Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švédsko

25. 11. 2011 | Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Kapitoly článku

Informace pro zájemce o uplatnění na švédském pracovním trhu. Dokument seznamuje s aktuálními pracovními a životními podmínkami ve Švédsku.

Úvodní informace

Švédsko dává volnému pohybu zelenou, když již v roce 2004 vláda a parlament rozhodly, že neuplatní žádná omezení volného pohybu pracovníků. V současnosti může občan ČR pobývat ve Švédsku za účelem zaměstnání, aniž by potřeboval povolení. Jestliže chce zůstat v zemi dlouhodobě, je povinen provést pobytovou registraci. Občané ČR mají také možnost usadit se ve Švédsku, aniž by byli zaměstnáni, nicméně podmínkou je, že jsou schopni žít z vlastních prostředků.

Při cestování do Švédska je důležité prokazovat se platných cestovním pasem nebo platným občanským průkazem.

Základní informace o zemi naleznete v dokumentu Souhrnná teritoriální informace v rubrice Teritoriální informace na portálu Businessinfo.cz

Pracovní povolení, povinná registrace a povolení k pobytu

Pracovní povolení

Občané ČR, kteří nastupují ve Švédsku do zaměstnání, nepotřebují pracovní povolení.

Povinná registrace

Finanční úřad Skatteverket se zabývá kromě daňové evidence procedurou zvanou folkbokföring, což je přidělení osobního čísla. To má širší použití než jen daňové. Při první návštěvě místního finančního úřadu (lokala skattemyndigheten) vám bude podle délky pobytu přiděleno osobní číslo personnummer nebo samordningsnummer, které budete ve Švédsku používat pro různé účely (sociální pojištění, pobyt, zdanění). 

Povolení k pobytu

Abyste se řádně registrovali, je nezbytné prokázat, že splňujete všechny předpoklady, tj. že budete zaměstnán, budete mít dostatek finančních prostředků pro život ve Švédsku a že budete mít, kde bydlet.

Typ pobytu

 • Krátkodobý pobyt se ohlašuje a potvrzuje na kartu krátkodobého residenta, Rätt till uppehåll som EU-medborgare (right of residence as an EU citizen).
 • Pobyt delší než tři měsíce (dlouhodobý) se potvrzuje na kartu residenta, uppehallstillstand (residence permit).

Pobytové záležitosti vyřizuje švédský migrační úřad, Migrationsverket (Swedish Migration Board).

Vaše rodina má také právo získat povolení k pobytu. Za rodinné členy jsou považováni manžel nebo manželka, děti do 21 let ve vaší péči, a dále rodiče, kteří jsou závislí na vaší podpoře.

Jestliže máte zájem o podrobnosti k povolení pobytu, navštivte internetové stránky migračního úřadu nebo se obraťte na švédskou ambasádu v ČR.

Migrační úřad ve Švédsku, ústředí
Adresa: 601 70 Norrköping
tel.: 011-15 60 00
fax: 011-10 81 55
osobně: Tegelängsgatan 19 A
e-mail: migrationsverket@migrationsverket.se
web: http://www.migrationsverket.se/

Sociální zabezpečení a daně, zdanění a E301

Využívání práva volného pohybu a zaměstnání s sebou přináší nutnost vyrovnávat se s jistými rozdíly, které mezi národními systémy sociálního zabezpečení a pojištění existují. Nařízení Rady (EHS)1408/71 a 574/72 slaďují jednotlivé systémy sociálního zabezpečení a mohou se na vás vztahovat při přechodu z první země do druhé. Na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí získáte přehledné informace: http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=532.

Jestliže budete ve Švédsku bydlet a pracovat, budete také až na výjimky platit pojištění a daně ve Švédsku.

Zdrojem je švédský EURES, případně internetová stránka o Švédsku – http://www.sweden.se/, která pojednává také o zdravotním a sociálním systému.

Srážky ze mzdy: příspěvky a daně

Jestliže budete ve Švédsku zaměstnáni, budete ze mzdy odvádět zálohy na daň a příspěvky na pojištění podle platných předpisů státu. Systém zahrnuje přímé i nepřímé daně či poplatky. Daň z příjmu je místní a národní. Obecní daň se pohybuje okolo 31 %. Státní daň se odvádí z příjmu, který přesahuje 340 900 švédských korun ročně. Státní daň se pohybuje mezi 20–25 %.

Jako jednotlivec budete nejspíše platit větší část daně z příjmu místně. Daň zahrnuje již příspěvek na sociální pojištění. Sazba místní daně bývá stanovena poměrem k výši příjmu. Daňové přiznání za uplynulý rok se podává nejpozději 2. května.

Příklady zdanění v porovnání hrubé a čisté mzdy v SEK (r. 2008)
Hrubá měsíční mzda Čistý měsíční výdělek Hrubá měsíční mzda Čistý měsíční výdělek
15 000 11 728 30 000 21 883
17 500 13 475 35 000 24 283
20 000 15 221 40 000 26 733
25 000 18 703 50 000 31 246

Mezinárodní zdanění

Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňová rezidence nebo daňový domicil) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že nárok na zdanění jednoho vašeho příjmu projevuje jak Česká republika tak Švédsko (z různých důvodů), použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Švédskem platí od roku 1996 (281/1996 Sb.) smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Ohledně podrobných informací a poradenství kontaktujte EURES poradce v ČR nebo ve Švédsku. Užitečné pro vás budou webové stránky švédské instituce pro daně Skatteverket http://www.skatteverket.se/.

Sociální pojištění

Přímý kontakt s klientem zajišťují místní úřady, kterých je v zemi více než tři sta (allmän försäkringskassa). Na evropské úrovni a mezi úřady jednotlivých států je styčným úřadem IAF.

Švédské sociální a zdravotní pojištění v sobě zahrnují několik druhů příspěvků a v rámci svého pojištění byste měli být pojištěni i proti nezaměstnanosti. Systém sociálního pojištění čítá zhruba 36 pojišťovacích fondů. Pokud nebudete patřit k pojišťovně podle oboru činnosti, měli byste se stát členy dobrovolného pojišťovacího fondu (A-kassorna). Členství v pojišťovacích fondech je podmíněno pracovní činností (nejméně 17 hodin týdně po dobu alespoň čtyř pěti týdnů). Pro členství je směrodané odvětví či obor činnosti.

Po ukončení pracovního poměru můžete uplatnit právo žádat o podporu v nezaměstnanosti v zemi posledního zaměstnání. To znamená, že nemusíte balit kufry a cestovat zpět do Česka, jestliže chcete ve Švédsku najít novou práci a zůstat tam i do budoucna. V opačném případě je vhodné již před návratem do České republiky požádat pojišťovací fond o vystavení formuláře U1 (dříve E 301), který plní funkci potvrzení dob pojištění a zaměstnání (zápočtového listu).

O vystavení formuláře U1 (dříve E 301) lze požádat i korespondenčně z ČR, nicméně doporučujeme podat žádost ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Švédsku.

Zaměstnanci, kteří nejsou pojištěni u žádného z fondů, podají žádost k Alfa-kassan (www.alfakassan.se/).

Instituce:

Švédské pojišťovací fondy pro nezaměstnanost
The Federation of Unemployment Insurance Funds
SE-Box 1110, 11181 Stockholm, Sweden,
Visiting: Klara Norra Kyrkogata 33
web: http://www.samorg.org/

Försäkringskassan / The Social Insurance Administration
web: http://www.forsakringskassan.se/ 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen – IAF
Swedish Unemployment Insurance Board
Box 210
641 22 Katrineholm
Sweden
web: http://www.iaf.se/

Daně, finance
http://www.skatteverket.se/

 

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303) a uznávání pracovních kvalifikací

Převod podpory v nezaměstnanosti – formulář U2 (E303)

Jste-li nezaměstnaní, v evidenci českého úřadu práce a jsou vám přiznány dávky hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, získáváte právo požádat o transfer dávek do Švédska. Dávky jsou vypláceny nejvýše po dobu šesti měsíců nebo do vyčerpání podpůrčí doby, je-li kratší. Přitom byste měli splnit podmínky, že jste na domácím úřadu práce evidován po dobu čtyř týdnů, že o transfer dávek předem požádáte prostřednictvím formuláře U2 (dříve E 303) a stanovíte dobu odjezdu a cílové místo ve Švédsku a také že se do sedmi dnů dostavíte na švédský úřad práce, kde uvedete svou švédskou adresu.

Uznávání pracovních kvalifikací

Jestliže jste kvalifikováni a oprávněni vykonávat určitý typ práce v ČR, jste rovněž kvalifikováni pro tutéž práci i ve Švédsku. K výkonu regulované profese se vyžaduje dokumentace a uznání. Je třeba dodat, že k provádění některých profesí může být vyžadována také znalost jazyka.

Pokud jste již rozhodnuti pracovat ve Švédsku, zjistěte si, zda povolání, které budete vykonávat, patří k regulovaným činnostem.

Regulované povolání

Pro výkon regulovaného povolání nebo činnosti jsou právními předpisy členských států stanoveny určité požadavky, jejichž splnění podmiňuje výkon tohoto povolání. Určitými požadavky se rozumí např. stupeň a obor vzdělání, délka praxe nebo např. zdravotní způsobilost.

Kontaktní osoby

Procedura uznání může porovnávat kvalifikaci buď akademickou anebo profesní. Pro akademické účely využijte síť NARIC, jehož centra najdete v každém členském státě. Pro účely profesní je nutné vyhledat odborný uznávací orgán pro konkrétní povolání. Seznam regulovaných činností a podrobné informace najdete na

hhttp://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-points_en.pdf.

Poradenství v této oblasti poskytuje Švédská národní agentura pro vyšší vzdělání (Högskoleverket).

Högskoleverket / National Agency for Higher Education
Luntmakargatan 13
Box 7851
SE-103 99 Stockholm
tel.: +46 8 563 085 00
fax: +46 8 563 085 50
e-mail: hsv@hsv.se
web: http://www.hsv.se/

Další informace: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm

Zdravotní péče a pojištění

Všechny osoby trvale žijící ve Švédsku využívají systému Národního zdravotního pojištění, který zajišťuje zdravotní péči a hospitalizaci v ceně stanovené pro pacienty. Výše poplatku, který pacienti platí, je určována krajskou radou a kraj od kraje se liší. Lékařská péče, pobyt v nemocnici a další služby podléhají poplatkům kromě péče o těhotné ženy a o děti.

Čeští občané zaměstnaní ve Švédsku mají právo na plnou zdravotní péči v zemi zaměstnání, kterou hradí švédská zdravotní pojišťovna, u níž jste pojištěni. Občané, kteří začnou pracovat ve Švédsku a stanou se členy švédského pojištění, mají oznamovací povinnost vůči své dosavadní české pojišťovně.

Pokud jste českým občanem, který pracuje a bydlí ve Švédsku, máte při cestě do ČR nárok na nezbytnou zdravotní péči. Pro účely čerpání péče při pobytu v ČR si můžete od švédské pojišťovny nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení, které jej dočasně nahrazuje, dříve formulář E111).

Pokud jste zaměstnáni ve Švédsku, ale pravidelně se vracíte do bydliště v ČR,  můžete požádat o formulář E106 u švédské pojišťovny. Formulář předložte české zdravotní pojišťovně, abyste měli nárok na plnou zdravotní péči také v ČR. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci, bydlící v ČR, mají podobnou možnost také, proto oznamte nezaopatřené rodinné příslušníky české zdravotní pojišťovně společně s formulářem E106.

Stejný postup a formulář E106 platí i v případě, že jste přeshraničním pracovníkem. Vaši nezaopatření rodinní příslušníci však mají ve státě vašeho zaměstnání nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.

Více informací najdete na stránkách Centra mezistátních úhrad http://www.cmu.cz/.

Do doby, než budete pojištěni ve Švédsku, lze využít české zdravotní pojištění i komerční připojištění.

Zdravotní ošetření ve Švédsku:

Lékařské ošetření

 • Vyhledejte nejbližší ambulanci, nemocnici nebo smluvního oblastního/privátního lékaře a předložte Evropský průkaz zdravotního pojištění.
 • Seznamy smluvních lékařů jsou k dispozici v lékárnách.
 • Náklady na stomatologické ošetření budete muset zaplatit sami.

Nemocniční péče

 • Pokud je onemocnění závažné, obraťte se přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění). Pohotovost – akutmottagningen.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast:

 • Lékařské ošetření 100–250 SEK
 • Ambulantní akutní ošetření cca 250 SEK
 • Léky cena do 900 SEK: 100 %, cena od 900–4300 SEK: 10 % - 50 %, max. 1800 SEK/rok
 • Hospitalizace 80 SEK/den

Úhrada nákladu

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu museli zaplatit péči v hotovosti, uschovejte si originály účtů a po návratu do ČR se obraťte na pobočku své české zdravotní pojišťovny. Česká zdravotní pojišťovna vám náklady proplatí do výše, kterou by uhradila švédská strana. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Pokud účet nepřesahuje 1000 EUR, můžete svou českou zdravotní pojišťovnu požádat o proplacení účtu do výše českých tarifů.

Více informací: Místní úřady sociálního pojištění (Lokala Försäkringkassan).

Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí

Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Musíte si ovšem stále platit české pojistné. V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete platit švédské pojištění a podléhat právním předpisům Švédska.

O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost, jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu

Pokud víte, od kterého data začnete pracovat, obraťte se před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte, odkdy se přihlásíte ke švédskému systému pojištění. Na přechodnou dobu do data zahájení výdělečné činnosti vám pojišťovna může vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz.

Souběh zaměstnání

Při souběhu pracovních činností ve Švédsku a Česku bude nutné jednat s Českou správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou.

Výkon zaměstnání ve dvou nebo více členských státech

Jste zaměstnáni zároveň v České republice i ve Švédsku? Podle okolností bude třeba určit, ve kterém státě byste měli být pojištěni. Evropská Nařízení stanoví pravidla, podle kterých se příslušný stát určuje.

Výkon zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti

Vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost a zároveň zaměstnání v různých členských státech? Situace osoby vykonávající zaměstnání v jednom členském státě a samostatně výdělečnou činnost v jiném členském státě EU je v Nař. 883/04 ošetřena článkem 13(3), který stanoví, že taková osoba je příslušná právním předpisům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění státu, v němž pracuje jako zaměstnanec.

V případě souběhu Česká správa sociálního zabezpečení vystavuje potvrzení A1 (E101). Tímto potvrzením se prokazujete v druhém státě, abyste nemuseli platit dvojí pojistné.

Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat:

Centrum mezistátních úhrad
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3
tel. +420 236 033 411
email: info@cmu.cz
www.cmu.cz

Jak najít zaměstnání

Přihlášky

Připravte si stručný profesní životopis a motivační dopis, v němž popíšete sebe, své vzdělání a motivaci. K dopisu můžete přiložit také svou fotografii.

Přihláška zpravidla obsahuje obsahuje následující položky:

 • dopis / a letter
 • životopis / your CV
 • kopie vysvědčení, diplomů, výučních listů atd. / copies of grades, diplomas, certificates of employment etc.
 • reference / references
 • ukázky práce (je-li to nutné) / work samples (if relevant)

Pracovní smlouva

Smlouva může být založena na ústní dohodě, písemném dokumentu nebo dokonce na tiché dohodě. V sektoru služeb je však zaměstnavatel nucen vydat písemné potvrzení o zaměstnání.

V praxi je většina pracovních smluv ústního charakteru, avšak je rozumné požádat zaměstnavatele o písemné vyjádření.

Zaměstnavatel musí sdělit zaměstnanci podmínky práce písemnou formou, a během prvního měsíce zaměstnání. Podmínky by měli obsahovat následující informace:

 • jméno a adresa zaměstnavatele a zaměstnance, datum nástupu a název pracoviště
 • pozice a povinnosti pracovníka
 • předpokládaná doba trvání pracovního poměru
 • mzda, plat a způsob platby
 • pracovní doba a dovolená
 • případná kolektivní smlouva
 • podmínky pro práci v zahraničí jestliže bude tato práce trvat déle než měsíc

Využitítě internetu a sítě EURES

EURES poradci a internetové stránky jsou vám k dispozici. Zájemci mohou žádat informace na úřadech práce nebo využívat samoobslužného systému na internetu.

Kde hledat pracovní nabídky

Portál pracovní mobility obsahuje nabídky ze Švédska:

Portál švédských služeb zaměstnanosti:

The Swedish Association of Staff Agencies:

Soukromé job servery:

Švédský tisk na internetu s pracovními nabídkami:

Jiné servery pro vybrané profese a sektory:

Minimální mzda, týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Minimální mzda

Ve Švédsku není minimální mzda zákonem stanovena plošně. Výše mzdy se řídí kolektivními smlouvami – dohoda mezi zaměstnavatelskými organizacemi a odbory. Nejnižší částka podle kolektivních smluv je přibližně SEK 14 400,– (pro úklidové služby, například).

V závislosti na pracovních zkušenostech a kvalifikaci a také lokalitě může docházet k rozdílům.

Pro příklad: svářeč: SEK 19 000,– ; pekař: SEK 17 500,– ; zubař: SEK 35 000,–

Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

Standardní týdenní pracovní doba ve Švédsku je 40 hodin. Zaměstnanci mají během pracovního dne právo na odpočinek. Zpravidla je toto právo uplatněno tak, aby zaměstnanci nepracovali déle než pět hodin nepřetržitě.

Hodiny přesčas nesmí překročit 48 hodin za čtyřtýdenní období (50 hodin za měsíc). Celkem za rok nesmí přesčasové hodiny překročit 200 hodin. Všichni zaměstnanci mají nárok dostat 25 dnů plně placené dovolené, což je pět týdnů v roce. Kolektivní smlouvy mohou upravovat nárok na dovolenou na vyšší počet dnů. Od června do srpna si mohou zaměstnanci vybrat nejméně čtyři týdny souvislé dovolené, proto sami Švédové s nadsázkou tvrdí, že v létě se u nich nepracuje.

Počet oficiálních svátků / dnů pracovního klidu:

Ve Švédsku je 13 státních svátků. Obvyklé dny pracovního klidu nastávají v období Velikonoc, Letního slunovratu, Vánoc a Nového roku.

Dny pracovního klidu nastávají obvykle v období Velikonoc, Letního slunovratu, Vánoc a Nového roku.

Seznam státních svátků najdete na http://www.visitsweden.com/ - Public holidays - http://www.visitsweden.com/sweden/Sweden-Facts/

Sídla velvyslanectví a použité zdroje informací

Sídla velvyslanectví

Aktuální údaje naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR http://www.mzv.cz/.

Velvyslanectví Švédska
Úvoz 13, P.O. Box 35, Praha 612
160 12
tel: 220 313 200
fax: 220 313 240
e-mail: ambassaden.prag@foreign.ministry.se

Obchodní oddělení
Václavské nám. 51, Praha 1, 111 21
tel.: +420 222 242 000

Velvyslanectví České republiky ve Švédsku
Embassy of the Czech Republic
Villagatan 21, Stockholm
Box 26156
114 32
tel: 00468/4404210, sekretariát–4404225
fax: recepce – 00468/4404235, sekretariát – 4404211
e-mail: stockholm@embassy.mzv.cz, recepce-info_stockholm@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/
Provozní hodiny úřadu: pondělí – pátek: 07:45 – 16:15
úřední hodiny KO pro veřejnost: pondělí – pátek: 09:00 – 11:00

České centrum ve Stockholmu 
web: http://www.czechcentres.cz/stockholm/novinky.asp

Použité zdroje informací

Tisknout Vaše hodnocení:

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek