Co dělat, když chcete pracovat v Německu

8. Upozornění pro subdodavatele: Co vyžaduje německý zadavatel (podnikatel) od českého subdodavatele?

V zásadě nemusí čeští subdodavatelé předkládat svým (německým nebo českým) zadavatelům vůbec žádné dokumenty. V praxi to ale vypadá jinak.

Zadavatel má nejprve tyto dotazy:

 • Je „subdodavatel“ právně posouzeno podnikem, se kterým je možno uzavřít smlouvu o dílo?
 • K tomu vyžaduje nejčastěji výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný doklad a / nebo výpis z živnostenského rejstříku (s uvedením živností + datem zápisu). Zatím stojí částečně obava ze „zdánlivé samostatné výdělečné činnosti“ subdodavatele.
 • Pokud na práci využívá subdodavatel vlastní personál (viz níže), je toto již dobrou indicií. Velice silnou informací v této souvislosti je doklad, že subdodavatel platí v zemi usazení (původu) daň ze zisku (z příjmu).
 • Může /smí subdodavatel dílo provádět? Přitom je zadavateli většinou relativně lhostejná otázka živnostenského práva; zde jde především o otázky právní (ručení) nebo technické, to se týká především oblasti regulovaných živností.
 • K tomu je většinou požadováno potvrzení uznání příslušnou komorou řemesel, v případě komplexních činností často také jiné důkazy, že subdodavatel již práce požadovaným způsobem prováděl (m.j. v jeho zemi původu).
 • Jsou zaměstnanci subdodavatele v zemi původu řádně zdravotně a důchodově pojištěni? To je velice citlivá otázka, protože pro zadavatele mohou vzniknout značná finanční a trestněprávní rizika, pokud tomu tak není. Našim podnikům radíme, aby si od svých subdodavatelů nechali předložit formuláře A 1 vystavené pro každého jednotlivého pracovníka, dále seznam se jmény a fotografiemi všech pracovníků (příp. včetně data narození) a na začátku prací u těchto pracovníků zkontrolovali také jejich průkazky zdravotního pojištění (čipová karta EHIC).
 • Nezávisle na tom požadují podniky stále častěji od svých subdodavatelů před udělením zakázky důkaz, že mají uzavřeno pojištění odpovědnosti. K tomu jsou často vybízeni svými vlastními zadavateli nebo pojišťovnami. U větších zakázek v oblasti topení-plyn-voda nebo elektro je obvyklé, že je požadovaná částka pojistného krytí ve výši 5 milionů EUR; pokud subdodavatel nemůže doložit dostatečné vlastní pojištění, musí zadavatel tento nedostatek odstranit na vlastní riziko a náklady; obvykle musí být pak ve smlouvě dohodnut y zvláštní povinnosti předkládání zpráv nebo zvláštní dozor na stavbě.

Střední zadavatelé nejsou podle našich zkušeností při řešení těchto otázek příliš pedantští; velké podniky však požadují od svých subdodavatelů na základě vlastních interních předpisů často velice obsáhlé podklady, až po předložení seznamů jejich subdodavatelů, kteří by se na zakázce měli podílet, s uvedením jmen pracovníků (to se často zdá být neproveditelné, na druhé straně ale mají podobné zakázky obvykle dlouhý čas na přípravu).

Tip! Užitečné informace:

Pokud má český podnik v Německu (jazykové, dorozumívací) problémy s německou policií (netýká se orgánů Finanční kontroly práce na černo), může se obrátit na Společné centrum německo-české policejní a celní spolupráce ve Schwandorfu:

Gemeinsames Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei
und Zollzusammenarbeit (Gemeinsames Zentrum)
Weinbergstrasse 47
92432 Schwandorf
tel.: +49 (0) 9431 881 1555
e-mail: gz.schwandorf@polizei.bund.de

Zde jsou ve 24-ti hodinových směnách k dispozici (němečtí a) čeští policejní a celní úředníci, znalí českého práva a českých poměrů a mohou působit jako prostředníci s německými kolegy.

9. Základní informace k zakládání poboček

Občané z České republiky mají svobodu usazování: mohou v Německu zakládat podniky/pobočky. Tyto pobočky podléhají německému právu: mají daňové a účetní povinnosti. Pracovníci jsou zaměstnáváni podle platných německých předpisů.
Kdo chce v Německu založit pobočku nebo působit jako vedoucí provozu firmy se sídlem v Německu, musí prokázat požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud chce vykonávat regulovanou živnost.
Činnost v řemesle s registrační povinností podle přílohy A řemeslnického řádu (Handwerksordnung, HwO) je podmíněna zápisem do živnostenského rejstříku (Handwerksrolle) (seznamu vedeného místními řemeslnickými komorami).

Předpoklady zápisu:

 • a) Zahraniční vysokoškolské studium:

  • Zahraniční diplom (minimálně 3-leté studijní obory) z vysoké školy, univerzity nebo srovnatelného zařízení EU/EHP/Švýcarska zpravidla opravňuje k zápisu do živnostenského rejstříku.
 • b) Srovnatelný zahraniční mistrovský titul:

 • c) Uznání praxe v oboru:

  • Pro zápis do živnostenského rejstříku je povolena výjimka (mimo zdravotnických řemesel, viz výše), odkaz na přílohu A živnostenského řádu (Handwerksordnung, HwO) pro toho, kdo se může prokázat osvědčením vydaným příslušnou institucí, že získal následující kvalifikaci v rámci EU/EHP nebo Švýcarska:

   • 6 let samostatné výdělečné činnosti
   • 3 roky samostatné výdělečné činnosti + 3 roky vzdělání
   • 4 roky samostatné výdělečné činnosti + 2 roky vzdělání
   • 3 roky samostatné výdělečné činnosti + 5 let jako zaměstnanec
   • 5 let ve vedoucím postavení, z toho min. 3 roky jako technický vedoucí oddělení (ne pro kadeřníky),
 • nebo d) Uznání zahraničních dokladů o vzdělání a odborné způsobilosti. (Informace, komora řemesel)

Bez písemného souhlasu Řemeslnické komory Dolní Bavorsko-Horní Falc (Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz) není dovoleno tuto příručku nebo její části prodávat, zpracovávat, rozmnožovat nebo dále rozšiřovat.
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí