Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Finsko

22. 7. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na finském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami ve Finsku.

Úvodní informace

 • Oficiální název: Finská republika
 • Suomen Tasavalta Republikem Finland (Suomi)
 • Státní zřízení: parlamentní demokracie
 • Hlavní město: Helsinky
 • Rozloha: 338 000 km2
 • Počet obyvatel: 5,1 milionu
 • Hustota obyvatel/km2: 17
 • Správní členění: 6 provincií
 • Úřední jazyk: finština, švédština
 • Měna: euro
 • Čas: SEČ + 1 hod., GMT + 2 hod.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Finsko od 1. května 2006 neuplatňuje přechodná období pro volný pohyb pracovníků z „nových“ členských zemí včetně České republiky.

Povinná registrace

Občané EU/EHP a Švýcarska v případě, že budou pobývat a pracovat ve Finsku déle než 3 měsíce, musí se zaregistrovat na místní policii http://www.poliisi.fi/.

Povolení k pobytu

Pokud budete ve Finsku pobývat déle jak 3 měsíce, musíte se zaregistrovat k pobytu na místní policii. Na základě předložené žádosti obdržíte písemný certifikát o registraci.

K žádosti potřebujete:

 • Základní informační formulář (k dostání na odděleních místní policie)
 • Informace od zaměstnavatele o délce pracovního kontraktu
 • Informace o finančních prostředcích k pobytu
 • Fotografii
 • Pas nebo občanský průkaz
 • Ostatní dokumenty požadované finskými úřady

Registrační poplatek je 47 Euro, platí se na oddělení policie - http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/CCCAC60A96939016C2256EF4002D9058?opendocument.

Studenti, kteří ve Finsku navštěvují školu a au-pair z členských zemí EU povolení k pobytu ve Finsku nepotřebují. Pokud jejich pobyt přesáhne 90 dnů, jsou povinni se registrovat u místně příslušného oddělení Finské policie http://www.uvi.fi/.

zpět na začátek

Sociální zabezpečení a daně – formulář E301

Do registru obyvatelstva Population register a k příslušnému magistrátu se přihlašujete na místních registračních úřadech –  Local Registration Office http://www.maistraatti.fi/en/

Každý, kdo je zaregistrován v registru obyvatel, dostává vlastní identifikační číslo – social security number pro Finsko.

Více na http://www.vaestorekisterikeskus.fi/.

Pokud začnete ve Finsku pracovat, budete přispívat do finského systému sociálního zabezpečení.

V každé obci /municipality/ se nachází úřad sociální péče (sosiaalitoimisto) a státní úřad sociálního zabezpečení Kansaneläkelaitos = Kela, která může poskytnout informace o finském systému sociálního zabezpečení.

 • Social Insurance Institution: http://www.kela.fi/ – informace o sociálních dávkách a nárocích
 • Finnish Centre for Pensions: http://www.etk.fi/ – detaily o finském důchodovém systému
 • Ministry of Social Affairs and Health: http://www.stm.fi/ – Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

Daně

Pokud budete ve Finsku pracovat, měli byste navštívit místní registrační úřad, který vám přidělí osobní finský identifikační kód. Poté daňový úřad vydá daňovou kartu, kterou potřebuje váš zaměstnavatel.

Sazba daně z příjmu u práce v délce trvání do 6 měsíců je 35 %. U práce v délce nad 6 měsíců je u daně z příjmu progresivní daňová sazba. Způsob danění je v tomto případě totožný jako u finských residentů.

Více informací k daňové problematice najdete na stánkách http://vero.fi

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Finskem platí od 12. 12. 1995 bilaterální dohoda  o zamezení dvojího zdanění (Sbírka zákonů 43/1996 Sb.).

Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu.

Metoda zápočtu

Při metodě „zápočtu“ budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky.

Po ukončení pracovního poměru ve Finsku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při rozhodování o přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.

O vystavení formuláře E 301 lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme obstarat si jej hned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Finsku.

Kontaktní instituce vydávající tento formulář ve Finsku:

Kansaneläkelaitos, a.k.a. KELA 
Principle matters
KELA
Administration Department

Street address:
Nordenskiöldinkatu 12
00250 Helsinki
Finland

Postal address:
P.o. BOX 450
FI-00101 Helsinki
Finland

+358 20 434 1981
+ 358 (0)20 434 11 (exchange)
+ 358 (0)20 434 1280
e-mail: international.affairs@kela.fi
web: http://www.kela.fi/

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti. Více informací.

zpět na začátek

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Obecně platí, že nezaměstnaný, který je registrovaný u českého úřadu práce a pobírá dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti alespoň po dobu 4 týdnů, získává právo požádat o transfer podpory v nezaměstnanosti do Finska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu tří měsíců.

Žadatel musí na příslušném českém úřadě práce požádat o vystavení formuláře E303. Na základě tohoto formuláře se během 7 dní od data odjezdu z České republiky (data budou upřesněna přímo ve formuláři) zaregistruje na příslušném úřadu práce ve Finsku – Työvoimatoimisto http://www.mol.fi/mol/fi/toimistot.jsp.

U finského úřadu práce, kde se uchazeč bude evidovat, se podrobí kontrolním a registračním postupům podle právní úpravy Finska. Po potvrzení a registraci na finském úřadě práce se formulář E 303 předává finské instituci sociálního pojištění Kela http://www.kela.fi/.

V případě splnění podmínek si tak nezaměstnaný zajistí pobírání exportovaných českých dávek v nezaměstnanosti. Je třeba si také otevřít bankovní účet ve Finsku.

Před odjezdem z ČR rovněž občan musí požádat o zabezpečení lékařské péče, a to prostřednictvím Evropského průkazu zdravotního pojištění (popř. potvrzení nahrazující tento průkaz). Tento průkaz vystavuje česká zdravotní pojišťovna.

Pro více informací z oblasti zdravotního pojištění, doporučujeme před odjezdem kontaktovat pobočku Vaší zdravotní pojišťovny. Důležité informace také na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad.

Uznávání pracovních kvalifikací

Zdrojem informací a kontaktním místem ve Finsku je National Board of Education – http://www.oph.fi/

Address

National Board of Education
P.O. Box 380
FIN-00531 Helsinki

National Board of Education
Hakaniemenkatu 2
FIN-00530 Helsinki

tel.: + 358 9 774 775
fax: + 358 9 7747 7865
e-mail: opetushallitus@oph.fi, Forename.Surname@oph.fi

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Více informací na http://www.cmu.cz/ – Centrum mezistátních úhrad – styčné místo pro oblast zdravotního pojištění

Finskou kontaktní institucí jsou místní úřady sociálního zabezpečení – Social Insurance Institution KELA – http://www.kela.fi/.

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.

Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.

Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání

V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Od 1. 5. 2010 platí Nařízení EP a Rady (ES) 883/04 o koordinaci sociálního zabezpečení EU. Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59  Praha 3
tel.: 236 033 411
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu.

Jak najít zaměstnání

Zdroje informací:

Veřejné služby zaměstnanosti ve Finsku

Úřady práce – http://www.mol.fi/

EURES

Personální a náborové společnosti

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, délka dovolené a státní svátky

Minimální mzda

Není zákonem stanovena. Minimální mzdy jsou většinou zakotveny v kolektivních smlouvách.

Týdenní pracovní doba, délka dovolené a státní svátky

Obvykle je pracovní doba 40 hodin týdně. V kolektivní smlouvě může být zakotvena i kratší pracovní doba. Limitovaná je přesčasová práce.

Zaměstnavatelé musí poskytnout dovolenou v délce do 24 pracovních dní, to znamená (letní dovolenou) mezi 2. květnem a 30. září včetně. Část dovolené, která přesahuje 24 pracovních dní, musí být poskytnuta po letní sezóně dovolených (zimní dovolená) a před začátkem následující sezóny dovolených.

Annual Holidays Act (162/2005)

Ve Finsku je 8 placených oficiálních svátků/dnů pracovního klidu.

Sídla velvyslanectví a další zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví Finské republiky v České republice
Adresa:
Hellichova 1
118 00 Praha 1

Kontakt:
telefon: 251 177 251
fax: 251 177 241
e-mail: sanomat.pra@formin.fi
web: http://www.finland.cz/

Velvyslanectví České republiky ve Finsku
Adresa:
Embassy of the Czech Republic
Armfeltintie 14
00150 Helsinki, Finland

Kontakt:
telefon: +358 (0)9 171 169
telefon konzulárního oddělení: +358 (0)9 171 051
fax: +358 (0)9 630 655
e-mail: helsinki@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/helsinki

Další zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek