotace je zasílána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. Jiný způsob výplaty dotace není možný. 
 • Příjem žádostí za období 1. až do 30. dubna 2020 od 11. 5. 2020 (11:00 hodin) do 7. 6. 2020 do 23:59 hodin.

OSVČ

 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů, tzn. má přidělené DIČ 
 • musí žít s dítětem / nezaopatřenou osobou / osobou zdravotně postiženou ve společné domácnosti (rodič, prarodič, partner/ka rodiče) 
 • musí mít aktivní živnost. V případě pozastavení a následného obnovení živnosti může žádat za dny, kdy nebyla žádost pozastavena.
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím: Finanční úřad,  Česká správa sociálního zabezpečení,  zdravotní pojišťovny,  Státní pozemkový úřad,  Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku,  Státní fond životního prostředí,  Státní fond rozvoje bydlení,  Celní správa ČR,  Státní fond kultury,  Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie,  Státní zemědělský intervenční fond,  kraje, obce a svazky obcí.
 • musí splňovat definici malého a středního podniku
 • Tyto skutečnosti prokazuje čestným prohlášením

Zpět na začátek

OSVČ pobírající ošetřovné MŮŽE

 • pobírat zároveň kompenzační bonus 25
 • mít dítě ve střídavé péči – žádá o ty dny, kdy měla dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič
 • mít v péči nevlastní dítě
 • pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova, DPP/DPČ, pokud nezanedbává účel poskytování dotace – starost o ošetřovanou osobu.
 • být zaměstnaná na částečný úvazek – nesmí z tohoto zaměstnaneckého poměru žádat o OČR, případně čerpat jiné formy podpory na dítě
 • mít u nedoplatků povolený splátkový kalendář / odklad – OSVČ je tak vnímána jako bezdlužná
 • neodvádět nemocenské odvody
 • pobírat příspěvek na bydlení
 • žádat o další podpory. Po jednání s ÚOHS není potřeba ani podporu zapisovat do registru de minimis, nesnižuje se tak limit pro další podpory.

Zpět na začátek

Nárok na ošetřovné NEMÁ

 • OSVČ na vedlejší činnost 
 • OSVČ, na jejíž dítě již pobírá ošetřovné nebo jiný kompenzační příspěvek jiný člen domácnosti (manžel/ka, partner/ka, prarodič apod.). Toto je prokázáno čestným prohlášením.
  • Za kompenzační příspěvek se považuje mateřský / rodičovský příspěvek, příspěvek pěstounské péče, , ošetřovné v zaměstnaneckém poměru, nemocenská dávka
 • Za kompenzační příspěvek se považuje mateřský / rodičovský příspěvek, příspěvek pěstounské péče, příspěvek na péči o osobu s I., II. a III. stupněm závislosti, ošetřovné v zaměstnaneckém poměru, nemocenská dávka.
 • OSVČ v konkurzu / v úpadku / v exekuci / v likvidaci 
 • OSVČ, která dítě samovzdělává doma
 • Osoba pracující na DPP/DPČ (za splnění zákonem stanovených podmínek mohou DPP/DPČ žádat o klasické ošetřovné u České správy sociálního zabezpečení).
 • Jednatelé a společníci v s.r.o.
 • Osoba v pracovní neschopnosti

Zpět na začátek

Postup podávání žádosti – formulář, vzor

 • 1) Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři MPO. Jako pomůcku lze využít VZOR vyplněné žádosti.
 • 2) Podání žádosti VČETNĚ povinné přílohy – potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby učiní žadatel pouze Ministerstvu průmyslu a obchodu 
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpdub, nebo 
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: 
   • Ministerstvo průmyslu a obchodu 
    Na Františku 32 
    110 15 Praha 1 
   • obálka musí být označena „fpdub“ 
   • listy zasílané poštou nešešívejte – urychlíte zpracování!

Zpět na začátek

Podrobnosti a doporučení k žádosti, potvrzení školy a další

 • Na potvrzení o uzavření školy/školky či zařízení poskytující sociální služby musí být jméno a příjmení dítěte/osoby, jakou školu/zařízení navštěvuje a datum, od kdy je uzavřena/uzavřeno, popř. do kdy.
  Potvrzení nemá standardizovanou formu, lze použít také formulář Žádost o ošetřovné ČSSZ vyplněnou část A k zaměstnaneckému ošetřovnému.
 • Pozor! Nebudou uznány: např. fotografie dveří s informací, že škola je uzavřená, potvrzení bez uvedení data od kdy je škola uzavřená, printscreen z webu, obecné nařízení města/obce/zřizovatele, mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví.
  A pozor též na omezenou platnost některých potvrzení vydaných v březnu (mohla být vystavena jen do 31. 3. 2020). 
 • Žádat o ošetřovné lze podat pouze na jednu společně hospodařící domácnost a stačí doložit pouze jedno potvrzení o uzavření vzdělávacího zařízení. V žádosti by však měly být uvedeny všechny děti žijící ve společné domácnosti.
 • V případě, že OSVČ nemá DIČ, lze uvést rodné číslo.
 • „Ošetřovné“ OSVČ se nedaní.
 • Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím zadané datové schránky, resp. emailové adresy. 
 • Bez vyzvání MPO nemá OSVČ posílat žádost opakovaně, ani žádné další doplňující informace

Zpět na začátek

Adrea na webu MPO: www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme