Co dělat, když chcete pracovat v Německu

1. Oznámit výkon činnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací; u regulovaných činností vyčkat udělení povolení.

Ve státech EU/EHP platí pro výkon živnostenských činností zásadně národní právo. V rámci těchto států zjednodušují přeshraniční poskytování služeb směrnice EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES stanovuje předpoklady pro to, aby mohly podniky usazené v EU/EHP vykonávat činnost v jiném státě EU/EHP.
Občané České republiky, kteří v Německu nezakládají pobočku, zde mohou přechodně poskytovat služby, pokud jsou v České republice oprávněni k výkonu srovnatelné činnosti.

  • a) Činnosti v Německu poskytované bez povolení / bez regulace: žádná oznamovací povinnost

  • b) Činnosti v Německu regulované, tak zvaná řemesla s registrační povinností (s povolením) podle přílohy A živnostenského řádu (Handwerksordnung, HwO):

Pro tyto činnosti je vyžadováno písemné oznámení o výkonu činnosti příslušné řemeslnické komoře (Handwerkskammer, HWK), v jejímž okrsku leží místo prvního poskytování služeb.

Předpoklady:

  • státní příslušnost EU/EHP nebo Švýcarska,
  • dočasný nebo příležitostný výkon činnosti bez pobočky v Německu,
  • činnost v řemesle s registrační povinností (s povolením) přílohy A řemeslnického řádu
  • navrhovatel v zemi původu právoplatně usazen (vyžadována formální ekvivalence, tj. činnost musí být srovnatelná),
  • Není-li v zemi původu k provozování předmětné činnosti vyžadována určitá kvalifikace nebo vzdělání, musí být činnost v zemi původu provozována minimálně 2 roky.
  • osvědčení uznávacího orgánu v zemi původu, tzv. osvědčení EU, popř. osvědčení EHP.

Osvědčení EU vydává ministerstvo průmyslu a obchodu v Praze na základě žádosti, poplatek za vydání 1 tisíc Kč:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
10 15 Praha 1 – Staré Město

V žádosti žadatel označí tu skutečnost, jejíž potvrzení požaduje (např. délku a formu předmětné činnosti, bezúhonnost). Žádost se podává spolu s listinami, jimiž se dokládají osvědčované skutečnosti (kopie občanského průkazu, doklady o vzdělání, doklady o délce výkonu činnosti, např. vybrané faktury, přiznání k dani apod.).

Ve zdravotnických řemeslech č. 33 až 37 podle přílohy A živnostenského řádu (oční optik, mechanik sluchových pomůcek, ortopedický technik, výrobce ortopedické obuvi, zubní technik) a v kominickém řemesle může řemeslnická komora nařídit zkoušku odborné způsobilosti.

Po doručení oznámení o výkonu činnosti vydá řemeslnická komora osvědčení o provedení oznámení, náklady 25 až 35 EUR. Toto osvědčení je platné pro celé území Německa na období 1 roku.

Po uplynutí jednoho roku je potřeba oznámení opakovat (tzv. následné oznámení). Jeho vyřízení je bez poplatku.
Odkaz na formulář

Činnost může být vykonávána okamžitě, není třeba vyčkat osvědčení řemeslnické komory (výjimka: zdravotnická řemesla, kominictví).

2. Nahlásit vysílané pracovníky Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Kolín nad Rýnem (Bundesfinanzdirektion West, Köln)

V EU/EHP platí ustanovení pracovního a sociálního práva země výkonu činnosti (výjimky jsou zdravotní a důchodové pojištění).
To znamená, že pro zaměstnance z České republiky platí po celou dobu vyslání do Německa německé předpisy týkající se pracovní doby a dovolené, a musí obdržet německou minimální mzdu, pokud je to předepsáno. Má rovněž za určitých okolností nárok na další sociální plnění, například SOKA-Bau (viz bod 7).

Kontrolu dodržování německých sociálních předpisů provádí celní orgán, tzv. Finanční kontrola práce na černo (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS); kontroluje také, zda jsou pracovníci vyslaní do Německa ve své zemi zdravotně a penzijně pojištění. Aby tuto kontrolu bylo možno provést, musí znát místo (staveniště), kde bude pracovník vykonávat činnost.

Všichni zaměstnanci pracující na stavbách musí být nahlášeni na odpovídajícím formuláři Spolkovému finančnímu ředitelství Západ, Finanční kontrole práce na černo (Bundesfinanzdirektion West, Finanzkontrolle Schwarzarbeit , FKS), Wörthstraße 1-3, D-50668 Köln, Fax: + 49 (0)221 964870, a to před začátkem prací. Nahlášení podléhají i pozdější změny uvedených údajů.
Odkaz na formulář: Info:

Zmocněnec pro doručování
V rámci tohoto ohlášení musí být v Německu také jmenován zmocněnec pro doručování, kterým může být rovněž vedoucí pracovník vyslaného pracovníka do Německa, pokud může odpovědně jednat za zahraniční podnik (například předák na stavbě).

Zvláštní ustanovení pro úklid budov
Hlášení pracovního rozvrhu
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí