Spouští se „ošetřovné“ za červen. OSVČ mohou podávat žádosti až do srpna

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou od poloviny července žádat o „ošetřovné“ za červen. A to v rámci čtvrté výzvy ze speciálního dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu.

Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohou v kontextu s péčí o dítě nebo hendikepovaného člověka vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 korun za kalendářní den. O „ošetřovné“ se žádá prostřednictvím inteligentního on-line formuláře.

„Ošetřovné pro OSVČ pokračuje, a to i navzdory tomu, že většina škol a školek obnovila provoz. K žádosti se nepřikládá žádná příloha, jen je potřeba uvést důvod, proč dítě/hendikepovaný člověk do školy/zařízení sociálních služeb nechodí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Vyplněný e-tiskopis se posílá na MPO. A to prostřednictvím datové schránky nebo vytištěný poštou, nejlépe doporučeně. Pokud má OSVČ elektronický podpis (který mimo jiné vydává například Česká pošta), lze žádost podepsanou tímto kvalifikovaným certifikátem poslat na fpmpo20@mpo.cz, kdy je třeba do předmětu uvést „fpkvet“.

„Žádost je skutečně jednoduchá a nezabere více než 10 minut. Novinkou je, že OSVČ již nemusí dokládat potvrzení ze školy/školky/zařízení sociálních služeb. Důvodem je fakt, že žadatelé se opakují a MPO již disponuje dostatečnými informacemi. Stačí tedy, když žadatel vyplní název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu. Zároveň víc než doporučujeme podání datovou schránkou, která enormně urychluje vyřízení žádosti,“ upozorňuje ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler. Žádosti o „ošetřovné“ za červen budou moci OSVČ podávat do 14. srpna.

MPO dosud přijalo 161 tisíc žádostí o „ošetřovné“, 135 tisíc je schválených, 6 tisíc vrácených a podnikatelé ještě neposlali podklady, 11 tisíc zamítnutých (zejména duplicitní žádosti na jedno IČ), 9 tisíc je v hodnocení. Chybovalo se zejména v tom, že bylo špatně uvedeno číslo bankovního účtu, chyběla identifikace OSVČ, na žádosti nebyl podpis apod. Dosud MPO na tuto dotaci, kterou resort v reakci na pandemii koronaviru připravil v rekordně krátké době vyplatilo 1,5 miliardy korun.

Podmínky výzvy „Ošetřovné pro OSVČ“ za ČERVEN:

 • Vztahuje se pro OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o: 
  •  děti mladší 13 let (v rámci rozhodného období se počítají dny předcházející dni narozenin dítěte)
  • nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) a  
  • osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I (lehká závislost). 
 • Podpořeny budou také OSVČ, které neumístí dítě či osobu závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) do školy nebo jiného zařízení s ohledem na níže uvedené důvody (žadatel vybere jeden, který nejvíce odpovídá jeho situaci).
 • Důvody, proč dítě nenavštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, nebo osoba závislá na pomoci jiné osoby nebyla umístěna do zařízení sociální péče, i když byly otevřeny:
  • 1) Ohrožení zdraví dítěte nebo osoby závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
  • 2) Ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem nebo osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I
  • 3) Výrazné omezení kapacity školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
  • 4) Výrazné omezení provozní doby školy nebo jiného dětského zařízení nebo zařízení sociální péče
  • 5) Nastavení omezujících režimových opatření ve škole nebo jiném dětském zařízení nebo v zařízení sociální péče
 • Nárok nevzniká, čerpá-li ošetřovné na dítě jiná osoba (manžel/ka, partner/ka, prarodiče).
 • Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát. 
 • Podpora poskytována ve formě dotace ve výši 500 Kč/den a žádá se na jednotlivé dny, kdy se OSVČ o dítě doma staral (včetně víkendů).
 • Dotace je zasílána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti. Jiný způsob výplaty dotace není možný.
 • Žádá se za každý měsíc a vyplácí se ex post (v červenci se žádá za červen atd.) 
 • Příjem žádostí za období 1. až do 30. června 2020 od 15. 7. 2020 (9:00 hodin) do 14. 8. 2020 do 23:59 hodin.
 • OSVČ musí
  • být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů, tzn., má přidělené DIČ 
  • musí žít s dítětem / nezaopatřenou osobou / osobou zdravotně postiženou ve společné domácnosti (rodič, prarodič, partner/ka rodiče) 
  • musí mít aktivní živnost. V případě pozastavení a následného obnovení živnosti může žádat za dny, kdy nebyla žádost pozastavena.
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím: Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.
  • musí splňovat definici malého a středního podniku.
  • Tyto skutečnosti OSVČ prokazuje čestným prohlášením. 

Zpět na začátek

OSVČ pobírající ošetřovné MŮŽE:

 • pobírat zároveň kompenzační bonus 25
 • mít dítě ve střídavé péči – žádá o ty dny, kdy měla dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič
 • mít v péči nevlastní dítě
 • pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova, DPP/DPČ, pokud nezanedbává účel poskytování dotace – starost o ošetřovanou osobu.
 • být zaměstnaná na částečný úvazek – nesmí z tohoto zaměstnaneckého poměru žádat o OČR, případně čerpat jiné formy podpory na dítě
 • mít u nedoplatků povolený splátkový kalendář / odklad – OSVČ je tak vnímána jako bezdlužná
 • neodvádět nemocenské odvody
 • pobírat příspěvek na bydlení
 • žádat o další podpory. Po jednání s ÚOHS není potřeba ani podporu zapisovat do registru de minimis, nesnižuje se tak limit pro další podpory.

Zpět na začátek

Nárok na ošetřovné NEMÁ:

 • OSVČ na vedlejší činnost 
 • OSVČ, na jejíž dítě již pobírá ošetřovné nebo jiný kompenzační příspěvek jiný člen domácnosti (manžel/ka, partner/ka, prarodič apod.). Toto je prokázáno čestným prohlášením.
  • za kompenzační příspěvek se považuje mateřský / rodičovský příspěvek, příspěvek pěstounské péče, ošetřovné v zaměstnaneckém poměru, nemocenská dávka
 • OSVČ v konkurzu / v úpadku / v exekuci / v likvidaci 
 • OSVČ, která dítě samovzdělává doma
 • Osoba pracující na DPP/DPČ (za splnění zákonem stanovených podmínek mohou DPP/DPČ žádat o klasické ošetřovné u České správy sociálního zabezpečení.
 • Jednatelé a společníci v s.r.o.
 • Osoba v pracovní neschopnosti

Zpět na začátek

Postup podání žádosti:

 • 1) Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
  Jako pomůcku lze využít VZOR vyplněné žádosti
 • 2) Podání žádosti
  (bez nutnosti dodání potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení, pouze s vyplněním názvu, adresy a webové stránky školského, nebo jiného dětského zařízení, popř. sociálního zařízení):
  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpcer, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
   • Ministerstvo průmyslu a obchodu 
    Na Františku 32 
    110 15 Praha 1 
   • obálka musí být označena „fpcer“
   • listy zasílané poštou nešešívejte – urychlíte zpracování! 

Zpět na začátek

Podrobnosti k žádosti: 

 • Do žádosti žadatel musí vyplnit název, adresu a webové stránky školského, nebo jiného dětského zařízení, popř. sociálního zařízení za účelem jeho snadného kontaktování ze strany MPO pro ověření žadatelem uvedených údajů.
 • Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU. Je akceptovaná pouze datová schránka žadatele / žadatelky. Při podání datovou schránkou již není nutné žádost elektronicky podepisovat.
 • Žádat o ošetřovné lze podat pouze na jednu společně hospodařící domácnost a stačí doložit pouze jedno potvrzení o uzavření vzdělávacího zařízení.  V žádosti by však měly být uvedeny všechny děti žijící ve společné domácnosti.
 • V případě, že OSVČ nemá DIČ, lze uvést rodné číslo.
 • Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.
  Bez vyzvání MPO nemá OSVČ posílat žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme