Zhodnocení dotačních možností pro podnikatele

V roce 2022 se ve větší míře rozeběhly dlouho očekávané dotační výzvy programového období 2021–2027. Byl totiž finálně schválen a poté spuštěn Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Zařadil se tak po bok Modernizačního fondu (MF), který zpřístupnil první výzvy již v roce 2021, a Národního plánu obnovy (NPO), který se zájemcům otevřel v březnu 2022.

Ilustrační fotografie

Stěžejními tématy byly energetické projekty a výzkum a vývoj, které doplnila digitalizace a cirkulární ekonomika. Pro podnikatele (včetně velkých podniků) jsme identifikovali pět nejvýznačnějších programových zdrojů. Pojďme si je nyní stručně představit a zhodnotit.

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Tento program s alokací 81,5 mld. Kč patří mezi dotacemi pro podnikatele z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) mezi stěžejní, a to díky svému prakticky výhradnímu zacílení na korporátní sektor. Jistým handicapem je ovšem fakt, že není podporována realizace projektů na území hlavního města Prahy.

Nejprve proběhly s půlročním odstupem dvě vlny výzev, a to v termínech 15. 8. 2022 a 16. 1. 2023, zaměřené na programy výzkumu a vývoje. Srpnové výzvy pak byly doplněny o podporu úspory energií a větrných elektráren. Tyto výzvy však byly po roce pozastaveny z důvodu nesouladu vypsané podpory a aktualizovaných podmínek pro výpočet maximální míry podpory, které jsou natolik rozdílné od původních, že poskytovatel nemohl reagovat jinak.

V březnu 2023 došlo k vyhlášení výzev na poradenství pro malé a střední podniky (Poradenství) a také na podporu menších projektů podporujících digitalizaci uvnitř společností (Digitální podnik – Virtuální podnik). V dubnu byla také poprvé vyhlášena dotační podpora Spolupráce škol a firem a podpora pořízení nových technologií pro menší podniky prostřednictvím mikroregionů.

V květnu byly vyhlášeny dvě další výzvy – založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací (Potenciál) a podpora prezentace na zahraničních veletrzích (Marketing). Do konce roku 2023 budou ještě z OP TAK vyhlášeny výzvy na malé vodní elektrárny, vtláčení biometanu, podporu distribučních energetických sítí, úspory vody, cirkulární ekonomiky a lepšího pokrytí vysokorychlostním internetem.

Modernizační fond

V rámci Modernizačního fondu (MF) byly masivně podporovány (a s jejich podporou se i nadále počítá) fotovoltaické elektrárny (FVE). Mezi další zajímavé podporované oblasti patří zlepšení energetické účinnosti nebo snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení začleněná do EU ETS (systém pro obchodování s emisemi) a pro modernizace tepláren. Výhodou celého programu je možnost realizovat projekty i v Praze.

Ilustrační fotografie | Catstyecam / Shutterstock.com

Národní plán obnovy

Stejně jako MF podporoval NPO masivně instalace FVE. Bylo podáno 5 839 žádostí, v jejichž rámci je alokováno přes 9,5 mld. Kč, které má poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ambici finančně uspokojit, ačkoliv původní alokace programu byla poloviční. Tím je, bohužel, podpora této aktivity v programu, který měl administrativně nejméně náročné žádosti o dotace, ukončena a potenciální zájemci o FVE budou odkázáni na využití jiných programů výše.

Obdobně jako podpora FVE již nebudou v rámci NPO dotovány úspory vody v podnicích a cirkulární ekonomika, jejichž podporu nyní převezme OP TAK. To je ovšem špatná zpráva pro žadatele, kteří by chtěli realizovat svůj projekt v Praze. Významnou aktivitou v rámci NPO byla rovněž podpora digitalizace podniků.

První výzvy jsou již uzavřeny a v současné době jsou schvalovány poslední projekty. Původně se uvažovalo o vyhlášení dalších výzev koncem roku 2023, kdy by realizace projektů v Praze byla stále možná. V současné době však převládají signály, že nastane obdobná situace jako v rámci FVE, tedy že podpora bude možná již jen v rámci OP TAK, který pražské projekty nepodporuje.

Kromě přímých výzev poskytl NPO část svých finančních prostředků na financování aktivit i v jiných programech. Jedním z nich je TREND, program výzkumu a vývoje pod záštitou Technologické agentury České republiky (TAČR). Nejbližší výzva z tohoto programu se očekává v říjnu tohoto roku.

Operační program Životní prostředí

Pro provozovatele zařízení pro třídění či recyklace odpadů očekáváme do konce roku otevření dalších dotačních výzev z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Například na recyklační linky pro materiální využití tříděného odpadu mohou takové subjekty získat až 85 % dotaci.

Ilustrační fotografie

Operační program Spravedlivá transformace

Tento program se zaměřuje na dotační příležitosti na území uhelných regionů, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. V současné době jsou přijímány žádosti v rámci strategických projektů. Obecně jsou podporována následující témata: malé a střední podniky, výzkum a inovace, digitalizace, čistá energie a energetické úspory, oběhové hospodářství, rekultivace a nové využití území, rekvalifikace a pomoc při hledání zaměstnání. V rámci některých témat budou oprávněnými žadateli rovněž velké podniky.

Převzato z časopisu Komora. Autoři článku: Tým expertů ERSTE GRANTIKA ADVISORY, a. s.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme