Finanční správa začala přijímat žádosti od společníků malých s.r.o.

Po vzoru Pětadvacítky pro poškozené OSVČ půjde o přímou podporu vyplacenou finančními úřady formou kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč denně za celkové období od 12. března do 8. června, tedy o max. 44 500 Kč.

Poslanecká sněmovna dnes podruhé podpořila vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu připravený Ministerstvem financí. Přehlasovala tím senátní vratku a odmítla pozměňovací návrh Senátu, který žádal změnu financování podpory tak, aby byla vyplácena jako příspěvek fyzické osobě pouze ze státního rozpočtu. Původní návrh MF počítá s tím, že po vzoru Pětadvacítky pro OSVČ bude pomoc vyplácena i z rozpočtu krajů a obcí jako daňový bonus z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti podle zákona o rozpočtovém určení daní.

„Společníci malých eseróček zůstávali dlouho mimo vyplácenou státní podporu. Jsem ráda, že nyní je pomoc pro tuto skupinu konečně na dosah ruky a že to bude formou osvědčeného daňového bonusu. Finanční správa je připravena začít přijímat žádosti hned poté, co novelu zákona podepíše pan prezident. Klidně ještě tento týden,“ říká ministryně financí Alena Schillerová a dodává: „Jedná se o rozšíření skvěle fungujícího programu Pětadvacítka. Pomoc je zde dobře zacílena na malé podnikatele poškozené koronavirem, kteří ke své činnosti zvolili formu eseróčka. Jejich podnikání se totiž často materiálně příliš neodlišuje od osob samostatně výdělečných činných, kteří již na státní podporu dosáhnou,“ uvádí ministryně financí Alena Schillerová.

Bonus nově i pro společníky s.r.o.

Kompenzační bonus v rámci programu Pětadvacítka byl v první fázi zacílen na jednoznačně definovaný a početný okruh OSVČ (až 700 tisíc žadatelů), ve druhé fázi došlo k prodloužení časového období do 8. června a nyní přichází na řadu rozšíření okruhu žadatelů i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem. „Pomoc je namířena pro aktivní společníky v čele malých eseróček, nikoliv pro firmy jako takové, ani pro pasivní investory. Pokud je žadatel společníkem ve více společnostech, ve kterých naplní podmínky programu, vznikne mu nárok na podporu pouze jednou,“ doplňuje Alena Schillerová.

Podmínkou je s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (příbuzenství v řadě přímé, sourozenec, manžel či manželka nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni.

Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou) a nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

Časový, příjmový a rezidenční test

„Rozhodli jsme se, že pomocnou ruku podáme i dvoučlenným eseróčkám a rodinným firmám. Chceme ale zabránit, aby se s programem svezli černí pasažéři, tedy aby si o peníze nežádaly mrtvé schránky nevyužívané za účelem zisku. Na základě domluvy se zástupci podnikatelských svazů a komor jsme proto stanovili časový, příjmový a rezidenční test zajišťující, že jde o ekonomicky aktivní společnost schopnou prokázat minimální výši obratu,“ vysvětluje Alena Schillerová. Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

Jednoduchý proces žádosti

Žadatelé o kompenzační bonus z řad společníků s.r.o. vyplní stejně jako OSVČ jednoduchý formulář, uvedou bankovní účet v české měně a identifikaci společnosti a žádost odešlou na příslušný finanční úřad. Učinit tak lze i jednoduše e-mailem a přiložením naskenované žádosti s vlastnoručním podpisem.

Nárok na vyplacení bonusu vzniká podepsáním čestného prohlášení, že v každém kalendářním měsíci, za které je bonus požadován, nastal den, kdy činnost žadatele nemohla být z důvodu šíření koronaviru či krizových opatření vykonávána nad míru obvyklou. Příkladem takového omezení je nutnost uzavření či omezení provozovny, karanténa či péče o dítě žadatele nebo jeho zaměstnance, omezení poptávky po výrobcích a službách nebo omezení dodávek potřebných pro výkon činnosti. Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Fiskální dopad

V současnosti je v ČR přibližně 300 tisíc společností s ručením omezením. Reálný odhad MF je, že z nich o kompenzační bonus v plné výši 44 500 Kč požádá cca 200 tisíc. To představuje negativní fiskální dopad na veřejné rozpočty necelých 9 mld. Kč. Žádat nicméně může i druhý společník ve firmě, případně další rodinní společníci. Maximalistický odhad dopadu představuje 15 miliard Kč.

Vyplacení bonusu lidem v exekuci

Novela zákona současně upravuje vyloučení kompenzačního bonusu z výkonu rozhodnutí nebo exekuce. Bankám bude nově umožněno, aby mohly finanční prostředky vyplatit na základě pokynu svého klienta bez ohledu na to, že je vůči němu veden výkon rozhodnutí nebo exekuce. Odpadne tedy časově i administrativně zdlouhavé řešení situace návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Kompenzační bonus pro s.r.o. v kostce

 • Uplatní se pro SPOLEČNÍKY malých s.r.o., tzn. pro FYZICKÉ OSOBY. Nejsou akceptovány nepodepsané žádosti z datových schránek s.r.o., neboť právnické osoby na bonus nárok nemají. Žádosti musí být podány buď vlastnoručně podepsané SPOLEČNÍKEM nebo nepodepsané, ale pak z vlastní/osobní datové schránky společníka.
 • Stejné podmínky jako pro OSVČ, žádost se podává u finančního úřadu (vyplňuje se žádost a čestné prohlášení) nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.
 • Týká se malých s.r.o. – buď 2 společníci, nebo 1 společník a členové jeho rodiny (manžel, partner, děti, rodiče, sourozenci) v postavení společníka
 • Žadatel nesmí být současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou) a nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit. Nesmí jít o žadatele, který již bonus čerpá jako OSVČ.
 • Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.
 • Společnost musela existovat před 12. březnem 2020
 • Bonusové období: 12. března až 8. června
 • Výše bonusu: 500 Kč denně, max. podpora tedy 44 500 Kč
 • Minimálním prokazatelným obratem společnosti je 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021
 • Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru
 • Žadatel musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy
 • Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci
 • Otázky a odpovědi najdete na webu Ministerstva financí, konkrétně je možné obrátit se rovněž na infolinku Finanční správy: 225 092 392
 • Formulář žádosti o kompenzační bonus z řad společníků malých s.r.o.
 • Žádat lze i přes webovou aplikaci Finanční správy

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Zpracováno z tiskových podkladů Ministerstva financí a Ministerstva průmylu a obchodu

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme