Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Belgie

25. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na belgickém pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Belgii.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Belgické království, francouzsky: Royaume de Belgique, vlámsky: Koninkrijk van België, německy: Königreich Belgien
 • Hlavní město: Brussel, Bruxelles, Brüssel
 • Státní zřízení: federativní konstituční monarchie
 • Administrativní členění: tři autonomní oblasti – Vlámsko, Valonsko a Brusel; 10 provincií
 • Úřední jazyk: vlámština, francouzština, němčina
 • Rozloha: 30 528 km²
 • Počet obyvatel: 10 584 534 (stav k 1. 1. 2007)
 • Národnostní složení: Vlámové (6 117 440); Valoni (3 435 879); Region Brusel (1 031 215 – 85 % obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské a 15 % k vlámské jazykové příslušnosti); německy hovořící menšina 72 512; ostatní – Italové, Maročané, Francouzi, Turci, Holanďané, Španělé, Portugalci a další. (stav k 1. 1. 2007)
 • Měna: EURO
 • Náboženství: římští katolíci (75 %), protestanti, muslimové

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

zpět na začátek

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Od 1. května 2009 mají čeští občané přístup na belgický pracovní trh bez pracovního povolení.

Povinná registrace

Pobyt do 3 měsíců:

Pokud přijíždíte do Belgie za turistickým účelem, ohlašte svůj pobyt do 10 pracovních dnů po svém příjezdu na příslušném městském úřadě, kde obdržíte „déclaration de présence“. Tento doklad Vám postačí pro pobyt na území Belgie na dobu kratší než 3 měsíce. V případě, že svůj pobyt na území Belgie neohlásíte, hrozí Vám pokuta až 200€.

Povolení k pobytu

V případě, že do Belgie přijíždíte za jiným než turistickým účelem nebo zde chcete pobývat déle než tři měsíce, musíte podat žádost o registraci – Attestation de demanded´enregistrement (Annexe 19) na příslušném městském úřadě (mason communale/gemeentehuis) v místě bydliště do 3 měsíců od Vašeho příjezdu do Belgie.

K žádosti předložíte:

 1. pas nebo občanský průkaz
 2. „déclaration de présence“
 3. odůvodnění své žádosti (zaměstnání, práce OSVČ, uchazeč o zaměstnání, student na státem uznaných školách s dokladem o zdravotním pojištění, rodinný příslušník občana EU, občan EU s dostatečným finančním zabezpečením, aby se nestal zátěží pro belgický sociální systém apod.)

Více informací o dokumentech dokládaných k registraci můžete nalézt zde: http://www.bruxelles.be/artdet.cfm?id=4939.

Annexe 8 (Potvrzení o registraci) pro pobyt nad 3 měsíce Vám na základě Vámi předložených dokumentů bude buď vydáno na příslušném městském úřadě nebo bude Vaše žádost předána k rozhodnutí Úřadu pro cizince (Office des etrangers).

zpět na začátek

Sociální zabezpečení a daňová problematika – formulář E301

Jestliže budete pracovat v Belgii, budete platit odvody z hrubého platu stejně jako občané Belgie. Odvody jsou registrovány pod vaším číslem sociálního pojištění NISS/INSZ, o které požádá váš zaměstnavatel na CIMIRe.

Z hrubého platu odvedete následující srážky:

Sociální a zdravotní pojištění:

V Belgii je zavedena pouze jedna sazba pojištění, která kryje jak náklady na případné lékařské ošetření či léky, tak sociální situace jako příspěvek na politiku zaměstnanosti či do státního povinného penzijního systému.

Výše pojistného, které odvádí zaměstnanec, činí 13,07 %, z toho:

 • Zdravotní pojištění 3,55 %
 • Pojištění pro případ nezaměstnanosti 0,87 %
 • Důchodové pojištění 7,5 %
 • Nemocenské pojištění 1,15 %

Zaměstnavatel odvádí pojistné za zaměstnance ve výši 24,77 %. Dohromady to tedy činí 37,84 %.

Jakmile začnete přispívat do belgického sociálního systému, získáte stejná práva jako občané Belgie. Příspěvky na sociální zabezpečení jsou povinné pro každého jednotlivce pracujícího v Belgii a jsou vázané na pracovní dohody s belgickými nebo cizími zaměstnavateli.

Užitečné kontakty:

Office National de Securité Sociale – ONSS (Národní úřad sociálního zabezpečení)
Place Victor Horta 11
B-1060 Bruxelles, BELGIUM
tel.: +32 2 509 31 11
fax. +32 2 509 30 17/ 509 35 23/ 509 30 19
Internet: http://www.onss.fgov.be/
Informace o belgickém systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
http://securitesociale.fgov.be/

Po ukončení pracovního poměru v Belgii je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E301 (U1), který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme požádat o něj ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu v Belgii.

Styčným místem pro vydávání formuláře E 301 je:

Office national de l''emploi
Boulevard de l''Empereur 7–9
B-1000 BRUXELLES
BELGIUM

Upozornění:

Pokud v Belgii vykonáváte činnost jako osoba samostatně výdělečná činná a přispíváte do belgického sociálního systému, jste pojištěni v 5 oblastech (lékařská péče, pracovní neschopnost nebo invalidita, mateřství, rodinné dávky, penze a bankrot). Tudíž vzhledem k tomu, že jako OSVČ nepřispíváte do „fondu na nezaměstnanost“, nemůžete jako OSVČ dostávat v Belgii podporu v nezaměstnanosti a na na formuláři E301 vám tyto doby nebudou potvrzeny.

Daň z příjmu:

Daň z přijmu fyzických osob je v Belgii minimálně 25 % a maximálně 50 %.

ZiskDaň
€ 0 až < 7 56025 %
€ 7 560  – 10 76030 %
€ 10 760 – 17 92040 %
€ 17 920 – 32 86045 %
€  > 32 86050 %

Více informací viz http://www.minfin.fgov.be/.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Belgií platí od roku 2000 (95/2000 Sb.) Bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Podrobně o daních z příjmů ze zahraničí na portálu http://www.finance.cz/ a na stránkách České daňové správy http://cds.mfcr.cz/ a Ministerstva financí České republiky http://www.mfcr.cz/.

Belgie:

Informace pro poplatníky bez daňové rezidence v Belgii:

Formuláře, další informace a seznam kontaktních míst k belgickému daňovému přiznání:

Možnost podání belgického daňového přiznání přes internet:

Důležitá data

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá podporu v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer této podpory do Belgie, zatímco v této zemi hledá zaměstnání. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců. Žadatel musí na českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303 (U2). Na základě tohoto formuláře se během 7 dní (data budou upřesněny přímo na formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce v Belgii a zajistí si tak pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění  (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna. U belgické instituce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Belgie. Více informací o možnosti exportu podpory v nezaměstnanosti podají úřady práce. Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat  pobočku Vaší zdravotní pojišťovny.

Důležité informace také na http://www.cmu.cz/  – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pokud jste již rozhodnuti pracovat v Belgii, je nutné zjistit, zda povolání, které chcete vykonávat, je či není regulované.

Neregulované povolání

Není-li vámi vybrané povolání v Belgii regulované, jste oprávněni toto povolání vykonávat stejně jako státní příslušníci Belgie. Rozhodnutí o přijetí je pak na potenciálním zaměstnavateli.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy Belgie stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

V jednotlivých členských státech se předepsané požadavky liší, stejně tak jako se liší počet regulovaných činností. Tyto a další informace je možné získat u příslušných národních koordinátorů. Seznam národních koordinátorů, na něž se můžete obracet  s konkrétními dotazy na možnost uznání odborné kvalifikace pro konkrétní povolání v konkrétním členském státě EU, naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/docs/list_ebtp_ncs_en.pdf  nebo na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Pokud je vámi vybrané povolání nebo činnost Belgii regulovaná, musíte požádat o uznání své odborné kvalifikace. V tomto případě vám národní koordinátor opět pomůže najít příslušný uznávací orgán.

Seznam regulovaných profesí v Belgii: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.indexCountry&cId=1 

Další důležité informace:

zpět na začátek

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje a bydlí v jiném členském státě, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Posouzení, zda máte bydliště ve státě výkonu práce závisí na posouzení vaší zahraniční  pojišťovny.

Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si můžete od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení které jej dočasně nahrazuje. U zemí, které v průběhu roku 2006 ještě Evropský průkaz nevystavují, obdržíte pro stejný účel formulář E111.

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR,  můžete požádat o formulář E106 Vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník  pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví Vám formulář E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Vaši rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají být také kryti systémem země, kde pracujete. Na území ČR mají v každém případě nárok na plnou zdravotní péči. Pokud Vám bylo cizí zdravotní pojišťovnou (institucí) uznáno zachování bydliště v ČR a vystaven doklad o nároku na plnou zdravotní péči v ČR (E106), oznamte existenci nezaopatřeného rodinného příslušníka české zdravotní pojišťovně, které předkládáte formulář E106.

Stejný postup (formulář E106) platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/.

zpět na začátek

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi, kde vykonáváte zaměstnání.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel.: +420 236 033 411
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

zpět na začátek

Jak najít zaměstnání

Největším vyhledávacím portálem je Evropský portál http://ec.europa.eu/eures/, kde najdete všechna oficiální volná místa. Zároveň si zde můžete vložit svůj životopis, který je přístupný potencionálním zaměstnavatelům.

Dále se můžete obrátit na národní služby zaměstnanosti:

FOREM – l''Office wallon de la formation professionnelle et de l''emploi http://www.leforem.be/
VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS – Office Régional Bruxellois de l''Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling www.actiris.be
ADG – Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  http://www.adg.be

Databáze volných pracovních míst na internetu: (Následující seznam kontaktů vychází z informací a doporučení belgických veřejných služeb zaměstnanosti)

Sezónní práce:

Denní tisk

Nabídku volných pracovních míst můžete nalézt v celostátních denících, zejména v jejich víkendových přílohách. Mezi hlavní noviny patří vlámské De Morgen, De Standaard, Het Nieuwsblad, De Tijd, Het Laatste Nieuws; frankofonní La Dernière Heure, Le Soir, La Libre Belgique, La Meuse, L’Echo; germanofonní: Grenzecho.

Privátní personální agentury

Soukromé zprostředkovatelské agentury patří k důležitým zdrojům nabídky volných pracovních míst. Jejich seznam a kontakty lze nalézt ve „Zlatých stránkách“ (http://www.pagesdor.be/). Většina agentur je sdružených ve FEDERGON (http://www.federgon.be/).

Práce v institucích EU:

Výběr personálu zajišťuje úřad EPSO (European Personnel Selection Office). Úředníci Evropské unie zaměstnaní na dobu neurčitou jsou vybíráni zejména na základě otevřených výběrových řízení. Oznámení o výběrových řízeních jsou uveřejněna na internetové stránce http://europa.eu/epso a v Úředním věstníku Evropské unie http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm, v němž jsou uvedeny specifické podmínky a požadavky týkající se daného výběrového řízení, stejně jako počet volných pracovních míst a informace o samotném výběrovém řízení.

zpět na začátek

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

K 1.10.2008 byla minimální mzda v Belgii určena následovně:

 • pro pracovníky nad 21 let: 1 387,49 € 
 • pro pracovníky nad 21,5 roku s praxí 6 měsíců: 1 424,31 €
 • pro pracovníky nad 22 let s praxí 12 měsíců: 1 440,67 €

Více informací: http://www.emploi.belgique.be/

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Týdenní pracovní doba je v Belgii stanovena na 38 hodin při maximálně 8 hodinovém pracovním dnu. V neděli je možné pracovat jen v určitých sektorech (hotelnictví, zdravotnictví, apod.).

V ojedinělých případech a za předchozího povolení je možné pracovat i déle. Odpracovaná doba ale nesmí překročit 11 hodin denně a 50 hodin týdně. Za přesčasy náleží zaměstnanci plat za odpracované hodiny ve výši 150 % jeho platu a 200 % pokud se jedná o práci v neděli nebo o státních svátcích.

Dovolená na zotavenou je v Belgii 20 dnů. Ovšem pozor. Během prvního roku práce nemáte nárok na žádnou dovolenou. V tomto období si lze po domluvě se zaměstnavatelem sjednat pouze neplacené volno.

Další informace:

Belgický kalendář zaznamenává 10 státních svátků a 3 regionální svátky:

Státní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • Velikonoce – velikonoční neděle a pondělí (P)
 • 1. května – Svátek práce
 • Nanebevstoupení – 6. čtvrtek po Velikonocích (P)
 • Svatodušní svátky – svatodušní neděle a svatodušní pondělí – 7. neděle a pondělí po Velikonocích (P)
 • 21. července – Národní den Belgie
 • 15. srpna – Nanebevzetí panny Marie *
 • 1. listopadu – Všech svatých *
 • 11. listopadu – Den příměří
 • 25. a 26. prosince – Vánoce

Regionální svátky:

 • 11.7. – svátek Vlámského společenství (ve vlámském regionu mají instituce a úřady zavřeno)
 • 27.9. – svátek Francouzského společenství (valonské a bruselské instituce a úřady mají zavřeno)
 • 15.11. – svátek Německy mluvícího společenství (v německy mluvícím regionu mají instituce a úřady zavřeno)

Poznámka:
P = pohyblivé datum
* pokud připadá na sobotu či neděli, může být kompenzován volnem v následující pondělí

zpět na začátek

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví a kancelář ekonomického a obchodního atašé pro Vlámský region Belgie

Valdštejnská 6/152
118 00 Praha
tel.: +420 257 533 524
fax: +420 257 533 750
e-mail: Ambabel-Prague@mbox.vol.cz

Otevírací hodiny:

 • Pondělí 08:30 – 12:30 14:00 – 17:00
 • Úterý 08:30 – 12:30 14:00 – 17:00
 • Středa 08:30 – 12:30 14:00 – 17:00
 • Čtvrtek 08:30 – 12:30 14:00 – 17:00
 • Pátek 08:30 – 12:30 14:00 – 16:00

Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Belgickém království:
154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0)2 641 89 35
Fax: 0032 (0)2 640 77 94
e-mail: brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brussels

Konzulární sekce Velvyslanectví ČR v Bruselu:
154, avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: 0032 (0) 2 641 89 41
Fax: 0032 (0) 2 640 28 60
Mobil (pouze so+ne): 0032 (0) 473 87 04 11
e-mail: brussels@embassy.cz
(konzulární služby i pro Lucembursko)

Honorární konzulát pro Valonsko:
Hotel de Ville
Place du Marché
4000 Liège
Honorární konzul: pan Serge Mantovani
Tel.:0032 (0) 4 221 80 36
Fax: 0032 (0) 4 221 81 42
Mobil: 0032 (0) 476 47 86 21
e-mail: serge.mantovani.czc@skynet.be

Honorární konzulát pro Vlámsko:
Kaaskantmolenstraat 11
1840 Londerzeel
Honorární konzul: pan Paul Van denbempt Esq
Tel: 032 (0)52 30 57 11
Fax: 0032 (0)52 30 57 2
Mobil: 0032 (0) 475 90 29 61
e-mail: belimpex@skynet.be

Informace související s podnikáním a vysíláním

Pro informace týkající se OSVČ, podnikání ve státech EU a vysílání zaměstnanců do zemí EU prosím kontaktujte službu Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz/, která se touto problematikou zabývá!

Základní informace pro pracovníky s DOČASNÝM výkonem práce v Belgii

Počínaje dubnem 2007 zavedla Belgie nový kontrolní systém pro cizince pracující v Belgii – LIMOSA. LIMOSA se týká všech zahraničních pracovníků (pracovníky z EU nevyjímaje), kteří zde pracují dočasně (tj. 12 měsíců, s max. prodloužením o dalších 12 měsíců) nebo částečněV zásadě se tedy týká všech pracujících osob, které NEMAJÍ BELGICKÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ!

Registraci v systému LIMOSA lze učinit elektronicky nebo písemně vyplněním příslušného formuláře. Nejdříve si prosím pečlivě prostudujte podrobnosti a výjimky.

Do systému LIMOSA vstoupíte přes http://www.limosa.be/. Potvrzení o registraci – tzv. dokument LIMOSA – 1 – si pečlivě uschovejte! Potvrzení o registraci bude kontrolováno jednak přijímající belgickou firmou a také inspektory sociálního pojištění. Neregistrovaní pracovníci budou pokutováni! 

 • Valonsko: Ministère de la Région wallone, Division de l´emploi et de la formation, Place de Wallonie, 5100 Namur, Tel: 0032 81 33 31 11, fax: 0032 81 33 43 22, int. portál: http://emploi.wallonie.be/;
 • Hl. město Brusel: Ministère de la Région de Bruxelles-capitale, Direction de la Politique de l´Emploi et de l´Economie plurielle, rue du Progrès 80, 1035 Bruxelles, tel.: 0032 2 204 13 99, fax:: 0032 2 204 15 28, int. Portál: http://www.bruxelles.irisnet.be/
 • Flandry: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie, Cel Migratie, Koning Albert II, laan 35 (bus21), 1030 Bruxelles, tel.: 0032 2 553 43 92, fax: 0032 2 553 44 22, int. portál: http://www.vlaanderen.be/werk
 • Germanofonní společenství: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeninschaft, Abteilung, Beschäftigung, Gesundheit und Soziales, Gospertstrasse 1, 4700 Eupen, tel: 0032 87 59 64 86, fax: 0032 87 55 64 73, int. portál: http://www.dglive.be/

Informace pro OSVČ

OSVČ musí být také zaregistrovány v systému LIMOSA. OSVČ se registrují v Banque-carrefour des Entreprises. Před registrací musí prokázat způsobilost u Guichet d´entreprises agréés.

Více informací naleznete na http://www.limosa.be/ a http://www.belgium.be/.

Pro další informace a v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Enterprise Europe Network http://www.enterprise-europe-network.cz/.

Další zdroje informací

Národní služby zaměstnanosti:

FOREM – Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi http://www.leforem.be/
VDAB – Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.vdab.be/
ACTIRIS – Office Régional Bruxellois de l'Emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling http://www.actiris.be/
ADG – Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  http://www.adg.be/

ČBLK (Česko-belgicko-lucemburská smíšená obchodní komora v České republice) – http://www.cblchamber.cz/
Velvyslanectví ČR v Bruselu: http://www.mzv.cz/brussels  

Informace o vzdělávání:

Rady po přistěhování:

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek