COVID – Nepokryté náklady: Notifikace EK proběhla, dotace už se vyplácejí

(Aktualizováno 14. 6.) Nový program COVID – Nepokryté náklady schválila ve druhém březnovém týdnu vláda. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) před měsícem zveřejnilo výzvu, žádosti mohou podnikatelé podávat od 19. dubna 2021.

Koncem dubna získal program notifikaci Evropské komise. Rezort tak může vyplácet finanční prostředky z rozhodnutých žádostí. U programu COVID 2021 ještě Evropská komise notifikaci řeší. Dne 9. května vláda prodloužila rozhodné období do 9. května (v další výzvě).

Program má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nacházejí ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřenou pomoc pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.  

Informace o úspěšné notifikaci zazněly koncem dubna na Podnikatelské radě. Probralo se zde také rozvolňování obchodu a služeb či příprava Národního plánu obnovy. MPO aktuálně vypořádává připomínky z mezirezortního připomínkového řízení.

„V pondělí 26. dubna jsme získali notifikaci na program COVID – Nepokryté náklady, žádosti tedy začínáme proplácet. U COVID 2021 bychom měli mít notifikaci v brzké době,“ potvrdil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Pro podnikatele je připraveno šest miliard korun, stejná částka je alokována i ve druhém programu COVID 2021.

Podrobnosti k dotačním programům pro firmy a OSVČ (nejen) v gesci MPO

V COVID – Nepokryté náklady (1. výzva) lze podávat žádosti do 19. července 2021. Pomoc se týká období od 1. ledna do 31. března 2021.

Vláda dne 6. května schválila 2. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května. Vyhlášení výzvy bude následovat. Příjem žádostí bude dle předpokladu zahájen v červnu.

MPO začíná po obdržení notifikace vydávat rozhodnutí a předávat žádosti k platbě. Resort zatím eviduje celkem 2 265 žádostí za 2,1 miliardy korun. K 29.4 bylo podáno 632 žádostí za víc než 771 milionů, které jsou nyní v procesu hodnocení, případně si ministerstvo vyžádalo doplnění. Dalších 1 633 žádostí za 1,4 miliardy žadatelé v systému rozpracovali a připravují je k podání.

V programu COVID 2021 eviduje MPO celkem 10 163 žádostí za 2,8 miliardy korun, z toho je 7 767 žádostí za 2,3 miliardy už podaných. Žádosti MPO přijímá do 31. května 2021.

„Termín podávání žádostí byl u programu COVID – Nepokryté náklady zvolen s ohledem na to, že je nutné prokázat ztrátu na základě mezitímní účetní závěrky. Chceme tak žadatelům poskytnout dostatek času pro přípravu podkladů,“ prohlásil už počátkem dubna Karel Havlíček.

Kompenzace pro firmy COVID 2021: Vláda schválila 500 korun na den a zaměstnance

Sečteno a podtrženo: podnikatelé si mohou vybrat ze dvou dotačních titulů. Platí ale, že souběh obou dotací není možný, jde o alternativní způsob pomoci. V programu COVID – Nepokryté náklady výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Žádosti se podávají přes informační systém AIS MPO, který znají žadatelé už z předchozích programů.

Klíčové je navýšení likvidity

„Dotace z programu COVID – Nepokryté náklady znamená plošnou a jasně směřovanou podporu společnostem bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, cílem je poskytnout pomoc firmám nejvíc postiženým poklesem tržeb,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchhodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „V programu COVID – Nepokryté náklady může firma získat až 40 milionů korun.“ Tento program lze kombinovat programem Antivirus, přičemž platí, že výše těchto podpor sníží ztrátu, a tedy i základ pro výpočet dotace. Hlavním podkladem pro žádost bude výkaz zisku a ztrát včetně doložení poklesu obratu.

Program respektuje Dočasný rámec Evropské komise, podle jehož bodu 3.12. lze poskytovat v souvislosti s koronavirem podporu do výše až 10 milionů eur na jednoho příjemce. O dotaci se bude žádat přes informační systém MPO, na který jsou firmy a OSVČ zvyklé již z předchozích programů.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Vláda dne 8. března 2021 schválila program COVID – Nepokryté náklady. Výzvu Programu COVID Nepokryté náklady MPO zveřejnilo 1. dubna 2021.

Vláda dne 6. května schválila 2. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady s rozhodným obdobím od 1. dubna do 31. května. Vyhlášení výzvy bude následovat. Příjem žádostí bude dle předpokladu zahájen v červnu.

Žádosti v první výzvě je možné podávat od 19. dubna 2021 od 9:00 hodin do 19. července 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných MPO, nová registrace není nutná.

Základní informace

Záměrem programu je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Limit na žadatele v rámci Výzvy činí 40 mil. Kč.

 • A) Rozhodným obdobím je 1. leden 2021 až 31. březen 2021.
 • B) Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.
 • U subjektů, které nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání
 • U subjektů s hospodářským rokem, se výkaz zisku a ztráty pro účely tohoto programu sestaví tak, jako by byl začátek účetního období 1. leden 2021
 • Rezervy, opravné položky, odpisy a leasingové splátky budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle právních předpisů upravujících daň z příjmů.
  • Pro tyto účely se nepřihlíží k § 30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) žadatel zahrne veškeré náklady za rozhodné období s vyloučením těchto nákladů:
  • Sankce a pokuty
  • Dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance
  • Úroky z úvěrů, půjček a obdobných závazků vůči osobám ovládajícím, osobám s podstatným vlivem, společníkům, osobám s kapitálovou účastí a dalším spojeným osobám dle § 23 odst. (7) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
 • Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) mohou být zahrnuty odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nejvýše však do částky nepřesahující průměrnou hrubou měsíční mzdu 35 402 Kč.
 • Ztráta bude ponížena o prostředky, které dostal nebo o které si požádal na způsobilé výdaje za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise či dalších dotací na způsobilé výdaje.
 • C) Nepokrytými náklady se pro účely Výzvy rozumí ztráta snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty, prokazovaná dle podmínek v Příloze 2 Výzvy.
 • D) Způsobilými výdaji jsou výdaje na nepokryté náklady dle bodu 3.3 Výzvy.

Zpět na obsah

Oprávněný žadatel

 • A) Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • B) Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 50 % za rozhodné období oproti srovnávacímu období. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • C) Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za rozhodné období.
 • D) Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.
 • E) Další podmínky pro oprávněnost žadatele jsou uvedeny ve Výzvě.

Další podmínky programu

 • A) Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše podpory 10 mil. EUR na jednoho příjemce dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise.
 • B) Podpora se poskytuje nejpozději do 31. 12. 2021.
 • C) Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s podporou z programu COVID 21 a Kompenzačním bonusem (dle § 9 zákona č. 95/2021 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021).
 • D) Příjemce podpory neukončí svoji podnikatelskou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 • E) Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy není možné žádat další podporu v rámci rozhodného období. V případě, že žadatel podal žádost, nemůže podat další žádost na stejné způsobilé výdaje v jiném programu, jehož celé rozhodné období, či jeho část, se překrývá s rozhodným obdobím Nepokrytých nákladů. Pouze v případě, že by takovýto program umožňoval podat žádost pouze na část období nepřekrývající se s rozhodným obdobím nepokrytých nákladů, může žadatel na toto nepřekrývající se období žádost podat.

Podpora, dotazy

Odpovědi na další otázky podnikatelů k samotestování ve firmách

Pro žadatele jsou připraveny podrobné video návody, které je provedou následujícími procesy:

 • založení a aktivace identity na portálu EIDENTITA
 • registrace žadatele do systému AIS MPO

Po podání žádosti doporučujeme komunikovat žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO. Funkce nástěnky je zpřístupněna po podání žádosti (viz ilustrační PrintScreen). Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.

Požadované přílohy se vkládají přímo do systému AIS MPO. V případě zasílání fyzickou, elektronickou poštou, ale i prostřednictvím datových schránek dochází vzhledem k vysokému počtu žádostí, zátěži podatelny i spisové služby ke zbytečnému zdržování vyřizování žádostí.

Detaily k programu najdou podnikatelé na www.mpo.cz/naklady či v letácích, které jsou ke stažení na webu MPO. Dotazy lze posílat na mail covidnaklady@mpo.cz a poradí i linka 1212 (po-pá 8:00–16:00 h).

Zpět na obsah

Koronavirus – Jaká je situace ve světě?

Odpovědi na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme