Struktura nových operačních programů na roky 2014-2020 v ČR4. Závěrem

Také v novém programovacím období se předpokládá, že většina projektů – zejména investiční povahy – bude muset být předfinancována z externích zdrojů. Vše záleží na nastavení ze strany řídících orgánů. Ve většině případů bude řídící orgán (věcně příslušné ministerstvo) dotace uvolňovat zpětně po ukončení jednotlivých etap projektu.

U komerčních projektů se navíc budou uplatňovat pravidla veřejné podpory, která by se měla oproti stávajícímu programovacímu období ještě zpřísnit. Zatímco nyní mohou velcí podnikatelé s počtem zaměstnanců nad 250 osob získat investiční dotaci ve výši 40 % (a střední podnikatelé o 10 procentních bodů více a malí o 20 procentních bodů více), do budoucna by se tato tzv. intenzita veřejné podpory snížila na 25 % pro velké podnikatele, resp. 35 % a 45 % pro střední a malé podniky.

Tuzemští realizátoři projektů z řad veřejného sektoru, krajů, municipalit, podnikatelů a neziskového sektoru již v současném období získali dostatek zkušeností s realizací a řízením projektů podpořených z fondů EU a čekají na připravenost příslušných státních orgánů celý nový dotační systém spustit. A zde jsme poměrně pesimističtí. Ačkoliv nové programovací období začíná již 1. 1. 2014, první výzvy k předkládání žádostí o dotaci předpokládáme až závěrem roku 2014.

Doporučujeme