Perspektivní obory pro vývoz do Vietnamu

1. 7. 2014 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Vietnamu. Jedná se zejména o potravinářské technologie, strojírenství, energetiku, těžbu surovin, dopravní infrastrukturu, ekologické technologie, zdravotnickou techniku a informační technologie. Dokument dále obsahuje SWOT analýzu, která identifikuje silné i slabé stránky a příležitosti i rizika této země.

Česko-vietnamské ekonomické a obchodní styky mají dlouholetou tradici, která vychází z úzké spolupráce ve všech oblastech mezi bývalým Československem a Vietnamem (VSR). I když dřívější ideologické i geopolitické důvody spolupráce pominuly a politický vývoj si obě země určují v kontextu svých priorit, Česká republika má ve VSR stále dobré reference. K pozitivním pozůstatkům minulé spolupráce patří především desetitisíce Vietnamců, kteří u nás získali vzdělání nebo jinou kvalifikaci a dnes zastávají významná místa jak ve vietnamské státní správě, tak v podnikovém sektoru. Zejména v severním Vietnamu přežívá dobrá pověst českých (především strojírenských) výrobků. S postupem času, v důsledku rostoucího začleňování Vietnamu do sítě mezinárodních politických a ekonomických vazeb a postupného nástupu nové generace školené v asijských zemích, v Austrálii, v Evropě či v USA, se tento pozitivní lidský kapitál postupně vytrácí.

Od roku 1990, po změně politického systému a zahájení ekonomické transformace v České republice, došlo k útlumu vzájemné ekonomické spolupráce. Důsledkem byla ztráta dlouhodobě budovaných pozic především ve prospěch sílící asijské konkurence. Z vietnamské strany je v současné době často deklarována podpora rozvoji česko-vietnamských vztahů a souhlas s českým názorem, že stav obchodně ekonomické spolupráce obou zemí neodpovídá tradici a potenciálu; v praxi však nelze příliš počítat s možností nadřazovat „politické“ aspekty pragmatickým ekonomickým úvahám.

Obchodně ekonomická spolupráce s Vietnamem již prakticky zcela ztratila specifické rysy z minulé doby a začleňuje se plně do roviny dané integrací obou ekonomik do mezinárodního společenství. Vietnam se v lednu 2007 stal členem WTO.

Více informací o vzájemných ekonomických vztazích naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Silné a slabé stránky, příležitosti a omezení v česko-vietnamské obchodní relaci

Silné stránky

 • stabilní ekonomický růst několik uplynulých let převyšující 6 %; v roce v roce 2011 byl růst HDP 6,2 %, roce 2012  5,2 % a v roce 2013  5,3 %
 • politická stabilita, mírná liberalizace ve vedení země
 • postupující integrace do globálních ekonomických struktur, členství ve WTO
 • využívání prvků tržního systému v plánovité ekonomice
 • pokračující růst životní úrovně obyvatel (cca 93 mil. obyvatel Vietnamu v roce 2014; HDP/obyvatele: 4000 USD v roce 2013)
 • postupná liberalizace vnitřního trhu, zdokonalování legislativy
 • sílící zkušenosti některých českých podniků s vietnamským trhem a realitami

Slabé stránky

 • netransparentní legislativa, v některých případech nekonzistentní s mezinárodními normami; vysoká míra korupce
 • dosud pomalá reforma ekonomiky (transformace na akciové společnosti a odstátnění) a špatné hospodaření státních podniků
 • nízká efektivita výroby, plýtvání energií a přírodními zdroji
 • přetrvávající zaostalost především venkovských vrstev obyvatelstva
 • omezená možnost rozvoje obchodních aktivit bez fyzické přítomnosti na vietnamském trhu

Příležitosti

 • proces posilování energetického sektoru, zejména výroby elektrické energie
 • rekonstrukce a modernizace zaostalé infrastruktury
 • snaha o zlepšování životního prostředí
 • transformace státních podniků, jejich modernizace
 • dynamický rozvoj soukromého sektoru
 • příliv zahraničních investic, zlepšování podmínek pro investory
 • zájem bank a mezinárodních institucí o financování projektů

Hrozby

 • bankroty neefektivních státních podniků a jejich negativní efekt na vývoj ekonomiky
 • stále se zvyšující rozdíly mezi tempy rozvoje velkých měst a venkova
 • dynamický nárůst konkurenceschopnosti domácích výrobců
 • skutečnost, že vietnamský trh je stále atraktivnější pro nejsilnější světové výrobce a ve většině oborů vede k vytvoření velmi náročného konkurenčního prostředí

Perspektivní obory

 • Energetika – VSR potřebuje zvyšovat svoji energetickou základnu, rozšiřovat a modernizovat rozvodnou síť. Plán počítá s rozšiřováním ve všech oblastech: vodní, tepelná, jaderná a ostatní.
 • Těžba surovin – velmi perspektivní obor, v minulosti byly uskutečněny české dodávky pro důlní průmysl a předpokládají se další, protože česká strana má dobré reference; možnost projektů průzkumu a těžby ložisek s navazujícím zpracováním suroviny se po zavedení nového Horního zákona (od 1. 7. 2011) dosti zkomplikuje pro zahraniční firmy.
 • Výroba stavebních hmot – již v minulosti byla s VSR navázána v oblasti cementáren, keramiček a úpraven štěrku spolupráce, lze očekávat další příležitosti. Očekává se však podobné zkomplikování podmínek při těžbě primární suroviny kvůli novému Hornímu zákonu.
 • Zdravotnická technika – v tomto oboru byla poskytována již českou stranou rozvojová pomoc a úspěšně se rozbíhají komerční dodávky. S růstem HDP může Vietnam směřovat více prostředků do tohoto nevýrobního odvětví.
 • Dopravní infrastruktura – v současnosti probíhá intenzivní výstavba dálniční sítě, modernizace letišť a je snaha o modernizaci dopravní sítě ve velkých městech. Zde se nabízejí dva významné projekty – výstavba metra v HCMC a výstavba nadzemní dráhy v Hanoji.
 • Ekologické technologie – vzhledem k rostoucímu znečištění vietnamská vláda věnuje zvyšující se pozornost ekologii. Postupně se objevují požadavky na ČOV, třídírny a spalovny tuhých odpadů a řešení problematiky nebezpečných odpadů, úpravny vody, aj.
 • Strojírenství – tradiční obory u obráběcích, obuvnických, textilních a tiskařských strojů. Uplatní se však jen nejmodernější unikátní výrobky, protože běžné stroje a zařízení nejsou schopny konkurovat levné čínské a asijské produkci. Některé české firmy již zavedly ve Vietnamu strojírenskou výrobu, kterou exportují do EU a USA.
 • Služby – v bankovnictví, pojišťovnictví, marketingových a právnických službách a v rozvoji realitního trhu již české subjekty začaly podnikat ve VSR a lze očekávat další příležitosti pro rozvoj těchto služeb.
 • Informační technologie a SW – dodávky softwarového i hardwarového vybavení pro burzy cenných papírů, apod. Potenciál v dodávkách kabelových sítí, telekomunikačních zařízení.
 • Potravinářské technologie (pivovary, cukrovary) – jedná se o tradiční obory vzájemné spolupráce, existuje potenciál pro jejich další rozvíjení.
 • Obranný průmysl – spolupráce v řadě oborů.

Závěr

Nový koncept prioritních zemí vznikl v rámci Exportní strategie na roky 2012–2020 v úzké spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou a Mezinárodní obchodní komorou. Seznam prioritních zemí není stálou veličinou, ale bude upravován dle potřeb české podnikatelské veřejnosti. Jedná se tedy o systém komunikace mezi státní správou a podnikatelskou sférou a společné plánování akcí.

Potřebujete-li jakékoliv informace týkající se podnikatelských aktivit souvisejících s Vietnamem, vstupem na jeho trh, překonávání překážek na hranici nebo obchodních příležitostí, je vhodným zdrojem Souhrnná teritoriální informace (publikovaná na portálu BusinessInfo.cz). K dispozici máte též bezplatnou Zelenou linku pro export na telefonním čísle 800 133 331, export@mpo.cz. Jakýkoliv námět můžete signalizovat vedoucímu zahraniční kanceláře CzechTrade, zdenek.degen@czechtrade.cz, tel.: 00 84 8 2920541, vedoucímu obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Hanoji, Commerce_Hanoi@mzv.cz, tel.: 00 84438454131, nebo pracovníkovi MPO – Ing. Jaromír Dudák, MBA, dudak@mpo.cz, tel.: +420 224 852 832.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek