Belgie

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoBrusel
Počet obyvatel11,58 mil.
Jazykfrancouzština, nizozemština, němčina (tři oficiální jazyky)
Náboženstvířímsko-katolické (60 %)
Státní zřízeníkonstituční monarchie s federální strukturou
Hlava státuKrál Philippe
Hlava vládyAlexander De Croo
Název měnyeuro (EUR)
Cestování
Časový posunSEČ
Kontakty ZÚ
VelvyslanecJUDr. Pavel Klucký
Ekonomický úsekMgr. Eva Kordová, Ph.D
Konzulární úsekMgr. Sandra Miholová
CzechTradeIng. Pavel Zelenka, MBA
Czechinvestne
Ekonomika 2022
Nominální HDP (mld. USD) 580,60
Hospodářský růst (%) 2,90
Inflace (%) 10,33
Nezaměstnanost (%) 5,50

Belgie je konstituční monarchií s federální politickou strukturou. Současný panovník král Philippe nastoupil na trůn v r. 2013.

Belgie byla ustavena v r. 1830 a území, na kterém se rozkládá, mělo komplikovanou historii, z níž vycházejí i její některá dnešní specifika. Během svých dějin se území dnešní Belgie nacházelo v průsečíku vlivů svých silných sousedů. Formovalo ji také to, že dvakrát ve své historii byla v ekonomickém vývoji a produkci na zcela předních místech: v 15. a 16. století byla hlavním evropským centrem obchodu a výroby (zejména v textilu). Od prvních desetiletí 19. století v ní intenzívně a úspěšně probíhala průmyslová revoluce a stala se tak přední průmyslovou zemí na evropském kontinentě.

Tradiční průmyslová odvětví, která byla umístěna zejména ve frankofonním Valonsku, prošla od 70. let 20. století krizí, která vedla k závažným ekonomickým problémům této části Belgie. Tyto problémy valonský region dosud nepřekonal. Naopak Vlámsko se začalo velmi dynamicky rozvíjet a nyní jeho ekonomika tvoří větší část HDP Belgie.

V čele federální vlády stojí premiér, který je jmenován králem na základě toho, zda bude designovaný premiér schopen získat většinu v poslanecké komoře Parlamentu.

Federální vládu doplňují vlády na dalších stupních: vlády pro regiony Vlámska. Valonska a hl. města Bruselu a dále vlády pro jazyková společenství: frankofonní a germanofonní (jazykové společenství užívající nizozemštinu je sloučeno s vlámským regionem, v němž se tento jazyk používá).

Belgie má dvoukomorový parlament: přímo volenou poslaneckou Komoru zástupců (150 členů voleno proporčním systémem) a nevolený Senát (z 60 členů je 50 vybráno regionálními parlamenty a jazykovými společenstvími a 10 členů je kooptováno).

Belgie je otevřenou ekonomikou výrazně orientovanou na export. Využívá také svoji strategickou polohu na křižovatkách obchodních tras, a to včetně námořní dopravy. Je velmi úspěšná v získávání zahraničních investic, a to z velké části i v oblasti inovací. To platí pro vlámský i valonský region.

Pro zahraniční investory je nastaveno transparentní a ekonomicky stabilní prostředí. Problémem může být menší politická stabilita či předvídatelnost, daná složitou strukturou belgické federace i jejích hlavních politických proudů. To však nemá bezprostřední dopad na ekonomickou sféru.

Překážky či omezení budou uplatňovány u strategicky citlivých investic ze zemí mimo EU jako např. u investic do energetiky nebo obranné oblasti. V současnosti se řídí také platnými sankcemi EU vůči Rusku. V Belgii se v červnu 2024 budou konat volby do všech úrovní veřejné správy včetně federální úrovně. Ekonomické prostředí bude ovlivněno tím, jak rychle se podaří ustavit vládní koalice. Zejména na federální úrovni se často jednalo o velmi zdlouhavý proces. Volby proběhnou během závěrečných měsíců předsednictví Belgie v Radě EU, které se koná od ledna do konce července 2024.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Belgie (389.69 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Belgie (MZV) (62.42 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Belgické království má federální strukturu (3 regiony a 3 společenství). Dělba kompetencí mezi vládami regionů a společenstvími a federální vládou částečně odpovídá spíše konfederaci než federaci.

Některé kompetence jsou pouze v rukou vlád tzv. federovaných jednotek a federální vláda nemá v takovém případě pravomoc zasahovat. Zejména z vlámské strany je tendence postupovat v dalším přesunu pravomocí na federované celky směrem ke konfederaci. K tomu přistupuje závazek stávající koaliční vlády, která nastoupila v říjnu 2020, připravit další z reforem belgického státu do konce svého mandátu v r. 2024. Tato reforma by mohla přinést změny v počtu regionů i dalších celků, což by zásadně proměnilo současnou podobu federace.

Současná koaliční vláda má poměrně silný mandát. Její stabilitu může ovlivnit to, že se skládá ze čtyř politických uskupení (socialisté, křesťanští demokraté, zelení a liberálové –pro tuto různorodost je přezdívaná „koalice Vivaldi“), které se dosti liší v základních východiscích své politiky. Široké složení vládní koalice bude komplikovat dosažení zásadních reforem, které vláda oznámila ve svém programu: zejména daňové a penzijní reformy.

Vládní koalice vznikla bez účasti nejsilnějších stran ve Vlámsku: separatistické N-VA, jejímž hlavním programem je další přesun pravomocí na regiony, a to směrem ke konfederaci, a krajně pravicového Vlaams Belang. Federální vláda tak musí složitě koordinovat své kroky s regiony, aby mohla dosáhnout jednotného postupu (to bylo zřetelné např. v otázce budoucnosti jaderné energetiky v Belgii). Vládní koalici tak sjednocuje obava z toho, že by předčasné volby přinesly posílení extremistických stran.

Složení současné koaliční federální vlády, která nastoupila k moci 3. října 2020 (v pořadí: jméno, strana, funkce):

Předseda vlády: Alexander De Croo (liberální Open VLD)

 • Vicepremiéři: Pierre-Yves Dermagne (socialistická PS) – ministr hospodářství a práce
 • David Carnival (MR) – ministr pro malé a střední podniky, nezávislé profese a zemědělství, institucionální reformy a demokratickou obnovu
 • Georges Gilkinet (ekologická Ecolo) – ministr dopravy
 • Vincent Van Peteghem (křesťansko demokratická CD&V) – ministr financí, odpovědný za koordinaci boje proti podvodům a národní loterie
 • Frank Vandenbroucke (socialistická sp.a) – ministr veřejného zdraví a sociálních věcí
 • Petra De Sutter (ekologická Groen) – ministryně pro veřejné podniky a státní správu
 • Vincent Van Quickenborne (Open VLD) – ministr spravedlnosti

Ostatní ministři:

 • Karine Lalieux (PS) – ministryně důchodů, sociální integrace, boje proti chudobě a pro tělesně postižené
 • Ludivine Dedonder (PS) – ministryně obrany
 • Zakia Khattabi (Ecolo) – ministryně životního prostředí, klimatu, pro Green Deal a udržitelný rozvoj
 • Annelis Verlinden (CD&V) – ministryně vnitra
 • Tinne Van der Straeten (Groen) – ministryně pro energetiku
 • Hadja Lahbib (liberální MR) – ministryně zahraničních věcí, evropských záležitostí a zahraničního obchodu a federálních kulturních institucí
 • Caroline Gennez (sp.a) – ministryně pro rozvojovou spolupráci a politiku velkých měst

Statní tajemníci:

 • Thomas Dermine (PS) – státní tajemník pro oživení a strategické investice, pro vědeckou politiku
 • Mathieu Michel (MR) – státní tajemník pro digitalizaci
 • Nicole de Moor (CD&V) – státní tajemník pro azyl a migraci
 • Alexia Bertrand (Open VLD) – státní tajemnice pro rozpočet a ochranu spotřebitele
 • Marie-Colline Leroy (Ecolo) – státní tajemnice pro rovnost příležitostí, gender a diverzitu

1.2. Zahraniční politika země

Belgie je zakládajícím členem EU i NATO. Dlouhodobě podporuje další prohlubování evropské integrace i výraznou koordinaci EU navenek.

Jedná se např. o podporu silné Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU nebo podporu společného postupu vůči partnerským třetím státům v pandemii covidu-19 a rozvojové pomoci.

Belgie je take příznivcem strategické autonomie EU s důrazem na posílení obraných kapacit Unie. Proto podporuje posílení evropského obranného průmyslu nebo má obecně obavy, aby půmysl v EU, repektive v Belgii nebyl znevýhodněn dotacemi udělovanými vládami v jiných částech světa.

Je také silně zastoupena v strukturách EU: současným předsedou Evropské rady je bývalý belgický premiér Charles Michel.

Belgie klade ve své politice silný důraz na multilateralismus. V letech 2019–2020 byla již pošesté nestálým členem Rady bezpečnosti OSN, což je relativně časté vzhledem k velikosti Belgie. V únoru 2020 předsedala RB OSN. Belgie dlouhodobě v multilaterálních oblastech zdůrazňuje širší koncept bezpečnosti obsahující lidská práva a humanitární aspekty. Během svého mandátu v letech 2019–2020 prosazovala svoje dlouhodobá témata prevence konfliktů skrze mediaci; ochrany (zejména u tématu dětí v ozbrojených konfliktech) a boji proti beztrestnosti; dále se věnovala tématu efektivního přístupu k operacím OSN a jejich řízení.

Belgie má silné vazby s některými státy v Africe. Zejména jde o její bývalé kolonie, mezi nimiž je na předním místě Demokratická republika Kongo a dále Rwanda a Burundi. Na tyto státy v regionu Velkých jezer se prioritně zaměřuje i její rozvojová pomoc. Další prioritou jsou pro Belgii státy oblasti Sahelu. Belgie podporuje společný přístup EU k řešení ekonomické i bezpečnostní situace Sahelu a ohrožení, která z ní plynou např. v migrační oblasti.

Ruskou agresi vůči Ukrajině odsoudila BE z principiálních důvodů, podporovala jednotnou politiku EU i NATO a nad rámec toho poskytla Ukrajině materiální, vojenskou i humanitární pomoc.

Váhu Belgie může omezovat odlišný přístup jejích regionů k některým zahraničně politickým otázkám s ekonomickou dimenzí (např. k uzavírání dohod o volném obchodu). Belgie, a to zejména její vlámská část patřila ke státům EU nejvíce ekonomicky zasaženým Brexitem.

Ztráty pro Belgii plynoucí z odchodu UK z EU v ekonomické oblasti byli zčásti kompenzovány z prostředků EU. Z podstatné části je regiony nahradily navázáním nových ekonomických partnerství (např. s Irskem).

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel Belgie:

 • 11 584 008 (k 1. 1. 2022).

Belgická populace roste přibližně o 0,5 % ročně. Toto tempo růstu je dvakrát vyšší než v předchozím roce, kdy pandemie covidu-19 způsobila zpomalení. Tempo je však v souladu s tím, co bylo běžné před pandemií.

Národnostní složení:

 • Dvě hlavní skupiny populace jsou odlišeny dle jazyka: nizozemsky hovořící Vlámové (6 698 876 k 1. 1. 2022) a frankofonní Valoni (3 662 495 k 1. 1. 2022).

Brusel má smíšené národnostní složení a obsahuje významnou mezinárodní komunitu spojenou s prací v institucích EU a NATO. Většina obyvatel Bruselu se hlásí k francouzské jazykové příslušnosti, přibližně 9 % k vlámské jazykové příslušnosti (2019).

V Belgii žije německy hovořící menšina (tvořící germafonní společenství) představující 78 604 (k 1. 1. 2022) obyvatel.

Významnou složkou belgické populace jsou imigranti, kteří v roce 2022 tvořili 12,8 % celkové populace. K 1. lednu 2022 byli dle původu na prvním místě Italové, následovali Maročani, Francouzi, Turci a Nizozemci.

Hustota zalidnění je poměrně vysoká (377 obyvatel na km2 k 1. 1. 2022), ale výrazně se liší podle regionů.

Náboženské složení:

 • Hlavním náboženstvím je římskokatolické (57,1 % obyvatel). Ateisté a agnostici tvoří 29,3 % a jiné křesťanské církve (zejména protestanté) 2,3 %. K islámu se hlásí 6,8 % obyvatel a k ostatním náboženstvím 4,5 %.
 • Nejpočetnější náboženská menšina je tak muslimská. Odhady o její početnosti se liší, některé hovoří o přibližně 500 tis. Je soustředěna převážně ve velkých městech, hlavně v Bruselu a v Antverpách.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Růst HDP v r. 2022 dosáhnul 2,9 % a pro r. 2023 se očekává snížení jeho růstu v důsledku dopadů války Ruska proti Ukrajině i vysoké inflace. Dopady agrese Ruska proti Ukrajině zvýšily v r. 2022 inflaci v Belgii na nejvyšší míru za posledních 40 let. Nezaměstnanost zůstala na stabilní úrovni, i když během r. 2022 došlo k vytvoření rekordního počtu nových pracovních míst (okolo 100 tisíc).

Vláda kvůli nárůstu cen energií a dalším sociálním dopadům nadále podporovala kupní sílu obyvatel, což vedlo k dalšímu růstu veřejného dluhu. Belgie má tak jedno z nejvyšších zadlužení veřejných rozpočtů v rámci EU. V r. 2022 dosáhl veřejný dluh 105 % DPH. I když se Belgie se nachází v předvolebním roce (volby do všech legislativních úrovní v červnu 2024), bude nadále vyzývána Evropskou komisí ke krokům vedoucím ke snížením svého zadlužení.

Dalším požadavkem ze strany Komise pro uvolnění prostředků z Národního plánu obnovy je dokončení reformy penzijního systému. Belgie má dlouhodobě vysokou míru úspor obyvatel. Dalšími možnostmi přílivu kapitálu jsou zahraniční investice, které jsou v Belgii tradičně vysoké. Rozhodující pro atraktivitu Belgie pro zahraniční investice bude flexibilita pracovního trhu a daňové zatížení.

Daňové zatížení patří k nejvyšším nejvyšší v EU. Současná vládní koalice plánuje během roku 2023 předložit návrh daňové reformy. Atraktivitu pro investory také ovlivní proces formování vlády po volbách v červnu roce 2024, který v Belgii bývá tradičně zdlouhavý a obtížný a to, jak politicky stabilní bude federální i další vlády, které z těchto voleb vzejdou.

Belgie využívá výhod své geografické polohy a kvalitní dopravní infrastruktury a orientuje se na zpracovávání dovozů do EU a reexportu dokončených výrobků do dalších zemí. 80 % HDP Belgie tvoří vývoz zboží a služeb. Silnými stránkami je tak zpracování, výroba a distribuce např. v oblasti chemických produktů, dopravního materiálu, strojů a elektrického vybavení.

Vládní program z října 2020 předpokládá zásadní transformaci belgické ekonomiky směrem k využití obnovitelných zdrojů. To s sebou přinese orientaci na nové technologie pro využití energie z větru a vodíku. Zásadní impuls dodalo rozhodnutí vlády z března 2022 o prodloužení dvou nejnovějších jaderných reaktorů a očekávané ukončení provozu zbývajících reaktorů v horizontu 10 let od r. 2026.

Součástí této dohody je výrazná podpora ve výši 1,16 miliardy Euro pro využívání obnovitelných zdrojů energie a investic do nich během dalších tří let. Belgie se také umísťuje na předních místech v EU v oblasti inovací a přitahuje významné investice do svých start-upů.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 2020 2021 2022 2023 2024
Růst HDP (%) -5,36 6,13 2,90 0,40 1,60
HDP/obyv. (USD/PPP) 54 459,01 58 705,49 64 130,00 66 570,00 68 600,00
Inflace (%) 0,43 3,22 10,33 6,10 2,80
Nezaměstnanost (%) 5,60 6,26 5,50 5,40 5,30
Export zboží (mld. USD) 421,84 548,79 632,50 653,30 685,80
Import zboží (mld. USD) 397,95 527,02 624,60 641,00 670,20
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 7,04 5,01 -6,40 -3,60 -2,00
Průmyslová produkce (% změna) -3,74 16,77 -0,80 0,50 2,20
Populace (mil.) 11,56 11,61 11,66 11,69 11,72
Konkurenceschopnost 25/63 24/64 21/63 N/A N/A
Exportní riziko OECD N/A N/A N/A N/A N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2022
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,70
Veřejný dluh (% HDP) 105,20
Bilance běžného účtu (mld. USD) -15,80
Daně 2023
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Belgie má nadále jeden z nejvyšších veřejných dluhů v EU: v r. 2022 dosáhl veřejný dluh 105 % DPH. I když se Belgie se nachází v předvolebním roce (volby do všech legislativních úrovní v červnu 2024), bude nadále vyzývána Evropskou komisí ke krokům vedoucím ke snížením svého zadlužení.

Daňové zatížení patří k nejvyšším nejvyšší v EU. Současná vládní koalice plánuje během roku 2023 a jetě před volbami v červnu 2024 předložit návrh daňové reformy, která by vedla s nížení daňového zatížení. Vzhledem k vnitrokoaličním rozdílům se spíše neočekává, že by tato reforma byla současnou vládní koalicí dokončena. Pokud bude obdobná široká koalice pokračovat i po volbách v r. 2024, nelze očekávat zásadnější reformy nebo výrazné omezování veřejných výdajů.

Ukazatele udržitelnosti belgického dluhu se v loňském roce zlepšily díky silnému hospodářskému růstu a vysoké inflaci (v průměru 10,3 %). Tento trend pomohl zvýšit úroveň nominálního HDP, což vedlo ke snížení veřejného dluhu ze 109,2 % HDP na konci roku 2021 na 105,2 % na konci roku 2022. Nižší dluhové zatížení vládního sektoru se projevilo také v nižším rozpočtovém deficitu, který se snížil z 5,6 % HDP v roce 2021 na 4,7 % v roce 2022.

Podle předběžných údajů Belgické národní banky (NBB, centrální banka) vzrostly vládní příjmy v roce 2022 meziročně o 13,6 % na 140,9 mld. eur. EUR, což odráží především silný meziroční růst příjmů z daně z přidané hodnoty (DPH) (o 8,4 % na 43,8 mld. EUR) a přímých daní (o 16,7 % na 76,2 mld. EUR), neboť silnější domácí ekonomika zaznamenala solidní růst mezd a zvýšené spotřebitelské výdaje. Zvýšený růst vládních výdajů ve stejném období však zabránil výraznějšímu snížení rozpočtového deficitu, což je trend, který pravděpodobně zabrání výraznějšímu zlepšení belgických veřejných financí v následujících čtvrtletích.

Belgie má ve vztahu ke zbytku světa čistou věřitelskou pozici. Rovnováha mezi zahraničními finančními aktivy a závazky představovala v roce 2018 41,3 % HDP, což je jedna z nejvyšších hodnot v EU. Čistá věřitelská pozice Belgie má původ v soukromém sektoru, zejména v belgických domácnostech, které v roce 2018 vlastnily hrubá aktiva – zahraniční i domácí – představující 289 % HDP. (Zdroj: OECD, BNB).

2.3. Bankovní systém

Bankovní systém Belgie je velmi liberalizovaný a otevřený. Vedle centrální banky Banque Nationale de Belgique (NBB) tvoří belgickou bankovní soustavu velký počet soukromých bank a spořitelen často kapitálově spojených s pojišťovacím sektorem.

Čtyři nejvýznamnější – Fortis Banque, ING, KBC Bank a Belfius (dříve Dexia Bank) zaujímají více než 2/3 podíl v sektoru. Celkově 85 bank (v r. 2021) působících v Belgii bylo z 80 % vlastněno zahraničním kapitálem, 20 % mělo majoritního belgického vlastníka.

Bankovní krize v Belgii postihla v období let 2008 až 2011 několik velkých bank. Předmětem záchrany ze strany státu nebyla jen banka Fortis, ale i banky Dexia, KBC a pojišťovna Ethias. Ve druhé polovině roku 2011 musel stát v rámci záchrany banky Dexia zcela převzít pod státní kontrolu belgickou část této skupiny (Dexia Bank Belgique). Banka byla poté přejmenována na Belfius.

Belgie byla zemí s největší sítí bankovních poboček. V důsledku pandemie banky snížily své náklady mj. masivním rušením svých poboček. Specifikem Belgie je také velký počet i menších aktérů bankovního sektoru se specializací ve správě aktiv, privátním a investičním bankovnictví.

Pět nejsilnějších bank:

 • Fortis BNP Paribas – dceřiná společnost francouzské Paribas Fortis, dosud měla nejvíce poboček z bank působících v Belgii; její podíl na bankovním trhu je vice než 20 %;
 • KBC – nejhodnotnější banka v Belgii v r. 2020, zaměřuje se na digitalizaci svých služeb; má vazbu na ČR, kde působí pod názvem ČSOB.
 • ING Belgium – dceřiná společnost nizozemské ING Group, poskytuje služby zejména pro individuální klienty včetně pojišťovnictví a správy aktiv; v r. 2022 znížila svoji popularitu nejvýraznějším rušením poboček.
 • Belfius Bank and Insurance – pod státní kontrolou. Zaměřuje se na financování investic na úrovni místní správy;
 • Argenta Spaarbank – je členem skupiny Argenta Group a působí v zemích Beneluxu.

2.4. Daňový systém

Vzhledem ke čtyřem úrovním státní správy – národní (federální), regionální, provinční a komunální – je belgický daňový systém považován za velmi komplikovaný.

Schematicky lze belgický daňový systém rozdělit do 3 kategorií: federální daně (DPH, daně z příjmu, spotřební, registrační, dědická, celní poplatky) místní daně (daně na ochranu život. prostředí, za užívání energie, přirážka k dani z příjmu, atd.) modifikované daně (dohody o zamezení dvojího zdanění).

Belgie je zemí s nejvyšším daňovým zatížením práce v EU, přičemž kumulovaná maximální výše daně z příjmu fyzických osob dosahuje 53 % mzdových nákladů.

Daň z příjmu fyzických osob pro rok 2023:

 • 25 % pro osoby s ročním výdělkem do 15 200 Eur
 • 40 % pro osoby s ročním výdělkem 15 200–26 830 Eur
 • 45 % pro osoby s ročním výdělkem 26 830–46 440 Eur 50 % pro osoby s ročním výdělkem nad 46 440 Eur.

Daň z příjmu právnických osob ve fiskálním roce 2023: 25 % (snížení z 29 % v r. 2020).

Společnostem, vlastněným více než z 50 % jednotlivci nebo s nízkým zdanitelným ziskem může být tato částka snížena.

Sazba daně pro podniky se zdanitelným příjmem do 100 000 Eur je 20 %. Společnosti musí zaplatit příplatek ve výši 6,75 % ze svého konečného vyúčtování daně z příjmů právnických osob poté, co jej vyhodnotí úřady. Společnosti se mohou tomuto poplatku vyhnout tím, že provedou dostatečné platby daní předem.

Výhledově se belgický daňový systém může změnit plánovanou dańovou reformou, kterou vládní koalice plánuje schválit do konce svého mandátu (červen 2024). Tato reforma je v současnosti diskutována, měla by víst k snížení daňového zatížení firem.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna ČR a Belgie po překonání období pandemie od r. 2021 rostla. Konstatně převažoval import z ČR do Belgie, zaměřený na automobilový průmysl:


2018 2019 2020 2021 2022
Import z ČR (mld. CZK) 93,95 95,60 93,20 108,08 123,66
Export do ČR (mld. CZK) 62,40 66,40 60,30 77,17 86,88
Saldo s ČR (mld. CZK) -31,60 -29,17 -32,53 -30,91 -36,78

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3 Název zboží Hodnota (mil. CZK) Podíl z celku (%)
781 Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 26 519,97 21,00
784 Díly a příslušenství vozidel motorových 7 572,68 6,00
741 Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly j. n. 6 699,07 5,00
743 Čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory ap. 5 096,54 4,00
752 Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 4 702,66 4,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3 Název zboží Hodnota (mil. CZK) Podíl z celku (%)
541 Léčiva, výr. farmaceut. (ne antibiotika, hormony ap.) 8 012,00 9,22
575 Hmoty plastické ostatní v prvotních formách 6 094,12 7,01
553 Voňavky, přípravky kosmetické a toaletní (bez mýdel) 4 802,04 5,53
675 Výrobky ploché válcované z oceli legované 2 709,12 3,12
542 Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 2 634,23 3,03

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

Obchod v rámci EU představuje 65 % belgického vývozu: Německo 17 %, Francie 14 % a Nizozemsko 12 %. Mimo EU směřuje 8 % do Spojeného království a 7 % do Spojených států.

Pokud jde o dovoz, 62 % pochází z členských států EU (Nizozemsko 17 %, Německo 14 % a Francie 10 %), zatímco mimo EU pochází 7 % ze Spojených států a 5 % z Číny.


2018 2019 2020 2021 2022
Import z EU (mil. EUR) 258 038,00 259 758,10 238 856,40 310 027,00 410 919,30
Export do EU (mil. EUR) 385 355,10 383 017,10 348 398,60 446 514,30 346 467,40
Saldo s EU (mil. EUR) -26 998,40 -30 336,90 -25 629,50 -30 425,10 -64 451,90

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU


2018 2019 2020 2021 2022
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 138 232,10 139 391,90 130 682,70 155 637,90 N/A
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 155 868,60 135 102,80 124 818,60 N/A N/A
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 15 928,10 14 982,10 4 828,30 N/A N/A

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Belgie se stabilně umísťuje mezi státy EU, které přitahují nejvíce zahraničních investic: v roce 2022 zaujala 9. místo. V roce 2022 se celkový počet zahraničních investic v Belgii se oproti roku 2021 snížil o 4 % (jednalo se 234 projektů). Zahraniční investice v roce 2022 vedly k vytvoření 8 071 pracovních míst, což je o 16 % více než v roce 2021.

V r. 2022 připadlo 70 % přímých zahraničních investic na osm zemí: Spojené státy (41 projektů), Francii (30), Spojené království (27), Německo (19), Nizozemsko (17), Čínu (11), Japonsko (11) a Dánsko (7). I přes 11% pokles počtu projektů oproti roku 2021 tak Spojené státy zůstávají největším zahraničním investorem v Belgii.

Hlavními sektory v Belgii pro PZI jsou obchodní služby, doprava a logistika, farmaceutický průmysl a ICT. Významná část PZI směřuje do inovativních projektů a start-upů např. ve farmaceutickém sektoru. Belgie je atraktivní pro kvalitu svojí pracovní síly a dynamickou podnikatelskou kulturu. Hlavními riziky pro atraktivitu Belgie jsou vysoká úroveň zdanění a složitost daňového systému, náklady na pracovní sílu a politická stabilita.

Belgie je pro Českou republiku významným zdrojem přímých zahraničních investic, které k 31. 12. 2020 dle údajů ČNB dosáhly 3,2% podíl na celkových PZI v ČR. Mezi největší investice patří investice KBC (100% vlastník banky ČSOB). Naopak české investice v Belgii jsou prozatím zanedbatelné.

Vzhledem k vysoce konkurenčnímu trhu v Belgii existují příležitosti pro investice ČR v Belgii zejména v oblasti start-upů a inovativních sektorech, v nichž mají ČR i Belgie silné postavení: farmaceutický průmysl, elektronika a ICT. Další příležitosti se nabízejí v přechodu Belgie na obnovitelné zdroje energie: větrná a solární energie a využívání vodíku v dopravě.

3.3. FTA a smlouvy

Belgie je členem EU od 1. 1. 1958 a členem eurozóny od 1. 1.1999.

Smlouvy s ČR:

 • Smlouva o přistoupení ČR k EU (Belgie byla jednou ze smluvních stran): vstoupila v platnost 1. 5. 2004, publikace č. 44/2004 Sb.
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Belgického království o mezinárodní silniční dopravě (Praha, 17. 4. 1968), publikace č. 110/1969 Sb., vstup v platnost: 31. 10. 1968.
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 16. 12. 1969), publikace č. 95/2000 Sb., vstup v platnost: 24. 7. 2000.
 • Dohoda o podpoře a ochraně investic mezi ČSFR-UEBL (Union Economique Belgo-Luxembourgeoise)*, vstoupila v platnost 13. 2. 1992, publikace č. 574/192 Sb.
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě (Brusel 6. 4. 1998), publikace č. 129/2003, vstoupila v platnost: 23. 6. 2006
 • Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou regionu Valonskoze dne 28. 3. 2001, vstoupila v platnost: 22. 7. 2002, publikace č. 114/2002
 • Dohoda o spolupráci mezi vládou ČR a Vlámskou vládou ze dne 12. 2. 2002, vstoupila v platnost: 29. 5. 2003, publikace č. 99/2003 Sb.

Poznámka: Dohody, které vstoupily v platnost před rozdělením ČSFR, byly převzaty do právního řádu České republiky k 1. 1. 1993.

Významnou dohodou z ekonomického hlediska je Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku. Tato smlouva doplňuje ustanovení národních daňových systémů obou států a určuje, který z těchto dvou států má právo daný příjem zdanit.

Vzhledem k silné roli regionů Vlámska a Valonska v belgické federaci hrají v praxi velmi významnou roli i obě výše uvedené Dohody o spolupráci s těmito regiony. Jejich pracovní programy obsahují konkrétní projekty, v nichž byla již dohodnuta spolupráce nebo se předpokládá v budoucnosti.

3.4. Rozvojová spolupráce

Belgie je významným poskytovatelem rozvojové pomoci a tato oblast zaujímá také důležité místo v její zahraniční politice.

Pro rozvojovou spolupráci si zvolila 14 států, tzv. partnerských zemí, do kterých prioritně směřuje svou pomoc. Jde o Benin, Burkinu Faso, Burundi, Guineu, DR Kongo, Mali, Maroko, Mosambik, Niger, Palestinu, Rwandu, Senegal, Tanzanii a Ugandu.

Belgie se zaměřuje se zejména na tzv. křehké státy (fragile states), nejméně rozvinuté státy (Least Developed Countries – LDCs). Hlavními cílovými zeměmi spolupráce byly DR Kongo, Rwanda a Burundi. Belgická rozvojová spolupráce má partnerství s 83 organizacemi pracujícími ve 49 zemích po celém světě.

Počátkem roku 2019 byla v rámci zvýšení transparentnosti rozvojové politiky Belgie spuštěna webová stránka Openaid.be. Na tomto datovém portálu jsou uváděny informace o projektech, programech a organizacích.

Belgie se v naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs 2030) orientuje na oblast míru a bezpečnosti, otázky klimatu a nerovností. Novým tématem je potravinová bezpečnost a zemědělství. Významná je také oblast digitalizace – Digital for Development (DfD), která počítá se zapojením belgického IT sektoru a mohla by být příležitostí i pro spolupráci s českými subjekty. Belgie podporuje roli Evropské investiční banky a má zájem o zapojení soukromého sektoru skrze European Fund for Security and Development a pod hlavičkou EU Global Gateway.

Pro zapojení českých firem do spolupráce s Belgií je pro identifikaci možných témat předpokladem komunikace skrze Českou rozvojovou agenturu k aktuálním projektovým prioritám Belgie, které mohou být i v teritoriích mimo její tradiční priority (např. východní sousedství EU). Dále doporučujeme se zaměřit na projekty v oblasti Sahelu a Velkých jezer v Africe a zde hledat styčné body s Belgií a nabídky, které by ji mohly doplnit jako zde již etablovaného aktéra.

S agresí Ruska vůči Ukrajině se objevuje zájem belgických firem o projekty na Ukrajině ve spolupráci s ČR.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

▶ Perspektivní obor 1: Energetika

Významné příležitosti budou v oblasti vodíkových technologií, kde se Belgie plánuje stát předním dovozcem čistého vodíku z mimoevropských zemí a potřebuje k tomu technická řešení, jako jsou například vysokotlakové nádoby s velkým objemem. Plánované ukončení provozu jaderných elektráren bude vyžadovat řešení pro ukončení provozu stávající jaderných reaktorů. Belgie se s vládní podporou zaměřuje na větrnou energetiku, v níž se chce stát předním producentem energie i lídrem v technických řešeních. V tomto sektoru bude potřebovat doplnit některá technologická řešení a komponenty.

Větrná energetika má velkou vládní podporu: v dubnu 2023 proběhl summit premiérů a hlav států sedmi evropských zemí v Ostende k rozšíření spolupráce. Vláda Belgie chce udržet svoji roli lídra v technologiích. Pro ambice v tomto sektoru bude značné investice do technologických řešení a take bude potřebovat dovézt některé komponenty. Ukončení provozu jaderných elektráren má nastat v r. 2025. Bylo dohodnuto, že dva ze všech nynějších reaktorů budou ponechány v provozu na omezené období.

Centrum pro výzkum jaderné energie (SKN-CEN) v Mol má být zapojeno do projektu na vývoj techniky umožňující minimalizovat množství radioaktivního odpadu, které bude vytvořeno během demontáže jaderných elektráren (belgický Národní plán obnovy na tento projekt vyčlenil 25 mil. eur). Na demontáž již nefunkčních jaderných reaktorů bude třeba expertíza, která s odstupem od jádra bude v Belgii více žádaná. Tyto expertní kapacity a technologie na demontáž bude třeba doplnit. Belgie se chce zaměřit na budoucí využití modulárních jaderných reaktorů: v této oblasti bude perspektivní nabídnout expertýzu.

▶ Perspektivní obor 2: Zdravotnictví a farmacie

Belgie je lídrem v aplikovaném výzkumu a vývoji v biotechnologiích. Belgické firmy v oblasti Biotech a Medtech tak získaly přes 100 mil. EUR od Evropské investiční banky pro rok 2021, což bylo třetinou prostředků EIB pro tyto obory v celé EU. Spolupráce firem a výzkumu z ČR by mohla otevřít možnosti pro partnerství start-upů i etablovaných projektů, do kterých Belgie přitahuje vysoké kapitálové investice.

Celkový záměr vlády je dosáhnout postavení Belgie jako budoucího centra pro tyto obory s vysokou přidanou hodnotou. Za tímto účelem pracuje na zlepšení ekosystému a podporuje vznik center vývoje a produkce. Vláda dále poskytuje daňové pobídky z oblasti výzkumu a vývoje (např. Inovation Income Deduction). Aplikovaný výzkum a výroba se nacházejí ve Vlámsku i Valonsku. V Belgii existuje ve farmaceutickém průmyslu několik globálních společností s domácími kořeny, jako je UCB zaměřená na imunologii, původně začínající ve Valonsku nebo ve Vlámsku Janssen Pharmaceutica, patřící nyní do koncernu Johnson & Johnson, která propojuje výzkum, vývoj a produkci.

Ve Vlámsku i ve Valonsku tak v sektoru biotechnologií existuje velká řada menších společností i start-upů zaměřených na inovace, které fungují také v rámci technologických parků. V BioPark Gosselier se podle belgických údajů nachází 20 % evropské kapacity firem a projektů se specializací na genové a buněčné terapie. Spolupráce českých společností s belgickými inovativními firmami by mohla vést k partnerství a uzavírání konsorcií k čerpání prostředků z programů EU.

▶ Perspektivní obor 3: Inovativní high tech obory jako jsou polovodiče nebo letecký a obranný průmysl

Belgie má na svém území špičková výzkumná a vývojová pracoviště a byla zařazena Evropskou komisí do kategorie „inovačních lídrů“ v rámci EU, do níž bylo zařazeno pouze několik členských států EU. Jedním těchto pracovišť je výzkumný a vývojový institut IMEC, které patří ke globálním lídrům v oblastech nanotechnologií a vývoje polovodičů a čipů. Partnerství s IMEC a dalšími pracovišti pro převod inovativních řešení do průmyslu může českým menším firmám otevřít cestu ke kapitálově silným projektům a propojení s globálními hráči. IMEC, který je zapojen v globální akademické komunitě, nabízí konkrétní možnosti specializovaných pracovních pozic ve vědě a výzkumu.

Další možnosti jsou v sektoru obranného průmyslu s důrazem na letectví a vesmírné aplikace, v nichž podporuje výzkum a vývoj federální vláda částkou 1, 8 miliardy Euro na období let 2022-2030. Vláda také představila v říjnu 2022 Defence Industry Research Strategy (DIRS), která zahrnuje prioritní oblasti pro inovace v obranném sektoru, včetně kybernetické bezpečnosti. Belgie rozvíjí své inovační a výzkumné programy v oblasti obrany s cílem se zapojit do nadnárodních/evropských programů.

Belgie bude do Chips Act EU zapojena svým výzkumným a vývojovým centrem IMEC se sídlem v Lovani, který svoji činnost z podstatné části zaměřuje na komerční využití svého výzkumu. Předpokládá se, že z prostředků EU získá IMEC jako jeden z globálních lídrů ve vývoji polovodičů a čipech významnou podporu. Dalším příkladem pro výzkum a vývoj v Belgii je obranný sector s důrazem na letectví a vesmírné aplikace. Vláda jej podporuje svými programy, jako je Defence Industry Research Strategy (DIRS) a dotacemi pro kosmický průmysl ve výši 250 mil. Euro ročně.

▶ Perspektivní obor 4: ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Národní plán obnovy Belgie i plány jeho federovaných regionů počítají s velkou podporou digitalizace ve státní správě a ve školství. Nabízejí se příležitosti ve specifických oblastech kyberbezpečnosti, umělé inteligence a ochrany dat. V Belgii je v této oblasti významně rozvinutá start-upová scéna.

▶ Perspektivní obor : Železniční sektor

Vláda Belgie plánuje v rámci snižování emisí podporovat železniční dopravu osob i zboží. S tímto cílem bude budovat propojení s dalšími železničními sítěmi v EU, aby mohlo být např. přepravováno zboží z letiště v Lutychu, které je uzlem nejen pro leteckou dopravu zboží z Číny. Součástí toho úsilí budou projekty na podporu zelených technologií, jako například využití vodíku v železniční dopravě.

▶ Perspektivní obor 6: Vesmírný a obranný průmysl

V oblasti aeronautiky a vesmírného průmyslu je Belgie zaměřena ve své valonské části na mezinárodní projekty: Ariane 6, komponenty pro bojový letoun F-35 (první dodávky od r. 2024). V těchto projektech rozvíjí nové kapacity s perspektivou jejich využití pro další programy a zákazníky v civilní i vojenské oblasti. V obranném sektoru plánuje Belgie zapojení do dalších projektů vojenských letounů (SCAF, Tempest) a do vývoje nových typů tanků (MGCS). Belgie má také významný podíl malých a středních podniků. Valonská vláda na jejich podporu iniciovala technologické partnerství Wings, které 112 miliony Euro dotuje 19 firem.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Belgičané v jednáních postupují profesionálně a věcně. Zástupci firem si nezakládají na přílišných formalitách, jednají promyšleně s důrazem na dlouhodobější strategii a možnosti navázání trvalejších vztahů, pokud charakter obchodu či spolupráce takový postup umožňují.

Jsou schopni dostatečné flexibility a jednání se snaží vést od počátku spíše v duchu „win-win“. Jsou však dostatečně sebevědomí a nároční. Projednané podmínky považují za závazné a vyžadují, aby byly plněny, zejména pokud jde o termíny, objemy, kvalitu a platební podmínky. Naprostá většina belgických firem má zkušenosti s mezinárodním obchodem.

Problémem může být chybějcí povědomí o ČR jako tradiční průmyslové zemi nebo zkreslené představy o ČR jako zemi z tzv. východní Evropy.

4.2. Oslovení

Belgičané nejsou přehnaně formální, ale na začátku kontaktů formality dodržují. Existují regionální rozdíly: ve Vlámsku je časté oslovení prvním jménem i při zachování poměrně formální komunikace (více anglosaský model).

Frankofonní Valonsko je v písemné i verbální komunikaci více formální. Belgičané nekladou důraz na používání titulů, s výjimkou akademických hodností (doktor, profesor atp.).

Běžně se používají vizitky ve standardní úpravě. S ohledem na jazykovou rozdílnost je vhodné disponovat jak francouzskou, tak vlámskou verzí; případně lze využít anglickou a francouzskou mutaci.

4.3. Obchodní schůzka

Sjednání schůzky je vhodné zahájit komunikací emailem se určením podrobností, co se týče záměru a cíle jednání a jeho účastníků.

Je třeba se připravit na to, že někdy nejsou odpovědi na emaily rychlé, a to zejména v počátcích kontaktů. Nemusí to však ukazovat na nezájem o dané jednání. Většinou pomůže telefonické připomenutí, které vysvětlí i důvod zdržení s odpovědí na belgické straně.

Pracovní jednání probíhají většinou v kancelářských prostorech, poté je častou součástí jednání pracovní oběd. Ten může probíhat už v restauraci.

Načasování schůzek: V Belgii je zvykem začínat pracovní den později, dopolední schůzky je vhodné sjednat až od 10 hodin (v každém případě nedoporučujeme navrhovat začátek jednání před 9 hodinou, pokud k tomu nění zvláštní důvod). Posunu odpovídá i delší pracovní den, proto ani pracovní večeře v návaznosti na předchozí jednání nemusí být výjimkou.

Dary nejsou běžné, belgický styl je v podstatě věcný a předávání darů se neočekává.

Při jednání může být překvapivá malá znalost a povědomí o reáliích nebo historii České republiky, která bývá i přes své dlouholeté členství v EU mechanicky řazena do tzv. východní Evropy. V tomto smyslu může některé belgické partnery být překvapením např. průmyslová tradice ČR nebo její historické propojení se západní Evropou.

Belgičané přistupují k obchodnímu vyjednávání racionálně a pragmaticky. Jsou velmi dobří vyjednavači, kteří se dokáží soustředit na dořešení detailů.

Vyjednávání v Belgii není v zásadě odlišné od přístupu v ČR či regionu střední Evropy. Je vhodné vnímat rozdělení Belgie na frankofonní část a vlámskou část hovořící nizozemsky a respektovat toto jazykové rozdělení.

Doporučujeme proto nepoužívat francouzštinu ve vlámské části a raději se předem domluvit na použití angličtiny. K využití času přistupují Belgičané velmi efektivně. Při jednání není obvyklé výrazně projevovat emoce nebo je využívat k působení na obchodní partnery.

Mezi teritorii nejsou v Belgii zásadní rozdíly, co se týče přístupu k obchodním jednáním. Valonská část je více formální, vlámská oblast se kloní k velmi přímému způsobu vystupování.

Vlámská část je celkově dynamičtější, co se týče ekonomiky, a tomu může odpovídat i přístup k jednání.

Alkohol je při obchodních jednáních běžnou součástí pracovního oběda či večeře, ale jeho obvyklá konzumace bývá celkem omezená.

Na běžné obchodní nebo pracovní jednání většinou není běžné se oblékat velice formálně (pokud se nejedná o příležitost na vysoké úrovni). Celkem častý je styl „smart casual“ (jeho vhodnost odpovídá příležitostem k jeho použití v ČR). Jednací týmy v Belgii nemají specifické složení, a ani se neočekává od partnerů.

I když je Blegie v podstatě spíše konzervativní zemí, stále se v ní více prosazují ženy v exekutivních funkcích (zejména v politice, ale i jako CEO významných společností), a to se může odrazit i na složení týmu z belgické strany.

Zvaní obchodního partnera domů není běžné, kromě případů, kdy se jedná např. o dlouhobější obchodní vztahy. V neformálním přístupu k pracovním a obchodním kontaktům je běžnější pozvání „na pivo“.

4.4. Komunikace

Ve frakofonní části Belgie je možné se předem domluvit na využití tlumočení. Ve vlámské části a obvykle i v Bruselu je více bežné využít jako společný jazyk angličtinu. V podstatě v obchodní sféře v Belgii je bežná znalost angličtiny.

Ve Vlámsku je na ni kladen větší důraz a její znalost běžně bývá na velmi vysoké úrovni. Komunikační tabu mohou být složitá politická témata, jako jsou rozdíly mezi oběma hlavními regiony a budoucí rozdělení pravomocí v Belgii nebo téma separatismu (na vlámské straně). Tato témata vzbuzují emoce a jsou velmi složitá – v belgické společnosti je obecně tendence se takovým typům témat vyhýbat. Také nejsou vhodná témata jako je přímá kritika královské rodiny, která je v Belgii dosti respektována.

Doporučujeme formální zahájení komunikace emailem, případně doplnit telefonickým rozhovorem pro vyjasnění detailů.

4.5. Doporučení

Podnikatelé, kteří se chystají do Belgie, by mohli předem využít konzultace k belgickému trhu a situaci na něm v centrále českými institucí jako je CzechTrade nebo CzechInvest.

Doporučujeme také si záměr k jednání předem precizně připravit, protože Belgičané preferují dobře strukturované jednání. Ocení také znalost širších souvislostí k tématu nebo belgických reálií.

4.6. Státní svátky

Státní svátky v roce 2023:

 • 1. ledna 2023 (Nový rok)
 • 10. dubna 2023 (Velikonoční pondělí)
 • 1. května 2023 (Svátek práce)
 • 18. května 2023 Nanebevzetí Ježíše Krista (6. čtvrtek po Velikonocích)
 • 29. května 2023 – Letnice (7. pondělí po Velikonocích)
 • 21. července 2023 – státní svátek
 • 15. srpna 2023 (Nanebevzetí Panny Marie)
 • 1. listopadu 2023 (Všech svatých)
 • 11. listopadu 2023 (Den příměří – konec 1. světové války 1918)
 • 25. prosince 2023 (Vánoce)

V Belgii také existují regionální svátky:

 • 11. 7. 2023 Svátek Vlámského společenství
 • 27. 9. 2023 Svátek Francouzského společenství

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

V Belgii platí obecná zásada, že o uplatnění výrobku na trhu rozhoduje zejména vztah kvalita – cena.

Finální fázi vstupu na trh musí předcházet dokonalá znalost situace na trhu dané komodity a volba vhodného způsobu zpracování trhu na základě marketingové studie.

Vstup na belgický trh není snadný, avšak po navázání obchodního kontaktu a úspěšné realizaci prvního kontraktu existuje předpoklad dlouhodobé obchodní spolupráce.

V Belgii jsou zavedeny všechny běžné formy zpracování trhu známé v zemích EU. Jejich výběr je na vůli firmy, nicméně může být ovlivněn zvyklostmi v daném segmentu trhu.

Pokud je např. známo, že belgický sektor velkodistribuce potravin a některých průmyslových výrobků je silně koncentrován (ovládají ho velké skupiny jako Carrefour, Delhaize le Lion, Colruyt, Macro, Aldi, Brico a další se sítěmi velkoplošných maloobchodních nebo diskontních prodejen, či obchodními domy), pak je zřejmé, že od orientace na malé firmy nelze očekávat větší výsledky.

Ačkoli je možné, např. ve styku s velkodistributory, zpracovávat trh přímo bez prostředníka, rozšířený je prodej přes místní zástupce již proto, že přímé zpracování trhu je velmi náročné a u některých komodit nemožné.

Zástupce je zcela nezbytný v případě dodávek strojů a průmyslového zařízení, kdy je třeba disponovat skladem náhradních dílů a zajistit poprodejní servis. Je prakticky nezbytné mít samostatného zástupce pro Valonsko a zvlášť pro Vlámsko.

Bariéry pro vstup na belgický trh vzhledem k členství ČR v EU neexistují. Od 1. května 2004 po vstupu ČR do EU došlo k zásadní změně, belgický trh se stal pro ČR součástí Jednotného vnitřního trhu EU. ČR i Belgie uplatňují svoji obchodní politiku v rámci Společné obchodní politiky EU.

Se vstupem ČR do EU se rovněž zásadně změnily podmínky související s průvodními doklady pro zboží a služby.

Běžnými průvodními doklady používanými v obchodním styku jsou pouze obchodní faktura a přepravní doklad (nákladní/náložný list). Na faktuře musí být odděleně uvedena hodnota zboží a ověřené mezinárodní DIČO příjemce zásilky, což opravňuje k fakturaci bez DPH.

DIČO se dá ověřit na portále VIES. Čeští vývozci se musí přizpůsobit uplatňování zdaňování DPH dle pravidel EU. Vývoz do některého z členských států již není klasickým vývozem a dovozem, jako doposud, ale takzvaným vnitrounijním dodáním nebo pořízením se všemi daňovými důsledky.

Český vývozce má nárok na odpočet DPH jen v tom případě, že dodá zboží nebo služby osobě, která je k DPH registrována. Pouze v tomto případě dodá svému partnerovi zboží bez daně. V opačném případě je povinen prodat zboží zahraničnímu partnerovi včetně DPH.

Pozornost je nutné obzvláště věnovat v případě obchodování s položkami, na které je uvalena spotřební daň.

Dovoz ze třetích zemí, pokud není smluvně upraveno jinak, podléhá celnímu odbavení. Celní režim EU určují Nařízení Rady č. 2913/92 z 12. 10. 1992 stanovující celní zákon ES a Nařízení EK č. 2454/93 z 2. 7. 1993 stanovující pravidla pro provádění celního zákona.

Vývoz není až na výjimky (strategické materiály) omezován. Vývozce má pouze oznamovací povinnost pro Eurostat (Avis d’exportation).

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Nejběžnějšími formami přímého zastoupení zahraničních firem v Belgii jsou dceřiné firmy v podobě s.r.o. nebo a.s. a pobočky.

Na základě zákona z 16. ledna 2003 byly založeny organizace Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) a 8 Guichets d’entreprises agréés. Důvodem jejich zřízení bylo zjednodušení administrativy související se zakládáním podniku nebo živností a poskytováním informací podnikatelské veřejnosti.

BCE disponuje všemi údaji ve spojitosti s činností podniku a kompletní databází všech podnikatelských subjektů v Belgii. Rovněž tak uděluje každé právnické a fyzické osobě jednotné identifikační číslo (JIČ). JIČ generuje veškeré údaje související se statutem a aktivitami podniku (název podniku, adresa, právní forma, číslo účtu a název banky, spojení na úřední věstník a centrálu ročních bilancí podniků u Belgické národní banky atd.). Na základě přiděleného JIČ nemusí podniky zajišťovat tytéž formality u různých subjektů. BCE provádí prostřednictvím „Guichets d’entreprises“ registraci všech právnických a fyzických osob, jakož i asociací působících v Belgii.

Guichet d’entreprises (GE) je soukromá organizace pověřená federální vládou k výkonu specifických úkolů a má v Belgii 200 poboček, které shromažďují údaje od podnikatelů. Úkolem GE je: provádět zápis do BCE všech právnických a fyzických osob.

JIČ nahrazuje číslo TVA a číslo ONSS (Organisation Nationale de Securité Sociale), ověřovat předepsané podmínky pro zápis do příslušné profese, na přání klienta poskytnout servisní průvodní služby, jako jsou zápisy pro TVA a ONNS, nebo žádosti o autorizaci dokumentů.

Všechny firmy musí mít otevřený bankovní účet a své pracovníky registrovat u Úřadu sociálního zabezpečení. Dále se právnické i fyzické osoby v okamžiku zahájení podnikatelské činnosti musí registrovat u berního úřadu při ministerstvu financí. Řada činností v rámci samostatného podnikání přitom může náležet do kategorie regulovaných nebo povolovaných profesí, což vyžaduje udělení potvrzení o zřízení firmy živnostenským úřadem provincie.

Otázkami podnikání a zahraničních investic se zabývají regionální ministerstva s působností v hospodářské problematice. Zde lze získat informace o právní úpravě upravující zřizování firem a o podporách pro investory s všeobecnou nebo jen regionální platností. Konkrétní postup je možno konzultovat se specializovanými poradenskými firmami. Podrobné a aktuální informace lze získat na portále ministerstva ekonomiky – SPF Economie.

5.3. Marketing a komunikace

Základní formou propagace na místním trhu je účast na výstavách a veletrzích, zejména specializovaných. Využívaná je také propagace v masmédiích, zejména v televizi a v novinách a časopisech. Přitom je třeba vzít na vědomí, že frankofonní veřejnost nelze oslovit prostřednictvím vlámského média, stejně tak by bylo kontraproduktivní působit na vlámskou veřejnost prostřednictvím média používajícího francouzštinu.

Prospektová dokumentace by měla být v některém z úředních jazyků, nejlépe v každém zvlášť. Náhražkou za holandštinu může být angličtina, v menší míře i němčina.

Vhodnou formou propagace, a to jak z hlediska konečného efektu, tak nákladů, může být obchodní mise, kontaktní akce, firemní prezentace spojená s výstavkou zboží. Tyto akce však mohou mít v Belgii úspěch pouze tehdy, jsou-li předem dobře připraveny, vč. zajištění účasti představitelů podnikatelského sektoru, který má akce oslovit. Je třeba s každým zvaným individuálně pracovat.

V Belgii nabídka akcí tohoto druhu vysoce převyšuje poptávku. Je velmi vhodné svěřit takové akce specializované místní marketingovénebo PR agentuře. Využívané jsou všechny formy reklamních kanálů: sociální sítě i web, veřejné i soukromé sdělovací prostředky, tiskoviny, billboardy (tyto reklamní plochy jsou rozmístěny v menším rozsahu než v ČR).

V marketingu nedoporučujeme používat odkazy na etnické nebo náboženské rozdíly nebo genderově směřovaná témata. Příliš agresivní kampaň nemusí mít pozitivní ohlas, i vzhledem k tomu, že celkově je belgická společnost konzervativněší než v ČR a nereaguje vždy s tolerancí na tento typ reklamních kampaní.

V Belgii, a zejména v Bruselu, působí velké množství agentur orientovaných na PR i HR. Důvodem je i koncentrace firem kvůli mezinárodním organizacím se sídlem v Bruselu (EU, NATO).

Pro doporučení konkrétní agentury vhodné pro danou oblast a účel doporučujeme se obrátit na zastoupení CzechTrade/CEBRE v Belgii.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Belgie je stejně jako všechny členské státy EU členem WTO.

Problematika ochrany duševního vlastnictví spadá do kompetence federálního ministerstva ekonomiky (Service public fédéral Economie). Ochranou duševního vlastnictví je pověřen úřad OPRI (Office belge de la Propriété intellectuelle).

Dotazy a kontakty týkající se legislativy, zákonů, statistiky a různých nařízení lze nalézt na internetové adrese ministerstva. Případné dotazy je možné zaslat přímo na OPRI prostřednictvím e-mailu: OPRIDIE-Jur@economie.fgov.be.

I když obecně nejsou registrovány v Belgii závažné problémy s dodržováním práv duševního vlastnictví, doporučuje se provést v této oblasti prověření (due dilligence) potenciálních partnerů, případně s využitím právní kanceláře.

Pro střední a menší podniky se doporučuje případně využití poradenství ze strany svazových zájmových zastoupení (kancelář CEBRE/CzechTrade v Bruselu).

5.5. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek se řídí právní úpravou EU. Informace o veřejných zakázkách vypsaných na území EU a o programech a projektech EU jsou uveřejněny v „Journal officiel“, který lze získat v Office des publications officielles de l’UE (rue Mercier 2, 2985 Luxembourg) nebo v Moniteur belge, Chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles.

Webová databáze veřejných zakázek se nachází na adrese Open Tender či na e-Procurement.

Přehledná platforma pro zveřejňování evropských veřejných zakázek je TED (Tenders Electronic Daily) na webu: Tenders Electronic Daily.

Podle belgického vnitrostátního práva existuje sedm různých postupů ve vyhlašování tendrů:

 • 1. otevřené řízení,
 • 2. uzavřený postup,
 • 3. soutěžní řízení s vyjednáváním,
 • 4. přímé vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním,
 • 5. soutěžní dialog,
 • 6. inovační partnerství,
 • 7. jednací řízení bez předchozího zveřejnění.

V závislosti na typu postupu se časové limity pro přihlášení mohou lišit od 22 do 35 dnů. Tyto lhůty určí veřejný zadavatel, který zohlední složitost zakázky a dobu potřebnou k přípravě nabídek.

Je třeba rozlišovat mezi zakázkami na stavební práce, dodávkami nebo smlouvami na služby, protože vedou k odlišným právním režimům. Všechny informace k novým kontraktům jsou zveřejněny na webu FPS Policy and Support (BOSA) – Veřejné federální služby pro zásady a podporu. Podrobné informace pro podání tendru lze nalézt na webové stránce: Public Procurement a Veřejné federální služby pro zásady a podporu (BOSA).

Vzhledem k tomu, že v Belgii sídlí instituce EU, doporučujeme firmám sledovat i tendry EU v systému TED Evropské komise (Tenders Electronic Daily).

Firmám, které mají zájem podat žádost do tendrů, doporučujeme se v systému Evropské komise předem registrovat. Firmy budou mít možnost zároveň dostávat informace o tendrech z oblastí, ve kterých působí. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednotný systém EU, nalézají se v systému tendry, jejichž plnění probíhá v celé EU, ne pouze v Belgii.

Belgie je také sídlem NATO, které vydává své vlastní tendry. Stejně jako v případě systému TED doporučujeme registraci v systému NATO předem, protože se jedná o poměrně administrativně náročný proces.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Běžnou platební podmínkou je krátkodobý 30/60denní směnečný úvěr (obecně v průmyslu kratší a ve službách delší). Doba splatnosti by neměla překročit 60 kalendářních dnů. Dochází k prodlužování délky splatnosti faktur. K tomu přistupují rozdíly v platebních lhůtách v jednotlivých sektorech a komoditách. Dodavatelé jsou nuceni lhůty akceptovat, i když jsou obtížně financovatelné.

Každý vývozce se bude snažit o maximální ochranu před inkasními riziky, zejména jde-li o zahajovací nebo ad hoc dodávky, resp. spolupráci s partnerem, s nímž dodavatel nemá žádnou předchozí zkušenost.

Doporučuje se vyžádat si bankovní informace o partnerovi, prosazovat placení L/C nebo D/P a v případě odloženého placení se pojistit proti úvěrovým rizikům.

Nejčastějším důvodem obchodních sporů může být vymáhání pohledávek. Lze využít služeb inkasních kanceláří, anebo na tuto činnost specializovaných poradenských kanceláří, např.: Dun & Bradstreet Belgium (576 Avenue Charles-Quint, B-1082 Berchem- Sainte-Agathe), TCM Belgium nv/sa – případně advokáta.

Belgie patří do francouzské právní oblasti, existují však určité odchylky od francouzského práva. V procesním právu platí zásada, že odsouzená strana nehradí náklady soudního řízení. Dlužník pak může kalkulovat s tím, že jde-li o menší finanční nároky, nebude pro poškozeného výhodné obracet se na soud s ohledem na relativně vysoké náklady spojené s řízením.

Pokud jde o vykonatelnost cizích rozhodčích nálezů, Belgie přistoupila k Newyorské úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, zahraniční nálezy jsou v Belgii vykonatelné za podmínek uvedených v dané obchodní smlouvě.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občan ČR může od 1. 5. 2004 vstupovat a pobývat na území Belgie bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu. Od 26. 6. 2012 musí mít občan mladší 15 let vlastní cestovní doklad.

Občan ČR, který není ubytován ve veřejném ubytovacím zařízení, by měl do 10 pracovních dnů po příjezdu splnit ohlašovací povinnost. Přihlášení se realizuje na místních tzv. komunálních úřadech (Administration communale). Při plánovaném pobytu nad 90 dní je nutné se zaregistrovat na těchto úřadech k dlouhodobému pobytu. Další informace lze nalézt například na www.blbe.be, www.dofi.fgov.be, www.belgium.be.

Pro Brusel doporučujeme vzhledem k možnému souběhu s jinými jednání např. v EU rezervaci hotelu v delším předstihu před plánovaným pobytem v Belgii.

V Belgii je velmi hustá síť veřejné dopravy, a to i v Bruselu. V Bruselu i jeho okolí je velmi intenzivní automobilová doprava, a to zejména ve špičkách (8:30–9:30; 17–19 hodin). Proto lze doporučit přesunů pěšky nebo MHD; na cesty z bruselského letiště v Zaventemu využít přímé vlakové spojení z letiště do centra Bruselu nebo do jiných měst. Podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění jsou obdobé jako v ČR.

V Belgii se toleruje malé množství alkoholu v krvi při řízení motorového vozidla – do 0,5 promile pro řidiče osobních vozidel, 0,2 promile pro řidiče z povolání.

Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou velmi vysoké. Předepsaná rychlost na belgických dálnicích je 120 km/hod. Mimo zastavěná území ve Valonském regionu a regionu města Brusel je rychlost omezena na 90 km/hod., ve Vlámském regionu pak až na 70 km/hod. Rychlost v obci je 50 km/hod., v Bruselu platí omezení na 30 km/hod, pokud není stanoveno jinak.

Belgie patří z turistického hlediska k poměrně bezpečným zemím. Lze jen dodat, že zde platí dodržování ostražitosti v místech s velkou koncentrací osob jako jsou nádraží, letiště, trhy apod., kde může dojít ke kapesním krádežím. K takovým zónám patří také historické centrum města Bruselu.

Pro doplnění: Při cestování se psem, kočkou, fretkou je nutný tzv. pas pro malá zvířata, který může být vystaven schváleným veterinárním lékařem.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní povolení: Občan ČR (od 1. 5. 2009) nepotřebuje pracovní povolení pro Belgii. Podrobné informace k pobytu občanů ČR, jejich zaměstnávání nebo vysílání k provedení prací v Belgii je možné najít na federálních webových stránkách či na webových stránkách jednotlivých regionů – Valonska, Bruselského regionu či Vlámska.

Podmínky přístupu na trh práce v Belgii: Deklarace LIMOSA Belgie zavedla od 1. 4. 2007 systém povinné deklarace všech cizinců, pracujících dočasně nebo částečně v Belgii. Povinnost se registrovat v systému Limosa ještě před odjezdem do Belgie se týká všech pracovníků, ať zaměstnaných belgickou firmou nebo vyslaných svoji mateřskou firmou, OSVČ (tedy „nezávislých“) i stážistů, kteří přicházejí do Belgie pracovat dočasně nebo zde pracují částečně. V zásadě to znamená, že se to týká těch pracujících osob, které nemají belgické sociální pojištění.

Povinnost se registrovat v systému Limosa nijak nezávisí na tom, zda k činnosti v Belgii pracovník má nebo nemá povinnost získat pracovní povolení. Existuje celá řada výjimek od řidičů mezinárodní dopravy, přes montéry a opraváře, kteří působí krátkodobě v Belgii, až po účastníky kongresů, obchodníky, sportovce, umělce, diplomaty, pracovníky mezinárodních organizací.

Registrace do systému Limosa lze učinit elektronicky nebo i písemně na určených formulářích. Je nutné se seznámit s podrobnostmi, nuancemi, výjimkami a teprve pak vyplňovat deklaraci.

Do systému Limosa se vstupuje přes portál www.limosa.be. Existuje nabídka ve 4 jazycích, anglicky, francouzsky, holandsky a německy. Návody jsou srozumitelné a po přečtení úvodní informace by vyplnění deklarace nemělo trvat více než 5 až 10 minut. Důležité je, aby žadatel obdržel potvrzení o registraci tzv. dokument Limosa – 1, který může být vyžadován/kontrolován inspektory sociálního pojištění.

Neregistrovaní pracovníci budou pokutováni, dokonce se ukládá každé belgické firmě, která přijímá zahraniční pracovníky, aby existenci dokumentu Limosa-1, kontrolovala s povinností „udávat“ pracovníky, kteří tento dokument nemají. Limosa nevyžaduje registraci u některých činností vykonaných během 8 dnů.

Rovněž OSVČ musí splnit celou řadu formalit, včetně registrace v systému Limosa. Je nutné získat tzv. Profesní kartu (Carte professionnelle). Podrobné informace lze získat na stránkách SPF Economie.

Pokud dodavatel využívá místních zástupců, je třeba při sjednávání smlouvy dbát na vyjasnění právní povahy daného vztahu. Při pochybnostech bude vztah podle belgického pojetí považován spíše za zaměstnanecký, a to s příslušnými nároky.

Subjekt ze země mimo EU může být v Belgii zaměstnán, pouze má-li pracovní povolení. To se nevyžaduje, je-li jeho manžel/manželka belgickým občanem nebo občanem členské země EU. Samostatnou obchodní činnost může takový subjekt vykonávat jen po získání povolení k podnikání (carte professionnelle).

Minimální mzda v Belgii je 1 954,99 euro (údaj za leden 2023).

Sociální a zdravotní péče a její poskytování: V okamžiku, kdy začne občan ČR v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začne podléhat právním předpisům tohoto státu.

Automaticky se stane pojištěncem státu, v němž pracuje a obdrží místní doklad o nároku na zdravotní péči. O tom, že začíná v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost je povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musí vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud jej předtím vystavila.

V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě je potřeba toto oznámit české zdravotní pojišťovně a doložit jí zároveň doby pojištění v jiném státě.

K sociálnímu pojištění doporučujeme konzultovat webové stánky konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Belgii.

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnější mezinárodní obchodní veletrhy a výstavy se konají na bruselském výstavišti Heysel (brussels-expo.be).

Veletrhy se dále konají ve městech:

Komplexní přehled o pořádaných veletrzích a výstavách je publikován na webové stránce s přehledy veletrhů jako např.: foiresinfo.fr.

Česká republika nemá dlouhodobě zajištěnou oficiální účast na veletrzích v Belgii.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Bruselu
154, Avenue Adolphe Buyl, 1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: +32 (0)2 641 89 32
Fax: +32 (0)2 641 89 31
E-mail: brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brussels

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Bruselu
154, Avenue Adolphe Buyl, 1050 Bruxelles-Ixelles
Tel.: +32 (0)2 641 89 41, +32 (0)2 641 89 42
Fax: +32 (0)2 641 89 31
Mobil (pouze so+ne): +32 (0) 477 257 104
E-mail: consulary_brussels@mzv.cz
Pracovní doba pro veřejnost: út-čt 9:00-12:00 a ve st také 14:00-16:00

Zastoupení HK ČR, SP ČR, Konfederace podnikatelských a zaměstnaneckých svazů ČR CEBRE (Czech Business Representation) – Česká podnikatelská reprezentace při EU CzechTrade Belgie
Avenue de Cortenbergh 168, 1000 Brussels, Belgie
Tel.: +32 (0)2 502 80 91
Mobil: +32 493 825 473
E-mail: brussels@cebre.cz; pavel.zelenka@czechtrade.cz
Web: www.cebre.cz; www.czechtrade.be

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii
15, rue Caroly, 1050 Bruxelles – Ixelles
Tel.: +32 (0)2 213 91 11
Fax: +32 (0)2 213 91 85
E-mail: eu.brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/EU

Stálá delegace ČR při NATO v Bruselu
Boulevard Léopold III., 1100 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 707 17 27 nebo 0032 2 707 11 96
Fax: +32 (0)2 707 17 03
E-mail: nato.brussels@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/nato.brussels

Další zastoupení:

Dům zahraniční spolupráce – CZELO (Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum) v Bruselu
Rue Montoyer 23, 1000 Bruxelles, Belgie
Tel.: +420 770 197 391
E-mail: lenka.prochazkova@dzs.cz
Web: www.dzs.cz

CzechTourism Benelux
Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemsko
Tel.: +31 615 69 68 75
E-mail: amsterdam@czechtourism.com
Web: www.visitczechrepublic.com

Dále má v Bruselu zastoupení:

Delegace hl. m. Prahy při EU, Zastoupení Jihomoravského, Plzeňského, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Spojení z letiště MHD:
– autobusovou linkou 12 do centra
– vlakem do stanice Bruxelles-Luxembourg

Doporučujeme také využít taxislužby, které v Bruselu dobře fungují.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

 • 112 Záchranná služba & hasiči
 • 101 Federální policie
 • 103 Dítě v tísni
 • 105 Belgický červený kříž
 • 116 000 Evropské centrum pro ztracené děti
 • 112 Evropská krizová linka
 • 1204 Informace o telefonních číslech v zahraničí
 • 1207 Informace o telefonních číslech v Belgii
 • 1212 Informace o telefonních číslech v Belgii i v zahraničí (nizozemština)
 • 1313 Informace o telefonních číslech v Belgii i v zahraničí (francouzština)
 • 1414 Informace o telefonních číslech v Belgii i v zahraničí (angličtina)
 • 070 344 344 – ztracená nebo ukradená karta
 • 0900/700 00 (volání z Belgie) – letiště Zaventem – helpdesk
 • 0032 2 753 77 53 (volání ze zahraničí z pevné linky) – letiště Zaventem
 • letiště Charleroi 0902/02490 (volání z Belgie) – letiště Charleroi, helpdesk
 • (0)2 213 91 11 – Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu

Poznámka: Uvedená čísla se vytáčí přímo. Předvolba pro Belgii je 0032, pak následuje místní telefonní číslo bez nuly. V teritoriu se telefonní číslo vytáčí bez předvolby s nulou.

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Webové stránky a kontakty na všechna ministerstva:

Podnikání a obchod:

Hospodářství – statistika:

Makroekonomické analýzy:

Obchodní příležitosti:

Finance a pojištění vývozu:

Firemní katalog:

Vybrané profesní asociace:

Veletrhy a výstavy:

Další:

• Teritorium: Belgie

Doporučujeme