ÚP ČR vychází vstříc zaměstnavatelům i v projektu POVEZ II

Úřad práce ČR vychází vstříc zaměstnavatelům, kteří nemohou s ohledem na nouzový stav v ČR realizovat vzdělávací aktivity v rámci projektu POVEZ II. Nabízí jim možnost posunutí termínů jejich konání. Stačí, když firmy ÚP ČR nahlásí změnu harmonogramu výuky a požádají o vystavení dodatku k  uzavřené dohodě.

ÚP ČR doporučuje obracet se na ta kontaktní pracoviště úřadu, se kterými zaměstnavatelé dohodu uzavřeli. Další možností je nahradit prezenční formu výuky formou elektronickou. Nově může ÚP ČR podpořit také zaměstnance, kteří mají s firmou uzavřenou dohodu o pracovní činnosti.  

Výše uvedené změny umožňuje aktuální úprava Podmínek pro zájemce o vstup do projektu, která je k dispozici na webové stránce Úřadu práce ČR. V praxi to tedy znamená, že pokud zaměstnavatel nemůže z důvodu bezpečnostních opatření zajistit pokračování výuky svých zaměstnanců, může ÚP ČR požádat o uzavření dodatku k Dohodě o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců.

Další možností je nahradit prezenční formu výuky formou elektronickou. Tedy vzděláváním prostřednictvím internetu nebo jiných vzdálených prostředků. Tam, kde výuka tímto způsobem už probíhá, je možné tuto formu akceptovat i zpětně, nejdříve však od data vyhlášení nouzového stavu, tj. od 12. března 2020. Akreditované vzdělávání musí proběhnout v souladu se schválenou formou, tedy výhradně v podobě, na kterou byla akreditace vydána.

Projekt POVEZ II realizuje Úřad práce ČR v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2022. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak bez nich.

Dosud získalo finanční podporu 6 464 firem v celé České republice. Úřad práce ČR přijal celkem 8 030 žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit. V rámci těch schválených následně uzavřel 2 961 dohod na zajištění vzdělávání a podpořil 14 056 zaměstnanců. Celkem 2 890 z nich tvořili lidé starší 54 let. Objem poskytnutých prostředků dosáhl téměř 1,4 mld. Kč. Na úhradu vzdělávání šlo 696 mil. Kč a 677 mil. Kč činily příspěvky na mzdové náklady po dobu vzdělávání. Projekt spolufinancuje ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost.

V rámci vzdělávacích aktivit si zaměstnanci zvyšují kvalifikaci zejména ve výrobě a službách, v dopravě, ve stavebnictví, strojírenství a v dalších technických oborech. Poptávka je také po školeních v oblasti účetnictví, ve zdravotnictví nebo třeba v programování CNC strojů a obrábění. Největší zájem ze strany zaměstnavatelů je o specializované IT kurzy, odborné technické kurzy z oblasti hydrauliky, elektra či stavební činnosti, kurzy pro obsluhu výrobních linek a strojů nebo kurzy pro řidiče. S velkou odezvou se setkávají též počítačové kurzy nebo kurzy, díky kterým se zaměstnanci mohou zdokonalit ve znalosti cizího jazyka. Především pak angličtiny či němčiny.

Příjem žádostí o příspěvky probíhá elektronicky prostřednictvím webové aplikace dostupné na http://povez.uradprace.cz. V rámci III. výzvy je k dispozici ještě bezmála 500 mil. Kč. Potřebné informace se zájemci dozví na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a také na webu: https://www.uradprace.cz/web/cz/podpora-odborneho-vzdelavani-zamestnancu-ii.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme