COVID – Nepokryté náklady II: Žádat o dotace bude možné až do září

Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Ministerstvo průmyslu a obchodu již zveřejnilo druhou výzvu. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.

Žádosti se budou opět podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

„Nadále platí, že všichni podnikatelé bez ohledu na sektor, mohou žádat o 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo samosprávy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Pokud podnikatelé žádali o podporu z programu COVID – Nepokryté náklady v první výzvě, není nutná nová registrace, budou využita data o identifikaci žadatele a podání žádosti se tak usnadní.“

COVID – Nepokryté náklady: Notifikace EK proběhla, dotace už se vyplácejí

„O dotaci mohou žádat všichni podnikatelé, kterým v rozhodném období poklesl obrat alespoň o 50 procent oproti stejnému období roku 2019. U 2. výzvy je rozhodným obdobím, tedy dobou, za kterou je možné podporu čerpat, letošní 1. duben až 31. květen. Pokud žadatel splňuje podmínku obratu pouze za  duben, může podat žádost pouze za tuto dobu, říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Za oba dva měsíce může jeden žadatel dostat podporu v celkové maximální výši 25 milionů korun. Pokud je rozhodným obdobím pouze duben, maximální výše dotace na jednoho žadatele je 15 milionů korun.

Podrobnosti o dotačním programu COVID – Nepokryté náklady

Při podávání žádosti je třeba, aby zájemce o podporu uvedl už poskytnutou i očekávanou covid dotaci za překrývající se rozhodné období. Týká se to mimo jiné programu Antivirus. Pokud žadatel čerpal kompenzační bonus, má v případě schválení žádosti z programu povinnost odpovídající část dotace vrátit. Kombinace je naopak možná s už ukončeným programem COVID – 2021.

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

Základní informace

Záměrem programu je pomoci podnikatelským subjektům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, s úhradou části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy. Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatelské subjekty s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Limit na žadatele v rámci Výzvy činí 15 mil. Kč, pokud si jako rozhodné období zvolí pouze měsíc duben 2021, respektive 25 mil. Kč, pokud si jako rozhodné období zvolí duben i květen 2021.

 • a) Rozhodným obdobím je 1. duben 2021 až 31. květen 2021.Pokud žadatel splňuje podmínku poklesu obratu nejméně o 50 % pouze za měsíc duben, může si jako rozhodné období zvolit období od 1. dubna do 30. dubna 2021.
 • b) Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.
 • U subjektů, které nejsou účetní jednotkou, se vychází ze skutečných příjmů a výdajů vstupujících do daňového základu/do dílčího základu daně z podnikání. Pokud není daňová evidence dostačující, např. pro prokázání poklesu tržeb dle Výkazu o poklesu obratu či z jiných důvodů, je možné pouze pro účely Výzvy Upravený výkaz zisku a ztráty a Výkaz o poklesu obratu sestavit tak, jako by daný subjekt byl účetní jednotkou. V takovém případě musí subjekt dodržet všechna kritéria a požadavky pro sestavení těchto výkazů jako by byl účetní jednotkou.
 • U subjektů s hospodářským rokem, se výkaz zisku a ztráty pro účely tohoto programu sestaví tak, jako by byl začátek účetního období 1. duben 2021
 • Žadatel, který si jako rozhodné období zvolí duben 2021, sestavuje Výkaz o poklesu obratu, Upravený výkaz zisku a ztráty a Přehled o dotacích pouze za duben 2021. Žadatel, který si jako rozhodné období zvolí duben i květen 2021, sestavuje Výkaz o poklesu obratu, Upravený výkaz zisku a ztráty a Přehled o dotacích za duben i květen 2021.
 • Rezervy, opravné položky, odpisy a leasingové splátky budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle právních předpisů upravujících daň z příjmů.
  • Pro tyto účely se nepřihlíží k § 30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) žadatel zahrne veškeré náklady za rozhodné období s vyloučením těchto nákladů:
  • Sankce a pokuty
  • Dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance
  • Úroky z úvěrů, půjček a obdobných závazků vůči osobám ovládajícím, osobám s podstatným vlivem, společníkům, osobám s kapitálovou účastí a dalším spojeným osobám dle § 23 odst. (7) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu
  • Splatná ani odložená daň z příjmu, silniční daň, daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí a daň z hazardních her za Rozhodné období
 • Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) mohou být zahrnuty odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nejvýše však do částky nepřesahující průměrnou hrubou měsíční mzdu 35 402 Kč.
 • Ztráta bude ponížena o prostředky, které dostal nebo o které si požádal na způsobilé výdaje za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise či dalších dotací na způsobilé výdaje.
 • c) Nepokrytými náklady se pro účely Výzvy rozumí ztráta snížená o poskytnuté či očekávané dotace z programů notifikovaných dle bodu 3.1 Dočasného rámce Evropské komise, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na náklady/výdaje zahrnuté do Upraveného výkazu zisku a ztráty, prokazovaná dle podmínek v Příloze 2 Výzvy.
 • d) Způsobilými výdaji jsou výdaje na nepokryté náklady dle bodu 3.3 Výzvy.

Oprávněný žadatel

 • f) Je podnikatelem, fyzickou, nebo právnickou osobou, a vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • g) Podnikatelský subjekt doloží pokles obratu alespoň o 50 % za rozhodné období oproti stejnému období roku 2019. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. dubnu 2019, či žadatel, jehož podnikatelská činnost byla v průběhu Rozhodného období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv dva po sobě jdoucí měsíce od 1. dubna 2019 do konce roku 2020. V případě, že si žadatel zvolí jako rozhodné období pouze duben 2021 a vznikl nebo zahájil provoz/činnost (případně se stal osobou samostatně výdělečně činnou) až po 1. dubnu 2019, či byla jeho podnikatelská činnost v Rozhodném období utlumena v důsledku relevantní skutečnosti, pak si jako srovnávací období může zvolit kterýkoliv měsíc od 1. dubna 2019 do konce roku 2020.
 • h) Podnikatelský subjekt se nachází ve ztrátě za rozhodné období.
 • i) Ke dni podání žádosti soud nerozhodl o úpadku podnikatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud mezi 1. 1. 2020 a dnem podání žádosti povolil reorganizaci.
 • j) Další podmínky pro oprávněnost žadatele jsou uvedeny ve Výzvě.

Další podmínky programu

 • Podpora se poskytuje do nevyčerpané výše podpory 10 mil. EUR na jednoho příjemce dle bodu 3.12. Dočasného rámce Evropské komise.
 • Podpora se poskytuje nejpozději do 31. 12. 2021.
 • Podporu z Programu nelze za stejné období kombinovat s Kompenzačním bonusem (dle § 9 zákona č. 95/2021 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021).
 • Příjemce podpory neukončí svoji podnikatelskou činnost ve lhůtě nejméně tří měsíců od získání podpory.
 • Na způsobilé výdaje podpořené z Výzvy není možné žádat další podporu v rámci rozhodného období. V případě, že žadatel podal žádost, nemůže podat další žádost na stejné způsobilé výdaje v jiném programu, jehož celé rozhodné období, či jeho část, se překrývá s rozhodným obdobím Nepokrytých nákladů. Pouze v případě, že by takovýto program umožňoval podat žádost pouze na část období nepřekrývající se s rozhodným obdobím nepokrytých nákladů, může žadatel na toto nepřekrývající se období žádost podat.

Podpora, dotazy

Odpovědi na další otázky podnikatelů k samotestování ve firmách

Pro žadatele jsou připraveny podrobné video návody, které je provedou následujícími procesy:

 • založení a aktivace identity na portálu EIDENTITA
 • registrace žadatele do systému AIS MPO

Detaily k programu najdou podnikatelé na www.mpo.cz/naklady či v letácích, které jsou ke stažení na webu MPO. Dotazy lze posílat na mail covidnaklady@mpo.cz a poradí i linka 1212 (po-pá 8:00–16:00 h).

Zpět na obsah

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme