Vláda schválila OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, podpoří rozvoj českých firem

Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace (OP TAK) pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 schválila v pondělí 4. října 2021 vláda.

Cílem programu OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 mld. Kč. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Program se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků ve výzkumu, vývoji a inovacích, rozvoj podnikání a digitální infrastruktury i posun k nízkouhlíkovému hospodářství či efektivnější nakládání se zdroji,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Materiál představuje klíčový předpoklad pro využívání prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na podporu českých podniků v programovém období 2021–2027, a navazuje na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizovaný v programovém období 2014-2020.“

Cílem OP TAK je zvýšení přidané hodnoty a produktivity českých, zejména malých a středních podniků, zlepšení jejich postavení v rámci globálních hodnotových řetězců či větší využití nových příležitostí a s tím související větší podpora vzniku a rozvoje nových inovativních firem. Program zároveň přispěje k rozvoji klíčových dovedností a podporou dílčích opatření v jednotlivých oblastech zajistí s dalšími nástroji podpory přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Podpora bude zacílena na celou ČR vyjma projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

„Výsledná podoba programového dokumentu vychází primárně z unijní legislativy politiky soudržnosti EU pro období 2021-2027, která vstoupila v platnost až na konci června 2021. Dokument zároveň reflektuje Dohodu o partnerství pro období 2021-2027 nebo zaměření ostatních nástrojů podpory ať už na evropské či národní úrovni,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává:

„Pro urychlení zahájení programového období 2021–2027 provedlo MPO nutné kroky pro dokončení a schválení OP TAK v předstihu, což několikrát ocenila i samotná Evropská komise. Analyzovali jsme například absorpční kapacitu OP TAK, na jejímž základě vznikl finanční plán programu, či tržní situaci na úrovni každé z priorit, a to s cílem identifikovat tržní selhání, která lze podporou z fondů EU eliminovat.“

Stát chce více podpořit rozvoj inovativních firem v ČR

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

Programový dokument byl opakovaně předmětem připomínek ze strany hospodářských, sociálních či územních partnerů v rámci Platformy pro přípravu OP TAK, dále v průběhu roku 2020 proběhla veřejná konzultace k programovému dokumentu, do které se mohla zapojit i široká veřejnost, a v neposlední řadě průběžně probíhala neformální vyjednávání s Evropskou komisí.

OP TAK bude v následujících týdnech předložen Evropské komisi k formálnímu vyjednávání. Termín zahájení oficiálního vyjednávání a následného schválení OP TAK však bude záležet zejména na termínu předložení a schválení Dohody od partnerství, kterou připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj a která musí operačním programům předcházet.

Programový dokument OP TAK (2021-2027) – verze září 2021

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme