Vietnam

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Hanoji

e-mail: Commerce_Hanoi@mzv.cz 

www.mzv.cz/hanoi

Vietnam je 34. největší ekonomikou na světě, 19. největším světovým exportérem a 19. největším světovým importérem. Vietnamská ekonomika je extrémně závislá na zahraničním obchodu (export tvoří 105 % HDP). V době pandemie si vietnamská ekonomika jako jedna z mála zemí na světě zachovala pozitivní růst HDP ve výši 2,9 % v roce 2020 a 2,7 % v roce 2021. V roce 2022 rostlo HDP dokonce tempem 8 %. Růst vietnamské ekonomiky je dlouhodobě založen na exportně orientovaném průmyslu a přílivu zahraničních investic. Vietnam je druhým největším exportérem mobilních telefonů (za Čínou). K významným exportním položkám patří dále elektronika, obuv, oděvy a zemědělská produkce. Vietnam pokračuje v procesu liberalizace ekonomiky a otevírání vnějšímu světu. S téměř všemi hlavními obchodními partnery (včetně EU) má sjednanou dohodu o volném obchodu. Poměrně vysoká ekonomická a politická stabilita, nízké výrobní náklady a rostoucí spotřebitelská poptávka budou patřit k hlavním přednostem Vietnamu v příštích deseti letech. Lze očekávat další přesun výrobních kapacit do Vietnamu zejména z Číny, ale také z ostatních vyspělých asijských zemí včetně zemí ASEAN. Vládní ekonomická strategie počítá především s rozvojem digitální ekonomiky, hi-tech průmyslu a zelených technologií.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 2,6 8,0 6,8 7,1 6,7
Veřejný dluh (% HDP) 41,2 41,4 39,2 37,9 36,7
Míra inflace (%) 1,8 3,2 3,3 1,4 1,7
Populace (mil.) 97,5 98,2 98,9 99,5 100,1
Nezaměstnanost (%) 4,3 4,8 4,6 4,5 4,6
HDP/obyv. (USD, PPP) 11 676,1 13 350,0 14 680,0 15 900,0 17 180,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) -3,8 -1,8 9,1 11,3 13,9
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 17,7 23,2 23,8 23,6 23,5
Průmyslová produkce (% změna) 2,2 16,9 10,9 9,8 10,7
Exportní riziko OECD 4/7 4/7 4/7 4/7
Predikce EIU Zdroj: EIU, OECD, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Čína 33,2
Korejská republika 17
Japonsko 6,8
USA 4,6
Thajsko 3,8
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 330,8
Elektronky, rentgenky, diody, tranzistory ap., díly 52,4
Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 32,8
Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj. 11,4
Přístroje elektrické j. n. (baterie, žárovky ap.) 8,9
Látky pletené a háčkované j. n. 6,6
Zdroj: EIU

Energetika

Vietnam plánuje v následujícím desetiletí rozsáhlé investice do stavby nových energetických kapacit. Národní energetická strategie počítá s nárůstem celkové instalované kapacity ze současných 76 GW na 146 GW v roce 2030, což si vyžádá investice do výstavby nových elektráren ve výši alespoň 133 mld. USD. Velká část nových investic bude směřovat do tepelných elektráren (plynových a v menší míře i uhelných), ale zaměří se také na investice do nových elektráren využívajících obnovitelné zdroje (voda, vítr, biomasa).

Rychle rostoucí ekonomika a populace Vietnamu vedly v posledním desetiletí ke zvyšující se poptávce po energii. Země se spoléhá na rozmanitý energetický mix, který zahrnuje zdroje fosilních paliv jako je uhlí, plyn a ropa, ale také obnovitelné zdroje (vodní a solární). Vietnam je bohatý na energetické zdroje, jako je uhlí a plyn, a jeho přírodní podmínky jsou ideální pro obnovitelné zdroje energie. V důsledku toho je uhlí hlavním zdrojem energie, tvoří více než 40 % jejích dodávek, zatímco vodní energie a další obnovitelné zdroje energie pokrývají zhruba třetinu energetického mixu. Těžba uhlí je klíčovým průmyslovým odvětvím, které každý rok dodává stále větší množství uhlí, aby uspokojilo rostoucí domácí poptávku.

Přestože Vietnam patřil mezi přední světové producenty uhlí, jeho export této komodity rychle klesá a import naopak narůstá. Podle vládního odhadu dosáhne objem nedostatku elektřiny ve Vietnamu v roce 2023 12 mld kWh. Zatímco dovoz elektřiny byl v posledních letech dočasným řešením, země se snaží tento problém řešit domácí výrobou za pomoci jiných obnovitelných zdrojů energie. To zahrnuje další rozvoj větrné, solární energie a energie z biomasy, jejichž kapacita se pomalu zvyšuje. Využití geotermální a přílivové energie je stále ve velmi raných fázích rozvoje. Vietnam se zároveň nedávno rozhodl omezit velké projekty uhelných elektráren a uzavřel několik malých vodních elektráren, aby se vypořádal se stávajícími riziky a jejich dopady na životní prostředí. V budoucnu se očekává, že obnovitelné zdroje sníží závislost země na uhlí a dalších fosilních palivech.

Nový vietnamský národní energetický plán vychází z rostoucí spotřeby elektrické energie tažené rychlým ekonomickým růstem Vietnamu. Díky zvyšujícím se nárokům vietnamského průmyslu i domácností bude muset vietnamská vláda v příštích deseti letech navýšit instalovanou kapacitu o 68 GW. Celková instalovaná kapacita vietnamských elektráren by se tak měla téměř zdvojnásobit ze současných zhruba 76 GW na 146 GW v roce 2030. Do výstavby nových energetických kapacit plánuje Vietnam v následujících deseti letech investovat až 133 mld. USD, včetně 37 mld. USD na rozšíření rozvodné sítě a 96 mld. USD na výstavbu a inovace elektráren. Z toho investice do obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 jsou odhadovány na  24 mld. USD. Tyto investice přinesou řadu nových příležitostí i pro uplatnění českých firem.

Národní energetický plán počítá s postupným omezováním uhelných elektráren a jejich nahrazením plynovými elektrárnami a elektrárnami na obnovitelné zdroje. Podíl uhelných elektráren na celkové instalované kapacitě by tak měl poklesnout ze současných 34 % na 27 % v roce 2030 a 18 % v roce 2045. Výstavba nových uhelných elektráren by měla být definitivně zastavena v roce 2025 a původně plánované uhelné elektrárny nahrazeny elektrárnami na zemní plyn. Podíl plynových elektráren by měl vzrůst ze současných 15 % na 23 % v roce 2030 a 25 % v roce 2045. Podíl obnovitelných zdrojů ve vietnamském energetickém mixu by měl naopak zaznamenat podstatnější nárůst. Například podíl větrné energie vzroste ze současného zhruba jednoho procenta na 12 % instalované kapacity v roce 2030. Podíl solárních elektráren by měl v roce 2030 činit až 14 %.  Do roku 2045 by měl podíl všech obnovitelných zdrojů (slunce, vítr, voda) vzrůst až na 53 % celkové instalované kapacity. 

Důraz na větší využívání obnovitelných zdrojů by se měl odrazit také v objemu vyprodukované elektřiny. Zatímco dnes je v uhelných elektrárnách vyrobeno více jak 50 % vietnamské elektrické energie, v roce 2045 by to mělo být již jen 30 %. Dalších 30 % elektřiny bude pocházet z elektráren na zemní plyn a celých 40 % z obnovitelných zdrojů.

Nový energetický plán zahrnuje kromě investic do nových energetických kapacit také masivní investice do výstavby přenosové soustavy a budování tzv. chytrých sítí. Energetický plán počítá nejen se zaváděním chytrých technologií pro regulaci sítě, ale také s aplikací nových technologií pro dočasné uskladňování elektrické energie. Plán podporuje také integraci menších producentů elektřiny z obnovitelných zdrojů do lokálních nízkonapěťových sítí či pilotní aplikaci takzvaných mikro sítí. Všechny výše uvedené oblasti nabízí zajímavé příležitosti pro české firmy, ať už v oblasti poradenství a konzultantských služeb, či přímo pro dodávky českých technologických řešení do Vietnamu.

Vietnamská vláda počítá také se širším zapojením soukromého sektoru do výstavby a  provozování nových elektráren. Pro české firmy by mohly být velmi zajímavé například plánované soukromé investice do nových tepelných elektráren, které jsou zároveň na seznamu vládních megaprojektů, jež Vietnam dává k dispozici zahraničním investorům. České firmy by se mohly uplatnit například při výstavbě elektrárny na zkapalněný zemní plyn Nghi Son (investice v objemu 4 mld. USD), nebo při výstavbě plynové elektrárny Long An s plánovanou kapacitou 3000 MW. Obě elektrárny budou postaveny na principu BOT a prozatím se předpokládá zapojení korejských a japonských investorů. Českým firmám se zde nabízí příležitosti v subdodávkách technologických zařízení pro tyto elektrárny. 

ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Podle vietnamské Národní strategie pro rozvoj digitalizace a průmyslu 4.0 pro období let 2021-2030 je sektor informačních a komunikačních technologií (ICT) jedním ze stěžejních bodů růstu vietnamské ekonomiky v nadcházejících letech. Vláda Vietnamu vidí rozvoj tohoto sektoru jako jednu z klíčových priorit. Podíl digitální ekonomiky na celkovém HDP by měl dosáhnout 30 % do roku 2030. Vietnam si klade za cíl být do roku 2030 mezi 40 nejlepšími zeměmi v Indexu globální inovace, mezi 30 nejlepšími zeměmi v Indexu kybernetické bezpečnosti a mezi 50 nejlepšími zeměmi v indexu e-governmentu (EGDI). Příležitosti pro uplatnění českých firem budou vznikat zejména v oblasti e-governmentu, e-commerce a kybernetické bezpečnosti.

Tempo růstu digitální ekonomiky ve Vietnamu se výrazně zrychlilo s nástupem pandemie Covid-19. Od začátku roku 2020 roste obrat digitálního průmyslu o více než 30 % ročně. V roce 2021 dosáhl objem digitální ekonomiky 21 mld. USD. Podle studie Google z konce roku 2021 se očekává, že tempo růstu tohoto sektoru ve Vietnamu bude i nadále zrychlovat a do roku 2025 dosáhne objemu až 57 mld. USD. Jiné nezávislé studie odhadují, že celkový objem digitálního průmyslu dosáhne až 220 mld. USD do roku 2030. Vietnam tak má potenciál a ambici stát se druhou největší digitální ekonomikou v jihovýchodní Asii po Indonésii.

Vietnamská vláda identifikovala 99 prioritních technologií, na které se zaměří podporou, jako jsou umělá inteligence, internet věcí, kvantové technologie, bioinformatika, letecké a kosmické technologie, technologie vzdáleného snímání, výzkum a vývoj vysokorychlostních displejů nebo pokročilé 3D tiskové technologie. Národní strategie zahrnuje soubor opatření na podporu investic, aplikovaného výzkumu, standardizace a pokrývá také oblast kybernetické bezpečnosti, logistiky a e-commerce.

Vláda Vietnamu věnuje pozornost také vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů v oblasti ICT. Zvýšení počtu kvalifikovaných odborníků a pracovních sil je klíčovým prvkem rozvoje digitální ekonomiky v zemi. Podle zprávy Asociace softwarového průmyslu Vietnamu (VINASA) by mohla být do roku 2025 poptávka po pracovnících v odvětví IT přesahovat 1,2 milionu lidí.

Vietnam má velký počet uživatelů internetu a mobilních telefonů, což umožňuje rychlý růst mobilních aplikací a digitálního marketingu. Vývoj mobilních aplikací v oblasti e-commerce, zábavy, zdravotnictví a vzdělávání je v Vietnamu stále populárnější. Vývoj e-commerce je velmi významný a mnoho vietnamských podniků se zaměřuje na vývoj online platforem a elektronických plateb. Online nákupy ve Vietnamu se stávají stále populárnějšími a získávají si důvěru spotřebitelů. Vietnam se stává významným hráčem také v oblasti blockchainu a kryptoměn. Vietnam je 12. největším trhem kryptoměn na světě a většina vietnamských bank se už připojila k blockchainovému projektu nazvanému BankChain.

Rychlý růst vietnamské digitální ekonomiky přinese řadu nových příležitostí také pro české firmy. České firmy by mohly ve Vietnamu uspět například v segmentu e-commerce, kybernetické bezpečnosti, digitálního bankovnictví, aplikací pro e-government, automatických odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu, IoT nebo chytrých řešení pro domácnosti. Velký potenciál se nabízí také ve spolupráci s vietnamskými firmami při vývoji softwaru.

Obranný a bezpečnostní sektor

Nové bezpečnostní hrozby a rostoucí riziko ozbrojeného konfliktu v regionu jihovýchodní Asie vyvolávají potřebu rozsáhlé modernizace vietnamských ozbrojených složek. Pokud jde o celkové výdaje na obranu, předpokládá se, že v roce 2027 dosáhnou částky 8,5 mld. USD. Vynaložené náklady na obranný průmysl představují zhruba 2 % z celkového vietnamského HDP. Lze proto očekávat další růst poptávky vietnamské vlády po nových obranných technologiích. Velkou šanci na úspěch mají české obranné technologie, se kterými již mají vietnamské ozbrojené složky zkušenosti (cvičná letadla, letecké simulátory, radiolokační technika, ruční zbraně, střelivo), ale i další česká obranná technika (např. systémy pro pěchotní vozidla, vybavení a přístroje pro protichemickou ochranu, proudové motory pro UAV, náhradní díly pro ruské vrtulníky).

V posledních letech se Vietnam potýká s novými bezpečnostními hrozbami. Jednou z nejvážnějších je zhoršující se bezpečnostní situace v Jihočínském moři, které dnes pro Vietnam představuje hlavní potenciální zdroj ozbrojeného konfliktu. Vietnam na tyto hrozby bude muset reagovat a dále modernizovat své ozbrojené složky. Všeobecně se proto očekává nárůst poptávky po nových moderních obranných technologiích. Současné vybavení vietnamské armády je převážně ruského/sovětského původu, dále disponuje technikou vyrobenou v Izraeli a rovněž v ČR/ČSSR. Podle zprávy z GlobalData z ledna 2023 byl vietnamský obranný rozpočet pro rok 2023 stanoven na v přepočtu zhruba cca 2,5 mld. USD. Vynaložené náklady na obranný průmysl představují zhruba 2 % z celkového HDP země. Vietnam se stává atraktivním trhem pro zahraniční investory v oblasti obranného průmyslu a vláda se snaží přilákat zahraniční investice do tohoto sektoru nabídkou daňové úlevy a dalšími podpůrnými opatřeními.

Vývoz vietnamského obranného průmyslu se zvýšil v roce 2022 o více než 15 %. Hlavními exportními produkty byla letadla, lodě, stíhačky a vojenská vozidla. Zahraniční investoři mají také možnost investovat do výroby obranných zařízení a technologií v rámci Vietnamu. Vietnam se snaží diverzifikovat svou výzbroj a investovat do nových technologií, jako jsou bezpilotní letouny a kybernetická obrana. Spolupráce mezi vietnamskými a zahraničními společnostmi v oblasti obranného průmyslu může vést k vývoji nových produktů a technologií, které mohou mít potenciál pro další využití v oblasti obrany a bezpečnosti. V roce 2023 se vietnamský obranný průmysl dále rozvíjí. Vietnam také usiluje o vývoj vlastních obranných technologií. 

Vývojové projekty v oblasti obranného průmyslu mohou být spojeny s technologiemi jako jsou kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, robotika a další moderní technologie. Investice do těchto projektů mohou být zajímavou možností pro české investory, kteří hledají dlouhodobý růst.

Vietnamské ozbrojené složky by mohly mít v nejbližším období zájem např. o další modernizaci radarových systémů P-18 a P-37, dodávky systémů řízení letového provozu a všechny s tím spojené atributy (dodávky letištních primárních a sekundárních přehledových radarů a přesných přistávacích radarů), náhradní díly pro obrněné vozy (sovětské a ruské provenience), trenažéry pro pěchotu a letecké simulátory, nákladní vozidla pro přepravu materiálu nebo jako podvozky dělostřeleckých systémů či systémů protivzdušné obrany, monitorovací systémy pro kontrolu hranic a pobřeží, vybavení pro vojenské nemocnice. Vietnam má zájem také o zkušenosti a technologie českých firem z oblasti C4ISR nebo z oblasti elektronického boje.

Značný potenciál pro spolupráci existuje v oblasti vzdělávání vojenských studentů, a to jak v oblasti všeobecné vojenské přípravy, tak ve speciálních oborech, kde má ČR silnou pozici (letectví, elektrotechnika). Vietnam projevuje také trvalý zájem o spolupráci v oblasti vojenského výzkumu a transferu technologií a know-how.

Voda a životní prostředí

Voda je významným zdrojem ve Vietnamu a je využívána pro průmysl, zemědělství a obyvatelstvo. Podle Vietnam National Institute of Water Resources byla celková spotřeba vody v roce 2022 přibližně 82 miliard m³. Podle Vietnam Water Supply and Sewerage Association bylo v roce 2022 z 91 % zajištěno zásobování vodou v rámci městských oblastí. Nicméně, v mnoha venkovských oblastech stále existují problémy s nedostatkem čisté pitné vody.

Podle Vietnam Environment Administration se objem vypouštěných odpadních vod v roce 2022 zvýšil na 16,7 miliard m³, což je nárůst o 7,1 % oproti roku 2021. V roce 2022 bylo pokryta pouze 35 % populace odpadním hospodářstvím. Existují problémy s nedostatečným sběrem, čištěním a nakládáním s odpadními vodami, což má negativní dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.

Vietnam má velký potenciál v oblasti vodohospodářství a odpadního hospodářství. V této oblasti existovalo mnoho projektů na zlepšení infrastruktury a vzdělávacích programů. V září 2022 byla zahájena výstavba nového zařízení na třídění a recyklaci odpadu v provincii Binh Duong. Zařízení bude schopné zpracovat až 2 000 tun odpadu denně.

Z hlediska příležitostí pro české exportéry se jako nejperspektivnější jeví sektor managementu vodních zdrojů a odpadních vod. Převážná část odpadních vod neprochází před vypuštěním žádnou úpravou. U domácností je čištěno jen 10 % odpadních vod. Vietnamské ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí předpokládá, že v dalších deseti letech bude potřeba investovat minimálně 214 mld. Kč pouze do čištění městských odpadních vod. Téměř polovina obyvatel ještě stále není napojena na kanalizační systém, jeho vybudování si do roku 2025 vyžádá zhruba 170 mld. Kč. Průmyslové odpadní vody jsou zpracovávány jen ze 45 %, ostatní nezpracovaná průmyslová odpadní voda je vypouštěna do vodních toků. Po několika incidentech masivních otrav vodních živočichů v posledních letech začala vláda připravovat zpřísnění norem pro průmyslové zóny. 

Dalším perspektivním sektorem pro české firmy je zajištění pitné vody. Více než polovina rurálních oblastí nemá přístup k centrálním dodávkám pitné vody. Vláda plánuje do roku 2025 zajistit přístup k vodovodnímu systému a centrálním dodávkám pitné vody všem obyvatelům ve městech. K tomu byla přijata legislativa podporující PPP při budování vodovodní infrastruktury. Mnoho měst chystá projekty na výstavbu vodáren, úpraven vody a dalších zařízení. Největšími investory do vodovodních projektů ve Vietnamu jsou v současné době Světová banka a Asijská rozvojová banka. 

Příležitosti pro uplatnění českých technologií nabízí také oblast zpracování tuhého odpadu. Obzvláště pro nemocniční a jiný nebezpečný odpad postrádá řádného a efektivního zpracování. Nezpracovaný odpad je svážen na otevřené skládky, často v blízkosti měst. Vláda tlačí na města i průmyslové zóny, aby začaly systematicky řešit otázku odpadu, a na centrální úrovni přijala plán rozvoje zpracování a recyklace odpadu do roku 2025 – ve městech by mělo být zpracováváno a recyklováno 90 % odpadu, cíl pro rurální oblasti je 60 % zpracovaného odpadu. Většina měst nyní plánuje výstavbu třídíren a spaloven odpadu. Vláda připravila rovněž několik pobídek pro výstavbu spaloven „waste-to-energy“. První větší projekty v této oblasti začaly realizovat japonské a čínské firmy. 

Mezi české environmentální technologie, které by mohly nalézt uplatnění ve Vietnamu, patří například zařízení pro čištění a úpravu vodu, systémy kontroly rozvoden vody, vzdálené řízení rozvodu a jeho kontrola, technologie revitalizace odpadních vod a jejich další využití, systémy na monitorování kvality vody, pokročilé čistírny vody (membránová filtrace), úpravny pitné vody, desalinizační zařízení, spalovny odpadu a jejich části (spalovací pece), spalovny odpadů pro energetické využití, třídírny odpadu a zařízení na třídění odpadu, recyklační linky a recyklační technologie.

Zdravotnictví a farmacie

V roce 2023 se očekává další růst vietnamského zdravotnického a farmaceutického průmyslu. Průměrný roční růst v oblasti zdravotnických služeb a farmacie dosahuje zhruba 8 %. Růst je zejména díky zvyšování standardů zdravotní péče, rostoucí poptávce po zdravotnických službách a zvýšenému zájmu o nové technologie a inovace. V oblasti farmacie se očekává další růst výroby generických léků, což bude podporováno vývojem místního trhu s léky a zvýšenou poptávkou po levných a dostupných léčivých přípravcích. Podle Ministerstva zdravotnictví Vietnamu se očekává, že tržby vietnamského farmaceutického průmyslu dosáhnou v roce 2023 více než 7 mld. USD.

Vietnam je trh s obrovským potenciálem pro odbyt farmaceutických výrobků, zdravotnických prostředků a zdravotnické techniky. V následujících letech se očekává průměrný růst výdajů na zdravotnictví ve výši 11 % ročně. Rostoucí střední třída a stárnoucí populace bude generovat další růst poptávky po kvalitnější zdravotní péči a specializovaných zdravotnických službách. Zvýšenou poptávku po zdravotních službách a lécích vyvolávají také obavy z negativních dopadů znečištění životního prostředí, špatné kvality potravin nebo nezdravého pracovního prostředí. 

Pandemie covidu-19 zdůraznila naléhavost rozšíření omezených kapacit vietnamského zdravotnictví. Vietnamská vláda proto přijala v roce 2020 novou strategii pro urychlení výstavby nových nemocničních zařízení. Ve Vietnamu je dnes k dispozici celkem 1531 nemocnic (z toho 14 % soukromých). S ohledem na velkou populaci Vietnamu (97 mil.) se však jedná stále o nedostatečné počty, obsazenost lůžek přesahuje 200 %. Lze proto očekávat další masivní investice do výstavby nových nemocnic.

Výroba zdravotnických zařízení a hi-tech medicínských řešení není ve Vietnamu příliš rozvinuta. Celková velikost trhu zdravotnických zařízení je odhadována na 21 mld. Kč, z toho 90 % pochází z dovozu. Pandemie se v této oblasti promítla do zvýšené poptávky po dovozu zdravotnické techniky a zvýšila příležitosti pro české dodavatele laboratorních zařízení, zejména elektronových mikroskopů a zařízení potřebných pro testování. 

Vietnam má také rozvíjející se trh s léky a stále se zlepšující regulaci jejich prodeje a distribuce. Další příležitostí pro investory v roce 2023 jsou rozvoj digitálních technologií v oblasti zdravotnictví a využívání umělé inteligence v diagnostice a léčbě onemocnění. Vietnam má v této oblasti významný potenciál a vláda podporuje rozvoj digitálních technologií ve zdravotnictví. Je zde snaha zlepšit dostupnost zdravotní péče pro obyvatele a zároveň zefektivnit celkový systém zdravotnické péče. Jedním z projektů v této oblasti je například projekt eHospital, který umožňuje pacientům přístup ke svým zdravotnickým záznamům a umožňuje online konzultace s lékaři. To může být zajímavé pro české investory a firmy, specializující se na digitální zdravotnické řešení.

Významné obchodní příležitosti pro české firmy představuje i transfer technologií nebo vzdělávací a školicí programy pro různé úrovně vietnamského zdravotnictví. Pro ČR je Vietnam zajímavý také jako zdrojová země ochranných pomůcek a levného zdravotnického materiálu.

Zemědělství a potravinářství

Vietnam je významným vývozcem i dovozcem agrárních produktů. Vietnam ročně doveze zemědělské produkty a potraviny v celkové hodnotě za více než 400 mld. Kč a poptávka po kvalitních a bezpečných potravinách z dovozu neustále roste. Samozřejmě je zde prostor i pro českou zemědělskou produkci. Objemově patří k největším dovozním položkám krmiva, kukuřice, ovoce, maso, mléko a mléčné výrobky, hnojiva a herbicidy.

Vietnamský zemědělský sektor zaznamenal v roce 2022 vysoké tempo růstu a agrární export dosáhl rekordní hodnoty 53 mld. USD s obchodním přebytkem 8,5 mld. USD. V 1. čtvrtletí roku 2023 však vietnamské zemědělství zaznamenalo dramatický meziroční pokles exportu o 14,4 %. U importu byl pokles o 7,2 %. Vedle inflačních tlaků a růstu výrobních nákladů čelí vietnamská ekonomika zejména poklesu zahraniční i domácí poptávky. Hlavními exportními trhy vietnamských zemědělských produktů jsou asijské země (zejména Čína a Japonsko) s podílem 49 %, následují Spojené státy s 20 % a EU s 13 %.

Vietnam ročně doveze zemědělské produkty a potraviny v celkové hodnotě přes 20 mld. USD a poptávka po kvalitních a bezpečných potravinách z dovozu neustále roste. Lze předpokládat, že se na vietnamském trhu bude zvětšovat také prostor pro českou zemědělskou produkci. Agrární export ČR do Vietnamu je pouze desetinový ve srovnání s importem a tvoří jej většinou speciality jako je pivo a suroviny pro výrobu piva, sperma skotu, živí králíci, pet food atd. Mezi perspektivní české agrární komodity, které mají potenciál uspět na vietnamském trhu, patří dále mléko a mléčné produkty, maso a masné produkty, zdravá výživa a cereálie, ovoce, alkoholické nápoje nebo hnojiva.

Klasickou českou exportní komoditou do Vietnamu v oblasti agroprůmyslu je pivo a suroviny pro výrobu piva (chmel a slad). Vietnam je největším pivním trhem v regionu jihovýchodní Asie a roční spotřeba piva na obyvatele se zde před pandemií přiblížila 50 litrům. Česká republika je čtvrtým největším dovozcem piva do Vietnamu. V minulosti zde české firmy dodaly i technologie pro minipivovary. Existuje zde i potenciál pro vývoz českého vína a destilátů. Vietnam je pátý největší spotřebitel alkoholu na světě (9 l etanolu na osobu a rok). Tři čtvrtiny spotřeby alkoholu tvoří destiláty, následuje pivo a roste obliba i vína, především červeného. Alkoholické nápoje tvoří 5,5 % celkového importu z EU.

Perspektivní oblastí je dále mléko a mléčné výrobky. Roční produkce mléka 10 mil. hl pokryje pouze 40 % domácí poptávky. Ročně se proto do Vietnamu dovezou mléčné produkty za 700 mil. USD, z toho 1/5 z EU. Nejvíce se dováží sušené mléko a syrovátka pro další zpracování (slazené mléko, mléčné a jogurtové nápoje, kondenzované mléko). Pro české exportéry může být také zajímavý vývoz ošetřeného čerstvého mléka (polotučné UHT), tavených sýrů a mléčných dezertů. Například tvaroh na vietnamském trhu chybí. V roce 2022 se do Vietnamu z ČR dovezly mléčné produkty (hlavně sušená syrovátka) za 33 mil. Kč.

Poměrně velký potenciál má i vývoz českého masa a masných produktů do Vietnamu. Vietnam importuje ročně maso za 2 mld. USD a v rámci EU jsou největšími vývozci masa do Vietnamu Polsko a Holandsko. V současné době se jedná o završení získání dovozní licence na české maso a masné produkty do Vietnamu. Velké příležitosti pro uplatnění české produkce vidíme hlavně v oblasti uzenin (trvanlivé salámy apod.), nebo u masa, které na evropských trzích nemá v porovnání s Asií velkou přidanou hodnotu. Například cena vepřových kostí, nožek, uší atd. je na vietnamském trhu srovnatelná s cenou vepřové panenky. Podobné je to v případě kuřecích pařátů v porovnání s kuřecími prsy.

Spotřeba cukrovinek je ve Vietnamu na vzestupu a se spotřebou 2 kg na osobu a rok Vietnam stále zaostává za celosvětovým průměrem. Vietnam ročně dováží cukrovinky a cereálie v hodnotě přes 200 mil. USD, což je 30 % veškeré spotřeby. Objem vývozu českých cukrovinek do Vietnamu se dlouhodobě pohybuje mezi 5-7 mil. Kč. Možnosti pro české firmy jsou také v oblasti zdravé výživy (müsli, müsli tyčinky, extrudované cereálie).

Poměrně dobrý potenciál uspět na vietnamském trhu mají do budoucna i česká jablka. Vietnam ročně doveze ovoce za více než 1,7 mld. USD. Hlavními dodavateli ovoce na vietnamský trh jsou Čína, USA, Austrálie, Nový Zéland a Francie. V posledních letech roste i podíl dovozu jablek z Polska. Složitý schvalovací proces pro získání dovozního povolení na vietnamské straně však doposud neumožňuje vývoz českých jablek do Vietnamu.

Jednou z největších vietnamských dovozních komodit jsou nadále krmiva pro hospodářská zvířata. Z ČR se v minulém roce dovezlo krmivo za více než 20 mil. Kč. Roste zájem i o petfood. Role, kterou domácí mazlíčci hrají ve vietnamské společnosti, se v posledních letech dramaticky mění. Ve městech se objevují nové obchody s petfood (například supermarkety PetCity a PetMart) i veterinární kliniky.

Zajímavou příležitostí ve Vietnamu může být zpracování tropického ovoce a jeho využití v potravinářství (müsli, džusy, ovocné složky do jogurtů, zmrzlin aj. potravin, džemy, sušené, kandované nebo mražené ovoce, kompoty atd.). Ve Vietnamu se na rozdíl od jiných zemí zpracovává pouze zanedbatelné množství ovoce. Dostupné a využitelné pro zpracování jsou z místních plodin ananas, papája, guava, vodní meloun, aloe, banán a kokos.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Vláda Vietnamu si je vědoma důležitosti této oblasti a vynakládá velké finanční prostředky na podporu inovativních projektů v oblasti vědy a technologie. V roce 2023 bylo do této oblasti investováno již více než 2,5 mld. USD, což znamená 9% nárůst oproti předchozímu roku.

V oblasti biotechnologií se objevuje mnoho nových projektů zaměřených na vývoj nových léků a vakcín. Ve Vietnamu se také rozvíjí průmysl elektronických zařízení a telekomunikací. V oblasti telekomunikací se rozvíjí nová technologie 5G, což otevírá možnosti pro využití IoT a umožňuje rychlejší přenos dat. Výzkumné projekty v oblasti zdravotnictví a biotechnologií jsou také velmi významné. Vietnam oznámil plány na rozšíření biotechnologického sektoru v zemi a investici více než 2,6 mld. USD do biotechnologického průmyslu do roku 2025.

Významnou oblastí výzkumu je energetika. Usilovné snažení o snížení závislosti na fosilních palivech a snížení emisí skleníkových plynů přináší nové příležitosti pro investory a podnikatele v oblasti výzkumu technologií pro produkci obnovitelné energie. V posledních letech se také zvyšuje zájem o investice do průmyslu umělé inteligence a IoT. Vietnam se stává přitažlivým pro ty investory, kteří hledají výzkumná a vývojová centra v oblasti umělé inteligence a průmyslu IoT. Vláda Vietnamu se také snaží přilákat více zahraničních investorů. V roce 2023 byla zavedena nová zákonná úprava, která zjednodušuje postupy pro zakládání nových firem a snižuje náklady na jejich zakládání. Toto opatření by mělo přispět k podpoře vzniku nových technologických společností v zemi a usnadnit příchod zahraničních investorů do vietnamského průmyslu vědy a výzkumu.

Novinkou v roce 2023 je plánované zahájení výstavby nového vědeckotechnického parku v Ho Či Minově Městě. Tento projekt, který má být dokončen v roce 2025, bude sloužit jako centrum pro inovace a výzkum v oblasti informačních technologií, elektroniky a automatizace. Celková hodnota investice do tohoto projektu je plánována na více než 200 mil. USD. Toto vytváří široké spektrum příležitostí pro české firmy.

Zajímavou oblastí je také vesmírný průmysl a výzkum s ním spojený. Strategie rozvoje a aplikace vesmírné vědy a techniky Vietnamu do roku 2030 byla schválena s cíli uplatnění úspěchů vesmírného výzkumu, vědy a techniky. Investice v tomto oboru by měly směřovat do řady oblastí souvisejících též s národní obranou a bezpečností, přírodními zdroji a environmentálním managementem, monitorováním a podporou snižování škod způsobených přírodními katastrofami a řadou dalších. Tato strategie nabízí řešení pro rozvoj lidských zdrojů ve vesmírném výzkumu, včetně zřízení a modernizace nejméně pěti školících institucí, programových rámců a výstupních standardů pro aeronautiku a kosmické lety, a rozvoj kvalitních výzkumných týmů.

• Teritorium: Asie | Vietnam | Zahraničí

Doporučujeme