Ochrana práv duševního vlastnictví v Číně

9. 5. 2011 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Ekonomický růst Číny v posledních letech udělal z čínského trhu jedním z vůbec nejatraktivnější pro zahraniční podnikatele. Atraktivita čínského trhu je však vykoupena množstvím rizik, například i v ochraně duševního vlastnictví.

Možnosti domáhání se práv na ochranu duševního vlastnictví v Číně

Pro ochranu duševních práv je především potřeba, aby samy české firmy provedly včasnou registraci patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů nebo užitného vzoru a to ještě před vstupem na čínský trh. Zahraniční registrace práv duševního vlastnictví je v Číně až na výjimky neúčinná, a proto je pro zahraniční firmu nezbytné si v Číně duševní práva registrovat opětovně. To lze doporučit i v případě, že doposud není firma na čínském trhu aktivní.

Dále lze českým firmám doporučit, aby:

 • pamatovaly na obnovu registrace práv duševního vlastnictví;
 • registraci zapsaly u celních úřadů;
 • pravidelně a pečlivě prohlížely v úředních věstnících (Official gazette) úřadů Trademark a SIPO (www.sipo.gov.cn/sipo_English/) podané žádosti o registraci práv, které schválení získaly, a případně podaly stížnost vůči očividně neoprávněně registrované známce/patentu;
 • pravidelně ověřovaly, že jsou všechna jejich práva duševního vlastnictví chráněna;
 • zakládaly všechnu dokumentaci vztahující se k právům duševního vlastnictví pro případ možného sporu (především kopie dohod a všech relevantních dokumentů);
 • měly v pracovních smlouvách konkurenční doložku a doložku o utajení (confidentiality);
 • nezvyšovaly riziko plagiátorství zveřejňováním detailních informací o produktu;
 • v případě outsourcingu výroby tuto zadaly dvěma a více výrobcům a komponenty sestavovaly  na jiném místě, než probíhá jejich výroba;

Možnosti prosazení ochrany práv duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví je možno chránit třemi způsoby:

 • přímým jednáním či arbitráží s porušovatelem;
 • správním řízením;
 • soudním řízením (občanské soudní řízení či trestní řízení).

Přímé jednání

Přímé jednání je často nejjednodušší a nejlevnější možnost. Postačující může být varovný dopis porušiteli, obsahující porušená práva a nařízení a zároveň důkazy těchto porušení. Je ovšem nutné vzít v potaz, že takový dopis může porušitele varovat. Pokud se držitel práv duševního vlastnictví rozhodne zaslat varovný dopis porušiteli, měl by kopii celé korespondence s porušitelem zaslat i na příslušný místní správní úřad.

Správní řízení

Jakmile zahraniční podnikatel objeví porušení svých práv duševního vlastnictví, je nezbytné, aby držitel těchto práv či jeho zástupce předložili na příslušný místní správní úřad důkaz o tomto porušení. Těmito správními úřady jsou:

 • The State Intellectual Property Office (SIPO) – pro patent, užitný vzor, průmyslový vzor;
 • The State Administration of Industry and Commerce (SAIC), Trademark Office – pro ochranné známky;
 • The National Copyright Administration (NCA) – pro autorská práva;
 • The General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (GAQSIQ) – pro záležitosti duševního vlastnictví, které zahrnují zájmy kvality výrobku a lidského zdraví.

Příslušný úřad poté rozhodne, zda je důkaz dostačující pro provedení razie, u které by měl být zástupce stěžovatele vždy přítomen. V případě porušovatelů ochranných známek se většinou využívá razie místních poboček Administration of Industry and Commerce (AIC), u patentů spíše místní pobočky Patent Administration Office.

Výhodou pro stěžovatele může být existence velkého množství správních orgánů, které jsou příslušné k zakročení proti porušování práv duševního vlastnictví. Pokud jeden orgán odmítne jednat (jako výsledek např. místního protekcionismu), jiný orgán může být více nápomocný. V případě, kdy je porušení práv duševního vlastnictví těžké prokázat, lze pomoc hledat u GAQSIQ na základě toho, že výrobek je nebezpečný nebo porušuje práva spotřebitele.

Soudní řízení

Soudní řízení je pomalejší a dražší proces, doporučuje se ho využít v těchto případech:

 • případ se týká velkého množství peněz;
 • rozsudek je jediným způsobem jak zastavit podnikání porušitele;
 • je žádoucí velká publicita;
 • místní správní úřad je neochotný podniknout rozhodnou akci.

Soudní řízení je rovněž jediný způsob, kdy žalobce může nárokovat náhradu škody. Důkazní břemeno je téměř vždy na straně žalobce. Soudy nepřijímají důkazy, které jsou získány ilegálně.

Rozhodující důkazy, které musí žalobce obvykle obstarat, jsou:

 • informace o majiteli závodu, kde se vyrábí zboží porušující práva duševního vlastnictví;
 • množství vyrobeného a prodaného zboží, které porušuje práva duševního vlastnictví;
 • prostředky, kterými je zboží distribuováno;
 • osoby, které zboží distribuují.

Rozlišují se dvě formy soudního řízení:

Civilní řízení

Je používáno především čínskými vlastníky práv duševního vlastnictví. Obecně je však známo, že jsou civilní procesy v Číně netransparentní a neefektivní. Jeden případ může trvat od 4 do 7 let. U občanského soudního řízení musí žalobce zastupovat právní zástupce registrovaný v Číně.

V případech práv duševního vlastnictví, které drží zahraniční osoba, se obvykle případ postupuje na střední úroveň lidového soudu.

Soudy vybírají různé poplatky za souzení případů porušení práv duševního vlastnictví, včetně poplatku za „přijetí“, kde je výše odvozena od částky, o níž se ve sporu jedná. V případě porušení patentu či ochranné známky může soud nařídit prozatímní opatření.

Trestní řízení

Zákon o trestním řízení1 umožňuje trestní stíhání za:

 • padělání registrovaných ochranných známek;
 • prodej padělaného zboží s ochrannou známkou;
 • nezákonnou výrobu;
 • prodej nezákonně vyrobeného loga registrované ochranné známky;
 • padělání patentu;
 • porušení autorského práva;
 • prodej pirátských výrobků;
 • porušení obchodních tajemství.

Maximální trest je 7 let ve vězení a pokuty rovnající se několikanásobku nezákonného obratu porušitele.

Ve většině trestních případů musí být soudní řízení vedeno v místech, kde má porušitel sídlo, což zvyšuje riziko místního protekcionismu. Zároveň je samozřejmostí, že zahraniční firmy zastupují místní právníci.

Zadržení zboží celním úřadem

V případě, že chce držitel práva duševního vlastnictví znemožnit vývoz výrobků porušujících jeho práva, musí předložit místnímu celnímu úřadu zejména tyto dokumenty:

 • obchodní licenci držitele práv duševního vlastnictví;
 • potvrzení o registraci ochranné známky, autorského práva či patentu;
 • důkaz, že toto zboží bude asi dovezeno do či vyvezeno z Číny.

Vyžadována je rovněž kauce, buď ve formě skutečné platby či záruky od banky.2

Požádáním o zadržení se držitel práv duševního vlastnictví zavazuje zahájit soudní řízení proti odesílateli nebo příjemci zadrženého zboží. Jakmile celní úřad neobdrží oznámení soudu k zadržení zboží, toto zboží bude propuštěno během 20 nebo 50 dnů doby zadržení.

 1. Trestní zákoník ČLR řeší v sekci 7, kapitole 3, části 2 zločiny porušující IP práva (články 213 až 220).
 2. Výše kauce může být nižší než je hodnota tohoto zboží. Jestliže hodnota zboží je mezi 20 000 RMB (2469 USD) až 200 000 RMB (24 691 USD), kauce je ve výši do 50% hodnoty tohoto zboží. Jestliže je hodnota zboží vyšší než 200 000 RMB, držitel IP práv poskytne minimálně 200 tisíc RMB.

Informace o postupu podle druhu práv duševního vlastnictví

Patenty, užitné vzory, průmyslové vzory

Patent je veřejná listina vydaná příslušným patentovým úřadem, která poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let (jsou-li placeny udržovací poplatky), a to na teritoriu, pro něž byl tímto úřadem vydán.

Patenty jsou udělovány na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Konkrétně se jedná o výrobky, zařízení k výrobě, chemické látky nebo výrobní postupy.

Vedle patentů poskytuje čínský právní systém ochranu také užitným vzorům (nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti.) a průmyslovým vzorům (vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení).

Problematika ochrany průmyslových práv k vynálezům1, užitným vzorům2 a průmyslovým vzorům3 je upravena ustanoveními Patentového zákona ČLR (kapitola VII Ochrana patentového práva).

Rozsah ochrany stanovují podmínky nároku. K vysvětlení/prezentaci nároků může být použit popis a přiložené výkresy vynálezu či užitného vzoru. Pokud je patent, průmyslový vzor nebo užitný vzor využit bez schválení držitele duševního práva, nastane porušení práva. Takto vzniklý spor by měl být nejdříve vyřešen konzultacemi mezi oběma stranami. Pokud ke konzultacím nedošlo nebo skončily neúspěchem, může držitel patentu či jiná zainteresovaná strana:

 • požádat příslušný správní úřad (místní SIPO),
 • zahájit soudní řízení na lidovém soudu.

Postup při správním řízení (detailněji viz. příloha) je následující:

 1. Shromažďování důkazů
 2. Analýza vzorků 
 3. Další místní rozbor 
 4. Podání stížnosti 
 5. Žádost o nápravu 
 6. Přijetí případu 
 7. Poplatek 
 8. Doručení a inspekce 
 9. Zapečetění výrobků porušujících patentovou ochranu
 10. Obhajoba 
 11. Řízení o zbavení platnosti patentu 
 12. Slyšení 
 13. Rozhodnutí 
 14. Smír 

V případě podání stížnosti jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • Podnět – obsahující jméno/název a adresu žadatele, jméno a pozici jeho zákonného zástupce, pokud byl jmenován jednatel (agent) – jméno a adresu příslušné agentury; jméno/název a adresu žalovaného/porušitele; popis záležitosti, fakta a důvody pro podání podnětu. Podnět by měl být podepsána a/nebo opatřen razítkem žadatele;
 • Důkaz porušení práv duševního vlastnictví (předkládají se vzorky pravých a porušujících výrobků s dalšími získanými důkazy);
 • „Business licence“ společnosti nebo ID karta osoby;
 • „Patent certificate“ a „patent authorization text“;
 • stvrzenka o zaplacení ročního patentového poplatku.

Pokud se během správního řízení smíru nedosáhne, strany mohou zahájit soudní řízení na lidovém soudu dle občanského soudního řádu ČLR.

Soudní řízení musí být zahájeno do dvou let od data porušení patentního práva. Soudní proces probíhá pod jurisdikcí lidového soudu v místě, kde má obžalovaný bydliště či sídlo, nebo v místě, kde proběhla porušující činnost.

Ochranná známka

Ochranná známka je grafické označení, sloužící k rozlišení výrobků či služeb stejného druhu, ovšem poskytovaných různými dodavateli.

Nejčastější forma ochranné známky je slovní (např. Škoda). Dalšími variantami jsou logo (např. Apple – nakousnuté jablko), kombinace písma a grafiky (IBM) a také tvar výrobku nebo obalu (láhev Coca-Cola).

Výlučné právo k využití zaregistrované ochranné známky je omezeno na ochrannou známku, která byla schválena k registraci a na zboží, ke kterému bylo použití ochranné známky schváleno.

Problematika ochrany průmyslových práv k ochranné známce je upravena ustanovením Zákona ČLR o ochranné známce (kapitola VII Ochrana výlučných práv k použití zaregistrované ochranné známky).

Spor týkající se porušení výlučného práva k využití zaregistrované ochranné známky, má být nejdříve vyřešen konzultacemi mezi oběma stranami. Pokud ke konzultacím nedošlo nebo skončily neúspěchem, může držitel patentu či jiná zainteresovaná strana:

 • požádat místní správní úřad pro průmysl a obchod (AIC), aby se tímto porušením zabýval.
 • zahájit soudní řízení na lidovém soudu.

Dokumenty nutné k řízení na místním úřadu AIC:

 • „complaint letter“ – musí obsahovat: důvod podání žádosti, právní základ žádosti, jména a adresy poškozeného a porušitele, místo, kde došlo k porušení práva k ochranné známce, datum stížnosti, požadavky stížnosti a související dokumenty zástupce (agent),
 • business licence,
 • osvědčení o registraci ochranné známky,
 • důkaz porušení práva, včetně zboží, které porušuje práva, značky ochranné známky, fotky atd.

V případě nezákonné činnosti nařídí místní úřad AIC okamžité zastavení této nezákonné činnosti, zkonfiskování a zničení zboží, které porušuje právo, a nástroje použité pro výrobu a uloží pokutu. Na základě žádosti může AIC sjednat výši náhrady za porušení výlučného práva k využití zaregistrované ochranné známky. Jestliže se nedosáhne smíru ohledně výše náhrady, zainteresovaná strana může zahájit soudní řízení na lidovém soudu dle občanského soudního řádu ČLR.

Pokud osoba žádající o registraci ochranné známky či jiná zainteresovaná strana má důkaz, který ukazuje, že jiná osoba se dopouští nebo se brzy dopustí porušení práv k využití jeho zaregistrované známky a nepřerušení tohoto jednání by způsobilo nenapravitelné škody, může na lidový soud podat návrh k nařízení předběžného opatření.

Autorská práva

Autorské právo je soubor právních norem upravující společenské vztahy, které vznikají z. tvorby společenského uplatňování autorských děl.

Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, ovšem řadí se mezi ně také počítačové programy. Autorské právo se nevztahuje pouze na celek díla ale i na jeho části.

Ochrana autorského práva je řízena Zákonem ČLR o autorských právech. Znění zákona lze stáhnout z internetové stránky http://www.sipo.gov.cn/sipo_English/laws/relatedlaws/.

Mnoho držitelů autorských práv hledá pomoc u soudů, které mohou zvrátit rozhodnutí NCA (The National Copyright Administration)či výsledky arbitráže. Soudy mohou uložit porušiteli různé sankce, včetně předběžného a stálého soudního příkazu, odškodného, veřejné omluvy, pokuty a vězení (do 7 let). Soudní řízení musí být zahájeno do dvou let od data, kdy se držitel práva dozvěděl o porušování jeho práv. Případy se zabývají soudy na střední úrovni v místě, kde došlo k porušující činnosti, kde jsou skladovány nebo zkonfiskovány porušující rozmnožené výrobky anebo kde má sídlo obžalovaný.

V případě, že držitel autorských práv chce využít správního řízení, může podat stížnost na kompetentní NCA v místě, kde se uskutečnila porušující činnost, kde nastaly porušující výsledky, kde jsou skladovány porušující duplikáty nebo kde proběhla konfiskace a zadržení.http://www.ncac.gov.cn/cms/html/205/index.html (pouze čínsky).

K podání stížnosti při správním řízení jsou potřeba následující dokumenty:

 • „complaint letter“ – obsahuje autora dopisu a datum, informaci o registraci své činnosti (work registration), fakta o porušující činnosti, požadavky stížnosti atd.
 • důkazní dokumenty – prokázaná totožnost stěžovatele; důkaz vlastnictví práva, např. certifikát o původnosti (certificate of originality), osvědčenou registraci o činnosti (work registration proof); důkazy porušení autorského práva,
 • podstatný důkaz porušení autorského práva .

V příloze jsou uvedeny kontakty na další instituce, které se zabývají ochranou práv duševního vlastnictví.

 1. Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky realizovanou novou myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, nebo poskytuje úplně nové možnosti.
 2. Užitný vzor je způsob ochrany technických řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. U užitného vzoru se nezkoumá jeho novost a tvůrčí úroveň, a proto je jeho registrace rychlejší.
 3. Průmyslový vzor je způsob právní ochrany designu výrobku.

Možnosti ochrany

Jak bylo již v úvodu zmíněno, pro české firmy by mělo být samozřejmostí provést včasnou registraci patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů nebo užitného vzoru a to ještě před vstupem na trh. Ochranu před porušením práv duševního vlastnictví je však možno zvýšit také technologickými opatřeními, která zkomplikují výrobu neoriginálního zboží, resp. neumožní porušovateli vyrobit zboží shodné s originálem:

Takováto opatření se dají rozdělit do čtyř kategorií podle složitosti:

 • holografie, vodoznak, barvy citlivé na teplotu, mechanismy bránící neoprávněnému otevření, atd.
 • mikrotisk, barvy patrné jen s filtrem, vysokofrekvenční identifikační štítek, atd.
 • čárkový kód (bar code), šifrovaný kód, atd.;
 • digitální vodoznak, kryptografické zabezpečení dat, atd.

Pomoc pro české podniky

Vedle klasické cesty, tedy domáhat se svých práv pomocí soudního řízení, mohou čeští podnikatelé využít stížnosti prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky v Číně na následující adrese:

Velvyslanectví ČR v Pekingu(ekonomický úsek)
Embassy of the Czech Republic in Beijing
2 Ritan Lu, Jianguomenwai
100 600 Beijing
tel. : 0086-10-65326902 až 5
fax : 0086-10-65325653
e-mail: beijing@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/beijing

Poznámka: Údaje uvedené v tomto materiálu vycházejí z aktuálních poznatků Velvyslanectví České republiky v Pekingu k problematice ochrany duševních práv v Číně. Účelem materiálu je poskytnout podnikatelské sféře náměty k řešení ochrany duševních práv v Číně nebo situací, vzniklých z porušení těchto práv. V jednotlivých závažných případech však doporučujeme konkrétní posouzení právním specialistou.

Přílohy

Příloha1: Postup při správním řízení

 1. Shromažďování důkazů – držitel práva získá důkaz o porušování patentové ochrany.
 2. Analýza vzorků – vzorky jsou podrobeny rozboru, aby se mohl získat důkaz o porušení patentové ochrany. V případě vynálezu či užitného vzoru by rozbor měl probíhat velmi pečlivě kvůli nárokům, vyplývajícím z patentu. V případě průmyslového vzoru rozbor zahrnuje relativně jednoduché srovnání vzorku s průmyslovým vzorem.
 3. Další místní rozbor – v případě složitých případů je dobré mít udělaný rozbor i místními experty, kteří pak vypracují zprávu.
 4. Podání stížnosti – po potvrzení důkazů se podává stížnost na SIPO. Případem se zabývá místní SIPO, kde se žadatel nachází (když požádá, aby se tím případem zabýval) nebo místní SIPO, kde se uskutečnilo porušení patentového práva. (Kontaktní údaje místních poboček SIPO lze najít na internetové stránce http://english.ipr.gov.cn/Organizations/index.shtml, v části „Administrative organs“. )
 5. Žádost o nápravu – předloží se získané důkazy a usiluje se o:
  • Ohledání prostor porušovatele pro získání důkazů o porušení práva a prodeje,
  • Nařízení, která zastaví činnosti spojené s porušením patentové ochrany,
  • Platby odškodného a nákladů sporu.
 6. Přijetí případu – místní SIPO zváží stížnost a důkazy a rozhodne, zda případ přijme. V jednodušších případech bude stížnost přijata ve stejný den, ve složitějších případech může SIPO požadovat více času.
 7. Poplatek – pokud je stížnost přijata, platí se poplatek v rozmezí od 1000 RMB (120 USD) do 5000 RMB (600 USD) za patent.
 8. Doručení a inspekce – místní SIPO navštíví prostory porušitele, aby mu doručil stížnost/žalobu a provedl inspekci prostor.
 9. Zapečetění výrobků porušující patentovou ochranu – místní SIPO nemá pravomoc na zabavení těchto výrobků, ale např. v provincii Guangdong má pravomoc zapečetit tyto výrobky, pokud byla zaplacena kauce. Výše kauce se odvozuje od hodnoty zboží a může být poměrně vysoká (20 000 USD).
 10. Obhajoba – obviněný má většinou 1 měsíc na podání obhajoby proti stížnosti/žalobě.
 11. Řízení o zbavení platnosti patentu – obviněný má právo na podání žádosti pro zbavení platnosti patentu u Patent Review Adjudication Board (PRAB).
 12. Slyšení – po podání obhajoby, příslušné SIPO provede formální slyšení pro rozhodnutí o případu. Obě strany mohou slyšení navštívit a podat námitky.
 13. Rozhodnutí – příslušné SIPO dodá rozhodnutí buď ve formě zamítnutí projednávání případu či rozhodnutí ve prospěch stěžovatele/žalobce. V případě rozhodnutí ve prospěch žalující strany, nařídí zastavit činnost porušující patentovou ochranu a zaplatit náhradu. V případě nespokojenosti porušitele s rozhodnutím SIPO může porušitel během 15 dnů od přijetí notifikace nařízení podat návrh na zahájení soudního řízení na lidovém soudu v souladu se zákonem ČLR o správním řízení. Pokud však během uvedené doby (15 dnů) nedojde k podání návrhu na zahájení soudního řízení ze strany porušitele a porušitel nevyhověl nařízení SIPO, správní úřad se může obrátit na lidový soud pro vykonání povinné exekuce.
  Náhrada je obecně vypočítána na základě zisku, který obdržel obviněný, nebo na základě ztráty, kterou utrpěl žalující. Jestliže je obtížné stanovit ztráty držitele patentu či zisky porušitele, výše se stanoví dle příslušného násobku poplatku za využití tohoto patentu ze smluvní licence.
 14. Smír – během řízení se SIPO bude snažit o zprostředkování dohody mezi stranami. Např. na základě žádosti stran může správní úřad sjednat výši náhrady.

Příloha 2: Instituce zabývající se ochranou práv duševního vlastnictví

State Intellectual Property Office (SIPO)
6 Xitucheng Lu, Jimenqiao, Haidian District,
Beijing 100088, PRC
tel: (86 10) 6208 3114
fax: (86 10) 6201 9615
web: www.sipo.gov.cn

State Administration for Industry & Commerce (SAIC)
8 Sanlihe Donglu, Xicheng District, Beijing 100820, PRC
tel: (86 10) 8865 0000
fax: (86 10) 6801 3623
web: www.saic.gov.cn

National Copyright Administration (NCA)
International Division
40 Xuanwumenwai Dajie, Xuanwu District,
Beijing 100052, PRC
tel: (86 10) 6512 4433
fax: (86 10) 6512 7875
web: www.ncac.gov.cn

General Administration of Customs
6 Jianguomennei Dajie, Dongcheng District,
Beijing 100730, PRC
tel: (86 10) 6519 4114
fax: (86 10) 6519 5394
web: www.customs.gov.cn

Beijing Municipal Public Security Bureau
9 Qianmendongdajie, Dongcheng District,
Beijing 100740, PRC
tel: (86 10) 8402 0101
web: www.bjgaj.gov.cn

Ministry of Commerce (MOFCOM)
2 Dong Chang’an Avenue, Beijing 100731, PRC
tel:(86 10) 6519 8318, 6519 8114
fax:(86 10) 6519 8315
web: www.mofcom.gov.cn

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek