Perspektivní obory pro vývoz do USA

15. 7. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do USA, mezi které patří především energetika – hlavně rozvoj energetické infrastruktury, informační a komunikační technologie, biotechnologie, nanotechnologie, letecký a obranný průmysl, automobilový průmysl, zdravotnický průmysl, průmyslová zařízení nebo výroba plastů. Dokument dále obsahuje SWOT analýzu, která se zaměřuje na rozbor silných i slabých stránek a příležitosti i rizika této země.

ČR strana má zájem na dalším rozvoji vzájemných obchodně – ekonomických vztahů, rozvoji a zvýšení vzájemného obchodu, investic a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu v mnoha oblastech znalostní ekonomiky.

Jednou z hlavních zbožových skupin českého vývozu do USA jsou i nadále stroje a strojní zařízení, na čemž se podílí pumpy a čerpadla pro vznětové motory (dodávky pro firmu John Deere), ruční nářadí (Black & Decker) a vývoz proudových leteckých motorů. Další důležitou skupinou jsou elektrické stroje a přístroje, elektrotechnické prvky s hlavní zbožovou položkou spínače a ochrany elektrických obvodů, tantalové kondenzátory (AVX; vývoz však meziročně klesá), izolované elektrické vodiče, optické kabely. Podstatnými položkami jsou elektromotory, elektrické přístroje a elektrotechnické prvky. Roste podíl lékařských nástrojů, léků a mikroskopů.

Příkladem úspěšné proexportní politiky státu na náročném a vysoce konkurenčním americkém trhu může být prosazení výrobků českého dopravního strojírenství. Velmi důležité jsou aktivity české firmy Inekon Group, a. s. při dodávkách tramvají pro město Washington, DC. V USA existují mnohé příležitosti v dalších amerických městech (Dallas, Los Angeles, Tucson). ZÚ Washington je v kontaktu s představiteli firmy Inekon a poskytuje jejím zájmům informační a lobbystickou podporu. Velice dobré jsou reference z dřívějších projektů na západním pobřeží USA (tramvaje pro město Portland ve státě Oregon a pro město Tacoma, stát Washington). V dubnu 2012 se V USA otevřela významná investice České gumárenské společnosti na výrobu zemědělských pneumatik dceřiné společnosti Mitas.

Tradiční vývozní zboží jako křišťál, sklo, porcelán, bižuterie a pivo a další nápoje, hračky, hudební nástroje, zbraně a munice, textil a oděvy, cukrovinky, sýry a máslo si zachovává s většími či menšími výkyvy stabilní úroveň, jejich potenciál růstu je však vyčerpán; navíc u textilu a oděvů se český vývoz po zrušení kvót v rámci WTO trvale snižuje.

Více informací o vzájemných ekonomických vztazích ČR s USA je možné nalézt na portálu Businessinfo.cz.

Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby v česko-americké obchodní relaci

Analýza exportní pozice ČR vůči USA:

Silné stránky:

 • vysoce rozvinutý a prestižní trh, standardní prostředí pro podnikání, obchod a investice
 • dostupné finanční zdroje a nabídka financování obchodu americkými bankami a finančními investory
 • „Business and Trade“ (tzv. B2B) je od „Government“ (G2B) striktně oddělen a jakýkoliv institucionální zásah z úrovně vlády (kromě příslušné legislativy) do firemních (soukromých) obchodních vztahů je pokládán za nestandardní
 • dobře propracovaný právní rámec a zavedené zvyklosti podnikání – „Ease of Doing Business“
 • hlavní zásadou obchodního vztahu je slušné a korektní jednání, poctivost, „fair play“, slušné jednání, vstřícnost, respekt a čestnost
 • po vstupu do EU považují USA ČR za standardního obchodního partnera
 • ČR získala jako členská země EU větší důvěryhodnost u americké firemní sféry

Slabé stránky:

 • Prioritní zaměření amerických obchodně politických zájmů na vnitroamerickou spolupráci a některé hlavní mimoevropské relace – Čína, Japonsko, Indie, Brazílie
 • Fragmentovanost amerického trhu na regionální „pod-trhy“, společně s odlišně koncipovanými zákony a předpisy, které bez znalosti místních reálií není jednoduché pochopit. Odlišnosti v právních systémech mezi jednotlivými státy Unie – nutnost pečlivého zvážení kde a jakým způsobem začnu v USA podnikat, nutná trvalá spolupráce s místními právníky
 • Některá specifika při celním odbavení – v netarifní oblasti patří k překážkám obchodu některé technické standardy a požadavky a zdlouhavý schvalovací postup, např. atestace výrobků ze strany „Federal Drug Administration“ (FDA, např. schvalovací proces u léčiv, potravin)
 • Fiskální problémy USA i jednotlivých států vedou často k omezení nebo odložení dlouhodobě plánovaných veřejných investic a preference místních US dodavatelů.

Příležitosti:

 • americká „business“ schopnost neustále inovovat, aktivní podnikatelský duch, neustálá poptávka po nových řešeních
 • zdravotní reformy – reforma rozšíření počtu lidí, kterým má být dostupná lékařská péče
 • existence národnostních komunit z celého světa – možnost zaměřit se na dodávky konkrétní komunitě, s jejíž mateřskou zemí má již česká firma zkušenosti (např. Indie, Polsko, Německo), toto platí především pro spotřební zboží
 • vyjednávání dohody o volném obchodu mezi EU a USA – tzv. Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)
 • aktivity agentury CzechInvest v Silicon Valley a plánované aktivity na východním pobřeží – podpora českých start-up a malých firem s inovačními nápady a řešeními
 • kombinace právní jistoty a velikého trhu – ideální pro zahájení podnikání přímo v USA jako zahraniční investice české firmy

Hrozby:

O klasických hrozbách pro podnikání a obchodování se v případě USA téměř nedá hovořit. Lze uvést pouze některá potenciální nebezpečí:

 • Jako na každém trhu jsou určitým rizikem platby za zboží. U velkých amerických firem jsou tato rizika minimální, složitější situace je u menších a středních firem. Sídlo firmy v USA není stoprocentní zárukou platební schopnosti. Nejběžnějším nástrojem k dosažení úhrady nedobytných pohledávek z titulu bankrotu kupujícího je v USA ustanovení dodavatele do pozice tzv. prioritního věřitele. V případě, že český exportér nemá dostatek znalostí a ekonomické síly, aby se dostal do této pozice, a zároveň nemůže využít zajištění své pohledávky prostřednictvím akreditivu („Letter of Credit“), je nejúčinnějším způsobem minimalizace rizika sjednání pojištění exportních pohledávek. Pozn.: Exportní pohledávky do USA se splatností do 2 let pojišťují komerční úvěrové pojišťovny vč. Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a. s. Pro dodávky financované odkladem nebo úvěrem delším než 2 roky lze využít úvěrového pojištění se státní podporou, které poskytuje a.s. EGAP.
 • Hrozba obchodních sporů – součástí americké obchodní a podnikatelské praxe je vedení nebo hrozba právních sporů mezi obchodními partnery soudní cestou (v USA působí nejvíce na světě právních kanceláří a právníků v přepočtu na počet obyvatel; je zde také nejvíce právních sporů a žalob, které se mnohdy mohou zdát až paradoxní). Vymáhání vlastního cíle na základě výhrůžky soudním sporem může být strategií firmy. Americké firmy mnohdy využijí a dovedou jednání k vlastnímu prospěchu jen díky určitému strachu cizinců ze soudních sporů na základě mimosoudního vyrovnání. Většina obchodních sporů není nakonec vyřešena soudem či arbitráží, ale stranami sporu krátce po zahájení soudního řízení na základě vzájemné dohody. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že americké soudy se vyznačují přesným dodržováním pravidel a jsou velmi nestranné.
 • Absence odběratelské loajality – nejistota ohledně jistoty budoucích dodávek. Při získání výhodnější nabídky se americké firmy ihned přeorientují na jiné dodavatele.
 • Oslabování americké měny – slabý dolar negativně ovlivňuje naše vývozy, zvláště tradičních exportních položek vyvážených malými a středními českými firmami.

Perspektivní obory

 • Vyspělé informační a telekomunikační technologie, výpočetní technika, vývoj software – USA jsou světovým lídrem inovačních technologií ve výpočetní technice. Vzhledem k bouřlivému vývoji odvětví existují možnosti uplatnění malých českých firem schopných rychle reagovat na poptávku, zvláště v oblasti softwaru
 • Energetika – Národní energetický plán počítá s výstavbou 1300 – 1800 nových elektráren v příštích 20 letech, výstavbou nových distribučních sítí v délce cca 420 tis. km ve směru východ–západ, rekonstrukcí jaderných elektráren, renovací elektráren na  tuhá paliva). Nutno sledovat legislativu, velice politicky citlivé téma. Velice důležitá je také oblast tzv. zelených/čistých technologií a obnovitelné zdroje energie
 • Biotechnologie a nanotechnologie – v USA jedny z nejrychleji se rozvíjejících oborů. V ČR jsou firmy, které jsou schopny na americkém trhu v tomto špičkovém sektoru obstát
 • Letecký a obranný průmysl – americké nadnárodní společnosti vyhledávají možnosti výrobních kooperací s cílem zlevnění výroby ve vysoce konkurenčním odvětví. Zbrojní průmysl jeví zájem spolupracovat na aliančním základě s vědeckovýzkumnými i vývojovými pracovišti v ČR
 • Systémy městské veřejné dopravy – vpodmínkách globální recese, která zasáhla silně automobilový průmysl, roste zájem o alternativní dopravní prostředky (příměstská lehká vlaková doprava, městská hromadná doprava). ČR má dobré reference z dodávky tramvají do USA
 • Průmyslová zařízení – týká se prakticky všech průmyslových odvětví, zejména strojírenství, chemického průmyslu, potravinářství
 • Zdravotnická technika – zdravotnictví je jedním z oborů, který administrativa B. Obamy podporuje a investuje
 • Čisté technologie – Cleantech – investice současné administrativy do sektoru
 • Výrobní kooperace, výroba na zakázku pro americké firmy – obecně platí pro všechna průmyslová odvětví a služby
 • Soukromé vzdělávání – v USA velice drahé, možnost strávit část studia (semestr) na kvalitní české škole je pro Američany atraktivní a žádaný.

Pozn.: Vzhledem k velikosti americké ekonomiky, rozsahu amerického trhu, objemu dovozů a  schopnosti absorpce zahraničního zboží lze považovat za potenciální oblasti pro vývoz do USA všechny sektory včetně trhu spotřebního zboží.

Závěr

Nový koncept prioritních zemí vznikl v úzké spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, rovněž je podpořila Česká rada pro obchod a investice, podnikatelská sféra koncept prioritních zemí jakožto užitečný nástroj pro efektivní koncentrování zdrojů státu pro podporu vývozu také podporuje. Nejedná se o výlučný koncept, ale o systém komunikace mezi státní správou a podnikatelskou sférou a společné plánování akcí.

Potřebujete-li jakékoliv informace týkající se podnikatelských aktivit souvisejících s USA, vstupem na jejich trh, překonávání překážek na hranici nebo obchodních příležitostí, je vhodným zdrojem Souhrnná teritoriální informace (STI je publikovaná na portálu BusinessInfo.cz). K dispozici máte též bezplatnou Zelenou linku pro export na telefonním čísle 800 133 331, export@mpo.cz. Jakýkoli námět můžete signalizovat pracovníkovi MPO – Ing. Ludmila Kundratová, e-mail: kundratova@mpo.cz, tel.: +420 224 852 719, vedoucímu zahraniční kanceláře CzechTrade, jan.kubata@czechtrade.cz, tel.: 001 312/644-1790, vedoucímu ekonomického úseku velvyslanectví ČR ve Washingtonu, DC, eco_washington@embassy.mzv.cz, tomas_hart@mzv.cz, tel.: 001 202/274-9104, obchodně-ekonomickému konzulovi GK ČR v New Yorku, newyork@embassy.mzv.cz,stanislav-benes@mzv.cz, tel.: 001 646/981-4061.

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek