Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Rakousko

7. 3. 2012 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na rakouském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami v Rakousku.

Úvod

Vzhledem ke svému sousedství s Českou republikou je Rakousko častou cílovou zemí českých zájemců o práci. Od 1.5.2011 mohou občané České republiky pracovat na území Rakouska bez jakýchkoli omezení. Předpokladem je dodržování rakouského zákoníku práce a minimálních mezd stanovených pro jednotlivé obory v tzv. kolektivních smlouvách.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení

Od 1.5.2011 mohou občané České republiky pracovat volně v Rakousku – budou zrušena přechodná období (pracovní povolení) pro EU8.

Při uzavření pracovního poměru záleží jen na domluvě s rakouským zaměstnavatelem (za předpokladu dodržení právních předpisů).

Pečovatelství v domácnosti

a) OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná – založením volné živnosti v Rakousku (selbstständige Tätigkeit) – živnost – „Personenbetreuung“

b) zaměstnanecký pracovní poměr (Arbeitsverhältnis)

Pracovněprávní vztah s rakouskou pečovatelskou institucí (Caritas, Reutes Kreuz, Volkshilfe apod.)

Další užitečné info naleznete na:

Au-pair

Práce Au-pair není klasickým pracovním poměrem, protože odměnou není mzda, ale kapesné (Taschengeld), které činí při odpracovnání 20h týdně zhruba 366,33 € měsíčně (2010). Hostitelská rodina by tuto činnost měla nahlásit Servisu trhu práce AMS. Povinností au pair a hostitelské rodiny je hradit sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění po celou dobu jejího pobytu. Věk au-pair je v Rakousku limitován věkem 18 – 28 let.

Pracovní doba au pair

Pracovní doba bude detailně dohodnuta s rodinou, aby nekolidovala s jazykovými kurzy.

Obecně platí, že au pair pracuje 20 hodin týdně. Rodina vás může požádat 2x až 3x do týdne o babysitting.

Au pair má nárok během svého ročního pobytu na 30 dní pracovního volna. V průběhu dovolené nemá au pair nárok na kapesné. Termín dovolené je dohodnut individuálně s rodinou.

Poskytování služeb firmami z nových členských států EU – vyslání

Informace spojené s prací Osob samostatně výdělečně činných a vyslaných pracovníků podává bezplatná služba – Enterprise Europe Network

Informace pro poskytovatele služeb vysílající pracovníky mimo území ČR

Vysílání pracovníků – praktické informace

zpět na začátek

Povinná registrace a povolení k pobytu

Povinnost spočívá v přihlášení adresy místa pobytu v Rakousku, a to do tří dnů od příjezdu do Rakouska. Přihlašovací lístek (Meldezettel) se odevzdává u příslušných místních institucí, kterými jsou:

 • ve spolkových zemích: přihlašovací služba obecních úřadů (Gemeindeamt);
 • přihlašovací služba magistrátních okresních úřadů ve Vídni (Magistratische Bezirksamt) – leták ke stažení

Dokumenty potřebné k registraci:

Údaje, které je nutno bezpodmínečně:

 • jméno (včetně všech dřívějších jmen);
 • datum narození;
 • místo narození;
 • pohlaví ;
 • a státní příslušnost.

Každé osobě, která se tímto způsobem v Rakousku registruje, je přiděleno osobní číslo, které je uvedeno také na registračním formuláři (Meldebestätigung).

Občané EU/EHP nepotřebují ke svému příjezdu do Rakouska žádné vstupní povolení ani povolení k pobytu. Při pobytu nad 3 měsíce mohou požádat o „povolení k pobytu pro občany EU/EHP“ (Lichtbildausweis für EWR-Bürger) na regionálním správním úřadu nebo cizinecké policii. Právo usadit se kdekoli na území státu je však dáno pouze tehdy, mají-li zajištěny dostatečné prostředky k obživě a mají-li zdravotní pojištění. Žadatel bude muset pravděpodobně prokázat/předložit:

 • prohlášení zaměstnavatele o úmyslu tuto osobu zaměstnat nebo potvrzení o zaměstnání nebo
 • doložit, že vykonává samostatně výdělečnou činnost, nebo
 • prokáže, že lze důvodně předpokládat, že výdělečná činnost bude zahájena do šesti měsíců od vstupu do země, nebo
 • může doložit, že jí (této osobě) jako rodinnému příslušníkovi zajistí obživu občan EU.

Potřebné dokumenty:

 • žádost;
 • kopie pasu;
 • potvrzení o pobytu v Rakousku (Meldezettel);
 • fotografie;
 • oddací list;
 • doklad o zdravotním pojištění v Rakousku;
 • doklad o ubytování (např. nájemní smlouva);
 • doklad o bezúhonnosti od policie (Führungszeugnis) pouze v případě první žádosti.

Zodpovědné instituce:

 • regionální správní úřad (Bezirkshauptmannschaft) nebo
 • oddělení cizinecké policie (Fremdenpolizeiliches Büro)

Sociální zabezpečení a daně

Pojmem „sociální zabezpečení“ jsou označována všechna zákonná opatření, která garantují základní pomoc v nepříznivých životních situacích.

Rakouský systém sociálního zabezpečení se dělí na:

 • systém sociálního pojištění (Sozialversicherung)
 • systém sociální pomoci(Sozialhilfe)

Sociální pojištění

V současné době jsou prakticky všechny skupiny zaměstnanců kryty systémem sociálního zabezpečení, bez ohledu na úroveň jejich příjmů. Výše příspěvků do systému je odvozena od výše příjmů. Pojištění je povinné a pojištěné osoby mají na některé dávky právní nárok, byla-li splněna podmínka vzniku nároku. Systém sociálního pojištění je financován z příspěvků zaměstnavatelů/zaměstnanců a z finančních prostředků vlády.

Sociální pojištění zahrnuje:

 • nemocenské pojištění;
 • úrazové pojištění;
 • důchodové pojištění;
 • pojištění v nezaměstnanosti.

Kromě úrazového pojištění, které platí sám zaměstnavatel, se na odvodech podílí zaměstnavatelé i zaměstnanci.

Sociální pomoc

Za poskytování sociální pomoci jsou odpovědny správní úřady jednotlivých zemí. O dávky sociální pomoci se žádá na správním úřadu (Gemeindeamt) dle místa pobytu nebo na oddělení sociální pomoci jednotlivých municipalit (Magistratisches Bezirksamt). V této souvislosti je třeba upozornit, že na dávky ze systému sociální pomoci se nevztahuje legislativa EU týkající se koordinace systémů sociálního zabezpečení a rozhodnutí o udělení těchto dávek je plně v kompetenci místních úřadů.

Číslo pojištění

Po podpisu pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen registrovat svého zaměstnance u nemocenské pojišťovny (Krankenkasse). Na základě této registrace obdrží každá osoba evidenční číslo pojištění, které je užíváno všemi nositeli pojištění pro zaznamenání dob pojištění a výdělků, které jsou rozhodné pro výši příspěvků.

Informace o rodičovských dávkách

Další užitečné kontakty:

Federální ministerstvo obchodu a práce
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
Section X
Stubenring 1
A-1010 Vienna
tel: +43 1 711 00-0
fax: +43 1 533 78 71
web: http://www.bmwa.gv.at/

Federální ministerstvo sociálního zabezpečení
Bundesministerium für Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (BMSG)
Stubenring 1
A-1010 Vienna
tel: +43 1 711 00-0
fax: +43 1 533 78 71
web: http://www.bmsg.gv.at/

Po ukončení pracovního poměru v Rakousku je vhodné si nechat vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice. Možno vyřídit i osobně na adrese:

Arbeitsmarktservice Österreich
EWR -Verbindungsstelle
Treustrasse 35-43
A-1200 Wien
tel: 00431 33 1 78 544(5)
fax: 00431 33 1 78 123
web: http://www.ams.at/
email: ams.ewrverbindungsstelle@ams.at

Od 1. května 2010 jsou v účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a 987/2009, týkající se koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v rámci EU. Tato nařízení upravují mimo jiné i tzv. E-formuláře a dochází tak k jistým změnám. Od výše uvedeného data tak budou vystavovány nové tzv. přenositelné dokumenty (PD). Formulář E 301 nahradí formulář U1. Vzhledem k přechodnému období však E-formuláře nadále v platnosti.

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Rakouskem platí od roku 2007 Bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění (31/2007 Sb.m.s)

Pro více informací kontaktujte příslušný finanční úřad

Poradenská daňová linka BMF – Bundesministerium für Finanzen – FinanzOnline – FinanzOnline-Hotline tel. 0043 (0) 810 22 11 00 od pondělí do pátku, 8.00 – 18.00 – v německém jazyce.

Daňový průvodce a jiné brožury BMF v různých jazykových modifikacích

Daňová kalkulačka

Převod podpory v nezaměstnanosti a uznávání pracovních kvalifikací

Na základě platné evropské legislativy (Nařízení Rady (EEC) 883/2004, o aplikaci soustav sociálního zabezpečení) má každý občan EU právo hledat si zaměstnání v jiném členském státu EU a za tímto účelem může do jiného státu „exportovat“ také svou podporu v nezaměstnanosti.

Vzhledem k aplikaci přechodného období pro volný pohyb pracovních sil v Rakousku pozbývá tento export z větší části smysl. Navíc po dobu přechodných období nemůže AMS nabídnout vedení v databázi uchazečů o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání prostřednictvím svých poboček.

O možnostech a dalším postupu při exportu podpory v nezaměstnanosti se proto informujte na úřadu práce.

Oblast vzájemného uznávání odborných kvalifikací pro účely výkonu povolání je upravena obecným systémem Evropského společenství pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Týká se většinou povolání, u nichž jsou právním předpisem upraveny podmínky přístupu k těmto povoláním a odborným činnostem, tzv. regulovaná povolání.

Chce-li tedy občan ČR vykonávat v Rakousku regulované povolání, musí požádat zodpovědnou instituci o uznání odborné kvalifikace. Uznávacím orgánem bývají příslušná ministerstva, v jejichž působnosti je dotyčná činnost regulována. K oprávnění vykonávat regulovanou činnost se mohou vyjadřovat i profesní komory.

Všechny certifikáty a dokumenty, na jejichž základě žádá český občan o uznání kvalifikace, musí být přeloženy do němčiny a úředně ověřeny.

Vybrané uznávací orgány v Rakousku(vždy záleží na regulované profesi):

Federální ministerstvo školství, vědy a kultury (BMBWK)
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Minoritenplatz 5
A -1014 Wien
tel: +43/1/53 120-0
fax: +43/1/53 120-3099
web: http://www.bmbwk.gv.at/

Zodpovědnost za uznání diplomů z oblasti pedagogiky a školství mají také pedagogické fakulty v příslušném regionu.

Federální ministerstvo obchodu a práce
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA)
Abteilung I/9
Stubenring 1
A-1010 Wien
tel: + 43-1 711 00-0
fax: +43-1 714 27 18
web: http://www.bmwa.gv.at/

Federální ministerstvo zdravotnictví
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (BMGF)
Abteilung I/B/6
Bundesamtsgebäude (Zimmer 8K03, 8K10, 8K12
Radetzkystrasse 2
A-1030 Wien
tel.: +43/1 71100 kl. 4646, 4128, 4686
web: http://www.bmgf.gv.at/

Informace o zkráceném procesu uznávání kvalifikace (one-stop) určité nelékařské zdravotnické profese

Diplomy z oborů gynekologie a porodnictví mohou být zaslány na Centrální komoru porodníků (Österreichischen Bundeshebammengremium) nebo na Centrální registr porodníků:
Österreichischen Bundeshebammengremium
Neugasse 6
A-7372 Draßmarkt
tel: +43 2617 2910
web: http://www.hebammen.at/

Kromě uznávání odborné kvalifikace, která je třeba k výkonu regulovaných povolání, existuje také tzv.

Akademické uznávání, kterým je uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné (domácí či cizí) vysokoškolské instituce jinou vysokoškolskou institucí. V případě potřeby akademického uznání se obraťte na Rakouskou vysokou školu nebo na Centrum pro uznávání vysokoškolských diplomů a kvalifikací. Seznam regulovaných profesí s kontaktními osobami zodpovědnými za konkrétní obory najdete na http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.

NARIC Österreich
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Teinfaltstr. 8
A-1014 Wien
tel: +43 1 53 120 – 5920
tel: +43 1 53 120 – 81 5920

Zdravotní péče, pojištění a administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Zdravotní péče a pojištění

Evropské právní předpisy platné v ČR od vstupu do EU stanoví, že čeští občané mají podléhat právním předpisům o zdravotním pojištění pouze v jednom státě, tímto státem pak je stát výkonu výdělečné činnosti. Při nesplnění oznamovací povinnosti může být vůči pojištěnci uplatněna přiměřená sankce.

Pokud tedy víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Odhlaste se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste již zahájil výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně (do osmi dnů) vaší české zdravotní pojišťovně. Zároveň s odhlášením vraťte (zašlete) české zdravotní pojišťovně jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. Informujte ji také, zda máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast a poplatky

Léky 4,60 EUR za položku na receptu

Hospitalizace cca 10 EUR/den

10-15 EUR/den pro rodinné příslušníky

zdravotnické prostředky 10 % nákladů, min. 25 EUR (brýle a kontaktní čočky min. 75 EUR)

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Osoba, která vycestuje do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, je až do okamžiku, kdy získá práci, českým pojištěncem. Do té doby může, v případě nutnosti, čerpat zdravotní péči i v jiném členském státu EU/EHP, a to na základě v České republice vydaného Evropského průkazu zdravotního pojištění. Od okamžiku zahájení výkonu výdělečné činnosti v jiném členském státu EU/EHP začne tato osoba podléhat právním předpisům tohoto státu. Od tohoto okamžiku přestává být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Instituce zdravotního pojištění v zemi výkonu práce vydává vlastní průkazy zdravotního pojištění. Povinnost informovat českou zdravotní pojišťovnu o této změně je do 8 dnů. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném členském státu je třeba se opět přihlásit na českou zdravotní pojišťovnu.

Pokud je znám den nástupu do práce

Pokud je znám datum nástupu do práce v jiném členském státu EU/EHP, je možné tuto skutečnost nahlásit české zdravotní pojišťovně ještě před odjezdem a k tomuto datu se odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR. Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státu je třeba se opět přihlásit ke zdravotnímu pojištění v ČR. Zdravotní pojišťovna může vyžadovat doklad o průběhu zdravotního pojištění v jiném členském státu.

Souběh zaměstnání

V případě, že je osoba zaměstnána zároveň v ČR a v jiném členském státu, přičemž nadále bydlí v ČR, je třeba se obrátit na Okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář slouží jako doklad o tom, že tato osoba podléhá českým právním předpisům týkajícím se sociálního zabezpečení a tudíž odpadá povinnost platit odvody do systému sociálního zabezpečení daného státu. Zahraniční zaměstnavatel by měl kontaktovat českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státu EU

Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec. Byla tedy odstraněna příslušnost k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění dvou různých států současně.

Ve vztahu ke státům Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko, Norsko, Island) a Švýcarsko zůstává i nadále v platnosti Nař. 1408/71- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v některém z těchto států, podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Více informací o administrativním zajištění poskytování zdravotní péče v některé ze zemí EU/EHP je možné získat u zdravotní pojišťovny nebo v Centru mezistátních úhrad:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2,
113 59 Praha 3,
tel. 236 033 411,
fax: 222 734 951,
email: info@cmu.cz
web: http://www.cmu.cz/

Jak najít zaměstnání

Mezi základní zdroje informací o pracovních příležitostech v Rakousku patří:

 • EURES databáze volných pracovních míst
 • AMS (Arbeitsmarktservice – Servis trhu práce v Rakousku)
 • Denní tisk
 • Au-pair agentury

EURES – Evropské služby zaměstnanosti

Na portálu Evropských služeb zaměstnanosti EURES je možné získat informace o pracovních příležitostech ve vybrané zemi Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsku. Tyto stránky dále nabízí možnost zadávat vlastní životopis a tímto způsobem prezentovat potenciálním zaměstnavatelům, kteří mají oprávnění vyhledávat v databázi, své znalosti, schopnosti a dovednosti.

Výrazným pomocníkem je také databáze životních a pracovních podmínek a odkaz na možnosti odborného vzdělávání v zemích Evropského hospodářského prostoru.

Adresa portálu: http://www.eures.europa.eu/

AMS – Arbeitsmarktservice

Webové stránky rakouského Servisu trhu práce (Arbeitsmarktservice AMS), který je obdobou českých úřadů práce, naleznete na adrese: http://www.ams.at/ nebo na přímém linku na vyhledání volných míst http://www.jobroom.at/. Většina volných míst, která jsou v databázi AMS, lze nalézt také na evropském portálu EURES (viz výše).

Po dobu přechodných období však nemůže AMS nabídnout vedení v databázi uchazečů o zaměstnání a zprostředkování zaměstnání za pomoci poboček AMS.

Volná místa

Sezónní práce

Denní tisk

Rakouské noviny jsou důležitým zdrojem informací o pracovních příležitostech. Velké množství nabídek volných míst lze nalézt zejména v sobotním vydání.

Užitečné odkazy na www stránky rakouských novin:

Au-pair

Práce v Rakousku jako Au pair je dobrou možností, jak poznat kulturu a životní styl rakouských rodin a jak se zdokonalit v německém jazyce. Většina Au-pair pobytů nabízí i možnost navštěvovat jazykové kursy.

Základní požadavky pro práci jako Au-pair jsou:

 • 18-27 let,
 • základní znalost němčiny,
 • zkušenosti a zájem o práci s dětmi,
 • vnímavost, tolerance, flexibilita,
 • schopnost přizpůsobit se jiné kultuře a životnímu stylu.

Au-pair je zodpovědná za tyto základní úkoly:

 • péče o děti a souvisejících domácích prací v rozsahu 25 hodin týdně,
 • 2 – 3 večery týdně hlídání dětí.

Au-pair je poskytnuto:

 • vlastní pokoj,
 • kapesné (nejméně 60 € týdně),
 • nejméně jeden den v týdnu volno a jeden volný víkend v měsíci,
 • zdravotní a úrazové pojištění.

Většina agentur, které se zabývají zprostředkováním au pair pobytů, poskytuje svým klientům podporu po celou dobu pobytu.

Další informace je možné nalézt na následujících stránkách: (částečně i v angličtině)

Jak se ucházet o zaměstnání?

V prvé řadě je třeba nalézt vhodného zaměstnavatele. K tomu je možné využít výše uvedených zdrojů. Po telefonické domluvě většinou zaměstnavatel požaduje další údaje a dokumenty, zejména životopis. Dobrou pomůckou pro tvorbu životopisu a průvodního dopisu jsou vzory těchto dokumentů, které je možné stáhnout na českém portálu EURES www.eures.cz.

Upozornění: Rakouské právní předpisy umožňují uzavřít pracovní smlouvu i ústně. V tomto případě Vám však musí zaměstnavatel vystavit pracovní kartu – Dienstzettel, která slouží jako doklad o zaměstnání. V případě jakýchkoliv pracovně-právních sporů se doporučuje obracet se na rakouské pracovní komory – Arbeiterkammer.

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a svátky

Minimální mzda

V Rakousku není oficiálně stanovena minimální mzda. Výše mezd je většinou stanovena v kolektivních smlouvách.

Týdenní pracovní doba, dovolená a svátky

Podle zákona je standardní pracovní doba 8 hodin denně nebo-li 40 hodin týdně. Zaměstnanec má nárok na přestávku po šesti odpracovaných hodinách, tato přestávka však není proplacena.

Zaměstnanci mají nárok na dovolenou na zotavenou v rozsahu 25 – 30 pracovních dnů v kalendářním roce. Po 25ti odpracovaných letech se zvyšuje rozsah dovolené na 36 pracovních dnů.

 • Nový rok – 1.1.2005
 • svatých Tří králů – 6.1.2005
 • Velikonoční neděle – 27.3.2005 (pohyblivý svátek)
 • Velikonoční pondělí – 28.3.2005 (pohyblivý svátek)
 • Den práce – 1.5.2005
 • Nanebevstoupení Páně – 5.5.2005 (pohyblivý svátek)
 • Svatodušní neděle – 15.5.2005 (pohyblivý svátek)
 • Svatodušní pondělí – 16.5.2005 (pohyblivý svátek)
 • Boží tělo – 26.5.2005 (pohyblivý svátek)
 • Nanebevzetí P.Marie – 15.8.2005
 • Státní svátek – 26.10.2005
 • Všech svatých – 1.11.2005
 • Neposkvrněného početí P.Marie – 8.12.2005
 • 1. vánoční svátek – 25.12.2005
 • 2. vánoční svátek – 26.12.2005

Sídla velvyslanectví, použité zdroje informací a užitečné odkazy

Sídla velvyslanectví

Rakouské velvyslanectví v Praze
Viktora Huga 10
151 15 Praha 5 – Smíchov
tel. (+ 420) 257 090 511
fax: (+ 420) 257 316 045
e-mail: austrianembassy@vol.cz

Velvyslanectví České republiky v Rakousku
Botschaft der Tschechischen Republik
Penzingerstrasse 11-13, Wien
1140
tel. 00431/8942125-6, 8943741, 8946236
e-mail: vienna@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/vienna
úřední hodiny pro veřejnost: pondělí – pátek: 08.30 – 10.30

Použité zdroje informací a užitečné odkazy

Volná místa

Sezónní práce

Národní noviny

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek