Vietnam

Rozcestník informací o Vietnamu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Vietnam se vypořádal s ekonomickými dopady pandemie covidu-19 nadmíru dobře. Tempo růstu HDP sice v minulém roce zpomalilo z plánovaných 6,8 % na 2,9 %, Vietnam však i nadále zůstává jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. Zatímco světová ekonomika se v důsledku pandemie propadla do hluboké recese, Vietnam patří mezi několik málo zemí, které v roce 2020 zaznamenaly pozitivní růst HDP.

Přestože pandemie zasáhla Vietnam v několika klíčových sektorech (cestovním ruchu, dopravě a dalších službách souvisejících s turismem), celkově je vietnamská ekonomika stále poměrně silná a stabilní a má dostatečné vnitřní zdroje na obnovu růstu. Vládě se také s pomocí včasných protiepidemických opatření a rozsáhlých podpůrných ekonomických balíčků podařilo udržet vysokou důvěru obyvatel v ekonomické oživení. V tomto roce by se tak růst vietnamské ekonomiky mohl opět vrátit nad hranici pěti procent.

V reakci na zpomalení růstu v důsledku pandemie podpořila vietnamská vláda domácí ekonomiku v roce 2020 dvěma prorůstovými balíčky v celkové výši 7,6 % HDP. Fiskální balíček ve výši 3,7 % HDP obsahoval sadu daňových opatření a dotací pro nejvíce postižené podniky a zaměstnance. V rámci monetárního balíčku v celkové výši 3,9 % HDP byly poskytnuty podnikům zvýhodněné úvěry pro překlenutí ztrátového období.

Vietnamská centrální banka navíc v minulém roce snížila základní úrokové sazby o dva procentní body. V tomto roce by se vládní podpora měla soustředit na veřejné investice do infrastruktury, reformu státních podniků a rozvoj digitální ekonomiky, která se má stát jedním z hlavních zdrojů růstu vietnamského hospodářství v příštím desetiletí.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Energetický průmysl

Vietnam plánuje celé spektrum nových energetických celků – tepelné elektrárny i elektrárny vy­užívající obnovitelné zdroje (voda, vítr, biomasa). Národní energetická strategie počítá s nárůstem celkové instalované kapacity ze současných 55 GW (2020) na 96 GW v roce 2025 a 130 GW v roce 2030, což bude vyžadovat investice do výroby a rozvodu elektřiny v celkové hodnotě 148 mld. USD.

V energetickém mixu dojde k posílení podílu tepelných elektráren (zejména uhelných). Podíl uhelných elektráren v energetickém mixu vzroste ze současných 37 % na 55 % v roce 2030 a podíl plynových elektráren na 17 %. Plánovaná výstavba dvou jaderných elektráren byla v roce 2017 zastavena. Do roku 2030 bude postaveno 13 300 km linek vysokého napětí 500 kV a 26 500 km linek 220 kV.

Strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 počítá s dynamickým růstem produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celková výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by se měla do roku 2030 více než ztrojnásobit. Vzhledem k téměř vyčerpanému hydropotenciálu pro výstavbu velkých vodních elektráren je v následujících letech plánována zejména výstavba malých vodních, solárních a větrných elektráren.

ICT

Sektor informačních technologií je ve Vietnamu prudce rostoucím odvětvím a jeho rozvoj je jednou z klíčových vládních priorit. Národní strategie pro rozvoj digitalizace a průmyslu 4.0 počítá s růstem podílu digitální ekonomiky na celkovém HDP do roku 2030 na 30 %. Vietnamská vláda v rámci strategie vytipovala 99 prioritních technologií, na jejichž podporu se bude zvláště soustředit.

Jedná se například o umělou inteligenci, internet věcí, kvantové technologie, bioinformatiku, letecké a kosmické technologie, technologie dálkového průzkumu, výzkum a vývoj obrazovek s vysokým rozlišením, nebo technologie pokročilého 3D tisku. Pandemie covidu-19 celkový rozvoj sektoru ICT ve Vietnamu ještě dále urychlila a přinesla nové příležitosti pro uplatnění českých firem zejména v oblasti e-governmentu, e-commerce a kybernetické bezpečnosti.

E-government – rozhodnutí vietnamské vlády o urychlení digitalizace státní správy zásadním způsobem mění přístup vietnamské státní správy k elektronizaci a digitalizaci. Rozhodnutí ukládá povinnost všem složkám státní správy na centrální i provinční úrovni digitalizovat všechny agendy, u kterých lze elektronizaci procesu provést. Bude rozšířen rozsah elektronických agend na nově zřízeném Národním portálu státní správy (http://dichvucong.gov.vn), například o vydávání řidičských průkazů, vydávání karet zdravotního pojištění, placení účtu za elektřinu atd. Dále budou zřízeny nové portály státní správy na provinční úrovni.

E-commerce – vládní epidemická opatření zvýraznila význam e-commerce pro vietnamskou ekonomiku. Dle nové strategie rozvoje e-commerce na léta 2021–2025 vzroste počet uživatelů on-line obchodů do roku 2025 na 55 % vietnamské populace s průměrným ročním nákupem ve výši 600 USD. Celkový tržní potenciál on-line nákupů ve Vietnamu tak vzroste na 33 mld. USD.

Kybernetická bezpečnost – nárůst digitálních operací v průběhu pandemie vyvolal poptávku po kvalitnějších systémech kybernetické bezpečnosti a vietnamská vláda ohlásila záměr posílit podstatným způsobem investice do této oblasti.

Obranný průmysl

Pandemie covidu-19 přinesla nové bezpečnostní hrozby pro Vietnam a vedla mimo jiné k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace v Jihočínském moři, které dnes pro Vietnam představuje hlavní potenciální zdroj ozbrojeného konfliktu. Vietnam na tyto hrozby bude muset reagovat a dále modernizovat své ozbrojené složky. Všeobecně se proto očekává nárůst poptávky po nových moderních obranných technologiích. Vývoz speciálu (radary, palné zbraně, munice) tvoří už dnes velmi významnou část českého exportu do Vietnamu a lze předpokládat, že s nadcházejícími dodávkami nových letadel L-39NG pro vietnamské letectvo jeho význam ještě dále vzroste.

Kromě uvedených komodit má Vietnam zájem také o české trenažéry pro pěchotu a letecké simulátory. Vietnam současně potřebuje modernizovat starou ruskou techniku (vrtulníky, tanky, radary apod.). Vedení vietnamské armády se snaží diverzifikovat dodavatele obranné techniky, což dává příležitost i českým firmám. Výhodou je i řada vysoce postavených vojenských odborníků, kteří v minulosti studovali v ČR.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Vietnam nedosahuje mezinárodních standardů v oblasti ŽP, vláda přijala koncepční materiály, ale chybí finanční prostředky. Podle statistik OSN je Vietnam ve skupině zemí, které mají nedostatek čisté vody a mají řadu zdrojů znečištění ŽP. V zemi chybí efektivní odpadové hospodářství, je čištěno jen 10 % odpadní vody (v průmyslu jen 4 %), 40–70 % populace nemá kanalizaci, jejíž dobudování si vyžádá do roku 2025 zhruba 8,3 mld. USD. Vietnamský průmysl denně vyprodukuje 7 mil. tun tuhého odpadu, a domácnosti dokonce 23 mil. tun.

Sběr odpadu ve městě dosahuje 82 % a na venkově jen 50 %. Jen 53 % nemocnic zpracovává nebezpečný odpad bezpečným způsobem. Téměř veškerý komunální odpad je ukládán na skládky. V současné době existuje v zemi 458 skládek odpadu, ale 337 z nich nemá potřebnou pozemní separaci ani přiměřené vrchní zakrytí a nesplňuje tak hygienické normy. Pouze ve velkých městech, jako je HCMC a Hanoj, jsou stávající skládky s využitím zahraniční pomoci postupně modernizovány a vybavovány nejnovějšími technologiemi, nicméně stále existuje naléhavá potřeba výstavby dalších zařízení na likvidaci tuhého komunálního odpadu.

Vodohospodářská zařízení jako úpravny pitné vody, čističky odpadních vod, zařízení na odsolování a další úpravu vody jsou velmi perspektivní komodity vývozu do Vietnamu. Každoroční záplavy zapříčiňují ohromné škody nejen na majetku. Protipovodňové zařízení a zátarasy jsou žádanou položkou ve Vietnamu. Potenciální exportní komoditou jsou i spalovny městského odpadu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Vietnam je trhem s obrovským potenciálem pro odbyt zdravotnické techniky a farmaceutických výrobků. Výdaje na zdravotnictví trvale rostou. Zatímco v roce 2002 činily jen 4,4 % HDP, v roce 2020 dosáhly již 8 % HDP.

Pandemie covidu-19 zdůraznila naléhavost rozšíření omezených kapacit vietnamského zdravotnictví. Vietnamská vláda proto přijala v roce 2020 novou strategii pro urychlení výstavby nových nemocničních zařízení. Ve Vietnamu je dnes k dispozici celkem 1 671 nemocnic (z toho 13 % soukromých). S ohledem na velkou populaci Vietnamu (97 mil.) se však jedná stále o nedostatečné počty, obsazenost lůžek přesahuje 200 %. Lze proto očekávat další masivní investice do výstavby nových nemocnic.

Výroba zdravotnických zařízení a high-tech medicínských řešení není ve Vietnamu příliš rozvinuta. Celková velikost trhu zdravotnických zařízení je odhadována na 1 mld. USD, z toho 90 % pochází z dovozu. Pandemie se v této oblasti promítla do zvýšené poptávky po dovozu zdravotnické techniky a zvýšila příležitosti pro české dodavatele laboratorních zařízení, zejména elektronových mikroskopů a zařízení potřebných pro testování.

V zemi existuje také nenasycená poptávka u léků (místně se vyrábí jen 50 % spotřeby). V roce 2020 dosáhl trh s farmaceutickými výrobky objemu 7,4 mld. USD s průměrným ročním přírůstkem okolo 14 %. Ve stejném roce byly dovezeny farmaceutické výrobky a materiál za 3,7 mld. USD.

Významné obchodní příležitosti pro české firmy představují i dodávky zdravotnických informačních systémů, transfer technologií nebo vzdělávací a školicí programy pro různé úrovně vietnamského zdravotnictví.

Pro ČR je Vietnam zajímavý také jako zdrojová země ochranných pomůcek a levného zdravotnického materiálu.

Velvyslanectví ČR v Hanoji
e-mail: commerce_Hanoi@mzv.cz
www.mzv.cz/hanoi

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí