Co dělat, když chcete pracovat v Německu

3. Dodržovat v Německu stanovenou výši minimální mzdy, příprava odpovídajících dokladů

Pro určité živnosti musí být pracovníkům vysílaným do Německa vypláceny minimální mzdy. Do výše minimální mzdy se nezahrnuje odvod zaměstnavatele na sociální pojištění.

Výplaty musí být dokládány mzdovými doklady (viz níže).
Učňové nepodléhají ustanovením o minimální mzdě.

Minimální mzdy pro:

4. Daně

4.1 Prověřit, zda není v Německu nutná registrace k dani z přidané hodnoty (Umsatzsteuer); příp. registrace.

Pro pouhé dodání zboží platí jednotná pravidla EU.
Práce poskytované v Německu soukromým osobám
podléhají německé dani z přidané hodnoty; je nutná registrace u příslušného německého cizineckého finančního úřadu.
http://www.steuerliches-info-center.de/DE/Home/home_node.html

Stavební řemesla a dokončovací stavební práce prováděné na nemovitosti v Německu, podléhají rovněž německé dani z přidané hodnoty. Při poskytování služeb pro podnikatele s přiděleným daňovým číslem, (Ust.-IdNr.: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; Value added tax identification number) přechází daňová povinnost na příjemce služeb (zadavatele).

Srážková daň na stavební práce
Poskytuje-li někdo v Německu stavební výkony (dodavatel) pro podnikatele nebo pro právnické osoby veřejného práva, je příjemce služeb (objednatel) povinen od výkonu (včetně DPH) provést odpočet daně ve výši 15 procent (podle § 48 zákona o dani z příjmů (EStG)). Stavební výkony jsou všechny výkony, které slouží na výrobu, opravy, udržování, úpravu nebo odstranění staveb.

Zamezit uplatnění těchto odvodů je možno pouze tehdy, předloží-li zahraniční hlavní dodavatel (subdodavatel) objednavateli platné osvědčení o výjimce (Freistellungsbescheinigung) podle § 48b odst. 1 věty 1.
Osvobození je možno udělit buď pro konkrétní zakázku, nebo určitý časový úsek, nejdéle ale na období tří let.

Jak a kde se může zažádat o udělení nebo prodloužení osvědčení o výjimce pro úhradu stavebních výkonů?
Podnikatelé s bydlištěm/sídlem a obchodním vedením v zahraničí musí podat žádost o osvědčení volnou formou u Finančního úřadu Chemnitz-Süd.
[Merkblatt: → Merkblatt zur Bauabzugsteuer und Fragebogen zur Freistellung (deutsch/englisch)
Formular: → Anmeldevordruck (deutsch)]

Požádat o vydání osvědčení příp. o prodloužení není možné online!
Poskytnuté informace naleznete na informačním letáčku ke srážkové dani

4.2 Daň ze mzdy

Obvykle platí 183 denní ustanovení: Pokud se pracovník zdržuje v Německu déle než 183 dní za rok, vzniká pro něj povinnost platit daň ze mzdy; podrobnosti jsou upraveny smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

4.3 Prověřit, zda může vzniknout v Německu povinnosti daně ze zisku

Osobám, které se zdržují v Německu déle než 183 dní, může vzniknout povinnost placení daně ze zisku (daň z příjmu); to platí v zásadě také pro podnikatele. I zde jsou podrobnosti upraveny smlouvou o zamezení dvojího zdanění uzavřenou mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

5. Při provádění stavebních prací prověřit, zda neexistuje povinnost platit příspěvky do fondu pro dovolené a mzdová vyrovnání (ULAK) SOKA-Bau

Fond pro dovolené a mzdová vyrovnání (Urlaubs- und Lohnaus-gleichskasse, ULAK) německého stavebnictví je instituce, která přijímá a centrálně spravuje platby podniků pro sociální dávky určené pracovníkům ve stavebnictví. Jedná se při tom o speciální sociální dávky, které nejsou kryté zdravotním a důchodovým pojištění, placeným v zemi původu pracovníků vyslaných do Německa.

ULAK je vyrozuměn hlášeními orgánu „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ („FKS“, orgán německé celní správy, viz 3.). Jestliže vysílající podnik poskytuje služby, které spadají do oblasti platnosti německé tarifní smlouvy pro oblast stavebnictví, jsou vyžadovány příspěvky do Fondu pro dovolené a mzdová vyrovnání (ULAK) (v současné době 14,3 % hrubé mzdy).

SOKA-Bau – Urlaubs und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (ULAK) – Zusatzversorungskasse des Baugewerbes AG (ZVK)
Wettinerstraße 7
D-65189 Wiesbaden
tel.: +49 (0)800 1200 111
email: service@soka-bau.de
V SOKA-Bau jsou k dispozici pracovníci poskytující informace a podklady v češtině. Další informace o SOKA-Bau

6. Pokud je pro výkon činnosti do Německa dovezeno zboží / materiál, prověřit, zda nemusí být dodržovány německé normy.

Pro všechno zboží (např. materiály, stavební výrobky, technické komponenty), pro které neexistuje harmonizovaná evropská norma, platí v Německu národní německé normy

Informace:
LGA / TÜVRheinland een
Tillystrasse 2
90431 Nürnberg
tel.: +49 (0)911 655-49 33
fax +49 (0)911 655-49 35
email: lga@lga.de
• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí